EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX0129(02)

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā un Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

OJ C 27, 29.1.2013, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 27/4


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā un Komisijas priekšlikumu Padomes regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

(Pilns atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Ievads

1.1.   Apspriešanās ar EDAU

1.

Komisija 2012. gada 21. martā pieņēma:

priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (“Priekšlikums par darba ņēmēju norīkošanu darbā”) (1), un

priekšlikumu Padomes regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību (“Priekšlikums par kolektīvu rīcību”) (2).

2.

Abus saistītos priekšlikumus apspriešanās nolūkā nosūtīja Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam 2012. gada 26. martā.

3.

EDAU atzinīgi vērtē to, ka Komisija ar viņu ir oficiāli apspriedusies pēc priekšlikumu pieņemšanas, un arī to, ka atsauce uz šo atzinumu ir iekļauta Priekšlikuma par darba ņēmēju norīkošanu darbā preambulā. Tomēr viņš nožēlo, ka nav guvis iespēju neoficiāli komentēt priekšlikumus, vēl pirms to projekti tika pieņemti.

1.2.   Priekšlikumu mērķi un konteksts

4.

Priekšlikums par darba ņēmēju norīkošanu darbā ir radīts ar mērķi uzlabot, sekmēt un stiprināt to, kā visā Eiropas Savienībā tiek īstenota, piemērota un praktiski izpildīta Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (“Direktīva par darba ņēmēju norīkošanu darbā” (3)). Priekšlikumā ir paredzēts to panākt, iedibinot noteikumu un pasākumu vienotu visaptverošu sistēmu, lai direktīvu labāk un vienādāk īstenotu, piemērotu un izpildītu praksē, tostarp pasākumus, kas paredzēti, lai novērstu noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu un apiešanu (4).

5.

Priekšlikums par kolektīvu rīcību ir radīts, lai noskaidrotu vispārējos principus un piemērojamos noteikumus ES līmenī attiecībā uz to, kā īstenot pamattiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību un brīvību veikt uzņēmējdarbību (5).

1.3.   Attiecīgie noteikumi. EDAU atzinuma mērķi

6.

Kaut arī attiecīgais jautājums nevienā no diviem priekšlikumiem netiek izvirzīts kā galvenais mērķis, vismaz vienā no tiem, proti, Priekšlikumā par darba ņēmēju norīkošanu darbā, ir paredzēta personas datu apstrāde ievērojamā apjomā. Kā norādīts turpmāk, šie personas dati var attiekties gan uz darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, gan uz fiziskām personām, kas darbojas tā uzņēmuma labā, kurš darba ņēmēju ir norīkojis darbā, piemēram, amatpersonām, vadību, uzņēmuma pārstāvjiem vai darbiniekiem. Turklāt uzņēmumi, kuri darba ņēmēju ir norīkojuši darbā, paši var būt fiziskas personas. Šādā gadījumā apstrādei var tikt pakļauti arī viņu personas dati. Daži no apstrādātajiem datiem var būt konfidenciāli (6); jo īpaši kompetentās iestādes var apmainīties ar datiem, kas saistīti ar aizdomām par noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu un apiešanu.

7.

Priekšlikumā par darba ņēmēju norīkošanu darbā no datu aizsardzības viedokļa trīs būtiskākie noteikumi ir:

priekšlikuma 6. panta 2. punkts, ar kuru ir ļauta divpusēja informācijas apmaiņa (ko veido “(atbildes) uz argumentētiem pieprasījumiem”),

priekšlikuma 6. panta 6. punkts, kurā dalībvalstīm prasa nodrošināt, lai reģistrus, kuros ir iekļauti pakalpojumu sniedzēji, citu valstu kompetentās iestādes varētu izmantot “saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem”, un

priekšlikuma 7. panta 2. punkts, kurā ir prasīts, lai uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts pēc savas iniciatīvas paziņo dalībvalstij, uz kuru darbinieki tiek norīkoti, visu būtisko informāciju, kas norāda uz iespējamiem pārkāpumiem.

8.

Paredzams, ka visos trīs gadījumos personas datu apstrāde notiks ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) starpniecību (7).

9.

Arī Priekšlikuma par kolektīvu rīcību 4. pantā paredzētais brīdināšanas mehānisms pieļauj apmaiņu ar personas datiem, iespējams arī konfidenciāliem (informāciju par dalību streikos un līdzīga veida kolektīvā rīcībā (8)). Tomēr, kā norādīts turpmākajā 4. sadaļā, personas datu apmaiņa nav likumdevēja nolūks, un tāpēc, lai kliedētu bažas, var pievienot vienkāršu skaidrojumu, ka nekādi konfidenciāli dati šajos brīdinājumos iekļauti netiks.

5.   Secinājumi

32.

EDAU atzinīgi vērtē to, ka Priekšlikumā par darba ņēmēju norīkošanu darbā ir risināti jautājumi par iespējamām datu aizsardzības problēmām. EDAU atzinīgi vērtē arī to, ka administratīvajai sadarbībai rosina izmantot jau esošo informācijas sistēmu IMI, kurā vairāki datu aizsardzības pasākumi jau faktiski ir iestrādāti un kuras vajadzībām visai drīz, saskaņā ar IMI regulu, tiks pieņemti īpaši drošības pasākumi.

33.

Lai kliedētu citas bažas par datu aizsardzību. EDAU ieteikumi ir tādi, kā turpmāk norādīts.

34.

Vispārējas piezīmes veidā EDAU iesaka atsauci uz piemērojamo datu aizsardzības sistēmu ietvert nevis apsvērumā, bet gan patstāvīgā noteikumā kopā ar turpmāku norādi uz “valsts noteikumiem, ar kuriem tiek īstenota” Direktīva 95/46/EK.

35.

Attiecībā uz divpusēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Priekšlikumu par darba ņēmēju norīkošanu darbā (6. panta 2. punkts) EDAU iesaka priekšlikumā skaidrāk norādīt nolūkus, kuros informācijas apmaiņa ir atļauta. Jo īpaši jāsvītro frāze par “iespējamām nelikumīgām starptautiskām darbībām”, un noteikumi jāformulē tā, lai nodrošinātu, ka personas datu apmaiņa ir iespējama tikai, lai veiktu “izmeklēšanu attiecībā uz darbā norīkošanai piemērojamo noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu” (vai citiem nepieciešamiem nolūkiem, kas priekšlikumā būtu skaidri norādīti).

36.

Attiecībā uz citu dalībvalstu kompetento iestāžu piekļuvi reģistriem, kuros ir iekļauti pakalpojumu sniedzēji (6. panta 6. punkts), EDAU iesaka priekšlikumā skaidrāk noteikt to, uz kādiem reģistriem šis punkts attiecas. Šo pantu jo īpaši nedrīkst uzskatīt par juridisku pamatu, lai piekļūtu tādiem dažās dalībvalstīs izveidotiem reģistriem, kuros uzņēmumiem, kas norīko darba ņēmējus darbā, cita starpā jānorāda konkrēti personas dati saistībā ar darbā norīkotajiem darbiniekiem.

37.

Turklāt, ja vienota Eiropas projekta ietvaros reģistrus plāno savstarpēji sasaistīt arī šajā jomā, attiecīgajā laika posmā datu aizsardzības pasākumi rūpīgi jāapsver Eiropas līmenī.

38.

Attiecībā uz brīdinājumu sistēmu par iespējamiem likumpārkāpumiem (7. panta 2. punkts) EDAU iesaka priekšlikumā:

viennozīmīgi norādīt, ka brīdinājumus var sūtīt tikai “pamatotu aizdomu” gadījumā par iespējamiem likumpārkāpumiem,

prasīt, lai, saņemot brīdinājumu, lietas tiktu automātiski slēgtas, palīdzot nodrošināt to, ka brīdinājumu sistēma darbojas kā brīdināšanas mehānisms nevis ilgstošs “melnais saraksts”, un

nodrošināt, ka brīdinājumi tiek sūtīti tikai dalībvalstu kompetentajām iestādēm un šīs iestādes saglabā brīdinājumos saņemtās informācijas konfidencialitāti, un to turpmāk neizplata un nepublicē.

39.

Priekšlikuma par kolektīvu rīcību 4. pantā jāpaskaidro, ka šajos brīdinājumos nedrīkst būt konfidenciālu personas datu.

Briselē, 2012. gada 19. jūlijā

Giovanni BUTTARELLI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs


(1)  COM(2012) 131.

(2)  COM(2012) 130.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.).

(4)  Sk. paskaidrojuma raksta 11. lpp., 3.1. daļas 1. punktu.

(5)  Sk. paskaidrojuma raksta 10. lpp., 3.1. daļas 4. punktu.

(6)  Kas atbilst “īpašu kategoriju datiem” Direktīvas 95/46/EK 8. panta 5. punkta nozīmē.

(7)  Sk. 19. pantu Priekšlikumā par darba ņēmēju norīkošanu darbā, ar ko groza IMI regulas I pielikumu. Sk. arī Komisijas priekšlikumu regulai par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”), kas pieejama vietnē http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:EN:PDF Gaidāms, ka IMI regula tiks pieņemta šā gada turpmākajos mēnešos. Atzinumu par Komisijas priekšlikumu EDAU sniedza 2011. gada novembrī (OV C 48, 18.2.2012., 2. lpp).

(8)  T. i., ar “īpašu kategoriju datiem” Direktīvas 95/46/EK 8. panta 1. punkta nozīmē.


Top