Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0205

Lieta C-205/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2011. gada 17. februāra spriedumu lietā T-68/08 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) /Eiropas Komisija 2011. gada 27. aprīlī iesniedza Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

OJ C 232, 6.8.2011, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/13


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2011. gada 17. februāra spriedumu lietā T-68/08 Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Eiropas Komisija 2011. gada 27. aprīlī iesniedza Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

(Lieta C-205/11 P)

2011/C 232/22

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (pārstāvji — A. Barav un D. Reymond, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Beļģijas Karaliste, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atstāt spēkā Vispārējās tiesas 2011. gada 17. februāra spriedumu lietā T-68/08 pieņemamības ziņā;

atcelt Vispārējās tiesas 2011. gada 17. februāra spriedumu lietā T-68/08 pēc būtības tiktāl, ciktāl ar to ir apstiprināta FIFA World Cup™ “parasto” spēļu ierakstīšana Apvienotās Karalistes “sabiedrībai īpaši svarīgu notikumu” sarakstā direktīvas izpratnē;

taisīt galīgu spriedumu saskaņā ar Tiesas Statūtu 61. pantu;

piespriest Komisijai atlīdzināt FIFA tiesāšanās izdevumus pirmajā instancē un šajā apelācijas tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

1)   Kļūda tiesību piemērošanā, Tiesas Statūtu 36. panta pārkāpums, Direktīvas 89/552/EEK  (1), kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/36/EK  (2), 3.a panta 2. punkta un ES tiesību pārkāpums, nepareiza LESD 296. panta piemērošana (pārbaudes tiesā apmēra pārsniegšana, pretrunīgs pamatojums, apstrīdētajā lēmumā neminētu iemeslu norādīšana par FIFA World Cup™ kategorizēšanu un nepareizu juridisku secinājumu izdarīšana no tiem, pierādīšanas pienākuma maiņa)

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pārkāpusi ES tiesības, norādot iemeslus, kas nav minēti Komisijas lēmumā (3), lai konstatētu, ka Komisija ir pareizi raksturojusi FIFA World Cup™ kā “pēc sava rakstura vienu notikumu” Direktīvas 89/552/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/36/EK, piemērošanas aspektā, sniedzot pretrunīgu un nesaskanīgu pamatojumu, atzīstot, ka dalībvalstīm nav jānorāda konkrēti iemesli visa FIFA World Cup™ ierakstīšanai īpaši svarīgu notikumu sarakstā, un mainot pierādīšanas pienākumu.

2)   Kļūda tiesību piemērošanā, Direktīvas 89/552/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/36/EK, 3.a panta 1. punkta pārkāpums, Tiesas Statūtu 36. panta pārkāpums, nepareiza LESD 296. panta piemērošana (atzīstot, ka Komisija pareizi atzinusi, ka Apvienotās Karalistes pasākumu saraksts bija izveidots “skaidri un pārskatāmi”)

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pārkāpusi ES tiesības, atzīstot, ka Komisija likumīgi atzinusi, ka Apvienotās Karalistes saraksts bija izveidots “skaidri un pārskatāmi”, kā ir paredzēts Direktīvā 89/552/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/36/EK, lai gan par visa FIFA World Cup™ iekļaušanu šajā sarakstā tika lemts pretēji vienbalsīgam pretējam padomam un lai gan tas Komisijai tika paziņots tostarp ar pamatojumu, kas nepastāvēja saraksta izveidošanas laikā.

3)   Kļūda tiesību piemērošanā, Direktīvas 89/552/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/36/EK, 3.a panta 1. punkta pārkāpums,, nepareiza LESD 296. panta piemērošana, Tiesas Statūtu 36. panta pārkāpums (nepareizs FIFA World Cup™ raksturojums, pārbaudes tiesā apmēra pārsniegšana, paļaušanās uz apstrīdētajā lēmumā neminētiem apsvērumiem, kļūdains to faktu vērtējums, kas attiecas uz “parastajām” spēlēm, un nepareizu juridisku secinājumu izdarīšana no tiem, apstrīdētajā lēmumā sniegtā pamatojuma atzīšana par pietiekamu, izvirzīto argumentu neizvērtēšana)

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējā tiesa pārkāpa ES tiesības, atzīstot, ka Komisija ir likumīgi atzinusi un pietiekami pamatojusi savu atzinumu, ka viss FIFA World Cup™ ir Apvienotās Karalistes sabiedrībai īpaši svarīgs notikums Direktīvas 89/552/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/36/EK, izpratnē. Proti, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un izdarījusi nepareizus juridiskus secinājumus no faktiem, apstiprinot Komisijas nepamatoto atzinumu, ka viss FIFA World Cup™ izraisa “izraisa īpašu rezonansi Apvienotajā Karalistē”, ka tas tradicionāli ir ticis pārraidīts bezmaksas televīzijas kanālos un ir piesaistījis lielu skatītāju skaitu.

4)   Kļūda tiesību piemērošanā, ES tiesību pārkāpums, Direktīvas 89/552/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/36/EK, 3.a panta 1. un 2. punkta pārkāpums, nepareiza LESD 296. panta piemērošana, Tiesas Statūtu 36. panta pārkāpums (pārbaudes tiesā apmēra neievērošana, atzinums, ka Komisija ir pareizi atzinusi un pietiekami pamatojusi savu atzinumu, ka paziņotie Apvienotās Karalistes pasākumi ir saderīgi ar ES tiesībām un ar tiem saistītie ierobežojumi ir samērīgi, tiesību uz informāciju un sabiedrības interešu gūt plašas iespējas vērot sabiedrībai īpaši svarīgus notikumus televīzijā apmēra nepareiza interpretācija)

Šim pamatam ir trīs daļas:

Pirmā daļa: Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pārkāpusi ES tiesības, nolemjot, ka Komisija likumīgi atzinusi, ka paziņotie Apvienotās Karalistes pasākumi bija saderīgi ar ES tiesībām, kaut gan apstrīdētajā lēmumā nebija apskatīts jautājums par tiesību veikt uzņēmējdarbību ierobežojumiem. ES tiesības Vispārējā tiesa esot pārkāpusi arī, atzīstot, ka tiesību veikt uzņēmējdarbību ierobežojumi bija samērīgi, un nolemjot, ka Komisija ir likumīgi atzinusi un pietiekami pamatojusi savu atzinumu, ka pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumi bija samērīgi.

Otrā daļa: Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pārkāpusi ES tiesības, nolemjot, ka Komisija ir likumīgi atzinusi, ka paziņotie Apvienotās Karalistes pasākumi bija saderīgi ar ES tiesībām, kaut gan apstrīdētajā lēmumā netika apskatīts jautājums par FIFA tiesību uz īpašumu ierobežojumiem. ES tiesības Vispārējā tiesa esot pārkāpusi arī, nolemjot, ka FIFA tiesību uz īpašumu ierobežojumi bija samērīgi.

Trešā daļa: Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pārkāpusi ES tiesības, nolemjot, ka Komisija ir likumīgi atzinusi un pietiekami pamatojusi savu atzinumu, ka paziņotie Apvienotās Karalistes pasākumi bija saderīgi ar ES konkurences noteikumiem, tāpēc ka pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumi bija pamatoti. ES tiesības Vispārējā tiesa esot pārkāpusi arī, nolemjot, ka Komisijai nebija jānosaka konkrētais tirgus, lai novērtētu kompetences ierobežojumus, un ka minētie pasākumi neietvēra speciālu tiesību piešķiršanu LESD 106. panta 1. punkta izpratnē.


(1)  Padomes 1989. gada 3. oktobra Direktīva 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (OV L 298, 23. lpp., OV Īpašais izdevums latviešu valodā: 6. nod., 1. sēj., 224. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 30. jūnija Direktīva 97/36/EK, ar ko groza Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (OV L 202, 60. lpp., OV Īpašais izdevums latviešu valodā: 6. nod., 2. sēj., 321. lpp.).

(3)  Komisijas 2007. gada 16. oktobra Lēmums 2007/730/EK par to Apvienotās Karalistes pasākumu saderību ar Kopienu tiesībām, kuri pieņemti saskaņā ar 3.a panta 1. punktu Padomes Direktīvā 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (OV L 295, 12. lpp.).


Top