Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0381

Spriedumu savstarpējas atzīšanas principa piemērošana * Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes Pamatlēmumu par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu izpildi un grozījumiem Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, Padomes Pamatlēmumā 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām, Padomes Pamatlēmumā 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem un Pamatlēmumā 2008/…/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā (5598/2008 — C6-0075/2008 — 2008/0803(CNS))

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 120–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 295/120


Otrdiena, 2008. gada 2. septembris
Spriedumu savstarpējas atzīšanas principa piemērošana *

P6_TA(2008)0381

Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes Pamatlēmumu par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu izpildi un grozījumiem Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, Padomes Pamatlēmumā 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām, Padomes Pamatlēmumā 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem un Pamatlēmumā 2008/…/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā (5598/2008 — C6-0075/2008 — 2008/0803(CNS))

2009/C 295 E/37

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas ierosmi (5598/2008),

ņemot vērā ES līguma 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0075/2008),

ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A6-0285/2008),

1.

apstiprina grozīto ierosmi, ko iesniedza Slovēnijas Republika, Francijas Republika, Čehijas Republika, Zviedrijas Karaliste, Slovākijas Republika, Apvienotā Karaliste un Vācijas Federatīvā Republika;

2.

aicina Padomi atbilstīgi grozīt tekstu;

3.

aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.

prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt ierosmi, ko iesniedza Slovēnijas Republika, Francijas Republika, Čehijas Republika, Zviedrijas Karaliste, Slovākijas Republika, Apvienotā Karaliste un Vācijas Federatīvā Republika;

5.

aicina Padomi un Komisiju pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā piešķirt prioritāti jebkādiem turpmākiem priekšlikumiem, lai grozītu šo lēmumu saskaņā ar Deklarāciju Nr. 50 attiecībā uz Protokola par pārejas noteikumiem 10. pantu, kas ir jāpievieno Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam;

6.

pauž apņēmību nākotnē izskatīt jebkādus šādus priekšlikumus steidzamā kārtā saskaņā ar procedūru, kas minēta 5. punktā, un ciešā sadarbībā ar dalībvalstu parlamentiem;

7.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas valdībām.

SEPTIŅU DALĪBVALSTU IEROSINĀTAIS TEKSTS

GROZĪJUMS

Grozījums Nr. 1

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

Virsraksts

Padomes Ietvarlēmums par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu izpildi un grozījumiem Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, Padomes Pamatlēmumā 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām, Padomes Pamatlēmumā 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem un Pamatlēmumā 2008/…/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā

Padomes Ietvarlēmums par pilsoņu tiesību nostiprināšanu, veicinot savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz aizmuguriski pieņemtiem nolēmumiem tiesas procesa rezultātā, kurā attiecīgā persona nav piedalījusies personiski, un grozījumiem Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, Padomes Pamatlēmumā 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām, Padomes Pamatlēmumā 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem un Pamatlēmumā 2008/…/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā, un par Pamatlēmumu 2008/…/TI attiecībā uz atlikto sodu, alternatīvo sodu un nosacīto sodu atzīšanu un pārraudzību

Grozījums Nr. 2

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

1.a apsvērums (jauns)

 

(1a)

Ir nepieciešams nostiprināt savstarpēju uzticēšanos Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpai krimināllietās, veicot pasākumus Eiropas Savienības mērogā, lai nodrošinātu nolēmumu labāku saskaņošanu krimināllietās un to savstarpēju atzīšanu, kā arī paredzot atsevišķus krimināltiesību noteikumus un praksi šajā līmenī .

Grozījums Nr. 3

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

1.b apsvērums (jauns)

 

(1b)

Atbilstīgas procesuālās garantijas ir nepieciešams nosacījums tiesas nolēmumu savstarpējai atzīšanai krimināllietās. Tādēļ ir svarīgi iespējami drīz pieņemt pamatlēmumu par procesuālajām tiesībām krimināllietās.

Grozījums Nr. 4

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

4. apsvērums

(4)

Tādēļ ir jāparedz skaidri un vispārēji risinājumi, ar ko nosaka atteikuma iemeslus un izpildes iestādes ziņā atstātās rīcības brīvības iespējas.

(4)

Tādēļ ir jāparedz skaidri un vispārēji risinājumi, ar ko nosaka tāda nolēmuma izpildes atteikuma iemeslus, kas pieņemts tiesas procesa rezultātā, kurā attiecīgā persona nav piedalījusies klātienē, un izpildes iestādes ziņā atstātās rīcības brīvības iespējas. Šā pamatlēmuma mērķis ir noteikt tādus vispārējus pamatojumus, kas ļauj izpildītājai iestādei izpildīt nolēmumu, kaut arī persona nav piedalījusies tiesas procesā. Tā uzdevums nav reglamentēt šajā pamatlēmumā noteikto rezultātu panākšanai piemērojamās formas un metodes vai procesuālās prasības, jo to savukārt reglamentē dalībvalstu tiesību normas. Aizpildot Eiropas apcietinājuma ordera vai attiecīga apliecinoša dokumenta attiecīgu daļu saskaņā ar citu pamatlēmumu, izsniedzēja iestāde apliecina, ka ir vai tiks izpildītas prasības, kam vajadzētu būt pietiekami, lai varētu izpildīt nolēmumu, pamatojoties uz savstarpējas atzīšanas principu.

Grozījums Nr. 5

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

6. apsvērums

(6)

Kopīgos risinājumos attiecībā uz atteikuma iemesliem atbilstīgajos spēkā esošajos pamatlēmumos būtu jāņem vērā situāciju dažādība attiecībā uz apsūdzētās personas informēšanu par tās tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu .

(6)

Kopīgos risinājumos attiecībā uz neatzīšanas iemesliem atbilstīgajos esošajos pamatlēmumos būtu jāņem vērā situāciju dažādība saistībā ar attiecīgās personas tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai apelāciju. Šo atkārtoto lietas izskatīšanu, kuras mērķis ir nodrošināt aizstāvības tiesības, raksturo šādi faktori: attiecīgajai personai ir tiesības piedalīties atkārtotajā tiesas procesā; lieta tiek vēlreiz izskatīta pēc būtības, tostarp tiek pārbaudīti arī jauni pierādījumi, un šā procesa rezultātā var tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kas atcelts.

Grozījums Nr. 6

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

6.a apsvērums (jauns)

 

(6a)

Nedrīkstētu atteikt tāda lēmuma atzīšanu un izpildīšanu, kas pieņemts procesa rezultātā, kurā tiesājamais nav piedalījies personīgi, ja, pamatojoties uz pieņemšanas valsts sniegto informāciju, ir pietiekami pierādīts, ka tiesājamais ir bijis personīgi uzaicināts vai citādā veidā saņēmis oficiālu informāciju par plānoto tiesas procesa datumu un vietu. Šajā sakarā saprotams, ka personai šāda informācija būtu jāsaņem savlaicīgi, piemēram, pietiekami ilgu laiku iepriekš, lai tā varētu piedalīties tiesas procesā un patiešām īstenot savas tiesības uz aizstāvību. Visa informācija būtu jāsniedz valodā, kuru tiesājamais saprot.

Grozījums Nr. 7

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

6.b apsvērums (jauns)

 

(6b)

Nedrīkstētu atteikt tāda lēmuma atzīšanu un izpildīšanu, kas pieņemts procesa rezultātā, kurā tiesājamais nav piedalījies personīgi, ja attiecīgā persona, zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, bija skaidri pilnvarojusi juriskonsultu aizstāvēt viņu tiesā, un minētais juriskonsults patiesi aizstāvēja attiecīgo personu minētajā tiesas procesā, nodrošinot praktisku un efektīvu juridisko palīdzību. Šajā sakarā nevajadzētu būt nozīmei tam, vai juriskonsultu izvēlējusies, nolīgusi un apmaksājusi iesaistītā persona, vai šo juriskonsultu iecēlusi un apmaksājusi valsts saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras piemēro attiecībā uz aizstāvības tiesībām, tādā izpratnē, ka attiecīgā persona būtu apzināti izvēlējusies, ka tiesas izskatīšanā to pārstāv juriskonsults, nevis tā pārstāv pati sevi.

Grozījums Nr. 8

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

7.a apsvērums (jauns)

 

(7a)

Atkārtoti izskatot lietu pēc notiesāšanas tiesas procesā, kurā attiecīgā persona nav piedalījusies klātienē, šai būtu jānodrošina tādi paši apstākļi, kādi būtu personai, kas tiek tiesāta pirmo reizi. Tādēļ attiecīgajai personai vajadzētu būt tiesībām piedalīties tiesas procesā, lieta būtu (atkārtoti) jāizskata pēc būtības, tostarp būtu (atkārtoti) jāpārbauda jauni pierādījumui, tiesas procesa rezultātā varētur pieņemt sākotnējo lēmumu, kurš atcelts, un tiesājamais var atkārtoti pārsūdzēt jauno lēmumu.

Grozījums Nr. 9

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

1. pants — 2. punkts

2.   Šis pamatlēmums nemaina pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti Līguma 6. pantā, un tas neskar nekādas tiesu iestāžu saistības šajā sakarā.

2.   Šis pamatlēmums nemaina pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā, un tas neskar nekādas tiesu iestāžu saistības šajā sakarā.

Grozījums Nr. 10

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

1. pants — 3. punkts

3.   Šā pamatlēmuma darbības joma ir paredzēt vispārējus noteikumus par to, lai viena dalībvalsts (izpildes dalībvalsts) atzītu un/ vai izpildītu tiesas nolēmumus, ko izsniegusi kāda cita dalībvalsts (izsniegšanas dalībvalsts) pēc tiesvedības procesa, kurā attiecīgā persona nav bijusi klātienē, saskaņā ar 5. panta 1. punktu Pamatlēmumā 2002/584/TI, 7. panta 2. punkta g) apakšpunktu Pamatlēmumā 2005/214/TI 8. panta 2. punkta e) apakšpunktu Pamatlēmumā 2006/783/TI un 9. panta 1. punkta f) apakšpunktu Pamatlēmumā 2008/…/TI.

3.   Šā pamatlēmuma darbības joma ir paredzēt kopīgus noteikumus par to, lai viena dalībvalsts (izpildes dalībvalsts) atzītu un/ vai izpildītu tiesas nolēmumus, ko izsniegusi kāda cita dalībvalsts (izsniegšanas dalībvalsts) pēc tiesvedības procesa, kurā attiecīgā persona nav piedalījusies klātienē, saskaņā ar 5. panta 1. punktu Pamatlēmumā 2002/584/TI, 7. panta 2. punkta g) apakšpunktu Pamatlēmumā 2005/214/TI, 8. panta 2. punkta e) apakšpunktu Pamatlēmumā 2006/783/TI, [9. panta 1. punkta f) apakšpunktu] Pamatlēmumā 2008/…/TI un 9. panta1. punkta h) apakšpunktu Pamatlēmumā 2008/…/TI .

Grozījums Nr. 11

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

2. pants — 1. punkts

Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI

1. pants — 4. punkts

1)

Pamatlēmuma 1. pantā iekļauj šādu 4. punktu:

“4.     Šajā pamatlēmumā aizmuguriski pieņemts nolēmums ir brīvības atņemšanas sods vai ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis gadījumos, kad persona nav bijusi klāt tiesvedības procesā, kurā pieņemts attiecīgais nolēmums.”

svītrots

Grozījums Nr. 12

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

2. pants — 2. punkts

Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI

4.a pants — 1. punkts

4.a pants

Aizmuguriski pieņemti nolēmumi

Izpildes tiesu iestāde var arī atteikties izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi, kas izsniegts, lai izpildītu brīvības atņemšanas sodu vai piemērotu ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, ja nolēmums pasludināts aizmuguriski , ja vien Eiropas apcietināšanas orderī nav norādīts, ka:

4.a pants

Nolēmumi, kas pieņemti, attiecīgai personai tiesā klātienē nepiedaloties

1.    Izpildes tiesu iestāde drīkst arī atteikt izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi, kas izsniegts, lai izpildītu brīvības atņemšanas sodu vai piemērotu ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, ja nolēmums pieņemts , attiecīgai personai tiesas procesā klātienē nepiedaloties, ja vien Eiropas apcietināšanas orderī nav norādīts, ka persona saskaņā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesību aktiem :

Grozījums Nr. 13

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

2. pants — 2. punkts

Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI

13.a pants — 1. punkts — a) apakšpunkts

a)

persona ir bijusi personiski uzaicināta vai saskaņā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesību aktiem un ar kompetenta pārstāvja starpniecību savlaicīgi informēta par attiecīgās lietas izskatīšanas plānoto datumu un vietu, kuras rezultātā pieņemts attiecīgs aizmugurisks lēmums , un informēta par to, ka tāds lēmums var būt pieņemts gadījumā, ja persona nav klāt lietas izskatīšanā tiesā;

a)

pienācīgā laikā un tai saprotamā valodā,

 

i)

vai nu persona ir bijusi tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu paziņojumu par šā tiesas procesa plānoto datumu un vietu tādējādi, ka var nepārprotami pierādīt — tā zinājusi par tiesas procesu,

un

ii)

bijusi personiski informēta, ka nolēmums var tikt pieņemts, ja tā nav klāt tiesas procesā;

vai

Grozījums Nr. 14

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

2. pants — 2. punkts

Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI

4.a pants — 1. punkts — aa) apakšpunkts (jauns)

 

aa)

būdama tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu informāciju par tiesas procesa plānoto datumu un vietu tādējādi, ka var nepārprotami pierādīt, ka tā zinājusi par tiesas procesu , pilnvarojusi juriskonsultu, kuru izvēlējusies, nolīgusi un tā pakalpojumus apmaksājusi attiecīgā persona, vai arī to noteikusi un tā pakalpojumus apmaksājusi valsts saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras piemēro attiecībā uz aizstāvības tiesībām, un tiesas procesā to patiešām pārstāvējis šis juriskonsults;

Grozījums Nr. 15

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

2. pants — 2. punkts

Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI

4.a pants — 1. punkts — b) apakšpunkts

b)

pēc tam, kad personai bija oficiāli paziņots par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu un tā bija skaidri informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un piedalīšanos tiesas procesā klātienē:

b)

pēc tam, kad personai bija personiski un oficiāli paziņots par nolēmumu, un rakstveidā un valodā, kuru tā saprot, skaidri paziņots par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā (1), kurā tai būtu tiesības piedalīties un kurā lieta tiktu (atkārtoti) izskatīta pēc būtības, tostarp tiktu (atkārtoti) pārbaudīti jauni pierādījumi un ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts :

i)

tā skaidri paziņoja, ka neapstrīd aizmuguriski pieņemto nolēmumu;

i)

tā skaidri paziņoja, ka nav apstrīdējusi nolēmumu;

vai

vai

ii)

tā nelūdza atkārtotu lietas izskatīšanu attiecīgā termiņā, kas ir vismaz […] dienas ;

ii)

tā nelūdza atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā attiecīgā termiņā, kas ir vismaz 10 dienas, bet ne vairāk kā 15 dienas.

Grozījums Nr. 16

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

2. pants — 2. punkts

Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI

4.a pants — 1. punktu — c) apakšpunkts

c)

oficiālu paziņojumu par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu persona nav saņēmusi personiski, bet:

c)

oficiālu paziņojumu par nolēmumu persona nav saņēmusi personiski, bet:

i)

persona to saņems vēlākais piektajā dienā pēc nodošanas un tiks skaidri informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un piedalīšanos tiesas procesā klātienē ;

i)

personiski saņems to nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā pēc trim dienām pēc izdošanas un tiks skaidri informēta valodā, kuru viņš/viņa saprot, par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kurā tai būs tiesības piedalīties un kurā varēs lietu (no jauna) izskatīt pēc būtības, tostarp arī (atkārtoti) pārbaudīt jaunus pierādījumus, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts ;

vai arī

vai arī

ii)

personai būs vismaz […] dienas, lai lūgtu atkārtotu lietas izskatīšanu.

ii)

persona tiks informēta par termiņu, kas ir ne mazāk par 10 dienām un ne vairāk par 15 dienām, kura laikā tai jāpieprasa šāda atkārtota lietas izskatīšana vai izskatīšana apelācijas kartībā ;

Grozījums Nr. 17

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

2. pants — 2. punkts

Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI

4.a pants — 1.a punkts (jauns)

 

1.a     Ja Eiropas apcietinājuma orderis ir izsniegts, lai izpildītu brīvības atņemšanas sodu vai piemērotu ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 1. punkta c) apalšpunktā, un attiecīgā persona iepriekš nav saņēmusi jebkādu oficiālu informāciju par to, ka pret viņu notiek kriminālvajāšana, šī persona, kad tā ir informēta par Eiropas apcietinājuma ordera saturu, pirms izdošanas var pieprasīt nolēmuma kopiju. Tūlīt pēc informācijas saņemšanas par pieprasījumu izsniegšanas tiesu iestāde ar izpildes tiesu iestādes starpniecību izsniedz nolēmuma kopiju parsonai, kas to pieprasījusi. Ja nolēmums ir taisīts valodā, ko attiecīgā persona nesaprot, izsniegšanas tiesu iestāde ar izpildes tiesu iestādes starpniecību izsniedz attiecīgai personai izrakstu no nolēmuma valodā, ko tā saprot. Nolēmuma vai izraksta izsniegšana attiecīgajai personai notiek vienīgi informēšanas nolūkos; tā nav uzskatāma par oficiālu nolēmuma izsniegšanu, kā arī nerada termiņa sākšanos, kuru piemēro attiecībā uz pieprasījumu par atkārtotu lietas izskatīšanu vai apelāciju.

Grozījums Nr. 18

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

2. pants — 4. punkts

Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI

Pielikums — d) aile — ievaddaļa un 1. un 2. punkts

d)

Norādiet, vai nolēmums pieņemts aizmuguriski :

d)

Norādiet, vai persona personīgi piedalījusies tiesas procesā, kurā pieņemts nolēmums :

1.

  Nē, tas nav pieņemts aizmuguriski.

1.

  Jā, persona personīgi piedalījās tiesas procesā, kurā pieņemts nolēmums .

2.

  Jā, tas ir pieņemts aizmuguriski. Ja atbilde ir “Jā, tas ir pieņemts aizmuguriski”, lūdzu apstipriniet, ka:

2.

  Nē, persona nepiedalījās personīgi tiesas procesā, kurā pieņemts nolēmums .

Ja atbilde uz šo jautājumu ir “nē”, lūdzu norādiet, vai:

Grozījums Nr. 19

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

2. pants — 4. punkts

Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI

Pielikums — d) aile — 2. punkts — 2.1. apakšpunkts

2.1.

attiecīgā persona ir bijusi personiski uzaicināta vai saskaņā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesību aktiem un ar kompetenta pārstāvja starpniecību savlaicīgi informēta par attiecīgās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras rezultātā pieņemts aizmugurisks nolēmums , un informēta par to, ka tāds nolēmums var būt pieņemts gadījumā, ja persona nav klāt tiesas izskatīšanā;

2.1.

persona ir bijusi tieši uzaicināta vai citādā veidā patiešām savlaicīgi un valodā, ko tā saprot, informēta saskaņā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesību aktiem, tādējādi nepārprotami pierādot, ka attiecīgā persona zinājusi par tiesas procesa plānoto datumu un vietu, un bijusi personiski informēta par to, ka tāds nolēmums var tikt pieņemts gadījumā, ja persona nav klāt tiesas izskatīšanā;

Laiks un vieta, kad un kur persona saņēma uzaicinājumu vai tika citādi informēta :

Laiks un vieta, kad un kur persona saņēma uzaicinājumu vai citādā veidā personīgi saņēmusi oficiālu informāciju :

 

Valoda, kādā informācija sniegta:

 

Aprakstiet, kā persona tika informēta:

Aprakstiet, kā persona tika informēta:

Grozījums Nr. 20

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

2. pants — 4. punkts

Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI

Pielikums — d) aile — 2. punkts — 2.1.a apakšpunkts (jauns)

 

2.1.a

būdama tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu informāciju par tiesas procesa plānoto datumu un vietu, tādējādi nepārprotami pierādot, ka persona zinājusi par tiesas procesu, pilnvarojusi juriskonsultu, kuru izvēlējusies, nolīgusi un tā pakalpojumus apmaksājusi attiecīgā persona, vai arī to noteikusi un tā pakalpojumus apmaksājusi valsts saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras piemēro attiecībā uz aizstāvības tiesībām, un tiesas procesā to patiešām pārstāvējis šis juriskonsults;

Sniedziet informāciju par to, kā ir ievērots šis nosacījums:

Grozījums Nr. 21

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

2. pants — 4. punkts

Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI

Pielikums — d) aile — 2. punkts — 2.2. apakšpunkts

2.2.

attiecīgā persona pēc aizmuguriski pieņemta nolēmuma paziņošanas skaidri paziņoja, ka neapstrīd aizmuguriski pieņemto nolēmumu;

2.2.

pēc tam, kad personai bija personiski paziņots par nolēmumu, un valodā, kuru tā saprot, skaidri sniegta informācija par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts, skaidri paziņoja, ka neapstrīd nolēmumu;

Aprakstiet, kad un kā persona skaidri apliecināja, ka viņš vai viņa neapstrīd aizmuguriski pieņemto nolēmumu:

Aprakstiet, kad personai izsniegts lēmums, kā tā tika informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā un kad un kā persona skaidri apliecināja, ka viņš vai viņa neapstrīd nolēmumu:

Grozījums Nr. 22

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

2. pants — 4. punkts

Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI

Pielikums — d) aile — 2. punkts — 2.3.1. apakšpunkts — 1. ievilkums

persona tika skaidri informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un tiesībām uz klātbūtni lietas izskatīšanā tiesā ; vai arī

persona tika skaidri un valodā, kuru tā saprot, informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts , vai arī

Grozījums Nr. 23

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

2. pants — 4. punkts

Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI

Pielikums — d) aile — 2.3.2. punkts

2.3.2.oficiālu paziņojumu par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu persona nav saņēmusi personiski, un:

2.3.2.personisku paziņojumu par nolēmumu persona nesaņēma un

persona saņems oficiālu paziņojumu par aizmuguriski pieņemto nolēmumu … dienas pēc nodošanas; un

persona saņems personīgi oficiālu paziņojumu par šo nolēmumu … dienas pēc nodošanas, un

saņemot aizmuguriski pieņemtu nolēmumu, persona tiks skaidri informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un tiesībām uz klātbūtni lietas izskatīšanā tiesā; un

saņemot šo nolēmumu, persona tika skaidri un valodā, kuru tā saprot, informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts , un

pēc aizmuguriski pieņemta nolēmuma saņemšanas personai būs … dienas, lai lūgtu atkārtotu lietas izskatīšanu.

pēc šā nolēmuma saņemšanas personai bija dotas … dienas, lai pieprasītu lietas atkārtotu izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā

 

Ja jūs atzīmējāt aili 2.3.2, lūdzu, apstipriniet, ka

ja attiecīgā persona, būdama izpildes valstī informēta par Eiropas apcietinājuma ordera saturu, pieprasījusi nolēmuma kopiju pirms izdošanas, un tai izsniegta nolēmuma kopija vai izraksts no tā valodā, ko viņš vai viņa saprot, … dienas pēc tam, kad pieprasījums izdarīts ar izpildes tiesu iestādes starpniecību.

Grozījums Nr. 24

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

3. pants — 1. punkts

Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI

1. pants — e) punkts

1)

1. pantā iekļauj šādu punktu:

“e)

aizmuguriski pieņemts nolēmums ir lēmums, kā definēts a) apakšpunktā, kas pieņemts gadījumā, kad persona nav bijusi klāt tiesvedības procesā, kurā pieņemts tāds lēmums.”

svītrots

Grozījums Nr. 25

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

3. pants — 2. punkts — b) apakšpunkts

Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI

7. pants — 2. punkts — i) daļa — ievaddaļa

i)

saskaņā ar 4. pantā paredzēto apliecinājuma dokumentu nolēmums tika pieņemts aizmuguriski , izņemot gadījumus, kad apliecinājuma dokumentā noteikts, ka

i)

saskaņā ar 4. pantā paredzēto apliecinājuma dokumentu nolēmums tika pieņemts tiesas procesa rezultātā, kurā attiecīgā persona klātienē nepiedalījās , izņemot gadījumus, kad apliecinājuma dokumentā noteikts, ka persona atbilstoši izsniegšanas dalībvalsts tiesību aktiem :

Grozījums Nr. 26

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

3. pants — 2. punkts — b) apakšpunkts

Padomes Pamatlēmums 2005/214/

TI7. pants — 2. punkts — i) daļa — i) apakšpunkts

 

i)

pienācīgā laikā un tai saprotamā valodā,

i)

persona ir bijusi personiski uzaicināta vai saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem un ar kompetenta pārstāvja starpniecību savlaicīgi informēta par attiecīgās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras rezultātā pieņemts attiecīgs aizmugurisks nolēmums ,

a)

vai nu persona ir bijusi tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu paziņojumu par šā tiesas procesa plānoto datumu un vietu tādējādi, ka var nepārprotami pierādīt — tā zinājusi par tiesas procesu,

un

un

informēta par to, ka tāds nolēmums var būt pieņemts gadījumā, ja persona nav klāt lietas izskatīšanā tiesā;

(b)

bijusi personiski informēta, ka nolēmums var tikt pieņemts, ja tā nav klāt tiesas izskatīšanā;

vai

vai

Grozījums Nr. 27

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

3. pants — 2. punkts — b) apakšpnkts

Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI

7. pants — 2. punkts — i) daļa - ia) apakšpunkts (jauns)

 

ia)

būdama tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu informāciju par tiesas procesa plānoto datumu un vietu tādējādi, ka var nepārprotami pierādīt, ka tā zinājusi par tiesas procesu, pilnvarojusi juriskonsultu, kuru izvēlējusies, nolīgusi un tā pakalpojumus apmaksājusi attiecīgā persona, vai arī to noteikusi un tā pakalpojumus apmaksājusi valsts saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras piemēro attiecībā uz aizstāvības tiesībām, un tiesas procesā to patiešām pārstāvējis šis juriskonsults; vai

Grozījums Nr. 28

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

3. pants — 2. punkts — b) apakšpunkts

Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI

7. pants — 2. punkts — i) punkts — ii) daļa

ii)

kompetentai iestādei skaidri apliecināja, ka lietu neapstrīd; vai

svītrots

Grozījums Nr. 29

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

3. pants — 2. punkts b) apakšpunkts

Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI

7. pants — 2. punkts — i) daļa — iii) apakšpunkts

iii)

pēc tam, kad personai bija oficiāli paziņots par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu un tā bija skaidri informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un piedalīšanos tiesas procesā klātienē :

iii)

pēc tam, kad personai bija personiski paziņots par nolēmumu un valodā, kuru tā saprot, skaidri sniegta informācija par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts :

tā skaidri paziņoja, ka neapstrīd aizmuguriski pieņemto nolēmumu;

tā skaidri paziņoja, ka nav apstrīdējusi nolēmumu;

vai

vai

tā nelūdza atkārtotu lietas izskatīšanu attiecīgā termiņā, kas ir vismaz […] dienas ;

nepieprasīja atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā attiecīgā termiņā, kas ir vismaz 10 dienas, bet ne vairāk kā 15 dienas.

Grozījums Nr. 30

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

3. pants — 2. punkts — b) apakšpunkts

Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI

7. pants — 2. punkts — ia) apakšpunkts (jauns)

 

ia)

atbilstīgi 4. pantā minētajam apliecinošajam dokumentam persona nav piedalījusies personiski, ja vien apliecinošais dokuments neapstiprina, ka persona, būdama skaidri informēta par tiesas procesu un iespēju personīgi piedalīties tajā, skaidri atteikusies no tiesībām piedalīties tiesas sēdē un skaidri norādījusi, ka neapstrīd izvirzīto apsūdzību.

Grozījums Nr. 31

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

3. pants — 3. punkts

Pamatlēmums 2005/214/TI

Pielikums — h) aile — 3. punkts — ievaddaļa un 1. un 2. apakšpunkts

3.

Norādiet, vai nolēmums pieņemts aizmuguriski :

3.

Norādiet, vai attiecīgā persona personīgi piedalījās lietas izskatīšanā, kurā tika pieņemts nolēmums :

1.

  Nē, tas nav pieņemts aizmuguriski.

1.

  Jā, persona personīgi piedalījās lietas izskatīšanā, kurā tika pieņemts nolēmums.

2.

  Jā, tas ir pieņemts aizmuguriski. Ja atbilde ir “Jā, tas ir pieņemts aizmuguriski”, lūdzu apstipriniet, ka:

2.

  Nē, persona personīgi nepiedalījās lietas izskatīšanā, kurā tika pieņemts nolēmums.

Ja atbilde uz šo jautājumu ir “nē”, lūdzu norādiet, vai:

Grozījums Nr. 32

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

3. pants — 3. punkts

Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI

Pielikums — h) aile — 3. punkts — 2.1 punkts

2.1.

attiecīgā persona ir bijusi personiski uzaicināta vai saskaņā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesību aktiem un ar kompetenta pārstāvja starpniecību savlaicīgi informēta par attiecīgās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras rezultātā pieņemts aizmugurisks nolēmums, un informēta par to, ka tāds nolēmums var būt pieņemts gadījumā, ja persona nav klāt tiesas izskatīšanā;

2.1.

persona ir bijusi tieši uzaicināta vai citādā veidā faktiski savlaicīgi un valodā, ko tā saprot, informēta saskaņā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesību aktiem, tādējādi nepārprotami pierādot, ka attiecīgā persona zinājusi par tiesas procesa plānoto datumu un vietu, un bijusi personiski informēta par to, ka tāds nolēmums var tikt pieņemts gadījumā, viņam vai viņai nepiedaloties tiesas izskatīšanā;

Laiks un vieta, kad un kur persona saņēma uzaicinājumu vai tika citādi informēta:

Laiks un vieta, kad un kur persona saņēma uzaicinājumu vai citādā veidā personīgi saņēma oficiālu informāciju :

 

Valoda, kādā informācija sniegta:

 

Aprakstiet, kā persona tika informēta:

Aprakstiet, kā persona tika informēta:

VAI

VAI

Grozījums Nr. 33

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

3. pants — 3. punkts

Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI

Pielikums — h) aile — 3. punkts — 2.1.a apakšpunkts (jauns)

 

2.1.a

būdama tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu informāciju par tiesas procesa plānoto datumu un vietu tādējādi, ka var nepārprotami pierādīt, ka tā zinājusi par tiesas procesu, pilnvarojusi juriskonsultu, kuru izvēlējusies, nolīgusi un tā pakalpojumus apmaksājusi attiecīgā persona, vai arī to noteikusi un tā pakalpojumus apmaksājusi valsts saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras piemēro attiecībā uz aizstāvības tiesībām, un tiesas procesā to patiešām pārstāvējis šis juriskonsults;

Sniedziet informāciju par to, kā ir ievērots šis nosacījums:

VAI

Grozījums Nr. 34

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

3. pants — 3. punkts

Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI

Pielikums — h) aile — 3. punkts — 2.2. apakšpunkts

2.2.

attiecīgā persona [pirms vai] pēc aizmuguriski pieņemta nolēmuma paziņošanas skaidri paziņoja, ka neapstrīd aizmuguriski pieņemto lēmumu;

2.2.

pēc tam, kad personai bija personiski paziņots par nolēmumu pirms vai pēc tā pieņemšanas, un tā skaidri un valodā, kuru tā saprot, informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts, skaidri paziņoja, ka neapstrīd nolēmumu;

Aprakstiet, kad un kā persona skaidri apliecināja, ka viņš vai viņa neapstrīd aizmuguriski pieņemto nolēmumu:

Aprakstiet, kad personai izsniegts lēmums, kā tā tika informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā un kad un kā persona skaidri apliecināja, ka viņš vai viņa neapstrīd nolēmumu:

VAI

VAI

Grozījums Nr. 35

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

3. pants — 3. punkts

Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI

Pielikums — h) aile — 3. punkts — 2.3. apakšpunkts

2.3. oficiālu paziņojumu par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu persona saņēma … (diena/mēnesis/gads) un tai bija tiesības uz lietas atkārtotu izskatīšanu izdevējā valstī, ievērojot šādus nosacījumus:

2.3. oficiālu paziņojumu par nolēmumu persona saņēma personiski pēc tiesas procesa, kurā attiecīgā persona nepiedalījās klātienē … (diena/mēnesis/gads), un tai bija tiesības uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kartībā izsniegšanas valstī, ievērojot šādus nosacījumus:

persona tika skaidri informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un tiesībām uz klātbūtni lietas izskatīšanā tiesā, un

persona tika skaidri un valodā, kuru tā saprot, informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts , un

pēc tam, kad persona bija informēta par tās tiesībām, tai bija dotas … dienas, lai lūgtu lietas atkārtotu izskatīšanu, un attiecīgajā laikā tāds lūgums nebija iesniegts.

pēc tam, kad persona bija informēta par tās tiesībām, tai bija dotas … dienas, lai pieprasītu lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzētu nolēmumu , un attiecīgajā laikā tāds pieprasījums nebija iesniegts.

 

VAI

Grozījums Nr. 36

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

3. pants — 3. punkts

Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI

Pielikums — h) aile — 3. punkts — 2.3.a apakšpunkts (jauns)

 

2.3.a

persona, būdama skaidri informēta par tiesas procesu un iespēju personīgi piedalīties tajā, skaidri atteikusies no tiesībām piedalīties tiesas sēdē un skaidri norādījusi, ka neapstrīd izvirzīto apsūdzību.

Aprakstiet, kad un kā persona atteikusies no tiesībām piedalīties tiesas sēdē un norādījusi, ka neapstrīd izvirzīto apsūdzību:

Grozījums Nr. 37

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

4. pants — 1. punkts

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI

2. pants — i) punkts

1)

2. pantā iekļauj šādu punktu:

“i)

aizmuguriski pieņemts nolēmums ir konfiskācijas rīkojums, kā definēts c) apakšpunktā, kurš pieņemts gadījumā, kad persona nav bijusi klāt tiesvedības procesā, kurā pieņemts attiecīgs nolēmums.”

svītrots

Grozījums Nr. 38

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

4. pants — 2. punkts

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI

8. pants — 2. punkts — e) apakšpunkts — ievaddaļa

e)

saskaņā ar 4. panta 2. punktā paredzēto apliecinošo dokumentu nolēmums tika pieņemts aizmuguriski , izņemot gadījumus, kad apliecinošajā dokumentā noteikts, ka

e)

saskaņā ar 4. panta 2. punktā paredzēto apliecinājuma dokumentu nolēmums tika pieņemts tiesas procesa rezultātā, kurā attiecīgā persona klātienē nepiedalījās , izņemot gadījumus, kad apliecinājuma dokumentā noteikts, ka persona atbilstoši izsniegšanas valsts tiesību aktiem :

Grozījums Nr. 39

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

4. pants — 2. punkts

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI

8. pants — 2. punkts — e) apakšpunkts — i) daļa

 

i)

pienācīgā laikā un tai saprotamā valodā,

i)

persona ir bijusi personiski uzaicināta vai saskaņā ar izdošanas valsts tiesību aktiem un ar kompetenta pārstāvja starpniecību savlaicīgi informēta par attiecīgās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras rezultātā pieņemts aizmugurisks konfiskācijas rīkojums ,

a)

vai nu persona ir bijusi tieši uzaicināta, vai citādā veidā faktiski saņēmusi oficiālu paziņojumu par šā tiesas procesa plānoto datumu un vietu, tādējādi nepārprotami pierādot, ka tā zinājusi par tiesas procesu,

un

un

informēta par to, ka tāds konfiskācijas rīkojums var būt pieņemts gadījumā, ja persona nav klāt lietas izskatīšanā tiesā;

b)

bijusi personiski informēta, ka rīkojums par konfiskāciju var būt pieņemts, ja nav klāt lietas izskatīšanā;

vai

vai

Grozījums Nr. 40

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

4. pants — 2. punkts

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI

8. pants — 2. punkts — e) apakšpunkts — ia) daļa (jauna)

 

ia)

būdama tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu informāciju par tiesas procesa plānoto datumu un vietu, tādējādi nepārprotami pierādot, ka tā zinājusi par tiesas procesu, pilnvarojusi juriskonsultu, kuru izvēlējusies, nolīgusi un tā pakalpojumus apmaksājusi attiecīgā persona, vai arī to noteikusi un tā pakalpojumus apmaksājusi valsts saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras piemēro attiecībā uz aizstāvības tiesībām, un tiesas procesā to patiešām pārstāvējis šis juriskonsults;

vai

Grozījums Nr. 41

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

4. pants — 2. punkts

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI

8. pants — 2. punkts — e) apakšpunkts — ii) daļa

ii)

pēc tam, kad personai bija oficiāli paziņots par aizmuguriski pieņemtu konfiskācijas rīkojumu un tā bija informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un piedalīšanos tiesas procesā klātienē :

ii)

pēc tam, kad personai bija personiski oficiāli paziņots par konfiskācijas rīkojumu, un rakstveidā un valodā, kuru tā saprot, skaidri informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts :

tā skaidri paziņoja, neapstrīd aizmuguriski pieņemto konfiskācijas rīkojumu;

tā skaidri paziņoja, ka neapstrīd konfiskācijas rīkojumu;

vai

vai

tā nelūdza atkārtotu lietas izskatīšanu attiecīgā termiņā, kas ir vismaz […] dienas ;

nepieprasīja atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā attiecīgā termiņā, kas ir vismaz 10 dienas, bet ne vairāk kā 15 dienas.

Grozījums Nr. 42

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

4. pants — 3. punkts

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI

Pielikums — j) aile — ievaddaļa un 1. un 2. punkts

j)

Norādiet, vai nolēmums pieņemts aizmuguriski :

j)

Norādiet, vai attiecīgā persona personīgi piedalījās tiesas procesā, kurā tika pieņemts konfiskācijas rīkojums .

1.

  Nē, tas nav pieņemts aizmuguriski.

1.

  Jā, persona personīgi piedalījās tiesas procesā, kurā tika pieņemts konfiskācijas rīkojums .

2.

  Jā, tas ir pieņemts aizmuguriski. Ja atbilde ir “Jā, tas ir pieņemts aizmuguriski”, lūdzu apstipriniet, ka:

2.

  Nē, persona personīgi nepiedalījās tiesas procesā, kurā tika pieņemts konfiskācijas rīkojums.

Ja atbilde uz šo jautājumu ir “nē”, lūdzu norādiet, vai:

Grozījums Nr. 43

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

4. pants — 3. punkts

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI

Pielikums — j) aile — 2. punkts — 2.1. apakšpunkts

2.1.

attiecīgā persona ir bijusi personiski uzaicināta vai saskaņā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesību aktiem un ar kompetenta pārstāvja starpniecību savlaicīgi informēta par attiecīgās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras rezultātā pieņemts aizmugurisks nolēmums , un informēta par to, ka tāds nolēmums var būt pieņemts gadījumā, ja persona nav klāt tiesas izskatīšanā;

2.1.

persona ir bijusi tieši uzaicināta vai citādā veidā faktiski savlaicīgi un valodā, ko tā saprot, informēta saskaņā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesību aktiem, tādējādi nepārprotami pierādot, ka attiecīgā persona zinājusi par tiesas sēdes, kuras rezultātā pieņemts lēmums par konfiskāciju, plānoto datumu un vietu, un bijusi personiski informēta par to, ka tāds nolēmums var tikt pieņemts gadījumā, ja nav klāt tiesas izskatīšanā;

Laiks un vieta, kad un kur persona saņēma uzaicinājumu vai tika citādi informēta :

Laiks un vieta, kad un kur persona saņēma uzaicinājumu vai citādā veidā personīgi saņēmusi oficiālu informāciju :

 

Valoda, kādā informācija sniegta:

 

Aprakstiet, kā persona tika informēta:

Aprakstiet, kā persona tika informēta:

VAI

VAI

Grozījums Nr. 44

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

4. pants — 3. punkts

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI

Pielikums — j) aile — 2.1.a punkts (jauns)

 

2.1.a

būdama tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu informāciju par tiesas procesa plānoto datumu un vietu tādējādi, ka var nepārprotami pierādīt, ka tā zinājusi par tiesas procesu, pilnvarojusi juriskonsultu, kuru izvēlējusies, nolīgusi un tā pakalpojumus apmaksājusi attiecīgā persona, vai arī to noteikusi un tā pakalpojumus apmaksājusi valsts saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras piemēro attiecībā uz aizstāvības tiesībām, un tiesas procesā to patiešām pārstāvējis šis juriskonsults;

Sniedziet informāciju par to, kā ir ievērots šis nosacījums:

VAI

Grozījums Nr. 45

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

4. pants — 3. punkts

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI

Pielikums — j) aile — 2. punkts — 2.2. apakšpunkts

2.2.

attiecīgā persona pēc aizmuguriski pieņemta nolēmuma paziņošanas skaidri paziņoja, ka neapstrīd aizmuguriski pieņemto nolēmumu ;

2.2.

pēc tam, kad personai bija personiski oficiāli paziņots par konfiskācijas rīkojumu valodā, kuru tā saprot, un tā skaidri informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts, skaidri paziņoja, ka neapstrīd rīkojumu ;

Aprakstiet, kad un kā persona skaidri apliecināja, ka viņš vai viņa neapstrīd aizmuguriski pieņemto nolēmumu :

Aprakstiet, kad personai izsniegts konfiskācijas rīkojums, kā tā tika informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā un kad un kā persona skaidri apliecināja, ka viņš vai viņa neapstrīd konfiskācijas rīkojumu :

VAI

VAI

Grozījums Nr. 46

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

4. pants — 3. punkts

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI

Pielikums — j) aile — 2. punkts — 2.3. apakšpunkts

2.3. oficiālu paziņojumu par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu persona saņēma … (diena/mēnesis/gads) un tai bija tiesības uz lietas atkārtotu izskatīšanu izdevējā valstī, ievērojot šādus nosacījumus:

2.3. oficiālu paziņojumu par konfiskācijas rīkojumu persona saņēma personīgi … (diena/mēnesis/gads), un tai bija tiesības uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā izsniegšanas valstī, ievērojot šādus nosacījumus:

persona tika skaidri informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un tiesībām uz klātbūtni lietas izskatīšanā tiesā; un

persona tika skaidri un valodā, kuru tā saprot, informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts , un

pēc tam, kad persona bija informēta par tās tiesībām, tai bija dotas … dienas, lai lūgtu lietas atkārtotu izskatīšanu, un attiecīgajā laikā tāds lūgums nebija iesniegts.

pēc tam, kad persona bija informēta par tās tiesībām, tai bija dotas … dienas, lai pieprasītu lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzētu nolēmumu , un attiecīgajā laikā tāds pieprasījums nebija iesniegts.

Grozījums Nr. 47

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

5. pants — 1. punkts

Pamatlēmums 2008/…/TI

1. pants — e) punkts

1)

1. pantā iekļauj šādu punktu:

e)

“aizmuguriski pieņemts nolēmums” ir spriedums, kā definēts a) apakšpunktā, kurš pieņemts gadījumā, kad persona nav bijusi klāt tiesvedības procesā, kurā pieņemts attiecīgs spriedums.

svītrots

Grozījums Nr. 48

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

5. pants — 2. punkts

Pamatlēmums 2008/…/TI

9. pants — 1. punkts — f) apakšpunkts

f)

saskaņā ar 4. pantā paredzēto apliecinājuma dokumentu nolēmums tika pieņemts aizmuguriski , izņemot gadījumus, kad apliecinājuma dokumentā noteikts, ka

f)

saskaņā ar 4. pantā paredzēto apliecinājuma dokumentu nolēmums tika pieņemts tiesas procesa rezultātā, kurā attiecīgā persona personīgi nepiedalījās , izņemot gadījumus, kad apliecinājuma dokumentā noteikts, ka persona atbilstoši izsniegšanas valsts tiesību aktiem :

Grozījums Nr. 49

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

5. pants — 2. punkts

Pamatlēmums 2008/…/TI

9. pants — 1. punkts — f) apakšpunkts — i) daļa

 

i)

pienācīgā laikā un valodā, kuru persona saprot,

i)

persona ir bijusi personiski uzaicināta vai saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem un ar kompetenta pārstāvja starpniecību savlaicīgi informēta par attiecīgās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras rezultātā pieņemts attiecīgs aizmugurisks nolēmums ,

a)

vai nu persona ir bijusi tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu paziņojumu par šā tiesas procesa plānoto datumu un vietu, tādējādi nepārprotami pierādot, ka tā zinājusi par tiesas procesu,

un

un

informēta par to, ka tāds nolēmums var būt pieņemts gadījumā , ja persona nav klāt lietas izskatīšanā tiesā;

b)

bijusi personiski informēta, ka nolēmums var būt pieņemts, ja nav klāt lietas izskatīšanā tiesā;

vai

vai

Grozījums Nr. 50

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

5. pants — 2. punkts

Pamatlēmums 2008/…/TI

9. pants — 1. punkts — f) apakšpunkts — ia) daļa (jauna)

 

ia)

būdama tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu informāciju par tiesas procesa plānoto datumu un vietu, tādējādi nepārprotami pierādot, ka tā zinājusi par tiesas procesu, pilnvarojusi juriskonsultu, kuru izvēlējusies, nolīgusi un tā pakalpojumus apmaksājusi attiecīgā persona, vai arī to noteikusi un tā pakalpojumus apmaksājusi valsts saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras piemēro attiecībā uz aizstāvības tiesībām, un tiesas procesā to patiešām pārstāvējis šis juriskonsults;

vai

Grozījums Nr. 51

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

5. pants — 2. punkts

Pamatlēmums 2008/…/TI

9. pants — 1. punkts — f) apakšpunkts — ii) daļa

ii)

pēc tam, kad personai bija oficiāli paziņots par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu un tā bija skaidri informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un piedalīšanos tiesas procesā klātienē :

ii)

pēc tam, kad personai bija personiski oficiāli paziņots par nolēmumu, un valodā, kuru tā saprot, skaidri informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts :

tā skaidri paziņoja, ka neapstrīd aizmuguriski pieņemto nolēmumu;

tā skaidri paziņoja, ka nav apstrīdējusi nolēmumu;

vai

vai

tā nelūdza atkārtotu lietas izskatīšanu attiecīgā termiņā, kas ir vismaz […] dienas ;

nepieprasīja atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā attiecīgā termiņā, kas ir vismaz 10 dienas, bet ne vairāk kā 15 dienas.

Grozījums Nr. 52

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

5. pants — 3. punkts

Pamatlēmums 2008/…/TI

Pielikums — k) aile — 1. punkts — ievaddaļa un a) un b) apakšpunkts

1.

Norādiet, vai nolēmums pieņemts aizmuguriski :

1.

Norādiet, vai attiecīgā persona personīgi piedalījās lietas izskatīšanā, kurā tika pieņemts nolēmums :

a.

  Nē, tas nav pieņemts aizmuguriski.

a.

  Jā, persona personīgi piedalījās lietas izskatīšanā, kurā tika pieņemts nolēmums .

b.

  Jā, tas ir pieņemts aizmuguriski. Ja atbilde ir “Jā, tas ir pieņemts aizmuguriski”, lūdzu apstipriniet, ka:

b.

  Nē, persona nepiedalījās personīgi lietas izskatīšanā, kurā tika pieņemts nolēmums.

Ja atbilde uz šo jautājumu ir “nē”, lūdzu norādiet, vai:

Grozījums Nr. 53

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

5. pants — 3. punkts

Pamatlēmums 2008/…/TI

Pielikums — k) aile — 1. punkts — b.1. apakšpunkts

b.1. attiecīgā persona ir bijusi personiski uzaicināta vai saskaņā ar izsniegšanas valsts tiesību aktiem un ar kompetenta pārstāvja starpniecību savlaicīgi informēta par attiecīgās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras rezultātā pieņemts aizmugurisks nolēmums, un informēta par to, ka tāds nolēmums var būt pieņemts gadījumā , ja persona nav klāt tiesas izskatīšanā;

b.1.persona ir bijusi tieši uzaicināta vai citādā veidā faktiski savlaicīgi un valodā, ko tā saprot, informēta saskaņā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesību aktiem, tādējādi nepārprotami pierādot, ka attiecīgā persona zinājusi par tiesas procesa plānoto datumu un vietu, un bijusi personiski informēta par to, ka tāds nolēmums var tikt pieņemts, ja nav klāt tiesas izskatīšanā;

Laiks un vieta, kad un kur persona saņēma uzaicinājumu vai tika citādi informēta :

Laiks un vieta, kad un kur persona saņēma uzaicinājumu vai citādā veidā personīgi saņēmusi oficiālu informāciju :

 

Valoda, kādā informācija sniegta:

 

Aprakstiet, kā persona tika informēta:

Aprakstiet, kā persona tika informēta:

VAI

VAI

Grozījums Nr. 54

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

5. pants — 3. punkts

Pamatlēmums 2008/…/TI

Pielikums — k) aile — 1. punkts — b.1.a apakšpunkts (jauns)

 

b.1.a būdama tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu informāciju par tiesas procesa plānoto datumu un vietu, tādējādi nepārprotami pierādot, ka tā zinājusi par tiesas procesu, pilnvarojusi juriskonsultu, kuru izvēlējusies, nolīgusi un tā pakalpojumus apmaksājusi attiecīgā persona, vai arī to noteikusi un tā pakalpojumus apmaksājusi valsts saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras piemēro attiecībā uz aizstāvības tiesībām, un tiesas procesā to patiešām pārstāvējis šis juriskonsults;

Sniedziet informāciju par to, kā ir ievērots šis nosacījums:

VAI

Grozījums Nr. 55

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

5. pants — 3. punkts

Pamatlēmums 2008/…/TI

Pielikums — k) aile — 1. punkts — b.2. apakšpunkts

b.2. attiecīgā persona pēc aizmuguriski pieņemta nolēmuma paziņošanas skaidri paziņoja, ka neapstrīd aizmuguriski pieņemto nolēmumu;

b.2. pēc tam, kad personai bija personiski un oficiāli paziņots par nolēmumu, un oficiāla iestāde to bija rakstveidā un valodā, kuru tā saprot, skaidri informējusi par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts, skaidri paziņoja, ka neapstrīd nolēmumu;

Aprakstiet, kad un kā persona skaidri apliecināja, ka viņš vai viņa neapstrīd aizmuguriski pieņemto nolēmumu:

Aprakstiet, kad personai izsniegts lēmums, kā tā tika informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā un kad un kā persona skaidri apliecināja, ka viņš vai viņa neapstrīd nolēmumu:

VAI

VAI

Grozījums Nr. 56

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

5. pants — 3. punkts

Pamatlēmums 2008/…/TI

Pielikums — k) aile — 1. punkts — b.3. apakšpunkts

b.3. oficiālu paziņojumu par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu persona saņēma … (diena/mēnesis/gads) un tai bija tiesības uz lietas atkārtotu izskatīšanu sprieduma valstī, ievērojot šādus nosacījumus:

b.3. oficiālu paziņojumu par nolēmumu persona saņēma personiski pēc tiesas procesa, kurā attiecīgā persona nepiedalījās klātienē … (diena/mēnesis/gads), un tai bija tiesības uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kartībā izsniegšanas valstī, ievērojot šādus nosacījumus:

persona tika skaidri informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu un tiesībām uz klātbūtni lietas izskatīšanā tiesā; un

persona tika skaidri un valodā, kuru tā saprot, informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts , un

pēc tam, kad persona bija informēta par tās tiesībām, tai bija dotas … dienas, lai lūgtu lietas atkārtotu izskatīšanu, un attiecīgajā laikā tāds lūgums nebija iesniegts.

pēc tam, kad persona bija informēta par tās tiesībām, tai bija dotas … dienas, lai pieprasītu lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzētu nolēmumu , un attiecīgajā laikā tāds pieprasījums nebija iesniegts.

Grozījums Nr. 57

Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas iniciatīva — grozījumu tiesību akts

5.a pants (jauns)

 

5.a pants

Grozījumi Pamatlēmumā 2008/…/TI

Pamatlēmumu 2008/…/TI groza šādi:

1)

[9.] panta 1. punkta h)] apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

h)

saskaņā ar [6. panta 2. punktā] paredzēto apliecinājuma dokumentu nolēmums tika pieņemts tiesas procesa rezultātā, kurā attiecīgā persona klātienē nepiedalījās, izņemot gadījumus, kad apliecinājuma dokumentā noteikts, ka persona atbilstoši izsniegšanas valsts tiesību aktiem:

i)

pienācīgā laikā un valodā, kuru viņš vai viņa saprot,

vai nu persona ir bijusi tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu paziņojumu par šā tiesas procesa plānoto datumu un vietu, tādējādi nepārprotami pierādot, ka tā zinājusi par tiesas procesu,

un

informēta par to, ka nolēmums var tikt pieņemts, ja persona lietas izskatīšanā tiesā klātienē nav piedalījusies;

vai

ii)

būdama tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu informāciju par tiesas procesa plānoto datumu un vietu, tādējādi nepārprotami pierādot, ka tā zinājusi par tiesas procesu, pilnvarojusi juriskonsultu, kuru izvēlējusies, nolīgusi un tā pakalpojumus apmaksājusi attiecīgā persona, vai arī to noteikusi un tā pakalpojumus apmaksājusi valsts saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras piemēro attiecībā uz aizstāvības tiesībām, un tiesas procesā to patiešām pārstāvējis šis juriskonsults; vai

iii)

pēc tam, kad personai bija personiski un oficiāli paziņots par nolēmumu, un oficiāla iestāde to bija rakstveidā un valodā, kuru viņš/viņa saprot, skaidri informējusi par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts :

tā skaidri paziņojusi, ka neapstrīd nolēmumu;

vai

tā nepieprasīja atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā attiecīgā termiņā, kas ir vismaz 10 dienas, bet ne vairāk kā 15 dienas.

2)

pielikumā (“Apliecinājuma dokuments”) i) punkta 1. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

1.

Norādiet, vai persona personīgi piedalījusies tiesas procesā, kura rezultātā pieņemts nolēmums :

Jā, persona personīgi piedalījās tiesas procesā, kurā pieņemts nolēmums .

Nē, persona personīgi nepiedalījās tiesas procesā, kurā pieņemts nolēmums .

Ja atbilde uz šo jautājumu ir “nē”, lūdzu norādiet, vai:

i)

persona ir bijusi tieši uzaicināta vai citādā veidā faktiski savlaicīgi un valodā, ko tā saprot, informēta saskaņā ar izsniegšanas valsts tiesību aktiem tādējādi, ka var nepārprotami pierādīt, ka attiecīgā persona zinājusi par tiesas procesa plānoto datumu un vietu, un bijusi personiski informēta par to, ka tāds nolēmums var būt pieņemts gadījumā, ja viņš vai viņa nebija klāt tiesas izskatīšanā;

Laiks un vieta, kad un kur persona saņēma uzaicinājumu vai citādā veidā personīgi saņēmusi oficiālu informāciju:

Valoda, kādā informācija sniegta:

Aprakstiet, kā persona tika informēta:

VAI

ii)

būdama tieši uzaicināta vai citādā veidā saņēmusi oficiālu informāciju par tiesas procesa plānoto datumu un vietu tādējādi, ka var nepārprotami pierādīt, ka tā zinājusi par tiesas procesu, pilnvarojusi juriskonsultu, kuru izvēlējusies, nolīgusi un tā pakalpojumus apmaksājusi attiecīgā persona, vai arī to noteikusi un tā pakalpojumus apmaksājusi valsts saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras piemēro attiecībā uz aizstāvības tiesībām, un tiesas procesā to patiešām pārstāvējis šis juriskonsults;

Sniedziet informāciju par to, kā ir ievērots šis nosacījums:

VAI

iii)

pēc tam, kad personai bija personiski un oficiāli paziņots par nolēmumu, un oficiāla iestāde to bija rakstveidā un valodā, kuru tā saprot, skaidri informējusi par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts, skaidri paziņoja, ka neapstrīdēja nolēmumu

Aprakstiet, kad personai izsniegts lēmums, kā tā tika informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā un kad un kā persona skaidri apliecināja, ka tā neapstrīd nolēmumu:

VAI

iv)

oficiālu paziņojumu par nolēmumu persona saņēma personiski pēc tiesas procesa, kurā attiecīgā persona nepiedalījās klātienē … (diena/mēnesis/gads), un tai bija tiesības uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kartībā izsniegšanas valstī, ievērojot šādus nosacījumus:

persona tika skaidri un valodā, kuru tā saprot, informēta par tiesībām uz atkārtotu lietas izskatīšanu vai izskatīšanu apelācijas kārtībā, kuras gaitā tai būtu tiesības piedalīties lietas izskatīšanā pēc būtības, tostarp arī jaunu pierādījumu (atkārtotā) pārbaudē, kā arī par to, ka varētu tikt pieņemts sākotnējais nolēmums, kurš tika atcelts, un

pēc tam, kad persona bija informēta par tās tiesībām, tai bija dotas … dienas, lai pieprasītu lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzētu nolēmumu, un attiecīgajā laikā tāds pieprasījums nebija iesniegts.


(1)   Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Vienmēr, kad ir atsauce uz atkārtotu lietas izskatīšanu, jāpievieno frāze “vai lietas izskatīšana apelācijas kārtībā”


Top