Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0335

Lieta T-335/13: Prasība, kas celta 2013. gada 19. jūnijā — BT Limited Belgian Branch /Komisija

OJ C 245, 24.8.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 245, 24.8.2013, p. 7–7 (HR)

24.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/12


Prasība, kas celta 2013. gada 19. jūnijā — BT Limited Belgian Branch/Komisija

(Lieta T-335/13)

2013/C 245/15

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BT Limited Belgian Branch (Diegem, Beļģija) (pārstāvji — T. Leeson, Solicitor un C. Stockford, Barrister)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt prasītājam 2013. gada 19. aprīlī paziņoto lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja piedāvājums slēgtās procedūras DIGIT/R2/PR/2011/039 ietvaros un līgumslēgšanas tiesības piešķirtas citam pretendentam;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

pakārtoti, iecelt neatkarīgu ekspertu, kas izvērtētu cita pretendenta piedāvājuma atbilstību konkursa specifikācijai, un apturēt lēmuma izpildi, līdz eksperts būs iesniedzis savu atzinumu; atcelt arī Informātikas Ģenerāldirektorāta (DIGIT) lēmumu un piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

gadījumā, ja DIGIT noslēgs līgumu par Eiropas telemātikas pakalpojumu iestāžu datu savstarpējas apmaiņu (S-TESTA), piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus, kas prasītājam radušies nelikumīgā DIGIT lēmuma dēļ.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza sešus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka DIGIT ir pārkāpis pārskatāmības principu, kā arī nav izpildījis Finanšu regulas (1) 113. pantā un LESD 296. pantā ietverto pienākumu norādīt pamatojumu. Tas tādēļ, ka, tā kā līgumslēdzēja iestāde pārmērīgi ir slēpusi cita pretendenta novērtējuma ziņojumu, BT nav bijusi iespēja pārbaudīt, vai līgumslēdzēja iestāde ir taisnīgi novērtējusi konkursa dalībnieka piedāvājumu.

Turklāt prasītājs norāda, pirmkārt, ka DIGIT pietiekami nav pamatojis cita pretendenta novērtējuma ziņojuma lielas daļas neatklāšanu un, otrkārt, ka pat gadījumos, kad DIGIT ir sniedzis pamatojumu, tas neesot pieņemams.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka DIGIT metode piedāvājumu izvērtēšanai nav saderīga ar vispārējiem principiem, ieskaitot pārskatāmības un taisnīgas un godīgas attieksmes principu, ko piemēro publiskās konkursa procedūrās. It īpaši tas, ka a) DIGIT vērtējuma skala netika iepriekš publiskota un ka b) tās struktūra ir bijusi neparasta, pretendentam ir radījusi nelikumīgu priekšrocību.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka nav saskanīgi novērtējuma ziņojumā atrodamie DIGIT komentāri un cita pretendenta piedāvājumam piešķirtie attiecīgie punkti. Šīs pretrunas padara lēmumu par spēkā neesošu, jo tās par spēkā neesošu padara lēmuma pamatojumu.

4)

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka DIGIT esot akceptējis cita pretendenta piedāvājumu, neraugoties uz neparasti zemās cenas piedāvājumu, kā rezultātā pretendents no šīs konkursa procedūras būtu bijis jāizslēdz. Šai sakarā prasītājs apstiprina, ka šo pamatu nevar atspēkot ar DIGIT apgalvojumu, ka tas šo piedāvājumu esot vērtējis noteikumu par neparasti zemām cenām kontekstā. Vispārīga atsauce uz piemērojamo regulējumu nevar aizstāt atbilstošu tādu iemeslu pamatojumu, kuru dēļ veiktās analīzes sakarā DIGIT tomēr pieņēma lēmumu citu pretendentu neizslēgt no konkursa procedūras.

Pakārtoti šim pamatam prasītājs apgalvo, ka cita pretendenta piedāvātā cena tā piedāvājumā reāli nav iespējama un nekādi nevar atbilst piedāvājumam, ar kuru ir izpildītas konkursa prasības. Šai sakarā BT lūdz Vispārējo tiesu iecelt neatkarīgu ekspertu, lai tas noteiktu, vai attiecīgajā piedāvājumā tik tiešām ir ievērota noteikta konkursa specifikācija.

5)

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka lēmums nav spēkā, jo aprēķinātā līguma summa šajā dokumentā nav pietiekami pamatota.

6)

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka DIGIT kompetencē nav pieņemt apstrīdēto lēmumu, jo tai nav atbilstošu deleģēto pilnvaru.


(1)  Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV 2002, L 248, 1. lpp.).


Top