Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AE2566

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem” (COM(2017) 208 final – 2017/090 (COD)) un “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām” (COM(2017) 331 final – 2017/0136 (COD))

OJ C 434, 15.12.2017, p. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 434/63


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem”

(COM(2017) 208 final – 2017/090 (COD))

un “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām”

(COM(2017) 331 final – 2017/0136 (COD))

(2017/C 434/10)

Ziņotājs:

Petru Sorin DANDEA

Apspriešanās

Eiropas Parlaments, COM(2017) 208 final – 31.5.2017.; COM(2017) 331 final – 11/09/2017

Eiropas Savienības Padome, COM(2017) 208 final – 6.6.2017.; COM(2017) 331 final – 22/08/2017

Juridiskais pamats

Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. un 304. pants

 

 

Atbildīgā specializētā nodaļa

Ekonomikas un monetārās savienības, ekonomiskās un sociālās kohēzijas specializētā nodaļa

Pieņemts specializētās nodaļas sanāksmē

7.9.2017.

Pieņemts plenārsesijā

20.9.2017.

Plenārsesija Nr.

528

Balsojuma rezultāts

(par/pret/atturas)

145/0/2

1.   Secinājumi un ieteikumi

1.1.

EESK atzinīgi vērtē šo iniciatīvu, kas ietver divus regulu priekšlikumus, un mudina Komisiju ātrāk pabeigt īstenot Eiropas tirgus infrastruktūras regulu (ETIR).

1.2.

EESK ļoti atzinīgi vērtē to, ka ar pašreizējo Komisijas priekšlikumu tiek īstenoti REFIT programmā ietvertie priekšlikumi un ka Komisija ar to nākusi klajā pēc plašas sabiedriskās apspriešanas. Tādējādi, uzklausot visas ieinteresētās personas, ir tapis priekšlikums vienkāršot un uzlabot noteikumus un samazināt atbilstības nodrošināšanas izmaksas, vienlaikus neapdraudot finanšu stabilitāti.

1.3.

Pēc EESK domām, Komisijas ierosinātajiem pasākumiem ir jāsader ar kapitāla tirgu savienības rīcības plānu un it sevišķi ar tajā izvirzītajiem vērtspapīrošanas noteikumiem.

1.4.

EESK uzskata, ka Komisijas iniciatīva ir pamatota, un atzinīgi vērtē to, ka Eiropas tirgus infrastruktūras regula saglabā savu sākotnējo mērķi, ņemot vērā to, ka ārpusbiržas atvasināto instrumentu nosacītā vērtība pasaulē pārsniedz 544 triljonus EUR.

1.5.

EESK iesaka standartizēt atvasināto instrumentu darījumu veidus un instrumentus; tādējādi varētu ievērojami uzlabot datu kvalitāti.

1.6.

EESK piekrīt Komisijas priekšlikumam ieviest tīrvērtes robežvērtību maziem darījumu partneriem, jo tīrvērte tiem nav viegli pieejama.

1.7.

EESK atbalsta Komisijas priekšlikumu pagarināt laikposmu, kurā pensiju fondi ir atbrīvoti no pienākuma veikt centralizētu tīrvērti, jo vēl nav skaidrs, kā tiem nodrošināt vajadzīgo likviditāti, vienlaikus neskarot fondu locekļu intereses.

1.8.

EESK atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, ar ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē (EVTI) izveido jaunu uzraudzības mehānismu. Uzraudzības darbs, kurš būs jāveic jaunajai EVTI struktūrvienībai, ir visnotaļ sarežģīts, tādēļ Komisijai EESK iesaka piešķirt nepieciešamos finanšu līdzekļus, lai apmācītu personālu, kas šajā struktūrvienībā strādās.

2.   Eiropas Komisijas priekšlikums

2.1.

Maijā un jūnijā Komisija iepazīstināja ar diviem priekšlikumiem regulām (1), ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem (ETIR).

2.2.

Katram no priekšlikumiem ir pievienots Komisijas dienestu darba dokuments un ietekmes novērtējums.

2.3.

Pirmajā regulas priekšlikumā Komisija ierosina vienkāršākus un efektīvākus noteikumus atvasinātajiem instrumentiem. Komisija vēlas risināt būtiskas un aktuālas problēmas, kas saistītas ar ārpusbiržas atvasināto instrumentu tīrvērti. Priekšlikumā aplūkoti četri elementi: pārskatu iesniegšanas prasības, nefinanšu darījumu partneri, finanšu darījumu partneri un pensiju fondi.

2.4.

Otrajā regulas priekšlikumā Komisija ierosina stingrāk uzraudzīt centrālos darījumu partnerus atvasināto instrumentu tirgū. Priekšlikuma mērķis ir vēl vairāk uzlabot ES finanšu stabilitāti, šim nolūkam Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē izveidojot jaunu mehānismu, ar ko uzraudzīt atvasināto instrumentu tirgu.

3.   Vispārīgas un īpašas piezīmes

3.1.

Grozījumu izdarīšana ETIR regulā ir daļa no Komisijas centieniem uzlabot atvasināto instrumentu regulējumu. Pēdējos gados vairāki regulas noteikumi ir tikuši īstenoti, izmantojot deleģētos aktus, direktīvas un regulas. EESK atzinīgi vērtē šo iniciatīvu un mudina Komisiju ātrāk pabeigt īstenot ETIR regulu.

3.2.

EESK ļoti atzinīgi vērtē to, ka ar pašreizējo Komisijas priekšlikumu tiek īstenoti REFIT programmā ietvertie priekšlikumi un ka Komisija ar to nākusi klajā pēc plašas sabiedriskās apspriešanas. Tādējādi, uzklausot visas ieinteresētās personas, ir tapis priekšlikums vienkāršot un uzlabot noteikumus un samazināt atbilstības nodrošināšanas izmaksas, vienlaikus neapdraudot finanšu stabilitāti.

3.3.

Pēc EESK domām, Komisijas ierosinātajiem pasākumiem ir jāsader ar kapitāla tirgu savienības rīcības plānu un it sevišķi ar tajā izvirzītajiem vērtspapīrošanas noteikumiem.

3.4.

Komisijas iniciatīva neapdraud ETIR regulas galveno mērķi – uzraudzīt un kontrolēt ārpusbiržas atvasinātos instrumentus nolūkā ierobežot sistēmisku risku, kā arī samazināt šāda veida instrumentu daudzumu, sevišķi tad, ja tie ir spekulatīvi. EESK uzskata, ka Komisijas iniciatīva ir pamatota, ņemot vērā to, ka ārpusbiržas atvasināto instrumentu nosacītā vērtība pasaulē pārsniedz 544 triljonus EUR.

3.5.

Attiecībā uz pārskatu iesniegšanas prasībām Komisija ir ierosinājusi izmaiņas, kas vairumam darījumu partneru samazinās administratīvo slogu un vienkāršos pārskatu iesniegšanas kārtību. Komisija cer, ka uzlabosies arī iesniegto datu kvalitāte. EESK uzskata, ka darījumu veidu un instrumentu standartizēšana varētu ievērojami uzlabot datu kvalitāti.

3.6.

Komisija ierosina ieviest tīrvērtes robežvērtību maziem darījumu partneriem. Tīrvērte tiem ir grūti pieejama, tāpēc Komisijas priekšlikums palīdzēs šiem mazajiem uzņēmumiem, kuru vidū var būt mazas bankas vai investīciju fondi. EESK piekrīt Komisijas priekšlikumam.

3.7.

Minētajā regulas priekšlikumā Komisija vēlas pagarināt laikposmu, kurā pensiju fondi ir atbrīvoti no pienākuma veikt centralizētu tīrvērti saviem ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu portfeļiem. Pensiju fondiem nav likviditātes, lai veiktu centralizētu tīrvērti, turklāt tie būtiski palīdz nodrošināt vecāka gadagājuma cilvēku ienākumus, tāpēc EESK atbalsta Komisijas priekšlikumu.

3.8.

Otrajā regulas priekšlikumā ieviesti jauni noteikumi un pienākumi attiecībā uz centrālo darījumu partneru uzraudzību gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Ar šo priekšlikumu tiek izveidots stabilāks satvars sadarbībai starp centrālajām bankām un uzraudzības iestādēm. Komisijas priekšlikumu EESK vērtē atzinīgi.

3.9.

Ar ierosināto regulu ir paredzēts Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē (EVTI) izveidot jaunu uzraudzības mehānismu, kam būs uzraudzības pilnvaras attiecībā uz ES un trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem. Komisija vēlas stingrāk uzraudzīt trešo valstu centrālos darījumu partnerus, it sevišķi tos, kuriem ES teritorijā var būt svarīga loma tīrvērtē. Uzraudzības darbs, kurš būs jāveic jaunajai EVTI struktūrvienībai, ir visnotaļ sarežģīts, tādēļ Komisijai EESK iesaka piešķirt nepieciešamos finanšu līdzekļus, lai apmācītu personālu, kas šajā struktūrvienībā strādās.

3.10.

Ņemot vērā gan problēmas, ko ārpusbiržas atvasinātie instrumenti rada saistībā ar iedzīvotāju ietaupījumiem, gan arī sistēmisko risku, EESK vēlreiz norāda uz savu priekšlikumu (2) par finanšu izglītības programmām. Komisija varētu rast finansējumu šādām programmām, kas domātas privātajiem ieguldītājiem.

Briselē, 2017. gada 20. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

Georges DASSIS


(1)  COM(2017) 208 final – Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem, un COM(2017) 331 final – Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām.

(2)  Sk. 4.7. punktu EESK atzinumā par finanšu instrumentu tirgiem (OV C 143, 22.5.2012., 74. lpp.).


Top