Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0383

Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošana Šengenas Robežu kodeksa ietvaros ***I Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu Šengenas Robežu kodeksa ietvaros (COM(2008)0101 — C6-0086/2008 — 2008/0041(COD))
P6_TC1-COD(2008)0041 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 2. septembrī , lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu Šengenas Robežu kodeksa ietvaros

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 148–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 295/148


Otrdiena, 2008. gada 2. septembris
Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošana Šengenas Robežu kodeksa ietvaros ***I

P6_TA(2008)0383

Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu Šengenas Robežu kodeksa ietvaros (COM(2008)0101 — C6-0086/2008 — 2008/0041(COD))

2009/C 295 E/38

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0101),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 62. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C6-0086/2008),

ņemot vērā Padomes pārstāvja 2008. gada 25. jūnija vēstulē paustās saistības apstiprināt grozīto priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 251. panta 2. punkta otrā teikuma pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0208/2008),

1.

apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.

prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Otrdiena, 2008. gada 2. septembris
P6_TC1-COD(2008)0041

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 2. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu Šengenas Robežu kodeksa ietvaros

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (EK) Nr. 81/2009.)


Top