Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DP0103

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļu izmantošana Eiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2009)0023 – C6-0040/2009 – 2009/2007(ACI))
PIELIKUMS

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 334–335 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 87/334


Trešdiena, 2009. gada 11. marts
Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļu izmantošana

P6_TA(2009)0103

Eiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2009)0023 – C6-0040/2009 – 2009/2007(ACI))

2010/C 87 E/51

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0023 – C6-0040/2009),

ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (1) un it īpaši tā 26. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (2),

ņemot vērā 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo deklarāciju par ES Solidaritātes fondu,

ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas atzinumu (A6-0106/2009),

1.

apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.

uzdod priekšsēdētājam nodrošināt šī lēmuma publicēšanu “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

3.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju, kā arī tās pielikumus Padomei un Komisijai.


(1)  OV C 139, 14.6.2006, 1. lpp.

(2)  OV L 311, 14.11.2002, 3. lpp.


Trešdiena, 2009. gada 11. marts
PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

2009. gada 11. marts

par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 26. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (2), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienība ir izveidojusi Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (turpmāk — “Fonds”), lai apliecinātu solidaritāti ar katastrofu skarto reģionu iedzīvotājiem.

(2)

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu finansiālo palīdzību no Fonda var piešķirt, nepārsniedzot 1 miljarda EUR maksimālo apjomu gadā.

(3)

Regulā (EK) Nr. 2012/2002 ir noteikta kārtība, kādā var piešķirt palīdzību no Fonda.

(4)

Rumānija ir iesniegusi pieteikumu Fonda izmantošanai sakarā ar katastrofu, ko izraisīja plūdi. Komisija uzskata, ka pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 2012/2002 2. panta nosacījumiem un tālab ierosina atļaut attiecīgās apropriācijas,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai piešķirtu EUR 11 785 377 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2009. gada 11. martā.

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

Padomes vārdā

priekšsēdētājs


(1)  OV C 139, 14.06.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.


Top