Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/234E/01

2009. gada 9. marta sēdes protokols

OJ C 234E , 29.9.2009, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 234/1


Pirmdiena, 2009. gada 9. marts
2009. GADA 9. MARTA SĒDES PROTOKOLS

2009/C 234 E/01

Saturs

SĒDES NORISE

1.

Sesijas atsākšana

2.

Priekšsēdētāja paziņojumi

3.

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

4.

Parlamenta sastāvs

5.

Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

6.

Saistībā ar pieprasījumu aizstāvēt deputāta imunitāti veiktie pasākumi

7.

Komiteju un delegāciju sastāvs

8.

Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

9.

Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru

10.

Dokumentu iesniegšana

11.

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

12.

Lūgumraksti

13.

Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

14.

Apropriāciju pārvietojumi

15.

Darba kārtība

16.

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

17.

2010. gada budžeta procedūra, III iedaļa — Komisija — 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnes — I, II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļa (debates)

18.

Eiropas privātā uzņēmuma statūti * — Uzņēmumu mītnesvietas pārrobežu pārvietošana — Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts“Small Business Act” — Darbinieku līdzdalība uzņēmumos ar Eiropas uzņēmuma statūtiem (debates)

19.

Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas nākotne (debates)

20.

Romu sociālais stāvoklis un labāka piekļuve ES darba tirgum (īss izklāsts)

21.

Komisijas rīcības plāns integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanai (īss izklāsts)

22.

Tiešsaistes azartspēļu integritāte (īss izklāsts)

23.

Pārtikas kvalitātes nodrošināšana — standartu saskaņošana vai savstarpēja atzīšana (īss izklāsts)

24.

Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (īss izklāsts)

25.

Direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, īstenošana (īss izklāsts)

26.

Ar naftu saistīto problēmu risināšana (īss izklāsts)

27.

Ziņojumi par konkurences politiku 2006. un 2007. gadā (īss izklāsts)

28.

Darba kārtība

29.

Nākamās sēdes darba kārtība

30.

Sēdes slēgšana

31.

Gadskārtējās sesijas slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

SĒDES NORISE

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING

Priekšsēdētājs

1.   Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.

2.   Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, Parlamenta vārdā nosodot 2009. gada 7. martā notikušo uzbrukumu Maserīnes karabāzei Ziemeļīrijā, kura laikā bojā gāja divi sapierkaraspēka kareivji Mark Quinsey un Cengiz Azimkar un daudzi tika ievainoti.

Parlaments ar klusuma brīdi godināja upuru piemiņu.

Uzstājās James Nicholson, Liam Aylward un Jim Allister, kuri pauda atbalstu priekšsēdētāja teiktajam.

*

* *

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu sakarā ar 2009. gada Starptautisko sieviešu dienu.

3.   Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

*

* *

Adina-Ioana Vălean informēja, ka viņa piedalījās 2009. gada 19. februāra sēdē, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.

4.   Parlamenta sastāvs

Rumānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas par Marian Zlotea iecelšanu amatā, kas saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 1. punktu nav savienojams ar Eiropas Parlamenta pienākumu pildīšanu. Parlaments to ņēma vērā un atbilstīgi Reglamenta 4. panta 1. punktam konstatēja, ka ir radusies brīva vieta, sākot ar 2009. gada 17. februāri.

Tās pašas iestādes ir paziņojušas, ka Ioan Lucian Hămbășan ir ievēlēts par Eiropas Parlamenta deputātu Marian Zlotea vietā, sākot ar 2009. gada 1. martu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Ioan Lucian Hămbășan pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

5.   Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Aldo Patriciello ir iesniedzis pieprasījumu aizstāvēt viņa imunitāti un privilēģijas saistībā ar lietu, ko izskata Isernia apgabala tiesa.

Bijušais Eiropas Parlamenta deputāts Umberto Bossi ar sava advokāta starpniecību ir iesniedzis pieprasījumu aizstāvēt viņa imunitāti un privilēģijas saistībā ar lietu, ko izskata Verbania apgabala tiesa un kas attiecas uz notikumiem laikā, kad viņš bija Eiropas Parlamenta deputāts.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu minētie pieprasījumi ir nodoti atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.

6.   Saistībā ar pieprasījumu aizstāvēt deputāta imunitāti veiktie pasākumi

Saistībā ar Eiropas Parlamenta 2006. gada 24. oktobra lēmumu atcelt Bogdan Golik deputāta imunitāti pēc Briseles Apelācijas tiesas prokuratūras pieprasījuma Beļģijas kompetentās iestādes Parlamentam saskaņā ar Reglamenta 7. panta 9. punktu ir paziņojušas, ka attiecīgā tiesvedības procedūra ir izbeigta.

Minēto paziņojumu nosūtīs JURI komitejai zināšanai.

7.   Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE-DE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

IMCO komiteja: Ioan Lucian Hămbășan.

Drošības un aizsardzības apakškomiteja: Ioan Lucian Hămbășan.

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: Ioan Lucian Hămbășan.

8.   Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 68. pantu viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos koplēmuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 80/181/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām (03601/2009/LEX — C6-0082/2009 — 2007/0187(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula ar ko, ievērojot Līguma 251. pantā minēto procedūru, vairākus instrumentus pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru — Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai — Otrā daļa (03692/2008/LEX — C6-0083/2009 — 2007/0293(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā (03706/2008/LEX — C6-0084/2009 — 2008/0026(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK,Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK,Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (03708/2008/LEX — C6-0085/2009 — 2007/0220(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par lidostu nodevām (03712/2008/LEX — C6-0086/2009 — 2007/0013(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (pārstrādāta versija) (03620/2008/LEX — C6-0087/2009 — 2007/0260(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (03694/2008/LEX — C6-0089/2009 — 2007/0271(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām groza attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu (03743/2008/LEX — C6-0090/2009 — 2008/0199(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par to, kā dalībvalstis, kas zvejo ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti (pārstrādāta versija) (03633/2008/LEX — C6-0091/2009 — 2007/0264(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija) (03648/2008/LEX — C6-0092/2009 — 2007/0268(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (03693/2008/LEX — C6-0093/2009 — 2008/0030(COD)).

9.   Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru

Padomes pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 134. pants) šādam dokumentam:

Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā [COM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)].

Steidzamības pamatojums:

minētajam priekšlikumam par jauna plāna īstenošanu attiecībā uz zilās tunzivs krājumiem ir jāstājas spēkā līdz 2009. gada 15. aprīlim, jo šajā dienā sākas galvenā zvejas sezona.

Parlamentu aicinās lemt par steidzamības procedūras pieprasījumiem nākamās dienas sēdes sākumā.

10.   Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1.

Padome un Komisija

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri pienāk Kopienas dalībvalstu ostās vai atiet no tām, kā arī par Direktīvas 2002/6/EK atcelšanu (COM(2009)0011 — C6-0030/2009 — 2009/0005(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: TRAN

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu, attiecībā uz finansējuma apturēšanu noteiktām Kopienas darbībām un to finansējuma ierobežojumu izmaiņām (COM(2009)0067 — C6-0070/2009 — 2009/0026(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: LIBE

atzinums: BUDG

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas patvēruma atbalsta biroju (COM(2009)0066 — C6-0071/2009 — 2009/0027(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: LIBE

atzinums: DEVE, AFET, BUDG

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (kodificēta versija) (COM(2008)0761 — C6-0072/2009 — 2008/0225(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Protokolu par Alpu konvencijas īstenošanu transporta jomā (Transporta protokols) (COM(2008)0895 — C6-0073/2009 — 2008/0262(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai: TRAN

atzinums: ENVI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz mikrouzņēmumiem groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK par noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem (COM(2009)0083 — C6-0074/2009 — 2009/0035(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: ECON

Projekts budžeta grozījumam Nr. 1 2009. finanšu gadam, ko Padome sagatavojusi 2009. gada 26. februārī (06952/2009 — C6-0075/2009 — 2009/2008(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

Projekts budžeta grozījumam Nr. 2 2009. finanšu gadam, ko Padome sagatavojusi 2009. gada 26. februārī (06953/2009 — C6-0077/2009 — 2009/2010(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz rēķinu piesūtīšanas noteikumiem (COM(2009)0021 — C6-0078/2009 — 2009/0009(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai: ECON

atzinums: JURI

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru labo Direktīvu 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK (COM(2009)0045 — C6-0079/2009 — 2009/0016(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai: AGRI

Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (COM(2008)0081 — C6-0080/2009 — 2008/0036(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai: TRAN

Priekšlikums Padomes regulai par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā (COM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai: PECH

atzinums: ENVI

2.

Parlamenta komitejas

2.1.

Ziņojumi

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 549/2004, (EK) Nr. 550/2004, (EK) Nr. 551/2004 un (EK) Nr. 552/2004, lai uzlabotu Eiropas aviācijas sistēmas efektivitāti un ilgtspējību (COM(2008)0388 — C6-0250/2008 — 2008/0127(COD)) — TRAN komiteja.

Referents: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009).

Ziņojums par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm un viņu vienādām iespējām izpildītājmākslā (2008/2182(INI)) — FEMM komiteja.

Referente: Claire Gibault (A6-0003/2009).

Ziņojums par Direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, īstenošanu (2008/2247(INI)) — JURI komiteja.

Referents: Bert Doorn (A6-0014/2009).

Ziņojums par autortiesību jomas perspektīvām Eiropas Savienībā (2008/2121(INI)) — JURI komiteja.

Referents: Manuel Medina Ortega (A6-0017/2009).

Ziņojums par Komisijas rīcības plānu integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanai (2008/2150(INI)) — CONT komiteja.

Referente: Gabriele Stauner (A6-0022/2009).

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par ES un Meksikas stratēģisko partnerību (2008/2289(INI)) — AFET komiteja.

Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009).

Ziņojums par romu sociālo stāvokli un labāku piekļuvi ES darba tirgum (2008/2137(INI)) — EMPL komiteja.

Referente: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009).

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par uzņēmumu juridiskās adreses pārrobežu pārcelšanu (2008/2196(INI)) — JURI komiteja.

Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009).

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas iniciatīvu mikrokredīta attīstībai nolūkā atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību (2008/2122(INI)) — ECON komiteja.

Referents: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009).

Ziņojums ar prasību Komisijai iesniegt priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvas īstenošanu (2008/2169(INI)) — AFCO komiteja.

Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0043/2009).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas privātā uzņēmuma statūtiem (COM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)) — JURI komiteja.

Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija) (COM(2007)0844 — C6-0002/2008 — 2007/0286(COD)) — ENVI komiteja.

Referents: Holger Krahmer (A6-0046/2009).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Armēnijas Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem (COM(2007)0729 — C6-0519/2008 — 2007/0251(CNS)) — TRAN komiteja.

Referents: Paolo Costa (A6-0049/2009).

Ziņojums par kopējās Eiropas patvēruma sistēmas nākotni (2008/2305(INI)) — LIBE komiteja.

Referents: Giusto Catania (A6-0050/2009).

Ziņojums par patērētāju, jo īpaši nepilngadīgo, aizsardzību saistībā ar videospēļu lietošanu (2008/2173(INI)) — IMCO komiteja.

Referents: Toine Manders (A6-0051/2009).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2008)0869 — C6-0050/2009 — 2008/0252(CNS)) — EMPL komiteja.

Referents: Jan Andersson (A6-0052/2009).

Ziņojums par cīņu pret sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu Eiropas Savienībā (2008/2071(INI)) — FEMM komiteja.

Referente: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009).

Ziņojums par videi nekaitīgāku transportu un ārējo izmaksu internalizāciju (2008/2240(INI)) — TRAN komiteja.

Referents: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2005/60/EK un Direktīvu 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 2000/46/EK (COM(2008)0627 — C6-0350/2008 — 2008/0190(COD)) — ECON komiteja.

Referents: John Purvis (A6-0056/2009).

Ziņojums par 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm, I iedaļa — Eiropas Parlaments, II iedaļa — Padome, IV iedaļa — Tiesa, V iedaļa — Revīzijas palāta, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa — Reģionu komiteja, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (2009/2004(BUD)) — BUDG komiteja.

Referents: Vladimír Maňka (A6-0057/2009).

Ziņojums par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (2008/2180(INI)) — JURI komiteja.

Referents: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Izraēlas valsti par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (COM(2008)0178 — C6-0520/2008 — 2008/0068(CNS)) — TRAN komiteja.

Referents: Paolo Costa (A6-0059/2009).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, kas nosaka Direktīvas 2006/112/EK 143. panta b) un c) punkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo ievešanu (kodificēta versija) (COM(2008)0575 — C6-0347/2008 — 2008/0181(CNS)) — JURI komiteja.

Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0060/2009).

Ziņojums par nākamajiem soļiem robežu pārvaldībai Eiropas Savienībā un līdzīgu pieredzi trešās valstīs (2008/2181(INI)) — LIBE komiteja.

Referente: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009).

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par Eiropas Savienības un Brazīlijas stratēģisko partnerību (2008/2288(INI)) — AFET komiteja.

Referente: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009).

Ziņojums par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu (2008/2334(INI)) — ECON komiteja.

Referente: Elisa Ferreira (A6-0063/2009).

Ziņojums par tiešsaistes azartspēļu integritāti (2008/2215(INI)) — IMCO komiteja.

Referente: Christel Schaldemose (A6-0064/2009).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (COM(2008)0436 — C6-0276/2008 — 2008/0147(COD)) — TRAN komiteja.

Referents: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009).

Ziņojums par labāku karjeru un lielāku mobilitāti: Eiropas partnerība pētniekiem (2008/2213(INI)) — ITRE komiteja.

Referente: Pia Elda Locatelli (A6-0067/2009).

*** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par papildprotokola noslēgšanu Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (16447/2008 — C6-0017/2009 — 2008/0212(AVC)) — DEVE komiteja.

Referents: Josep Borrell Fontelles (A6-0073/2009).

Ziņojums par Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu“Small Business Act” (2008/2237(INI)) — ITRE komiteja.

Referente: Edit Herczog (A6-0074/2009).

Ziņojums par Kohēzijas politiku: ieguldījumu reālajā ekonomikā (2009/2009(INI)) — REGI komiteja.

Referents: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (pārstrādāta versija) (COM(2008)0229 — C6-0184/2008 — 2008/0090(COD)) — LIBE komiteja.

Referents: Michael Cashman (A6-0077/2009).

* Ziņojums par Francijas Republikas iniciatīvu, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus (14479/2008 — C6-0038/2009 — 2009/0804(CNS)) — LIBE komiteja.

Referents: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0078/2009).

Ziņojums par ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbu 2008. gadā (2008/2303(INI)) — DEVE komiteja.

Referents: Thierry Cornillet (A6-0081/2009).

Ziņojums par lauksaimniecības zemes kvalitātes pasliktināšanos ES un it īpaši Dienvideiropā: problēmas risināšana ar ES lauksaimniecības politikas instrumentu palīdzību (2008/2219(INI)) — AGRI komiteja.

Referents: Vincenzo Aita (A6-0086/2009).

Ziņojums par pārtikas kvalitātes nodrošināšanu — standartu saskaņošana vai savstarpēja atzīšana (2008/2220(INI)) — AGRI komiteja.

Referente: Maria Petre (A6-0088/2009).

Ziņojums par kopējās aviācijas telpas veidošanu ar Izraēlu (2008/2136(INI)) — TRAN komiteja.

Referents: Luca Romagnoli (A6-0090/2009).

***III Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta redakcija) (05724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD)) — CODE komiteja.

Referents: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009).

***III Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādātā redakcija) (05726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD)) — CODE komiteja.

Referents: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009).

***III Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas valsts kontroli (pārstrādāta redakcija) (05722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD)) — CODE komiteja.

Referente: Dominique Vlasto (A6-0099/2009).

***III Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu (05719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD)) — CODE komiteja.

Referents: Dirk Sterckx (A6-0100/2009).

***III Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Direktīvas 1999/35/EK un 2002/59/EK (05721/5/2008 — C6-0226/2008 — 2005/0240(COD)) — CODE komiteja.

Referents: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009).

***III Ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo dokumentu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras (06389/2/2008 — C6-0227/2008 — 2005/0241(COD)) — CODE komiteja.

Referents: Paolo Costa (A6-0102/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. 2006. punktu. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2009)0023 — C6-0040/2009 — 2009/2007(ACI)) — BUDG komiteja.

Referents: Reimer Böge (A6-0106/2009).

Ziņojums par 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm — III iedaļa — Komisija (2009/2005(BUD)) — BUDG komiteja.

Referents: László Surján (A6-0111/2009).

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par Starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla pilnvarām (2008/2290(INI)) — AFET komiteja.

Referente: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009).

Ziņojums par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2009 projektu — III iedaļa — Komisija (2009/2008(BUD)) — BUDG komiteja.

Referente: Jutta Haug (A6-0113/2009).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību (COM(2008)0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD)) — IMCO komiteja.

Referents: Andreas Schwab (A6-0482/2008).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kosmētikas līdzekļiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2008)0049 — C6-0053/2008 — 2008/0035(COD)) — ENVI komiteja.

Referente: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauniem pārtikas produktiem un par Regulas (EK) Nr. XXX/XXXX grozīšanu [vienotā procedūra] (COM(2007)0872 — C6-0027/2008 — 2008/0002(COD)) — ENVI komiteja.

Referente: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā un atceļ Padomes Direktīvu 2006/23/EK (COM(2008)0390 — C6-0251/2008 — 2008/0128(COD)) — TRAN komiteja.

Referents: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008).

2.2.

Ieteikumi otrajam lasījumam

***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par karoga valstij noteikto prasību ievērošanu (14288/2/2008 — C6-0484/2008 — 2005/0236(COD)) — TRAN komiteja.

Referents: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009).

***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām (14287/2/2008 — C6-0483/2008 — 2005/0242(COD)) — TRAN komiteja.

Referents: Gilles Savary (A6-0072/2009).

3.

Deputāti

3.1.

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski jautājumu laikā (Reglamenta 109. pants) (B6-0009/2009)

Padomei

Harkin Marian, Crowley Brian, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Higgins Jim, Doyle Avril, Posselt Bernd, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Țicău Silvia-Adriana, Sonik Bogusław, Pleštinská Zita, Paleckis Justas Vincas, Mikko Marianne, Holm Jens, Pafilis Athanasios, Sinnott Kathy, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Allister Jim, Droutsas Konstantinos, Martin David, Karim Sajjad, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Guerreiro Pedro.

Komisijai

Țicău Silvia-Adriana, Dimitrakopoulos Giorgos, Guerreiro Pedro, Moraes Claude, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, van Nistelrooij Lambert, Hołowczyc Krzysztof, Gardini Elisabetta, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papadimoulis Dimitrios, Matsis Yiannakis, Öger Vural, Andrikienė Laima Liucija, Czarnecki Ryszard, Harkin Marian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ebner Michl, Kirilov Evgeni, Hutchinson Alain, Batzeli Katerina, Angelakas Emmanouil, McGuinness Mairead, Gklavakis Ioannis, França Armando, Crowley Brian, Papastamkos Georgios, Doyle Avril, Csibi Magor Imre, Pleštinská Zita, Holm Jens, Sonik Bogusław, Cederschiöld Charlotte, Mikko Marianne, Seppänen Esko, Staes Bart, Hasse Ferreira Joel, Figueiredo Ilda, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Pafilis Athanasios, Sinnott Kathy, Droutsas Konstantinos, Belet Ivo, De Rossa Proinsias, Allister Jim, Mavrommatis Manolis, Fraga Estévez Carmen, Martin David, Karim Sajjad, Jensen Anne E., Toussas Georgios, Rack Reinhard.

3.2.

Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 113. pants)

Philip Claeys. Rezolūcijas priekšlikums par Komisijas iejaukšanos Flāmu Brabantes provinces iekšējās lietās (B6-0103/2009).

nodots

atbildīgajai komitejai: LIBE

atzinums: REGI

4.

Samierināšanas komiteja

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais dokuments Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta versija) (03719/2008 — C6-0042/2009 — 2005/0237A(COD)).

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais dokuments Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates (pārstrādāta versija) (03720/2008 — C6-0043/2009 — 2005/0237B(COD)).

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas valsts kontroli (pārstrādāta versija) (03721/2008 — C6-0044/2009 — 2005/0238(COD)).

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais dokuments Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu (03722/2008 — C6-0045/2009 — 2005/0239(COD)).

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais dokuments Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Direktīvas 1999/35/EK un 2002/59/EK (03723/2008 — C6-0046/2009 — 2005/0240(COD)).

Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais dokuments Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras (03724/2008 — C6-0047/2009 — 2005/0241(COD)).

11.   Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1.

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 108. pants)

(O-0005/2009), kuru uzdeva Carlos Coelho PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā un Henrik Lax ALDE grupas vārdā Padomei: SIS II — pašreizējais stāvoklis (B6-0010/2009).

(O-0006/2009), kuru uzdeva Carlos Coelho PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā un Henrik Lax ALDE grupas vārdā Komisijai: SIS II — pašreizējais stāvoklis (B6-0011/2009).

(O-0012/2009), kuru uzdeva Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz ALDE grupas vārdā, Monica Frassoni un Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Tibetas sacelšanās 50. gadadiena un Dalailamas un Ķīnas valdības dialogs (B6-0012/2009).

(O-0018/2009), kuru uzdeva Pervenche Berès ECON komitejas vārdā Komisijai: Vienotas euro maksājumu telpas (SEPA) izveide (B6-0013/2009).

(O-0023/2009), kuru uzdeva Jan Andersson EMPL komitejas vārdā Komisijai: Migrantu bērni (B6-0014/2009).

(O-0026/2009), kuru uzdeva Josep Borrell Fontelles DEVE komitejas vārdā Komisijai: 5. Pasaules Ūdens forums, kas notiks 2009. gada 16.-22. martā Stambulā (B6-0015/2009).

(O-0030/2009), kuru uzdeva Josep Borrell Fontelles DEVE komitejas vārdā Komisijai: Revīzijas palātas ziņojums Nr. 10/2008 par Eiropas Kopienas sniegto atbalstu veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai Subsahāras Āfrikā (B6-0016/2009).

2.

Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo un Paulo Casaca par darba vietu nozīmi un darba ņēmēju tiesībām Eiropas Savienībā (0025/2009).

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula un Vasco Graça Moura par Eiropas kaimiņvalodu gada izsludināšanu (0026/2009).

Riccardo Ventre par ģimenēm paredzēto tiesību veicināšanu (0027/2009).

Riccardo Ventre par preventīviem pasākumiem bērnu un jauniešu noziedzīgu grupējumu fenomena apkarošanai Eiropas Savienības dalībvalstīs (0028/2009).

Eleonora Lo Curto un Paolo Bartolozzi par skolas psihologa amatu (0029/2009).

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre un Elisabetta Gardini par dalībvalstu nodokļu sistēmu saskaņošanu, ieviešot“sadalījuma” metodiquoziente familiare (0030/2009).

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre un Elisabetta Gardini par neatliekamo pasākumu plānu MVU nodokļu sloga samazināšanai Eiropas Savienībā (0031/2009).

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête un Amalia Sartori par bērnu apaviem piemērojamiem Eiropas standartiem (0032/2009).

Alexandru Nazare par protekcionistisku pasākumu pieņemšanas bīstamību finanšu krīzes laikā (0033/2009).

Daniel Strož, Jiří Maštálka un Jaromír Kohlíček par to vēstures politizēšanas un ideoloģijas instrumentalizēšanas centienu noraidīšanu, kuri vērsti pret Eiropas kreiso spēku diskreditēšanu un apspiešanu (0034/2009).

12.   Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 191. panta 5. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

 

2009. gada 4. februāris

Viktoria Roth (Nr. 0001/2009);

Marianne Söderberg (Nr. 0002/2009);

Gerhard Evert (Nr. 0003/2009);

Desislav Slavov Chukolov (Nr. 0004/2009);

František Faber (Nr. 0005/2009);

Fosso Jean-Marie Taga (Nr. 0006/2009);

Tobias Jost (Nr. 0007/2009);

Gabriele Schmid (Nr. 0008/2009);

Gabriele Laganà (Unime Group) (Nr. 0009/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0010/2009);

Eduardo Braga (Nr. 0011/2009);

Cinzia Mancinelli (Nr. 0012/2009);

Júlio César De Oliveira Lopes (Nr. 0013/2009);

Friedhelm Höfer (Nr. 0014/2009);

Gerda Schumann (2 paraksti) (Nr. 0015/2009);

J. C. Herbreteau (MAN — Mouvement pour une Alternative Non-violente (Vendée)) (16 paraksti) (Nr. 0016/2009);

Cruz Fuertes Balbuena (Nr. 0017/2009);

Mihail-Vasile Chiorean (Nr. 0018/2009);

Fernando Mesquita (Nr. 0019/2009);

Momir Veselinov (Nr. 0020/2009);

Johan Robesin (Partij voor Zeeland) (Nr. 0021/2009);

Angela Ferretti (Nr. 0022/2009);

Simon Collyer (Justice Organisation) (Nr. 0023/2009);

Jürgen Lohrbächer (Nr. 0024/2009);

Jean-Luc Darcourt (Nr. 0025/2009);

Bojan Navodnik (Nr. 0026/2009);

Jerzy Bajik (2 paraksti) (Nr. 0027/2009);

Mariano Martínez Fernández (Nr. 0028/2009);

Sammy El Ahdal (Nr. 0029/2009);

Dirk Utermann (Nr. 0030/2009).

 

2009. gada 17. februāris

Wilfried Mauz (Bürgerinitiative Lebenswertes Erbach-Donaurieden) (2 paraksti) (Nr. 0031/2009);

Karl Bauch (Deutscher Erfinder-Verband e.V.) (Nr. 0032/2009);

Klaus Landahl (Nr. 0033/2009);

Theodoros Tzioumis (Dimos Tripolis) (Nr. 0034/2009);

Konstantinos Aivaliotis (3 paraksti) (Nr. 0035/2009);

Konstantinos Aivaliotis (3 paraksti) (Nr. 0036/2009);

Klaus Ecker (Montessori Fördergemeinschaft Landau und Umgebung e.V.) (35 paraksti) (Nr. 0037/2009);

Roland Polant Lato (Eurolines and Albania Interlines) (Nr. 0038/2009);

André Laurens (Nr. 0039/2009);

Frank Cavanagh (Biocycle Ltd.) (Nr. 0040/2009);

Kandiah Pathmaseni (Tamil Women Development Forum (TWDF)) (Nr. 0041/2009);

Yvonne Hewitt (6 paraksti) (Nr. 0042/2009);

Inga Speck (Nr. 0043/2009);

Hélder Marques Gonçalves (Nr. 0044/2009);

Siegfried Mascherek (Nr. 0045/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0046/2009);

Klaus Sojka (Nr. 0047/2009);

Ulrich Parth (Nr. 0048/2009);

Nikolaos Kalamitsis (Nr. 0049/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0050/2009);

Dagmar Kusa (EUROCLID — The European Association of History Educators) (Nr. 0051/2009);

Francesco Zurlo (Verdi Crotone — Co. Ver. Kr (Comitato Vertenza Ambientale Provincia di Crotone)) (Nr. 0052/2009);

Lech Keller-Krawczyk (Nr. 0053/2009);

Jean-Christophe Nivard (Nr. 0054/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0055/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0056/2009);

Hilkka Becker (Immigrant Council of Ireland — Independent Law Centre) (Nr. 0057/2009);

Adrian Karpinski (Nr. 0058/2009);

Georgios Mihail Mourtzilas (Nr. 0059/2009);

Knut W. Schlanert (Nr. 0060/2009);

Sara Josefina Occhipinti (Nr. 0061/2009);

Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (Nr. 0062/2009);

Giorgio Germani (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche) (Nr. 0063/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0064/2009);

Antonio García Jiménez (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA)) (Nr. 0065/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0066/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0067/2009);

Dawn White (Nr. 0068/2009);

Marina Micu (Nr. 0069/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0070/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0071/2009);

Elisabeta Hanciu (Nr. 0072/2009);

Kai Möller (Nr. 0073/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0074/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0075/2009);

Marisa Tusha (Nr. 0076/2009);

Luis Sintra (Nr. 0077/2009);

Sergio González Molina (Nr. 0078/2009);

Mark Meijer (Nr. 0079/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0080/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0081/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0082/2009);

Elena Alexa (Nr. 0083/2009);

iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0084/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0085/2009);

Silviu Marin (Nr. 0086/2009);

Iveta Cīrule (Nr. 0087/2009);

Sean Farren (Nr. 0088/2009);

Thomas Hackmann (61 paraksts) (Nr. 0089/2009);

Pál Németh (Nr. 0090/2009);

Diamantino Futinio (Nr. 0091/2009);

Marco Perotti (Asociación Veïns de L'Alfàs) (2 300 paraksti) (Nr. 0092/2009);

Angel Simeonov Angelov (2 paraksti) (Nr. 0093/2009);

Radboud Verberne (Nr. 0094/2009);

Antonio Dima (Nr. 0095/2009);

Agnès Rouart (21 paraksts) (Nr. 0096/2009);

Stanisław Mocarski (Związek Zawodowy Pracowników“REMY”) (Nr. 0097/2009);

Josef Tresl (Nr. 0098/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (3 paraksti) (Nr. 0099/2009);

Nadine Hopp (Nr. 0100/2009).

 

2009. gada 3. marts

Friedhelm Müller (Nr. 0101/2009);

Eduardo Galguera García (Fuente Grande) (Nr. 0102/2009);

Margarita García Jaime (Nr. 0103/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0104/2009);

Svilen Radev (AGROBULS OOD) (Nr. 0105/2009);

Riccardo Puccioni (Nr. 0106/2009);

Heinrich Sobol (7 paraksti) (Nr. 0107/2009);

Sokrat Lolo (Nr. 0108/2009);

Georgios Karatzaferis (LAIKOS ORTHODOXOS SINAPISMOS) (Nr. 0109/2009);

Gerlinde Rogatsch (ÖVP Salzburg) (2 paraksti) (Nr. 0110/2009);

Eleftheria Karagkouni (Nr. 0111/2009);

Reinhard Muschter (Nr. 0112/2009);

Ugur Topcu (Nr. 0113/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0114/2009);

Alex García-Miguel i Ricart (Nr. 0115/2009);

Anca Paduraru (Nr. 0116/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0117/2009);

Stefan Kohler (Nr. 0118/2009);

Jan Jacob Van Stuyvesant Meijen (Comunidad de Propietarios Sector 1 Veraplaya) (2 paraksti) (Nr. 0119/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0120/2009);

Jeannette Krause (Nr. 0121/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0122/2009);

Jean-Pierre Picaud (Nr. 0123/2009);

R. Ghozzi (Nr. 0124/2009);

Siegfried Huber (Nr. 0125/2009);

Pia Diana Fuchs (Nr. 0126/2009);

Adrian Damian (Nr. 0127/2009);

Norbert Kaiser (Nr. 0128/2009);

Hans Henrik Holbek (Nr. 0129/2009);

Sefa Yavuzoglu (Nr. 0130/2009);

Ignacio Oni Peral (Nr. 0131/2009);

Eduardo Marín García (Nr. 0132/2009);

Bartosz Smalec (Nr. 0133/2009);

Martin Wyness (Nr. 0134/2009);

Artur Bac (Nr. 0135/2009);

Stefano Rossato (Nr. 0136/2009);

Jürgen Gose (Nr. 0137/2009);

Franco Antonio Lores (Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simon) (Nr. 0138/2009);

Rodolfo Rizzo (Nr. 0139/2009);

Ricos Thanopoulos (250 paraksti) (Nr. 0140/2009);

Giannis Fetfatsidis (Nr. 0141/2009);

Roberto Jacchia (De Berti Jacchia Franchini Forlani) (2 paraksti) (Nr. 0142/2009);

Olanrewaju Adebayo (Nr. 0143/2009);

Zbigniew Popławski (Nr. 0144/2009);

Hermann Voorhoeve (Ziegenfarm Voorhoeve Biolandbetrieb) (Nr. 0145/2009);

Magdalena Chelsoi (Nr. 0146/2009);

Joanna Kowalczyk (Nr. 0147/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (2 paraksti) (Nr. 0148/2009);

Herbert Flemming (Nr. 0149/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0150/2009);

Reinhold Otto (Nr. 0151/2009);

Sebastian Hochwarth (Nr. 0152/2009);

Gonzalo Caro Sagüés (Nr. 0153/2009);

Melanie Wagner (Nr. 0154/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0155/2009);

José Martínez Rico (Nr. 0156/2009);

Willem Bekius Namens J Engeltjesw (Nr. 0157/2009);

Silvia Kuck (audžuvecāki) (Nr. 0158/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0159/2009);

Giorgio Andrea Bartolomeo (Nr. 0160/2009);

Augusto Spadini (Nr. 0161/2009);

Manuel Pascual Arboleya Rodríguez (Nr. 0162/2009);

Quintin Cross (Nr. 0163/2009);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0164/2009);

Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (Nr. 0165/2009);

José Manuel Dolón García (Nr. 0166/2009);

Julie Spatz (Nr. 0167/2009);

Emil Ivascu (Nr. 0168/2009);

Juan José Amate Ruiz (Nr. 0169/2009);

Malgorzata Pomaranska-Bielecta (Nr. 0170/2009);

Ana Luiza Gora (Nr. 0171/2009);

Ioan-Irineu Farcas (Rumänische Katholische Mission) (Nr. 0172/2009);

Marek Aleksander Czarnecki (Nr. 0173/2009);

Spyridon Andriopoulos (Nr. 0174/2009);

Alexandros Panagiotidis (Nr. 0175/2009);

Dieter Schulze (Nr. 0176/2009);

A. Ontansa Dobrescu (Nr. 0177/2009);

Sidonia Duma (Nr. 0178/2009);

Paweł Dobrzyński (Nr. 0179/2009);

Corneliu Dobranici (Nr. 0180/2009);

Karl Wezel (Nr. 0181/2009);

Anton Stan (Nr. 0182/2009);

Iuliu Winkler (2 paraksti) (Nr. 0183/2009).

13.   Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātu kopiju šādam dokumentam:

Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses.

14.   Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0053/2009) par apropriāciju pārvietojumu DEC 01/2009.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar Finanšu regulas, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

15.   Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts 2009. gada marta pirmās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 420.647/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 132. pants).

 

Pirmdiena

PSE grupas pieprasījums iekļaut Magda Kósáné Kovács ziņojumu par romu sociālo stāvokli un labāku piekļuvi ES darba tirgum (A6-0038/2009)(galīgā darba kārtības projekta 12. punkts) balsošanas laikā otrdien.

PPE-DE grupas pieprasījums iekļaut Herbert Reul ziņojumu par ar naftu saistīto problēmu risināšanu (A6-0035/2009)(galīgā darba kārtības projekta 73. punkts) balsošanas laikā otrdien.

Sēdes vadītājs norādīja, ka alternatīvu kopīgas rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir pirmdien plkst. 19.00 un tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams balsot par šiem priekšlikumiem nākamajā dienā. Viņš ierosināja balsošanu par abiem ziņojumiem rīkot trešdien, 2009. gada 11. martā.

Uzstājās Hannes Swoboda PSE grupas vārdā.

Parlaments apstiprināja sēdes vadītāja priekšlikumu.

 

Otrdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā Komisijas paziņojumu par ģenētiski modificētu kukurūzu MON810 un noslēgt debates ar rezolūcijas priekšlikuma iesniegšanu.

Uzstājās: Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Christofer Fjellner PPE-DE grupas vārdā un Martin Schulz.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments noraidīja pieprasījumu (38 par, 111 pret, 39 atturas).

Sēdes vadītājs apspriedās ar Parlamentu par pieprasījumu iekļaut darba kārtībā Komisijas paziņojumu par ģenētiski modificētu kukurūzu MON810, nenoslēdzot debates ar rezolūcijas priekšlikuma iesniegšanu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (82 par, 102 pret, 6 atturas).

PSE grupas pieprasījums pagarināt pēcpusdienas debašu laiku līdz plkst. 18.30, rīkojot jautājumu laiku Komisijai no plkst. 18.30 līdz 20.00.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

 

Trešdiena

Sēdes vadītājs norādīja, ka Elisa Ferreira ziņojumam par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu (A6-0063/2009) (galīgā darba kārtības projekta 35. punkts) ir iesniegti 113 grozījumi. Konstatējot, ka grozījumu skaits ir lielāks nekā 50, viņš saskaņā ar Reglamenta 156. pantu aicināja atbildīgo komiteju sasaukt sanāksmi to izskatīšanai. Debates par šo ziņojumu joprojām ir iekļautas trešdienas darba kārtībā.

PPE-DE grupas pieprasījums plkst 15.00 turpināt debates par jautājumiem, uz kuriem jāatbild mutiski un kuri adresēti Padomei (O-0005/2009) un Komisijai (O-0006/2009), par SIS II pašreizējo stāvokli(galīgā darba kārtības projekta 80. punkts).

Visas politiskās grupas atbalstīja šo pieprasījumu, un darba kārtība tika atbilstīgi mainīta.

 

Ceturtdiena

Verts/ALE un ALDE grupas pieprasījums noslēgt debates par Komisijai adresēto jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, par Tibetas sacelšanās 50. gadadienu un Dalailamas un Ķīnas valdības dialogu (O-0012/2009) ar rezolūcijas priekšlikuma iesniegšanu.

Uzstājās: Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Marco Cappato ALDE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, un Nirj Deva.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūcijas priekšlikumiem — otrdien, 2009. gada 10. martā plkst. 10.00;

grozījumiem un kopīgas rezolūcijas priekšlikumiem — trešdien, 2009. gada 11. martā plkst. 10.00.

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 115. pants):

PSE grupas pieprasījums punktu“Atbalsts Sjeraleones Speciālajai tiesai”(galīgā darba kārtības projekta 89. punkts) aizstāt ar punktu“NVO ierobežošana Dārfūrā”.

Uzstājās Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

*

* *

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.

16.   Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Pașcu, Magor Imre Csibi, Jan Tadeusz Masiel, Kyriacos Triantaphyllides, Hans-Peter Martin un Tunne Kelam.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI

Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Hannes Swoboda, Marco Cappato, Bogusław Rogalski, Georgios Toussas, Zsolt László Becsey, Thierry Cornillet, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt, Hanna Foltyn-Kubicka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Chris Davies, Călin Cătălin Chiriță, Jelko Kacin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iosif Matula, Marco Pannella, Zita Pleštinská, Marian Harkin, Csaba Sógor, Nickolay Mladenov, Bruno Gollnisch un Mieczysław Edmund Janowski.

17.   2010.gada budžeta procedūra, III iedaļa — Komisija — 2010.gada budžeta procedūras pamatnostādnes — I, II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļa (debates)

Ziņojums par 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija [2009/2005(BUD)] — Budžeta komiteja.

Referents: László Surján (A6-0111/2009).

Ziņojums par 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm, I iedaļa — Eiropas Parlaments, II iedaļa — Padome, IV iedaļa — Tiesa, V iedaļa — Revīzijas palāta, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa — Reģionu komiteja, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [2009/2004(BUD)] — Budžeta komiteja.

Referents: Vladimír Maňka (A6-0057/2009).

László Surján un Vladimír Maňka iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Dalia Grybauskaitė (Komisijas locekle).

Uzstājās: Margaritis Schinas PPE-DE grupas vārdā, Costas Botopoulos PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Wiesław Stefan Kuc UEN grupas vārdā, Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Sergej Kozlík, pie grupām nepiederošs deputāts, Salvador Garriga Polledo, Ralf Walter, Kyösti Virrankoski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Hans-Peter Martin, Reimer Böge, István Szent-Iványi un James Elles.

SĒDI VADA: Marek SIWIEC

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Maria Petre.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ville Itälä.

Uzstājās: László Surján un Vladimír Maňka.

Debates tika slēgtas.

Balsojums:2009. gada 10. marta protokola 8.14. punkts un 2009. gada 10. marta protokola 8.15. punkts.

18.   Eiropas privātā uzņēmuma statūti * — Uzņēmumu mītnesvietas pārrobežu pārvietošana — Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts Small Business Act — Darbinieku līdzdalība uzņēmumos ar Eiropas uzņēmuma statūtiem (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas privātā uzņēmuma statūtiem [COM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS)] — Juridiskā komiteja.

Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009).

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par uzņēmumu juridiskās adreses pārrobežu pārcelšanu [2008/2196(INI)] — Juridiskā komiteja.

Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009).

Ziņojums par Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu“Small Business Act” [2008/2237(INI)] — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referente: Edit Herczog (A6-0074/2009).

Komisijas paziņojums: Darbinieku līdzdalība uzņēmumos ar Eiropas uzņēmuma statūtiem.

Klaus-Heiner Lehne iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Edit Herczog iepazīstināja ar ziņojumu.

Ján Figeľ (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Gunnar Hökmark (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Harald Ettl (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Donata Gottardi (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Harald Ettl (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Anja Weisgerber (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Othmar Karas (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Nicole Fontaine PPE-DE grupas vārdā, Ieke van den Burg PSE grupas vārdā, Jean Marie Beaupuy ALDE grupas vārdā, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Roberto Fiore, pie grupām nepiederošs deputāts, Georgios Papastamkos un Manuel Medina Ortega.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Jorgo Chatzimarkakis, Eoin Ryan, Georgios Toussas, Jim Allister, Kurt Lechner, Juan Fraile Cantón, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Vladimír Remek, Tadeusz Zwiefka, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Pilar del Castillo Vera, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Giles Chichester, Joel Hasse Ferreira, Dragoș Florin David, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon un Martí Grau i Segú (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Richard Corbett un Ieke van den Burg.

Uzstājās: Ján Figeľ, Klaus-Heiner Lehne un Edit Herczog.

Rezolūcijas priekšlikumi, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums:2009. gada 10. marta protokola 8.13. punkts, 2009. gada 10. marta protokola 8.5. punkts, 2009. gada 10. marta protokola 8.19. punkts un 2009. gada 12. marta protokola 7.7. punkts.

19.   Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas nākotne (debates)

Ziņojums par kopējās Eiropas patvēruma sistēmas nākotni [2008/2305(INI)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Giusto Catania (A6-0050/2009).

Giusto Catania iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE

Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Danutė Budreikaitė (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Carlos Coelho PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Jan Tadeusz Masiel UEN grupas vārdā, Hélène Goudin IND/DEM grupas vārdā, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström, Gerard Batten, Simon Busuttil, Daciana Octavia Sârbu, Alin Lucian Antochi un Katrin Saks.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová.

Uzstājās: Jacques Barrot un Giusto Catania.

Debates tika slēgtas.

Balsojums:2009. gada 10. marta protokola 8.6. punkts.

20.   Romu sociālais stāvoklis un labāka piekļuve ES darba tirgum (īss izklāsts)

Ziņojums par romu sociālo stāvokli un labāku piekļuvi ES darba tirgum [2008/2137(INI)] — Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja.

Referente: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009).

Magda Kósáné Kovács iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2009. gada 11. marta protokola 5.17. punkts.

21.   Komisijas rīcības plāns integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanai (īss izklāsts)

Ziņojums par Komisijas rīcības plānu integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanai [2008/2150(INI)] — Budžeta kontroles komiteja.

Referente: Gabriele Stauner (A6-0022/2009).

Gabriele Stauner iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2009. gada 10. marta protokola 8.7. punkts.

22.   Tiešsaistes azartspēļu integritāte (īss izklāsts)

Ziņojums par tiešsaistes azartspēļu integritāti [2008/2215(INI)] — Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja.

Referente: Christel Schaldemose (A6-0064/2009).

Christel Schaldemose iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums:2009. gada 10. marta protokola 8.16. punkts.

23.   Pārtikas kvalitātes nodrošināšana — standartu saskaņošana vai savstarpēja atzīšana (īss izklāsts)

Ziņojums par pārtikas kvalitātes nodrošināšanu — standartu saskaņošana vai savstarpēja atzīšana [2008/2220(INI)] — Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja.

Referente: Maria Petre (A6-0088/2009).

Maria Petre iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2009. gada 10. marta protokola 8.17. punkts.

24.   Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (īss izklāsts)

Ziņojums par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās [2008/2180(INI)] — Juridiskā komiteja.

Referents: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009).

Manuel Medina Ortega iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2009. gada 10. marta protokola 8.8. punkts.

25.   Direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, īstenošana (īss izklāsts)

Ziņojums par Direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, īstenošanu [2008/2247(INI)] — Juridiskā komiteja.

Referents: Bert Doorn (A6-0014/2009).

Bert Doorn iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2009. gada 10. marta protokola 8.9. punkts.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA

Priekšsēdētāja vietnieks

26.   Ar naftu saistīto problēmu risināšana (īss izklāsts)

Ziņojums par ar naftu saistīto problēmu risināšanu [2008/2212(INI)] — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referents: Herbert Reul (A6-0035/2009).

Herbert Reul iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2009. gada 11. marta protokola 5.18. punkts.

27.   Ziņojumi par konkurences politiku 2006. un 2007.gadā (īss izklāsts)

Ziņojums par ziņojumiem par konkurences politiku 2006. un 2007. gadā [2008/2243(INI)] — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referents: Jonathan Evans (A6-0011/2009).

Jonathan Evans iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2009. gada 10. marta protokola 8.18. punkts.

28.   Darba kārtība

Sēdes vadītājs norādīja, ka referentes neierašanās dēļ netiks sniegts īss izklāsts par Claire Gibault ziņojumu par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm un viņu vienādām iespējām izpildītājmākslā (A6-0003/2009), taču šis ziņojums joprojām ir iekļauts balsošanas laikā rītdien.

29.   Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments“Darba kārtība” PE 420.647/OJMA).

30.   Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.55.

31.   Gadskārtējās sesijas slēgšana

Eiropas Parlamenta 2008.—2009. gada sesija ir slēgta.

Saskaņā ar Līguma noteikumiem Parlaments sanāks rīt, otrdien, 2009. gada 10. martā plkst. 9.00.

Harald Rømer

ģenerālsekretārs

Adam Bielan

priekšsēdētāja vietnieks


Pirmdiena, 2009. gada 9. marts
APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Bușoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriță, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbășan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri, Kacin, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Țicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zimmer, Zwiefka


Top