Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0132

Migrantu bērni Eiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par izcelsmes valstī atstātajiem migrantu bērniem

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 134–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 87/134


Ceturtdiena, 2009. gada 12. marts
Migrantu bērni

P6_TA(2009)0132

Eiropas Parlamenta 2009. gada 12. marta rezolūcija par izcelsmes valstī atstātajiem migrantu bērniem

2010/C 87 E/26

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada 20. novembra Konvenciju par bērna tiesībām, jo īpaši tās 3. un 20. pantu,

ņemot vērā ANO Starptautisko Konvenciju par visu migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību, jo īpaši tās 38., 42. un 45. pantu,

ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 24. pantu,

ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.

tā kā brīva darbaspēka aprite sniedz labumu visu dalībvalstu tautsaimniecībām un nodrošina Eiropas pilsoņiem ekonomiskās un personīgās attīstības iespēju;

B.

tā kā šo pozitīvo ietekmi var mazināt nevēlama migrācijas blakus iedarbība, piemēram, neapmierinoši apstākļi, kuros dzīvo izcelsmes valstī palikušie bērni, kad viņu vecāki pārceļas dzīvot citā dalībvalstī;

C.

tā kā darbaspēka migrācija pēdējo desmitgažu laikā ir stabili pieaugusi un šobrīd lielākā daļa starptautisko migrantu — 64 miljoni — dzīvo Eiropas Savienībā;

D.

tā kā migrācijai piemīt ievērojams attīstības veicināšanas potenciāls, tomēr gan nosūtošajās, gan uzņemošajās valstīs pastāv arī neatrisinātas problēmas;

E.

tā kā saskaņā ar Unicef un Rumānijas Sociālās alternatīvas biedrības veikto pētījumu 2008. gadā vismaz 350 000 bērnu viens no vecākiem strādāja ārzemēs un aptuveni 126 000 bērnu abi vecāki bija migrējuši;

F.

tā kā migrācija var labvēlīgi ietekmēt nosūtošās valsts mājsaimniecības, jo ar naudas pārvedumu palīdzību un citos veidos tā mazina nabadzību un palielina ieguldījumus cilvēku kapitālā;

G.

tā kā bērnus, kurus ir atstājuši citā dalībvalstī strādājoši vecāki, tomēr skar arī negatīvi aspekti, piemēram, vispārējs aprūpes trūkums fiziskās un garīgās veselības jomā, kā arī ar psihisko veselību saistīta ietekme, piemēram, depresijas, spēlēm un attīstībai veltītā brīvā laika zaudēšana, skolas neapmeklēšana un vispārējs dalības trūkums izglītībā un apmācībā, nepareizs uzturs kā arī cietsirdīga izturēšanās pret bērniem;

H.

tā kā, neskatoties uz to, ka ir izstrādāta visaptveroša politika to migrantu bērnu dzīves apstākļu un izglītības uzlabošanai, kuri uz galamērķa valsti ir pārcēlušies kopā ar saviem vecākiem, jautājumam par izcelsmes valstī atstātajiem bērniem ir pievērsts ļoti maz uzmanības;

I.

tā kā bērnus bieži atstāj izcelsmes valstī, jo trūkst informācijas par iespējām un priekšrocībām, ko var piedāvāt galamērķa valstis,

1.

aicina Komisiju veikt pētījumu, lai novērtētu, cik daudz migrantu bērnu ES līmenī ir atstāti izcelsmes valstī, un lai apkopotu ES mēroga datus par šo parādību;

2.

aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai uzlabotu to bērnu apstākļus, kurus vecāki ir atstājuši izcelsmes valstī, un nodrošināt šo bērnu normālu attīstību no izglītības un sociālās dzīves viedokļa;

3.

aicina dalībvalstis izveidot sadarbības mehānismus, lai novērstu atsevišķas dzīvošanas un mērojamo attālumu kaitīgo ietekmi uz ģimenēm, jo īpaši bērniem;

4.

aicina dalībvalstis labāk informēt migrantus par viņu tiesībām un par viņu ģimenes locekļu tiesībām saistībā ar pārvietošanās brīvību, kā arī par dalībvalstu un Eiropas līmenī pieejamo informāciju par dzīvošanu ārzemēs un noteikumiem un nosacījumiem saistībā ar strādāšanu citā dalībvalstī;

5.

aicina Komisiju ieteikt visām ieinteresētajam pusēm pienācīgi izmantot visus pastāvošos instrumentus, kas var palīdzēt migrantiem un viņu bērniem, kuri nav pametuši izcelsmes valsti;

6.

aicina Komisiju un dalībvalstis pasākumos, kuru mērķis ir uzlabot migrantu bērnu stāvokli, aktīvi iesaistīt sociālos partnerus un nevalstiskās organizācijas;

7.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, Reģionu komitejai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī sociālajiem partneriem.


Top