Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/014/10

Uzaicinājums iesniegt kandidatūras saistībā ar Komisijas Lēmumu 2007/675/EK, ar ko izveido ekspertu grupu jautājumos par cilvēku tirdzniecību

OJ C 14, 19.1.2008, p. 27–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 14/27


Uzaicinājums iesniegt kandidatūras saistībā ar Komisijas Lēmumu 2007/675/EK, ar ko izveido ekspertu grupu jautājumos par cilvēku tirdzniecību

(2008/C 14/10)

Ar Lēmumu 2007/675/EK (1) Komisija izveidoja ekspertu grupu jautājumos par cilvēku tirdzniecību. Komisija var apspriesties ar grupu par jebkuru jautājumu saistībā ar cilvēku tirdzniecību.

Ekspertu grupas uzdevumi ir

a)

izveidot sadarbību starp dalībvalstīm, citām ieinteresētām personām, kas minētas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un Komisiju par jautājumu loku attiecībā uz cilvēku tirdzniecību;

b)

palīdzēt Komisijai, sniedzot atzinumus par cilvēku tirdzniecību un nodrošinot saskanīgu pieeju šim jautājumam;

c)

palīdzēt Komisijai novērtēt cilvēku tirdzniecības politikas jomas attīstību valstu, Eiropas un starptautiskajā līmenī;

d)

palīdzēt Komisijai identificēt un noteikt iespējamos pasākumus un darbības Eiropas un valstu līmenī pret cilvēku tirdzniecību vērstā politikā;

e)

Ekspertu grupa iesniedz Komisijai atzinumus vai ziņojumus pēc tās pieprasījuma vai pēc pašas iniciatīvas, ņemot vērā ES plāna par labāko praksi, standartiem un procedūrām cilvēku tirdzniecības (2) un saistītu ekspluatācijas veidu apkarošanai un novēršanai īstenošanu un tālāku attīstību ES līmenī. Tā ņems vērā arī dzimumu vienlīdzības principu.

Tāpēc Komisija uzaicina iesniegt pieteikumus, lai sagatavotu kandidātu sarakstu ekspertu grupas izveidei.

1.

Grupas sastāvā ir 21 dalībnieks, kas iecelts privātpersonu statusā, un saskaņā ar minētā lēmuma 3. pantu tie būs kvalificēti dalībnieki, kurus izvēlējusies Komisija.

Iespējamiem ekspertiem pašlaik jāieņem amats vai kādreiz bija jāieņem amats kādā no Komisijas lēmumā minētajām iestādēm. Vajadzīgs, lai ekspertiem būtu:

iemaņas un zināšanas, kas noderētu pasākumos cīņā ar cilvēku tirdzniecību, ko var lūgt viņu palīdzību;

augsta līmeņa profesionāli sasniegumi cīņā ar cilvēku tirdzniecību un vismaz 5 gadu attiecīga darba pieredze;

atbilstīgas valodu zināšanas, tostarp spējas strādāt angļu valodā.

Iepriekš minētās prasības tiks izvērtētas pēc CV un pieteikuma veidlapas.

2.

Novērtējot pieteikumus, Komisija ņems vērā šādus kritērijus:

pierādīta kompetence un pieredze, tostarp Eiropas un /vai starptautiskā līmenī, jomās, kas attiecas uz cīņu ar cilvēku tirdzniecību;

vajadzība panākt līdzsvarotu ekspertu sastāvu attiecībā uz pieteikumu iesniedzēju pārstāvību, dzimumu un ģeogrāfisko izcelsmi;

vajadzība panākt līdzsvarotas zināšanas par dažādiem cilvēku tirdzniecības veidiem, tostarp darba un seksuālo izmantošanu, dažādām jomām, kā novēršana, kriminālvajāšana un atbalsts upuriem, kā arī par cilvēktiesībām, bērnu tiesībām, krimināltiesībām, darbu un migrāciju;

vajadzība turpināt iepriekšējo ekspertu grupu darbu jautājumos par cilvēku tirdzniecību (izveidota ar Komisijas 2003. gada 25. marta Lēmumu);

ekspertu grupas dalībniekiem jābūt Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem vai attiecīgā gadījumā pievienošanās valsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts valstspiederīgajiem.

Pieteikumus var iesniegt tikai aizpildot parauga pieteikuma veidlapu (1. pielikums) un parauga CV (2. pielikums). Kandidāti tiek aicināti savos pieteikumos norādīt, kurās ar cilvēku tirdzniecību saistītās jomās viņiem ir īpašas zināšanas.

Ņemot vērā Eiropas iestāžu pārredzamības politiku un prasību informēt sabiedrību par to ekspertu identitāti un kvalifikāciju, kuri konsultē iestādes, personas dati būs publiski pieejami (3) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 (4) ekspertu grupu reģistrā tik ilgi, kamēr attiecīgā persona ņem dalību un/vai kamēr nav pieprasīta šo datu izņemšana no publiskās tīmekļa vietnes.

3.

Atbilstīgi parakstīti pieteikumi jānosūta ne vēlāk kā līdz 2008. gada 15. februārim pa e-pastu vai vēstulē uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-general Justice, Freedom and Security

Unit D2 Secretariat

LX 46 3/131

B-1049 Brussels

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

4.

Komisija izraugās grupas dalībniekus uz 3 gadu termiņu, ko var pagarināt. Grupas dalībnieki iesniedz Komisijai neatkarīgu atzinumu un ievēro konfidencialitātes nosacījumus, kas minēti Komisijas lēmuma 4. pantā, ar kuru ekspertu grupa tika izveidota.

5.

Komisija grupas dalībniekam un ekspertiem atlīdzina ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus, kas ir saistīti ar ekspertu grupas darbu, atbilstīgi Komisijas noteikumiem, grupas dalībnieki par savu pienākumu pildīšanu nesaņems atalgojumu.

6.

Grupas dalībnieku saraksts tiks publicēts Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Datus par grupas dalībnieku vārdiem iegūst, apstrādā un publicē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumiem.

7.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar Enikő FELFÖLDI kundzi (tālrunis (32-2) 29 54933, fakss (32-2) 29 67633, e-pasts eniko.felfoldi@ec.europa.eu).


(1)  OV L 277, 20.10.2007., 29. lpp.

(2)  OV C 311, 9.12.2005., 1. lpp.

(3)  Datus publicēs ekspertu grupu reģistra tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


1. PIELIKUMS

Image

Image

Image


2. PIELIKUMS

Image

Image


Top