Help Print this page 

Document 52016XG1215(03)

Title and reference
Padomes secinājumi par sporta diplomātiju

OJ C 467, 15.12.2016, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 467/12


Padomes secinājumi par sporta diplomātiju

(2016/C 467/04)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

1.

ATGĀDINOT par šā jautājuma politisko kontekstu, kā izklāstīts pielikumā;

2.

ATZĪSTOT, ka sports var būt rīks, ar ko atbalstīt starpkultūru, ekonomisko un politisko sadarbību un sapratni starp nācijām un kultūrām, un ka tā potenciāls var būt daļa no kontaktu paplašināšanas un stiprināšanas starp ES un trešām valstīm;

3.

ATZĪSTOT, KA:

sporta diplomātiju var saprast kā sporta izmantošanu par līdzekli, ar ko ietekmēt diplomātiskās, starpkultūru, sociālās, ekonomiskās un politiskās attiecības. Tā ir neatņemama daļa no publiskās diplomātijas, kas ir ilgtermiņa saziņas process ar sabiedrību un organizācijām ar tādiem mērķiem kā vairot valsts, reģiona vai pilsētas pievilcīgumu un tēlu un ietekmēt lēmumpieņemšanu par dažādām politikas jomām. Tā palīdz uzskatāmā un plašai sabiedrībai saprotamā veidā sasniegt ārpolitikas mērķus,

sporta diplomātija ES līmenī ietver visus attiecīgos sporta jomas rīkus, ko ES un tās dalībvalstis izmanto, lai sadarbotos ar valstīm ārpus ES un starptautiskām starpvaldību organizācijām. Tie būtu jākoncentrē uz politikas sadarbību un atbalstu politikām, projektiem un programmām. Būtu jāuzsver sporta loma Savienības ārējās attiecībās, tostarp Eiropas vērtību veicināšanā;

4.

ATZĪSTOT, ka sporta diplomātiju var realizēt ciešā sadarbībā ar sporta kustību, vienlaikus respektējot tās autonomiju. Tā ietver tādas jomas kā pozitīvu sporta vērtību sekmēšana, un tā palīdz attīstīt politisko, sociālo un ekonomisko sadarbību un attiecības;

5.

ATZĪSTOT vērtības, ko sports var veicināt, piemēram, godīgu spēli, vienlīdzību, dažādības respektēšanu, godprātīgumu, disciplīnu, izcilību, draudzību, iecietību un savstarpēju sapratni, kas spēj vienot dažādus cilvēkus un valstis. Sporta diplomātija liek lietā sporta universālo raksturu, lai pārvarētu valodas, sociālās un kultūras un reliģiskās atšķirības, un tai tādēļ piemīt spēcīgs potenciāls sekmēt daudzkultūru dialogu un veicināt attīstību un mieru;

6.

UZSVEROT, ka ar sportu saistīti cilvēki un sporta pasākumi var ievērojami sekmēt sporta diplomātijas attīstību. Tie spēj radīt pozitīvu tēlu ārvalstu sabiedrības un organizāciju acīs un formēt uztveri, palīdzot sasniegt plašākus ārpolitikas mērķus. Šajā sakarā sports var palīdzēt stiprināt un papildināt valstu un ES diplomātiju;

7.

UZSKATOT, ka sports var būt platforma cilvēku savstarpējo attiecību veidošanai, piemēram, atbalstot sportistu, jauniešu, treneru un ekspertu apmaiņas programmas vai organizējot starptautiskas sporta sacensības gan elites, gan zemākā līmenī;

PIENĀCĪGI IEVĒROJOT TO ATTIECĪGĀS KOMPETENCES UN ŅEMOT VĒRĀ SUBSIDIARITĀTES PRINCIPU, AICINA DALĪBVALSTIS UN KOMISIJU:

8.

palielināt izpratni dalībvalstīs un Eiropas Komisijā, un Eiropas Ārējās darbības dienestā (EĀDD) (tostarp ES delegācijās) par sporta potenciālu sekmēt publisko diplomātiju;

9.

rosināt sadarbību starp publiskām iestādēm un sporta kustību, lai izmantotu sporta potenciālu ārpolitikā;

10.

stiprināt attiecības ar attiecīgām sporta organizācijām un starptautiskām starpvaldību organizācijām, kā arī ar citām ieinteresētām personām, izmantojot ES strukturēto dialogu par sportu Padomes sanāksmju un ES Sporta foruma, un citu struktūru ietvaros;

11.

labāk izmantot sporta potenciālu, tostarp izglītībā un iesaistot slavenus sportistus kā vēstnešus, lai popularizētu pozitīvas sportiskas un Eiropas vērtības;

12.

veicināt lielus sporta pasākumus kā svarīgu ES starpkultūru, sociālās un ekonomiskās diplomātijas aspektu gadījumos, kad tie var sekmēt ES ekonomisko mērķu sasniegšanu izaugsmes, nodarbinātības un konkurētspējas jomā;

13.

nodrošināt, ka sporta diplomātija paliek ES politiskajā darba kārtībā;

14.

izskatīt iespēju izmantot Eiropas Sporta nedēļas vēstnieku tīklu, lai popularizētu pozitīvas sportiskas vērtības un Eiropas vērtības nolūkā vairot ES pievilcīgumu, atpazīstamību un uzskatāmību trešās valstīs;

15.

atbalstīt un piedalīties pasākumos, piemēram, konferencēs, semināros, savstarpējas mācīšanās pasākumos vai neformālās ad hoc grupās, kas varētu dot ieguldījumu stratēģiskas pieejas sagatavošanā sporta diplomātijai ES ietvaros;

AICINA KOMISIJU:

16.

nodrošināt, lai sports un ieguldījums, ko tas var dot ES ārējo attiecību mērķu sasniegšanā, tiek ņemts vērā nolīgumos ar trešām valstīm, tostarp pievienošanās, asociācijas, sadarbības un Eiropas kaimiņattiecību nolīgumu ietvaros;

17.

vākt un izplatīt empīriskos pierādījumus par to, cik sports ir efektīvs kā līdzeklis vērtību, starpkultūru dialoga, attīstības un miera veicināšanai;

18.

organizēt augsta līmeņa konferenci, lai apspriestu sadarbības iespējas sporta diplomātijas jomā, tostarp iespējamā platformā vai tīklā zināšanu uzlabošanai sporta diplomātijas jomā, jo īpaši, apkopojot un apmainoties ar paraugpraksi saistībā ar sporta diplomātijas lomu sabiedrībā; un izskatīt iespēju sagatavot izglītojošu ievirzi vai moduļus publiskām iestādēm un attiecīgām ieinteresētām personām, kas nodarbojas ar sporta diplomātijas jautājumiem;

19.

izskatīt iespēju ar sportu saistītas darbības finansēt no ES ārējo attiecību finansējuma programmām un apsvērt ar sporta diplomātiju saistītu projektu ar trešo valstu dalību atbalstīšanu no ES finansējuma programmām ES ārējo attiecību jomā, kā arī no programmas Erasmus+;

20.

apsvērt trešo valstu iesaistīšanu Eiropas Sporta nedēļā.


PIELIKUMS

Pieņemot šos secinājumus, Padome jo īpaši atgādina par:

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 165. panta 3. punktu – Savienība un dalībvalstis izglītības un sporta jomā sekmē sadarbību ar trešām valstīm un kompetentām starptautiskām organizācijām, jo īpaši ar Eiropas Padomi,

Komisijas balto grāmatu par sportu (2007), kurā uzsvērts, ka sporta sociālā nozīme var stiprināt arī Savienības ārējos sakarus (1),

Komisijas paziņojumu “Attīstīt Eiropas dimensiju sportā”, kurā uzsvērts, ka par prioritātēm jānosaka sadarbība ar trešām valstīm, īpaši ar ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm un ar Eiropas Padomi (2),

Eiropas Komisijas izveidotās Augsta līmeņa grupas sporta diplomātijas jautājumos ziņojumu (2016).


(1)  Dok. 11811/07 + ADD 1–4.

(2)  Dok. 5597/11 + ADD 1–3.


Top