Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AE4324

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kuri piemērojami Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) konvencijas apgabalā, un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (EK) Nr. 1984/2003 un (EK) Nr. 520/2007” (COM(2016) 401 final – 2016/0187 (COD))

OJ C 34, 2.2.2017, p. 142–143 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 34/142


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kuri piemērojami Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) konvencijas apgabalā, un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (EK) Nr. 1984/2003 un (EK) Nr. 520/2007”

(COM(2016) 401 final – 2016/0187 (COD))

(2017/C 034/23)

Ziņotājs:

Thomas McDONOGH

Apspriešanās

Eiropas Parlaments, 22.6.2016.

Padome, 30.6.2016.

Juridiskais pamats

Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punkts un 304. pants

(COM(2016) 401 final – 2016/0187 (COD))

 

 

Komitejas Biroja lēmums

12/07/2016

 

 

Atbildīgā specializētā nodaļa

Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētā nodaļa

Pieņemts specializētās nodaļas sanāksmē

30.9.2016.

Pieņemts plenārsesijā

19.10.2016.

Plenārsesija Nr.

520

Balsojuma rezultāts

(par/pret/atturas)

224/1/3

1.   Secinājumi un ieteikumi

1.1.

EESK atzinīgi vērtē Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) kopš 2008. gada pieņemto pasākumu transponēšanu ES tiesību aktos. Komiteja mudina Eiropas Komisiju uzņemties arvien lielāku lomu jau minētajā un citās reģionālajās zvejniecības pārvaldības organizācijās (RZPO).

1.2.

EESK aicina visas ieinteresētās puses ar vislielāko stingrību īstenot minētos un citus tunzivju saglabāšanas pasākumus. Vairums zvejnieku ievēro noteikumus un ir pelnījuši vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

1.3.

EESK aicina Eiropas Komisiju pārbaudīt un vajadzības gadījumā svītrot 7. panta 2. punktu, kā arī atbilstoši šajā atzinumā izklāstītajiem ierosinājumiem izmainīt 9. panta 1. punktu, 31., 32., 34.–36. pantu un 38. panta 4. punktu. Rūpīgi būtu jāizvērtē arī 52. līdz 59. pantā ierosinātais izņēmums attiecībā uz pārkraušanu jūrā, un tas, iespējams, jāsvītro, ja par prioritāru tiek noteikts pienākums veikt pārkraušanu citā kuģī ostas teritorijā.

2.   Vispārīga informācija

2.1.

Papildus divpusējiem nolīgumiem, piemēram, ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem vai savstarpīguma nolīgumiem, kopējā zivsaimniecības politika (KZP) dod ES iespēju slēgt daudzpusējus nolīgumus RZPO ietvaros. Šādu nolīgumu mērķis ir stiprināt reģionālo sadarbību, lai garantētu zivju resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu.

2.2.

ICCAT ir atbildīga par tunzivju un tunzivjveidīgo sugu (kopumā ap 30) saglabāšanu Atlantijas okeānā un tam blakus esošajās jūrās. Eiropas Savienība kopš 1997. gada ir Starptautiskās konvencijas par Atlantijas tunzivju saglabāšanu līgumslēdzēja puse, aizstājot atsevišķas dalībvalstis.

2.3.

ICCAT ir tiesības pieņemt saistošus ieteikumus, un tie ir jāiestrādā spēkā esošajās ES tiesību normās, ja vien tie nav iekļauti iepriekšējos tiesību aktos.

3.   Apsvērumi

3.1.

Priekšlikuma 7. panta 2. punkts, ar ko kuģu aizstāšana atļauta tikai ar tādiem kuģiem, kuru kapacitāte ir līdzvērtīga vai mazāka, pamatots ar ICCAT Ieteikumu 14-01, kurš vairs nav spēkā. Ieteikumā 15-01, kas ir jaunais ieteikums par tropiskajām tunzivīm, tā pašreizējā redakcijā nav iekļauti nekādi ierobežojumi attiecībā uz kuģu aizstāšanu.

3.2.

Priekšlikuma 9. panta 1. punktā par pārvaldības plāniem attiecībā uz zivju pievilināšanas ierīcēm (ZPI) noteiktais termiņš informācijas nosūtīšanai ICCAT sekretariātam ir katra gada 1. jūlijs, kas ir Ieteikumā 14-01 noteiktais termiņš. Ieteikumā 15-01 noteiktais termiņš ir 31. janvāris; tā kā šis termiņš ir noteikts Komisijai, uz dalībvalstīm vajadzētu attiecināt agrāku datumu, piemēram, 15. janvāri.

3.3.

Priekšlikuma 31., 32., 34., 35. un 36. pantā, kuros noteikts izkraušanas aizliegums attiecībā uz zvejošanai neatļautām haizivju sugām, varētu iekļaut atsauci uz KZP pamatregulas (1) 15. panta 4. punktu, kurā noteikti izņēmumi no vispārējā izkraušanas pienākuma.

3.4.

Priekšlikuma 38. panta 4. punkts būtu jāiesāk ar vārdiem “ja praktiski iespējams”, tāpat kā ICCAT Ieteikumā 07-07. Tam nebūtu jākavē sarunas ar ICCAT par saistošāku kompromisu.

3.5.

Priekšlikuma 54. un 55. pantā ir paredzēts ieviest ICCAT noteiktos izņēmumus kuģiem zvejai ar pelaģiskajām āķu jedām attiecībā uz jūrā veiktiem pārkrāvumiem citā kuģī, bet attiecībā uz ES floti būtu jāpiemēro vispārējais noteikums par pārkraušanu citā kuģī ostas teritorijā.

Briselē, 2016. gada 19. oktobrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

Georges DASSIS


(1)  Regula (ES) Nr. 1380/2013.


Top