EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1681

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2023/1681 (2023. gada 17. augusts) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm (ECB/2023/18) (pārstrādāta redakcija)

ECB/2023/18

OV L 216, 1.9.2023, p. 105–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1681/oj

1.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 216/105


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2023/1681

(2023. gada 17. augusts)

par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm (ECB/2023/18)

(pārstrādāta redakcija)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (2), un jo īpaši tās 21. pantu un 140. panta 4. punktu,

ņemot vērā Uzraudzības valdes priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Uz kredītiestādēm attiecas regulāras pārskatu sniegšanas prasības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (3) un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070 (4), Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/451 (5) un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/453 (6).

(2)

Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta regulējuma ietvaros Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīva kompetence prudenciālas uzraudzības nolūkā veikt uzdevumus, kas izklāstīti minētās regulas 4. pantā. Veicot šos uzdevumus, ECB nodrošina to Savienības tiesību normu ievērošanu, kuras saistībā ar pārskatu sniegšanu nosaka prudenciālas prasības kredītiestādēm.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 2. punktu un Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 21. pantu ECB un nacionālajām kompetentajām iestādēm (NKI) ir pienākums apmainīties ar informāciju. Neierobežojot ECB tiesības saņemt pārskatos sniegto informāciju tieši no kredītiestādēm, vai pēc vajadzības tieši piekļūt informācijai, NKI jāsniedz ECB visa informācija, kas vajadzīga, lai veiktu uzdevumus, kuri ECB uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013.

(4)

Saskaņā ar regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 140. panta 3. punktu uzraudzītajām iestādēm ir pienākums paziņot to attiecīgajām NKI jebkuru informāciju, kura regulāri jāsniedz saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem. Ja vien nav īpaši noteikts citādi, visa uzraudzīto iestāžu sniegtā informācija ir jāiesniedz NKI. NKI jāveic sākotnējās datu pārbaudes un uzraudzīto iestāžu sniegtā informācija jādara pieejama ECB.

(5)

Lai veiktu ECB uzdevumus attiecībā uz uzraudzības pārskatu sniegšanu, jāprecizē veids, kādā NKI iesniedz ECB informāciju, kuru tās saņēmušas no uzraudzītajām iestādēm. Šajā nolūkā ECB 2014. gadā pieņēma Eiropas Centrālās bankas Lēmumu ECB/2014/29 (7), kurā noteikts šādas informācijas iesniegšanas formāts, biežums un laiks, kā arī sīkāka informācija par kvalitātes pārbaudēm, kas NKI jāveic pirms informācijas iesniegšanas ECB.

(6)

Lēmums ECB/2014/29 vairākkārt būtiski grozīts (8). Lēmumā jāveic turpmāki grozījumi, un tāpēc tas skaidrības nolūkā jāpārstrādā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 21. pantu ar šo lēmumu nosaka procedūras tādas informācijas iesniegšanai Eiropas Centrālajai bankai (ECB), ko uzraudzītās iestādes sniedz nacionālajām kompetentajām iestādēm (NKI) saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070, Īstenošanas regulu (ES) 2021/451 un Īstenošanas regulu (ES) 2021/453.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) definīcijas.

3. pants

Nosūtīšanas datumi

1.   NKI informāciju, kas norādīta Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/451 un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/453 un kuru tām sniegušas uzraudzītās iestādes, ECB iesniedz šādi:

a)

attiecībā uz nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, saņemot iesniegtos datus un veicot 6. pantā norādītās sākotnējās datu pārbaudes, NKI bez liekas kavēšanās visu informāciju iesniedz ECB;

b)

attiecībā uz mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kas sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja uz tām neattiecas prasība sniegt konsolidētus pārskatus, un kuras iekļautas dalībvalsts lielāko iestāžu sarakstā, ko Eiropas Banku iestāde (EBI) publicējusi saskaņā ar EBI 2021. gada 27. jūlija Lēmuma par kompetento iestāžu EBI sniegtajiem uzraudzības pārskatiem (EBA/DC/404) (9) 2. panta 6. punktu, NKI iesniedz ECB minēto informāciju ne vēlāk kā līdz plkst. 12.00 pēc Viduseiropas laika (CET) 10. darba dienā pēc attiecīgajiem nosūtīšanas datumiem, kas norādīti Īstenošanas regulā (ES) 2021/451 un Īstenošanas regulā (ES) 2021/453;

c)

attiecībā uz mazāk nozīmīgām uzraudzītām iestādēm, uz kurām neattiecas b) apakšpunkts, NKI iesniedz ECB visu informāciju ne vēlāk kā līdz plkst. 12.00 pēc Viduseiropas laika 25. darba dienā pēc attiecīgajiem nosūtīšanas datumiem, kas norādīti Īstenošanas regulā (ES) 2021/451 un Īstenošanas regulā (ES) 2021/453.

2.   Informāciju, kas norādīta Īstenošanas regulā (ES) 2016/2070, NKI iesniedz ECB šādi:

a)

attiecībā uz nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, saņemot iesniegtos datus un veicot 6. pantā norādītās sākotnējās datu pārbaudes, NKI bez liekas kavēšanās visu informāciju iesniedz ECB;

b)

attiecībā uz mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kas sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistītajās dalībvalstīs, ciktāl tās pārstāv augstāko konsolidācijas līmeni Savienībā, un mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kas sniedz pārskatus individuāli, ja tās neietilpst uzraudzītajā grupā, saskaņā ar EBI 2020. gada 5. jūnija Lēmuma par datiem uzraudzības salīdzinošajai novērtēšanai (EBA/DC/2020/337) (10) 1. panta 2. punktu, NKI iesniedz ECB visus datus ne vēlāk kā līdz plkst. 12.00 pēc Viduseiropas laika 10. darba dienā pēc attiecīgā nosūtīšanas datuma katram Īstenošanas regulā (ES) 2016/2070 minētajam datu postenim;

c)

attiecībā uz mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, uz kurām neattiecas b) apakšpunkts, NKI iesniedz ECB visu informāciju ne vēlāk kā līdz darbadienas beigām 25. darba dienā pēc attiecīgā nosūtīšanas datuma katram Īstenošanas regulā (ES) 2016/2070 minētajam datu postenim.

4. pants

Datu kvalitāte

1.   NKI:

a)

monitorē un novērtē tās informācijas kvalitāti un uzticamību, kas darīta pieejama ECB saskaņā ar šo lēmumu;

b)

piemēro attiecīgos pārbaudes noteikumus, ko izstrādā, atjaunina un publicē EBI;

c)

piemēro papildu datu kvalitātes pārbaudes, ko sadarbībā ar NKI noteikusi ECB.

2.   NKI veic tām iesniegto datu kvalitātes novērtējumu saskaņā ar turpmāk norādīto:

a)

attiecībā uz turpmāk norādītajām uzraudzītajām iestādēm – līdz 10. darba dienai pēc attiecīgajiem nosūtīšanas datumiem, kas norādīti Īstenošanas regulā (ES) 2021/451, Īstenošanas regulā (ES) 2021/453 un Īstenošanas regulā (ES) 2016/2070;

i)

nozīmīgas uzraudzītās iestādes, kuras sniedz pārskatus augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistīto dalībvalstu ietvaros;

ii)

nozīmīgas uzraudzītās iestādes, kuras neietilpst uzraudzītā grupā;

iii)

uzraudzītās iestādes, kuras savā dalībvalstī klasificētas kā nozīmīgas atbilstoši trīs nozīmīgāko kredītiestāžu kritērijam un kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus konsolidēti;

iv)

citas uzraudzītajām iestādēm, kuras sniedz pārskatus konsolidēti vai individuāli, ja tām netiek prasīts sniegt pārskatus konsolidēti, un kuras iekļautas dalībvalsts lielāko iestāžu sarakstā, ko EBI publicējusi saskaņā ar EBI Lēmuma EBA/DC/404 2. panta 6. punktu;

b)

attiecībā uz nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, uz kurām neattiecas a) apakšpunkts, – līdz 25. darba dienai pēc attiecīgajiem nosūtīšanas datumiem, kas norādīti Īstenošanas regulā (ES) 2021/451, Īstenošanas regulā (ES) 2021/453 un Īstenošanas regulā (ES) 2016/2070.

3.   Papildus 1. punktā minētajai pārbaužu noteikumu ievērošanai un datu kvalitātes pārbaužu veikšanai, datus sniedz, ievērojot šādus papildu precizitātes obligātos standartus:

a)

NKI attiecīgos gadījumos sniedz informāciju par turpmāko notikumu attīstību, uz kuru norāda iesniegtā informācija; un

b)

informācija ir pilnīga, esošie trūkumi tiek atrunāti un paskaidroti ECB, un attiecīgos apstākļos šādi trūkumi bez liekas kavēšanās tiek aizpildīti.

5. pants

Informācijas kvalitāte

1.   NKI bez liekas kavēšanās sniedz ECB attiecīgus paskaidrojumus, ja kādas taksonomijas tabulas datu kvalitāte nevar tikt garantēta.

2.   NKI paziņo ECB:

a)

iemeslus, kāpēc nozīmīgas uzraudzītās iestādes datus iesniegušas atkārtoti;

b)

iemeslus, kāpēc nozīmīgas uzraudzītās iestādes iesniegušas būtiskas pārskatīšanas.

Šī punkta b) apakšpunkta vajadzībām “būtiska pārskatīšana” ir jebkura viena vai vairāku datu punktu pārskatīšana gan attiecībā uz sniegtajiem absolūtajiem skaitļiem, gan izmaiņu procentuālo daļu, kas būtiski ietekmē prudenciālo vai finanšu analīzi, kura veikta, izmantojot šos datu punktus iestādes līmenī.

6. pants

Nosūtīšanas formāts

1.   NKI šajā lēmumā norādīto informāciju iesniedz, ievērojot attiecīgo datu punktu modeli un piemērojamo eXtensible Business Reporting Language (XBRL) taksonomiju, ko izstrādā, atjaunina un publicē EBI.

2.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 140. panta 3. punktu NKI pēc šajā lēmumā norādītās informācijas saņemšanas veic sākotnējo datu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka iesniegtie dati veido derīgu XBRL pārskatu saskaņā ar 1. punktu.

3.   Uzraudzīto iestāžu identitāti attiecīgajā datu sūtījumā norāda, izmantojot Juridiskās personas identifikatoru.

7. pants

Atcelšana

1.   Lēmums ECB/2014/29 tiek atcelts.

2.   Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.

9. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm.

Frankfurtē pie Mainas, 2023. gada 17. augustā

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2070 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāizmanto iestādēm, ziņojot Eiropas Banku iestādei un kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktu (OV L 328, 2.12.2016., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (OV L 97, 19.3.2021., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/453 (2021. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz īpašajām pārskatu sniegšanas prasībām par tirgus risku (OV L 89, 16.3.2021., 3. lpp.).

(7)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums ECB/2014/29 (2014. gada 2. jūlijs) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm (OV L 214, 19.7.2014., 34. lpp.).

(8)  Sk. I pielikumu.

(9)  Pieejams EBI interneta vietnē www.eba.europa.eu.

(10)  Pieejams EBI interneta vietnē.


I PIELIKUMS

Atceltais lēmums un tā secīgo grozījumu saraksts

Lēmums ECB/2014/29 (2014. gada 2. jūlijs) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (OV L 214, 19.7.2014., 34. lpp.).

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/1493 (2017. gada 3. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (ECB/2017/23) (OV L 216, 22.8.2017., 23. lpp.).

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2021/1396 (2021. gada 13. augusts), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 un (ES) 2016/2070 (ECB/2021/39) (OV L 300, 24.8.2021., 74. lpp.).


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Lēmums ECB/2014/29

Šis lēmums

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts

5. panta 1. punkts

5. panta 1. punkts

5. panta 2. punkts

5. panta 2. punkta pirmās daļas, b) apakšpunkts

5. panta 2. punkta pirmās daļas, a) apakšpunkts un 5. panta 2. punkta otrā daļa

6. panta 1. punkts

6. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

6. panta 2. punkts

6. panta 3. punkts

7. pants

7. pants

7.a pants

7.b pants

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants


Top