Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0402

Rīcības kodekss attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām ***I Eiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām (COM(2007)0709 — C6-0418/2007 — 2007/0243(COD))
P6_TC1-COD(2007)0243 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 4. septembrī , lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2008 par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2299/89

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 167–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 295/167


Ceturtdiena, 2008. gada 4. septembris
Rīcības kodekss attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām ***I

P6_TA(2008)0402

Eiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām (COM(2007)0709 — C6-0418/2007 — 2007/0243(COD))

2009/C 295 E/44

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0709),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 71. pantu un 80. panta 2. punktu, ar kuriem saskaņā Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0418/2007),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A6-0248/2008),

1.

apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.

prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Ceturtdiena, 2008. gada 4. septembris
P6_TC1-COD(2007)0243

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 4. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2008 par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2299/89

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (EK) Nr. 80/2009.)


Top