Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0719(06)

Komisijas Paziņojums — Specializētās zobārstniecības speciālistu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu nosaukumi (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ C 165, 19.7.2007, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 165/18


KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Specializētās zobārstniecības speciālistu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu nosaukumi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 165/07)

Padomes 1978. gada 25. jūlija Direktīvā 78/686/EEK par zobārstu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, tostarp par pasākumiem, kas palīdz sekmīgi īstenot tiesības veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus (1), un jo īpaši tās 23.a pantā, kā arī Direktīvā 2005/35/EK par profesionālo (2) kvalifikāciju atzīšanu un jo īpaši tās 21. panta 7. punktā, ņemot vērā jaunākos grozījumus, kas šajās direktīvās izdarīti ar Padomes Direktīvu 2006/100/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (3), ir paredzēts, ka dalībvalstis Komisijai paziņo normatīvos un administratīvos aktus, ko tās pieņem attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izdošanu šo direktīvu piemērošanas jomās. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē attiecīgu paziņojumu, kurā uzskaitīti dalībvalstīs pieņemtie konkrēto diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu nosaukumi, kā arī — vajadzības gadījumā — attiecīgais profesionālais nosaukums.

Tā kā Čehija ir paziņojusi par grozījumiem sarakstā iekļautajos zobārstu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu nosaukumos, ir jāgroza saraksts ar nosaukumiem, kas pievienots Direktīvai 78/686/EEK un iestrādāts arī V pielikuma V.3. sadaļas 5.3.3. punktā Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

Direktīvas 78/868/EEK B pielikumu, kā arī V pielikuma V.3. sadaļas 5.3.3. punktu Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu groza šādi.

1)

Direktīvas 78/686/EEK B pielikumā iedaļā “1. Ortodontija” ierakstam attiecībā uz Čehiju ir jābūt šādam:

 

“Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)”, ko izsniedz:

“1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví”

un Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma V.3. sadaļas 5.3.3. punktā iedaļā “Ortodontija” starp ierakstiem attiecībā uz Bulgāriju un Dāniju iekļauj šādu informāciju:

Valsts

Kvalifikāciju apliecinošais dokuments

Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu

Atsauces datums

“Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

2007. gada 19. jūlijs”

2)

Direktīvas 78/686/EEK B pielikumā iedaļā “1. Orālā ķirurģija” ierakstam attiecībā uz Čehiju ir jābūt šādam:

 

“Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)”, ko izdod:

“1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví”

un Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma V.3. sadaļas 5.3.3. punktā iedaļā “Orālā ķirurģija” starp ierakstiem attiecībā uz Bulgāriju un Dāniju iekļauj šādu informāciju:

Valsts

Kvalifikāciju apliecinošais dokuments

Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu

Atsauces datums

“Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

2007. gada 19. jūlijs”

3)

Tādējādi attiecīgajām Direktīvas 2005/35/EK V pielikuma V.3 sadaļas 5.3.3. punktā iekļautajām tabulām jābūt šādām:

“Ortodontija

Valsts

Kvalifikāciju apliecinošais dokuments

Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu

Atsauces datums

België/Belgique/Belgien

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor

Volksgezondheid

2005. gada 27. janvāris

България

Свидетелство за призната специалност по “Ортодонтия”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

2007. gada 1. janvāris

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

2007. gada 19. jūlijs

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

1980. gada 28. janvāris

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

1980. gada 28. janvāris

Eesti

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal

Tartu Ülikool

2004. gada 1. maijs

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Ορθoδoντικής

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

1981. gada 1. janvāris

España

 

 

 

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

1980. gada 28. janvāris

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

1980. gada 28. janvāris

Italia

Diploma di specialista in Ortognatodonzia

Università

2005. gada 21. maijs

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

2004. gada 1. maijs

Latvija

“Sertifikāts” — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība

2004. gada 1. maijs

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

2004. gada 1. maijs

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

2004. gada 1. maijs

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

2004. gada 1. maijs

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

1980. gada 28. janvāris

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminów Medycznych

2004. gada 1. maijs

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

2004. gada 1. maijs

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtandläkarexamen, tandreglering

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1994. gada 1. janvāris

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

1994. gada 1. janvāris

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

1980. gada 28. janvāris


Orālā ķirurģija

Valsts

Kvalifikāciju apliecinošais dokuments

Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu

Atsauces datums

België/Belgique/Belgien

 

 

 

България

Свидетелство за призната специалност по “Орална хирургия”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

2007. gada 1. janvāris

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

2007. gada 19. jūlijs

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

1980. gada 28. janvāris

Deutschland

Fachzahnärztliche

Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

1980. gada 28. janvāris

Eesti

 

 

 

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Γναθoχειρoυργικής (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002)

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

2003. gada 1. janvāris

España

 

 

 

France

 

 

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

1980. gada 28. janvāris

Italia

Diploma di specialista in Chirurgia orale

Università

2005. gada 21. maijs

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

2004. gada 1. maijs

Latvija

 

 

 

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

Universitetas

2004. gada 1. maijs

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

2004. gada 1. maijs

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

2004. gada 1. maijs

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

1980. gada 28. janvāris

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminów Medycznych

2004. gada 1. maijs

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

2004. gada 1. maijs

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1994. gada 1. janvāris

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

1994. gada 1. janvāris

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

1980. gada 28. janvāris”


(1)  OV L 233, 24.8.1978., 1. lpp. .

(2)  OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.

(3)  JO L 363, 20.12.2006., 141. lpp.


Top