Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AE5122

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz konkrētām normām, kuras saistītas ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības, un ar atcelšanas noteikumiem konkrētām dalībvalstīm” COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD)

OJ C 341, 21.11.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 341/27


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz konkrētām normām, kuras saistītas ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības, un ar atcelšanas noteikumiem konkrētām dalībvalstīm”

COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD)

2013/C 341/06

Galvenais ziņotājs: Viliam PÁLENÍK kgs

Padome 2013. gada 6. jūnijā un Eiropas Parlaments 10. jūnijā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 177. un 304. pantu nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu:

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz konkrētām normām, kuras saistītas ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības, un ar atcelšanas noteikumiem konkrētām dalībvalstīm

COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD).

Komitejas Birojs 2013. gada 9. jūlijā uzdeva Ekonomikas un monetārās savienības, ekonomiskās un sociālās kohēzijas specializētajai nodaļai sagatavot Komitejas atzinumu par šo jautājumu.

Ņemot vērā jautājuma steidzamību, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 429. plenārajā sesijā 2013. gada 18. un 19. septembrī (19. septembra sēdē) iecēla Viliam PÁLENÍK kgu par galveno ziņotāju un ar 135 balsīm par un 2 atturoties pieņēma šo atzinumu.

1.   Secinājumi un ieteikumi

1.1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir iepazinusies ar Komisijas priekšlikumu grozīt Regulu (EK) Nr. 1083/2006 un palielināt maksājumus dalībvalstīm, kuras skārusi krīze un saņem finansiālu atbalstu no Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma (EFSM) vai maksājumu bilances mehānisma, proti, laikā, kamēr uz tām attiecas atbalsta mehānismi, katra prioritārā virziena līdzfinansējuma likmes palielināt par desmit procentpunktiem. Taču ES kohēzijas politikai plānošanas periodā no 2007.–2013. gadam kopumā paredzētais finansējums netiek palielināts, un līdzfinansēšanas efektivitāte noteikti nemazinās.

1.2

EESK ir iepazinusies ar Komisijas priekšlikumu grozīt Regulu (EK) Nr. 1083/2006 tā, lai Rumānija un Slovākija attiecībā uz 2011. gada saistībām varētu iesniegt izdevumu pieprasījumus līdz 2014. gada beigām, nevis līdz 2013. gada beigām, un attiecībā uz 2012. gada saistībām – līdz programmu slēgšanai, nevis līdz 2014. gada beigām, taču ES kohēzijas politikai plānošanas periodā no 2007.–2013. gadam kopumā paredzētais finansējums netiek palielināts. Tādējādi attiecībā uz 2011. un 2012. gada saistībām samazinās saistību automātiskas atcelšanas risks.

1.3

Saskaņā ar iepriekš pieņemtiem atzinumiem EESK atbalsta minēto priekšlikumu, ja arī turpmāk tiks nodrošināta budžeta līdzekļu izlietošanas saskaņotība un efektivitāte.

2.   Pamatojums

2.1

Komisijas priekšlikumā paredzēts, ka no septiņām dalībvalstīm, kas pašlaik saņem atbalstu no EFSM vai maksājumu bilances mehānisma, tiks pieprasīts mazāks līdzfinansējums ES kohēzijas politikas projektiem, kuriem tām ir jānodrošina līdzfinansējums. Tagad dalībvalstīm vajadzīgi līdzekļi nebūs jāmeklē tikai savos budžetos, un tas nozīmē, ka laikā, kad stāvoklis valstu budžetos ir ļoti saspringts, būtiski tiks sekmēta izaugsmes atjaunošana šo valstu ekonomikā, kuru skārusi krīze. Līdzfinansēšana paaugstina sniegtā atbalsta izmantošanas efektivitāti. Mazāks līdzfinansējums saistīts ar risku, ka atbalsts netiks izmantots pietiekami efektīvi — ar visiem pieejamajiem līdzekļiem šis risks tomēr būtu, cik iespējams, jāsamazina. EESK atbalsta Komisijas priekšlikumu, kas atbilst Komitejas agrāk pieņemtiem atzinumiem (1).

2.2

Tā kā paredzēts, ka izdevumu pieprasījumus varēs iesniegt līdz 2014. gada beigām, Slovākijai un Rumānijai piešķirta lielāka rīcības brīvība, lai tās varētu labāk īstenot līdzfinansētos ES kohēzijas politikas projektus. Ar saistību automātisko atcelšanu saistītā termiņa pagarināšana ir atbilstošs risinājums arī tāpēc, ka tā attiecas tikai uz tām dalībvalstīm, kurām laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam paredzētie piešķīrumi pēc Eiropadomes vienošanās tika ierobežoti līdz zināmam apmēram. Saistību atcelšana veikta, pamatojoties uz Eiropadomes 2013. gada 8. februāra secinājumos minēto ierosinājumu, ka Komisijai būtu jāapsver praktiski risinājumi, kas mazinātu risku, ka Rumānijai un Slovākijai piešķirtā 2007.–2013. gada finansējuma fondu saistības automātiski atcels, kā arī iespēja grozīt Regulu (EK) Nr. 1083/2006.

2.3

EESK uzskata arī, ka būtiski ir uzlabot labklājību un konkurētspēju krīzes vissmagāk skartajās valstīs, un tāpēc Komiteja iesniegto priekšlikumu atbalsta.

2.4

EESK piekrīt tam, ka netiek mainīts kopējais no fondiem norādītajā laika posmā piešķirtais finansējums attiecīgajām valstīm un programmām.

Briselē, 2013. gada 19. septembrī

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

Henri MALOSSE


(1)  OV C 24, 28.01.2012., 81. lpp.; OV C 24, 28.01.2012., 83. lpp.; OV C 24, 28.01.2012., 84. lpp..


Top