Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0392

Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I Eiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD))
P6_TC1-COD(2007)0121 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 3. septembrī , lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK, un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 163–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 295/163


Trešdiena, 2008. gada 3. septembris
Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I

P6_TA(2008)0392

Eiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza Direktīvu 67/548/EEK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD))

2009/C 295 E/40

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0355),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0197/2007),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0140/2008),

1.

apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.

prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Trešdiena, 2008. gada 3. septembris
P6_TC1-COD(2007)0121

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 3. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK, un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (EK) Nr. 1272/2008.)


Top