Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0114(01)

Lēmums Nr. E3 ( 2011. gada 19. oktobris ) par pārejas laiku, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. pantā Dokuments attiecas uz EEZ un uz EK un Šveices nolīgumu

OJ C 12, 14.1.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2014; Aizstāts ar 32014D0520(03)

14.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 12/6


LĒMUMS Nr. E3

(2011. gada 19. oktobris)

par pārejas laiku, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. pantā

(Dokuments attiecas uz EEZ un uz EK un Šveices nolīgumu)

2012/C 12/03

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS SISTĒMU KOORDINĀCIJAI,

ņemot vērā 72. panta d) apakšpunktu Regulā (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (1), kurā paredzēts, ka Administratīvā komisija atbild par to, lai iespēju robežās tiktu veicināta jauno tehnoloģiju izmantošana, jo īpaši modernizējot procedūras, kas paredzētas informācijas apmaiņai un starpiestāžu informācijas plūsmas pielāgošanai, lai informācijas apmaiņu varētu veikt ar elektroniskiem līdzekļiem, ņemot vērā datu apstrādes attīstību katrā dalībvalstī,

ņemot vērā 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulā (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (2), kurā noteikts, ka Administratīvā komisija ir tiesīga izstrādāt dokumentu un strukturēto elektronisko dokumentu struktūru, saturu un formu un sīki izstrādātus noteikumus to apmaiņai, kā arī noteikt praktiskos pasākumus attiecībā uz informācijas, dokumentu vai lēmumu sūtīšanu attiecīgajai personai elektroniskā veidā,

ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. panta 1. punkta pirmo daļu, kurā attiecībā uz pārejas laiku noteikts, ka katra dalībvalsts var izmantot ar elektroniskiem līdzekļiem veiktai datu apmaiņai paredzēto pārejas laiku un ka šis pārejas laiks nepārsniedz 24 mēnešus, sākot no īstenošanas regulas spēkā stāšanās dienas,

ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. panta 1. punkta otro daļu, kurā noteikts, ka Administratīvā komisija var vienoties atbilstīgi pagarināt visus minētos periodus, ja nepieciešamās Kopienas infrastruktūras (sociālā nodrošinājuma informācijas elektroniskā apmaiņa – EESSI) pabeigšana būtiski kavējas saistībā ar īstenošanas regulas stāšanos spēkā,

rīkojoties saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 71. panta 2. punkta otrajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. pantā ir paredzēts 24 mēnešu pārejas laiks, sākot no minētās regulas spēkā stāšanās dienas, lai dalībvalstis varētu ieviest un integrēt valsts infrastruktūru, kas nepieciešama ar elektroniskiem līdzekļiem veiktai datu apmaiņai.

(2)

Administratīvā komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. pantu ir tiesīga vienoties par dalībvalstīm noteikto pārejas laika pagarināšanu, ja Kopienas infrastruktūras pabeigšana ir būtiski aizkavējusies.

(3)

Administratīvā komisija ir pabeigusi projekta situācijas vispārīgu izvērtējumu gan ES, gan nacionālajā līmenī, pamatojoties uz Eiropas Komisijas un EESSI Projekta koordinācijas komitejas analīzi.

(4)

Saskaņā ar šo izvērtējumu tiek uzskatīts, ka nepieciešams pagarināt pārejas laiku, lai nodrošinātu EESSI sistēmas efektīvu īstenošanu, ņemot vērā sagatavošanās pasākumu gaitu ES un nacionālajā līmenī, vienlaikus uzskatot, ka visu pušu interesēs ir laika ierobežojuma noteikšana šim pagarinājumam.

(5)

Apzinoties projekta tehnisko sarežģītību un ņemot vērā dažādos iespējamos projekta īstenošanas risinājumus, kuru izpildes laiks ir atšķirīgs, Administratīvā komisija uzskata, ka Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. panta 1. punktā noteikto pārejas laiku ir lietderīgi pagarināt vēl par 24 mēnešiem.

(6)

Tomēr Administratīvā komisija rosina dalībvalstis pēc iespējas drīzāk un bez kavēšanās sākt elektronisku datu apmaiņu, lai iespēju robežās saīsinātu laikposmu, kurā paralēli ir iespējama informācijas apmaiņa papīra formātā un elektroniski, saskaņā ar starpposma mērķiem, kas jānosaka Administratīvajai komisijai, pamatojoties uz EESSI Projekta koordinācijas komitejas priekšlikumu.

(7)

Administratīvā komisija aicina EESSI Projekta koordinācijas komiteju izveidot atbilstošus pārraudzības rīkus, ierosināt starpposma mērķus un pagarinātajā pārejas laikā rūpīgi uzraudzīt EESSI īstenošanas gaitu visās dalībvalstīs.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. panta 1. punktu Administratīvā komisija drīkst pārskatīt šo lēmumu, pamatojoties uz EESSI Projekta koordinācijas komitejas vispārējo plānošanu un analīzi.

(9)

Lēmumu Nr. E1 (2009. gada 12. jūnijs) par praktiskiem pasākumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 4. pantā minētās datu elektroniskās apmaiņas pārejas periodu (3) pagarinātajā pārejas periodā turpinās piemērot mutatis mutandis,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1.

Regulas (EK) Nr. 987/2009 95. panta 1. punktā minētos pārejas periodus ar elektroniskiem līdzekļiem veiktas datu apmaiņas pilnīgai ieviešanai attiecībā uz visām dalībvalstīm pagarina par 24 mēnešiem, t. i., līdz 2014. gada 30. aprīlim.

2.

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šo lēmumu piemēro no nākamā mēneša pirmās dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Elżbieta ROŻEK


(1)  OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.

(3)  OV C 106, 24.4.2010., 9. lpp.


Top