Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0720(04)

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 214, 20.7.2011, p. 64–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 214/64


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 214/03

Valsts atbalsta numurs

SA.32190 (11/X)

Dalībvalsts

Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

MARCHE

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Regione Marche servizio industria artigianato energia

via tiziano 44 ancona italia

www.marcheimpresa.net

Atbalsta pasākuma nosaukums

Promozione degli interventi a favore dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi per il rafforzamento del sistema organizzativo e per favorire l’integrazione delle filiere produttive, delle reti di impresa e dei processi di aggregazione di imprese

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Art. 1 co 890 Legge n. 296/06 Legge Finanziaria 2007 – Utilizzo riparto Fondo Unico 2009/2010. Richiesta cofinanziamento statale di cui all’art. 2 DM del 07:05.2010

DDS n. 50/S_11 del 19/11/2010

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

01.03.2011.–31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 1,08 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (27. pants)

50 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

35 %

Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem (36. pants)

200 000 EUR

Speciālās mācības (38. panta 1. punkts)

10 %

0 %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

10 %

0 %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

40 %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://nuovobandi.regione.marche.it/DesktopModules/Bandi/Allegati/276023bd-2236-4f71-b967-c0a231f62f68.rtf

Valsts atbalsta numurs

SA.32205 (11/X)

Dalībvalsts

Bulgārija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Bulgaria

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Управляващ орган на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика»

Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

www.opcompetitiveness.bg

Atbalsta pasākuma nosaukums

Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване:

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119;

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf;

Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

30.12.2010.–14.11.2011.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

BGN 48,90 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 – BGN 41,56 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

50 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_98.html

Valsts atbalsta numurs

SA.32207 (11/X)

Dalībvalsts

Igaunija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Estonia

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13a, Tallinn, 10125

www.archimedes.ee

Atbalsta pasākuma nosaukums

Meede „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Haridus- ja teadusministri 03. detsembri 2010 määrus nr 71

„Meetme „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused”

RT I, 13.12.2010, 2

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

16.12.2010.–31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU, liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

ERDF – EUR 0,00 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

10 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122010002

Valsts atbalsta numurs

SA.32231 (11/X)

Dalībvalsts

Dānija

Dalībvalsts atsauces numurs

2308-10-422

Reģiona nosaukums (NUTS)

Piešķīrēja iestāde

Pelsdyrafgiftsfonden

c/o Dansk Pelsdyravlerforening

Langagervej 60

2600 Glostrup

www.pelsdyrafgiftsfonden.dk

Atbalsta pasākuma nosaukums

Produktudvikling inden for anvendelse af skind. Eksperimentel udvikling.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

01.01.2011.–31.12.2011.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Apģērbu ražošana

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

DKK 2,04 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

15 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.pelsdyrafgiftsfonden.dk/files/Pelsdyrafgiftsfonden/Budgetter/DFFE%20Budget%202011.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.32232 (11/X)

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Poland

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Instytucje Zarządzające RPO

Zał. 1

www.mrr.gov.pl, Zał. 2

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych – regionalna pomoc inwestycyjna

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz

rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117, poz. 787)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

16.07.2010.–30.06.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

PLZ 1 762,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

art. 54 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.) i rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31 lipca 2006 r.). — PLZ 1 500,00 (in millions)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

70 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_pomoc_na_rewitalizacje.pdf


Top