Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1673

Reģionu komitejas atzinums “Mākoņdatošanas potenciāla atraisīšana Eiropā”

OJ C 139, 17.5.2013, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 139/35


Reģionu komitejas atzinums “Mākoņdatošanas potenciāla atraisīšana Eiropā”

2013/C 139/07

REĢIONU KOMITEJA

atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par mākoņdatošanas potenciāla atraisīšanu un to, ka Komisija atbalsta inovatīvus tehnoloģiskus risinājumus. Komiteja piekrīt tam, ka mākoņdatošanas sniegtās iespējas nozīmē ne tikai informātikas tehnoloģisko progresu, bet arī var pozitīvi ietekmēt darba tirgu, uzlabot iespēju vienlīdzību un radīt darba vietas;

vērš uzmanību uz to, ka viens no lielākajiem šķēršļiem mākondatošanas izmantošanai publiskajā un privātajā sektorā ir nedrošība par to, kādi likumi un noteikumi jāievēro, ja izvēlas mākoņdatošanas risinājumus; šajā sakarā minami, piemēram, valstu un ES noteikumi par personas datu aizsardzību, noteikumi sociālajā un veselības jomā, kā arī grāmatvedības noteikumi. Vienlaikus noteiktas problēmas un riski, kam jāpievērš uzmanība, ir saistīti arī ar datu aizsardzību;

atzinīgi vērtē Komisijas izvirzītos trīs galvenos pasākumus, taču uzskata, ka tie būtu jāpapildina ar konkrētām darbībām, kas attiektos uz lietotāju zināšanu uzlabošanu, jo tas ļautu veicināt pieprasījumu tirgos, tādējādi palīdzot nostiprināt Eiropas pozīcijas globālās konkurences apstākļos, mazināt asimetriju starp patērētājiem un pakalpojumu sniedzējiem riska līmeņa ziņā un veicināt viņu starpā ar jauno tehnoloģiju ieviešanu saistīto priekšrocību proporcionālāku sadalījumu. Arī šīm konkrētajām darbībām vajadzētu būt vērstām uz atbalstu izglītībai un kultūrai IT jomā;

uzskata, ka būtu lietderīgi, ja Komisija, izmantojot standartizācijas iespēju, reģionālā, vai, iespējams, vietējā līmenī pastāvošos datu mākoņus padarītu savienojamus un savstarpēji izmantojamus. Te ļoti svarīgs aspekts var būt jau minēto publiskās pārvaldes reģistru savietojamība.

Ziņotājs

Gábor BIHARY (HU/PSE), Budapeštas Vispārējās padomes loceklis

Atsauces dokuments

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Mākoņdatošanas potenciāla atraisīšana Eiropā”

COM(2012) 529 final

I.   VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

REĢIONU KOMITEJA

1.

atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par mākoņdatošanas potenciāla atraisīšanu un to, ka Komisija atbalsta inovatīvus tehnoloģiskus risinājumus. Komiteja piekrīt tam, ka mākoņdatošanas sniegtās iespējas nozīmē ne tikai informātikas tehnoloģisko progresu, bet arī var pozitīvi ietekmēt darba tirgu, uzlabot iespēju vienlīdzību un radīt darba vietas;

2.

vienlaikus uzsver nepieciešamību ņemt vērā to, ka šīs jaunās tehnoloģijas izplatība var ietekmēt mazāk attīstītus reģionus un sociālās grupas, kā arī nelabvēlīgi ietekmēt teritoriālo un sociālo kohēziju. Šāds riska faktors var būt, piemēram, asimetrija starp vietējā un pasaules mēroga dalībniekiem attiecībā uz priekšrocībām, ko sniedz vieglāka piekļuve tirgiem;

3.

vērš uzmanību uz to, ka viens no lielākajiem šķēršļiem mākondatošanas izmantošanai publiskajā un privātajā sektorā ir nedrošība par to, kādi likumi un noteikumi jāievēro, ja izvēlas mākoņdatošanas risinājumus; šajā sakarā minami, piemēram, valstu un ES noteikumi par personas datu aizsardzību, noteikumi sociālajā un veselības jomā, kā arī grāmatvedības noteikumi. Vienlaikus noteiktas problēmas un riski, kam jāpievērš uzmanība, ir saistīti arī ar datu aizsardzību;

4.

pauž nožēlu, ka priekšlikumos attiecībā uz publisko sektoru un priekšlikumā par ieteikto mākoņdatošanas partnerību nav atbilstoši ņemtas vērā vietējās un reģionālās pašvaldības un to darbības, lai gan daudzas no tām varētu būt noderīgas pieredzes avots stratēģijas īstenošanā un kalpot kā paraugprakses piemēri. Stratēģijā arī nav ņemts vērā tas, ka atsevišķas vietējās un reģionālās pašvaldības ir iesaistītas arī kā pakalpojumu sniedzēji mākoņdatošanas infrastruktūras veidošanā un darbības nodrošināšanā;

5.

uzsver, ka īpaši svarīgi ir nodrošināt saskaņotu darbību visos pārvaldības līmeņos, lai Eiropa varētu gūt būtiskus panākumus mākoņdatošanas jomā;

6.

norāda, ka noteikti ir jāizstrādā atbalsta pasākumi, ņemot vērā globālo konkurenci, lai Eiropas uzņēmumi varētu veikt uzdevumus, kas tiem būtu jāveic, īstenojot stratēģiju, kuras mērķis ir nodrošināt Eiropas līderpozīcijas;

7.

uzskata par svarīgu faktu, ka mākoņdatošanas ieviešana parasti labvēlīgi ietekmē ilgtspēju, jo IT līdzekļu labāka izmantošana ļauj efektīvāk izmantot resursus. Tomēr uzskata par vajadzīgu stratēģijā minētajā jomā paredzēt arī aktīvus elementus, ņemot vērā arī netiešo ietekmi, piemēram, stratēģijā būtu jāparedz atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana;

8.

norāda uz to, ka no “supermākoņa” principiālas esības līdz tā reālai izveidei un maksimālai tā potenciāla atraisīšanai un izmantošanai vēl ir jāiet garš ceļš. Svarīgs solis šajā virzienā ir patērētāju zināšanu uzlabošana ar izglītības un IT kultūras attīstības pasākumu palīdzību;

9.

pauž bažas par to, ka paziņojumā nav pienācīgi ņemtas vērā saiknes starp ierosināto stratēģiju un citiem aspektiem, piemēram, drošu datu apstrādi, autortiesībām, kā arī datu pieejamības un pārnesamības attīstību;

10.

uzsver, ka pēc tam, kad būs pieņemti nepieciešamie pasākumi Digitalizācijas programmas īstenošanai, mākoņdatošanas attīstība var paātrināties. Patērētāji jau tagad izmanto tos mākoņdatošanas pakalpojumus, kurus pakalpojumu sniedzēji nodrošina gala lietotāju pieprasītā tirgus modeļa ietvaros, tomēr pieredze liecina, ka tieši trūkumu datu aizsardzībā un lietotāju nepietiekamo prasmju dēļ cieš tie, kas šādas tehnoloģijas izmanto nepiesardzīgi un bez vajadzīgajām zināšanām;

11.

atzinīgi vērtē Komisijas izvirzītos trīs galvenos pasākumus, taču uzskata, ka tie būtu jāpapildina ar konkrētām darbībām, kas attiektos uz lietotāju zināšanu uzlabošanu, jo tas ļautu veicināt pieprasījumu tirgos, tādējādi palīdzot nostiprināt Eiropas pozīcijas globālās konkurences apstākļos, mazināt asimetriju starp patērētājiem un pakalpojumu sniedzējiem riska līmeņa ziņā un veicināt viņu starpā ar jauno tehnoloģiju ieviešanu saistīto priekšrocību proporcionālāku sadalījumu. Arī šīm konkrētajām darbībām vajadzētu būt vērstām uz atbalstu izglītībai un kultūrai IT jomā;

II.   ĪPAŠAS PIEZĪMES UN PRIEKŠLIKUMI

Standartu biezokņa pārvarēšana

12.

atbalsta Komisijas priekšlikumu par standartizāciju, tomēr norāda, ka tās īstenošanai trūkst atbilstoša regulējuma un struktūru;

13.

tāpat uzskata, ka ir svarīgi ierosināto standartizācijas procesu papildināt ar konkrētiem pasākumiem, piemēram, publiskās pārvaldes reģistru savienojamības jomā, lai ļautu nodrošināt identifikāciju mākoņdatošanas sistēmās;

14.

pauž bažas par to, ka Komisijas priekšlikumā, iespējams, nav atbilstoši ņemti vērā pakalpojumi, kas jau darbojas publiskajā sektorā un tirgū, un to radītās pakalpojumu struktūras un infrastruktūras;

15.

atgādina, ka viens no iemesliem neuzticībai attiecībā uz mākoņdatošanu ir tas, ka datu pārnesamība nav regulēta, un tā sekas — datu pārnesamības trūkums;

16.

vērš uzmanību uz to, ka standartizācijas un sertifikācijas jomā nepieciešama konkrētāka definīcija attiecībā uz to, kurš un kā pilnvaros sertificējošās struktūras un vai sertificēšanas noteikumu sistēmu izstrādās dalībvalstu vai ES līmenī;

Droši un taisnīgi līguma noteikumi un nosacījumi

17.

uzskata par svarīgu, ka Komisija vēlas regulēt pakalpojumu sniedzēju un lietotāju savstarpējos līgumus, īpaši ņemot vērā pakalpojumu ierobežošanu iespējamas dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas dēļ;

18.

vērš uzmanību uz to, ka vienkāršības labad lietotāji prasa lietojumus, kuri balstīti uz vienreizējas pieteikšanās procedūru, tomēr šādu prasību apmierināšana nedrīkst apdraudēt drošību, īpaši tad, ja tiek veikti arī finanšu darījumi. Minētie jautājumi tuvākajā nākotnē noteikti būs jāreglamentē;

19.

vērš uzmanību uz to, ka lielu daļu virtuālajā telpā sastopamo apdraudējumu varētu izskaust labi funkcionējošā identifikācijas sistēmā, kas lietotājiem ļauj nekļūdīgi noteikt kibertelpas dalībnieku identitāti;

20.

uzsver, ka mākonis jau tagad sniedz ļoti nopietnu audiovizuālās kultūras izplatīšanas iespēju, tomēr nav atrisināts autortiesību un satura kopiju jautājums;

21.

atzinīgi vērtē vienotu datu aizsardzības pamatnostādņu noteikšanu, īpaši ņemot vērā to, ka šim jautājumam ir būtiska nozīme mākoņdatošanas plašā izmantošanā. tomēr pauž nožēlu, ka Komisija nav pievērsusies e-maksājumu un e-rēķinu jautājumiem, kas, izmantojot uz uzņēmējdarbību pamatotu mākoņdatošanu, ir neizbēgami;

22.

uzskata, ka scenārijiem, kas sniedz iespēju novērtēt mākoņdatošanas pakalpojumus, vajadzētu būt detalizētākiem, un ar interesi sagaida priekšlikumus par to, kā novērtējamību var paredzēt pakalpojumu līgumos;

Eiropas mākoņdatošanas partnerība, starptautiskais dialogs

23.

atzinīgi vērtē Eiropas Mākoņdatošanas partnerības (European Cloud Partnership) ideju;

24.

atbalsta starptautisko dialogu mākoņdatošanas pakalpojumu jomā un uzskata par svarīgu uzsvērt, ka, ņemot vērā dinamisko attīstību šajā nozarē, stratēģijas, kas ir vai tiek izstrādātas, gan juridiskā, gan tehnoloģiskā ziņā nepieciešams saskaņot;

25.

brīdina par personas datu aizsardzības riskiem, kas var rasties, ja mākoņdatošanas serveri atrodas ārpus ES;

26.

uzskata, ka būtu lietderīgi, ja Komisija, izmantojot standartizācijas iespēju, reģionālā, vai, iespējams, vietējā līmenī pastāvošos datu mākoņus padarītu savienojamus un savstarpēji izmantojamus. Te ļoti svarīgs aspekts var būt jau minēto publiskās pārvaldes reģistru savietojamība;

27.

uzskata, ka ir svarīgi iesaistīties dialogā ar standartizācijas struktūrām (piemēram, ISO, ETSI), kas arī risina ar mākoņdatošanu saistītus jautājumus;

Lietotāju zināšanu attīstība

28.

atzinīgi vērtē to, ka Komisija uzskata par svarīgu publiskos pakalpojumus pārveidot atbilstoši 21. gadsimta prasībām, tomēr vērš uzmanību uz to, ka digitālās plaisas pastāvēšanas dēļ būtu jāveic pasākumi arī šajā jomā;

29.

norāda, ka digitālo plaisu var mazināt tikai ar mērķtiecīgu izglītību, jo uz zināšanām balstītā sabiedrībā jaunu tehnoloģiju izzināšanas un izplatības pamatā ir to apzināta apgūšana;

30.

uzskata, ka ir nepieciešams, lai 21. gadsimta Eiropas iedzīvotāji viņiem pieejamās tehnoloģijas izmantotu efektīvi un ar izpratni. Lai to panāktu, labs līdzeklis var būt jau pastāvošās ECDL licences (European Computer Driving Licence) iegūšanas iespējas tālāka attīstīšana;

31.

uzsver, ka mākoņdatošana jau tagad sniedz tehniskās iespējas e-mācību izplatībai. Ir jārisina regulējuma un autortiesību jautājumi, lai nodrošinātu progresu šajā jomā;

III.   CITAS PIEZĪMES UN IETEIKUMI

32.

uzskata: ir pareizi, ka iepirkuma principu noteikšanā Komisija atbalsta publisko sektoru, taču vienlaikus uzskata, ka ir svarīgi, lai mazāk attīstītos reģionos tiktu atbalstīts ne tikai izveidei, bet arī lietošanai nepieciešamais finansējums;

33.

uzsver, ka mākoņdatošanas iespēju izmantošana nav iedomājama bez šim mērķim nepieciešamo komunikācijas pakalpojumu vienotā tirgus konsekventas izveides, kam nepieciešama Eiropas rīcība viesabonēšanas datu apmaiņas tarifu jomā;

34.

uzskata, ka ir detalizēti jānosaka, kuri būs tie administratīvie pakalpojumi, kas noteikti iekļaujami Eiropas mākoņdatošanas jomā (piemēram, attiecībā uz identifikāciju).

Briselē, 2013. gada 11. aprīlī

Reģionu komitejas priekšsēdētājs

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


Top