Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0048

Lieta C-48/12: Prasība, kas celta 2012. gada 31. janvārī — Eiropas Komisija/Polijas Republika

OJ C 80, 17.3.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/13


Prasība, kas celta 2012. gada 31. janvārī — Eiropas Komisija/Polijas Republika

(Lieta C-48/12)

2012/C 80/19

Tiesvedības valoda — poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — P. Hetsch, S. Petrova un K. Herrmann)

Atbildētāja: Polijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvas 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (1) prasības, vai katrā ziņā nedarot šos aktus zināmus Komisijai, Polijas Republika nav izpildījusi šīs direktīvas 33. panta 1. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Polijas Republikai saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu samaksāt kavējuma naudu EUR 71 521,38 dienā, sākot no šajā lietā taisītā sprieduma pasludināšanas dienas, par to, ka tā nav izpildījusi pienākumu paziņot par Direktīvas 2008/50/EK transponēšanas pasākumiem;

piespriest Polijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija apgalvo, ka Polijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 2008/50/EK 33. panta 1. punktā paredzēto pienākumu.

Direktīva 2008/50/EK ir galvenais Savienības līmeņa juridiskais instruments attiecībā uz gaisu piesārņojošām vielām, un līdz ar to tās mērķis ir vides un cilvēku veselības aizsardzība. Tajā ir cita starpā paredzēti novērtēšanas un mērījumu standarti, kā arī mērķi tādu piesārņojošo vielu daļiņu koncentrācijas gaisā samazināšanai, kurām gaisā ir viskaitīgākā ietekme uz cilvēka veselību. Tā dalībvalstīm uzliek pienākumu cieto daļiņu PM 2,5 ekspozīcijas koncentrāciju 2015. gadā ierobežot līdz 20 mikrogramiem/m3. Turklāt attiecībā uz PM 2,5 tajā ir noteikts mērķlielums 25 mikrogrami/m3, kas bija jāsasniedz līdz 2010. gadam. Turklāt tajā ir noteikts, ka dalībvalstīm līdz 2015. gadam attiecībā uz PM 2,5 ir jāsasniedz robežlielums 25 mikrogrami/m3 (1. posms), turpretim 2. posmā — robežlielums 20 mikrogrami/m3. Turklāt dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 2008/50/EK ir pienākums informēt sabiedrību par gaisa kvalitāti un citiem uz direktīvas pamata veiktiem pasākumiem (26. un nākamais pants).

Saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK 33. panta 1. punktu Polijas Republikai bija pienākums līdz 2010. gada 11. jūnijam pieņemt valsts tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un nodrošināt to stāšanos spēkā.

Polijas Republika nav transponējusi visus vajadzīgos noteikumus Polijas tiesību sistēmā, ne arī nodrošinājusi to stāšanos spēkā. Vides aizsardzības ministrijai izstrādājot pamatnostādnes likumprojektam attiecībā uz grozījumiem likumā par vides aizsardzību un dažos citos likumos, Direktīvas 2008/50/EK 33. panta 1. punktā paredzētais pienākums netika izpildīts.

Polijas iestādes ir informējušas Komisiju tikai par to, ka Direktīvas 2008/50/EK 6. panta 1. punkts un 23. pants esot daļēji transponēts ar 2009. gada 17. jūlija Likuma par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu un citu vielu emisiju kontroli, izveidojot sēra dioksīda (SO2) un slāpekļa oksīda (NO) emisiju kontroles sistēmu, 13. un 15. pantu, kā arī par pienākumu izstrādāt projektu valsts ekspozīcijas samazināšanas plānam.


(1)  OV L 152, 1. lpp.


Top