EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1441

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1441 (2023. gada 10. jūlijs) par detalizētu kārtību, kādā Komisija virza procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu

C/2023/4622

OJ L 177, 12.7.2023, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1441/oj

12.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1441

(2023. gada 10. jūlijs)

par detalizētu kārtību, kādā Komisija virza procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2560 (2022. gada 14. decembris) par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 47. panta 1. punktu,

apspriedusies ar Padomdevēju komiteju ārvalstu subsīdiju jautājumos,

tā kā:

(1)

Kā paredzēts Regulas (ES) 2022/2560 1. pantā, minētā regula ļauj izmeklēt ārvalstu subsīdijas, kuras kropļo iekšējo tirgu, un novērst šādus kropļojumus. Būtu jāparedz konkrēti noteikumi un procedūras cita starpā attiecībā uz paziņojumu iesniegšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 21. un 29. pantu, izjautāšanām un mutisku paziņojumu sniegšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 13., 14. un 15. pantu, saistību iesniegšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 25. un 31. pantu un informācijas izpaušanas kārtību un uzņēmumu, par kuriem tiek veikta izmeklēšana, tiesībām uz aizstāvību saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 42. pantu.

(2)

Regulas (ES) 2022/2560 20. pantā ir noteikts, ka personām un uzņēmumiem ir jāpaziņo par noteiktiem lieliem koncentrācijas darījumiem ar ievērojamu ārvalstu finansējumu, pirms attiecīgais koncentrācijas darījums tiek īstenots. Regulas (ES) 2022/2560 29. pantā ir noteikts, ka pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas ir jāpaziņo par ārvalstu finansējumu publiskā iepirkuma procedūrās, kas pārsniedz noteiktas robežvērtības. Ja paziņošanas pienākums nav izpildīts, attiecīgajai personai vai uzņēmumam var tikt piemērots naudas sods vai periodisks soda maksājums. Līdz ar to ir nepieciešams precīzi definēt par paziņojuma iesniegšanu atbildīgās puses un paziņojumā sniedzamās informācijas saturu.

(3)

Regulas (ES) 2022/2560 21. panta 3. punktā un 29. panta 5. punktā minētajām personām un uzņēmumiem ir pilnībā un pareizi jāatklāj Komisijai fakti un apstākļi, kas ir būtiski lēmuma pieņemšanai par paziņoto koncentrācijas darījumu vai ārvalstu finansējumu publiskā iepirkuma procedūrā.

(4)

Lai vienkāršotu paziņojumu iesniegšanu un to novērtēšanu Komisijā, šīs regulas pielikumos būtu jānosaka standartizētas veidnes. Tās var tikt aizstātas ar elektroniskām veidnēm, kurām ir tādas pašas informācijas prasības.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 10. panta 3. punktu gadījumos, kad Komisijai provizoriskās izskatīšanas rezultātā ir pietiekamas norādes par to, ka uzņēmumam ir piešķirta ārvalstu subsīdija, kas izkropļo iekšējo tirgu, Komisijai būtu jāsāk padziļinātās izmeklēšanas procedūra, lai tā varētu ievākt papildu informāciju nolūkā novērtēt ārvalstu subsīdijas pastāvēšanu un tās faktisko vai potenciālo kropļojošo ietekmi. Ir nepieciešams saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 40. panta 1. punktu paredzēt noteikumus par termiņiem, kādos uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un citas personas, ieskaitot dalībvalstis un ārvalstu subsīdiju piešķīrušo trešo valsti, var iesniegt piezīmes par Komisijas lēmumu sākt padziļināto izmeklēšanu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 13. panta 7. punktu Komisija, veicot izmeklēšanu, nolūkā ievākt informāciju, kas saistīta ar izmeklēšanas priekšmetu, var iztaujāt jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura piekrīt iztaujāšanai. Lai ievērotu nepieciešamību nodrošināt tiesisko taisnīgumu un pārredzamību, Komisijai, pirms tā iztaujā fiziskās vai juridiskās personas, kuras piekrīt iztaujāšanai, būtu minētās personas jāinformē par iztaujāšanas juridisko pamatu. Iztaujājamās personas būtu jāinformē arī par iztaujāšanas mērķi, un tām būtu jādod iespēja paust piezīmes par iztaujāšanas fiksējumu. Komisijai būtu jānosaka termiņš, kurā iztaujātā persona var paziņot tai piezīmes par iztaujāšanas fiksējumu.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 14. panta 2. punkta c) apakšpunktu un 15. pantu Komisija, veicot inspekcijas Savienībā vai ārpus tās, var prasīt jebkuram uzņēmuma vai uzņēmumu apvienības pārstāvim vai darbiniekam skaidrojumus par faktiem vai dokumentiem, kas attiecas uz inspekcijas priekšmetu un mērķi, un fiksēt atbildes. Fiksētie mutiskie paziņojumi būtu jādara pieejami uzņēmuma vai uzņēmumu apvienības pilnvarotajam pārstāvim. Ja skaidrojumus ir sniedzis nepilnvarots darbinieks, uzņēmumam vai uzņēmumu apvienībai būtu jādod iespēja paust piezīmes par fiksētajiem skaidrojumiem.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 13. panta 5. punktu dalībvalstīm ir pienākums sniegt Komisijai visu informāciju, kas ir nepieciešama izmeklēšanas veikšanai atbilstoši minētajai regulai. Lai publiskā iepirkuma procedūrās nodrošinātu visas šīs informācijas pieejamību Komisijai, šim pienākumam būtu jāattiecas arī uz līgumslēdzējām iestādēm vai līgumslēdzējiem, kas atbild par attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru.

(9)

Lai Komisijai dotu iespēju veikt pienācīgu novērtējumu nolūkā pieņemt lēmumu par saistībām, ko ar mērķi novērst iekšējā tirgus izkropļojumu piedāvājis uzņemties uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, būtu jānosaka saistību piedāvāšanas procedūra saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 11. panta 3. punktu un saistību piedāvāšanas termiņi saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 25. un 31. pantu.

(10)

Pārredzamības nodrošināšanas labad Komisija aktos, ar ko izbeidz padziļināto izmeklēšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 11. pantu, attiecīgā gadījumā var noteikt ziņošanas un pārredzamības pienākumus saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 7. panta 5. punktu un 8. pantu. Šiem pienākumiem būtu jāļauj Komisijai atklāt potenciālus iekšējā tirgus izkropļojumus vai uzraudzīt saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2560 pieņemto aktu īstenošanu. Tāpēc ir nepieciešams precizēt šo pienākumu formu, saturu un procedūras elementus.

(11)

Ievērojot Regulas (ES) 2022/2560 42. panta 1. punktu, saskaņā ar aizstāvības tiesību ievērošanas principu uzņēmumam, par kuru tiek veikta izmeklēšana, būtu pirms tam, kad Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 11., 12., 17., 18. pantu, 25. panta 3. punktu, 26., 31. vai 33. pantu, jādod iespēja iesniegt apsvērumus par visiem pamatiem, uz kuriem Komisija plāno pieņemt lēmumu. Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 42. panta 4. punktu būtu jāparedz noteikumi par to, kādā mērā uzņēmumam, par kuru tiek veikta izmeklēšana, būtu jāļauj piekļūt Komisijas lietas materiāliem. Uzņēmumam, par kuru tiek veikta izmeklēšana, būtu vienmēr jābūt tiesībām saņemt no Komisijas visu pamatos minēto dokumentu nekonfidenciālās versijas, taču piekļuve visiem Komisijas lietas materiālos iekļautajiem dokumentiem bez jebkādiem rediģējumiem būtu jānodrošina tikai ierobežotam skaitam norādīto ārējo juridisko vai ekonomisko konsultantu vai ārējo tehnisko ekspertu, kas darbojas šā uzņēmuma vārdā, saskaņā ar noteikumiem, kurus nosaka Komisijas lēmumā. Noteiktās situācijās šī piekļuve būtu jāierobežo, tai skaitā tad, ja konkrētu dokumentu izpaušana kaitētu to iesniedzējam vai ja prevalē citas intereses.

(12)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 42. panta 4. punktu, nodrošinot piekļuvi lietas materiāliem, Komisijai būtu jānodrošina komercnoslēpumu un citas konfidenciālas informācijas aizsardzība. Tāpēc ir nepieciešams paredzēt sīki izstrādātus noteikumus, kas dotu Komisijai iespēju lūgt, lai personas un uzņēmumi, kuri iesniedz vai ir iesnieguši informāciju, tai skaitā dokumentus, norāda komercnoslēpumus un konfidenciālo informāciju to iesniegtajā informācijā vai informācijā, kas iekļauta kopsavilkuma paziņojumā vai lēmumā, kā arī dotu Komisijai iespēju lemt par rīkošanos ar konkrētu informāciju gadījumā, ja konfidencialitātes jautājumā ir domstarpības.

(13)

Tā kā līdz ar paziņošanu sākas Regulā (ES) 2022/2560 noteikto juridiski saistošo termiņu skaitīšana, būtu jānosaka arī nosacījumi attiecībā uz šiem termiņiem un laika punkts, kad paziņojums stājas spēkā. Jo īpaši būtu jānosaka termiņu skaitīšanas sākumpunkts un beigupunkts un šo termiņu skaitīšanu apturošie apstākļi.

(14)

Dokumentu nosūtīšanai uz Komisiju un no tās principā būtu jānotiek digitāli, ņemot vērā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību un šādas nosūtīšanas vidiskos ieguvumus. Ievērojot Regulas (ES) 2022/2560 47. panta 1. punkta a), b) un h) apakšpunktu, tam jo īpaši būtu jāattiecas uz paziņojumiem, atbildēm uz informācijas pieprasījumiem, apsvērumiem par pamatiem, uz kuriem Komisija plāno pieņemt lēmumu, kas tiek adresēts uzņēmumam, par kuru tiek veikta izmeklēšana, kā arī saistībām, ko piedāvā uzņemties paziņotājas puses.

(15)

Pārredzamības un juridiskās noteiktības labad šai regulai būtu jāstājas spēkā, pirms sākas Regulas (ES) 2022/2560 piemērošana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

TVĒRUMS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets un tvērums

Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 47. panta 1. punktu šajā regulā ir noteikta sīki izstrādāta kārtība attiecībā uz:

1)

formu, saturu un procedūras elementiem attiecībā uz paziņojumiem par koncentrācijas darījumiem;

2)

formu, saturu un procedūras elementiem attiecībā uz paziņojumiem par ārvalstu finansējumu un deklarāciju par to, ka nav saņemts ārvalstu finansējums, publiskā iepirkuma procedūrās;

3)

procedūras elementiem attiecībā uz mutiskiem paziņojumiem, ievērojot Regulas (ES) 2022/2560 13. panta 7. punktu, 14. panta 2. punkta c) apakšpunktu un 15. pantu;

4)

informācijas izpaušanas kārtību, piekļuvi lietas materiāliem un konfidenciālo informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 42. un 43. pantu;

5)

formu, saturu un procedūras elementiem attiecībā uz pārredzamības prasībām;

6)

sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz termiņu aprēķināšanu;

7)

procedūras elementiem un termiņiem attiecībā uz saistību piedāvāšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 25. un 31. pantu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“paziņotājas puses” attiecībā uz paziņošanu par koncentrācijas darījumiem ir personas vai uzņēmumi, kam ir jāiesniedz paziņojums saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 21. panta 3. punktu;

2)

“citas iesaistītās personas” attiecībā uz paziņošanu par koncentrācijas darījumiem ir iecerētajā koncentrācijas darījumā iesaistītās personas, kuras nav paziņotājas puses, piemēram, pārdevējs un uzņēmums vai uzņēmuma daļa, kas ir koncentrācijas darījuma objekts;

3)

“paziņotājas puses” attiecībā uz paziņojumiem un deklarācijām par ārvalstu finansējumu publiskā iepirkuma ietvaros ir visi Regulas (ES) 2022/2560 29. panta 5. punktā minētie ekonomikas dalībnieki, ekonomikas dalībnieku grupas, galvenie apakšuzņēmēji un galvenie piegādātāji, uz kuriem attiecas paziņošanas pienākums;

4)

“darbdienas” ir visas dienas, izņemot sestdienas, svētdienas un Komisijas brīvdienas, kuras publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

II NODAĻA

PAZIŅOJUMI

3. pants

Personas, kas ir tiesīgas iesniegt paziņojumus un deklarācijas

1.   Paziņojumus par koncentrācijas darījumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 21. pantu iesniedz 2. panta 1) punktā definētās paziņotājas puses. Katra paziņotāja puse ir atbildīga par to, ka tās sniegtā informācija ir pareiza.

2.   Paziņojumus un deklarācijas publiskā iepirkuma procedūrās līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam iesniedz ekonomikas dalībnieks vai, ja runa ir par ekonomikas dalībnieku grupām, galvenajiem apakšuzņēmējiem vai galvenajiem piegādātājiem, Regulas (ES) 2022/2560 29. panta 6. punktā minētais galvenais darbuzņēmējs vai galvenais koncesionārs, un tas to dara savā vārdā un visu 2. panta 3) punktā definēto paziņotāju pušu vārdā. Katra paziņotāja puse ir atbildīga tikai par tās informācijas pareizību, kas saistīta ar tai piešķirto ārvalstu finansējumu.

3.   Ja paziņojumus vai deklarācijas paraksta personu vai uzņēmumu pilnvaroti ārējie pārstāvji, šie pārstāvji sniedz rakstiskus pierādījumus tam, ka ir attiecīgi pilnvaroti.

4. pants

Ie priekšēja paziņošana par koncentrācijas darījumiem

1.   Paziņojumus par koncentrācijas darījumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 21. pantu iesniedz, izmantojot koncentrācijas darījumu paziņošanas veidni, kas sniegta I pielikumā. Kopīgos paziņojumus saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 21. panta 3. punktu iesniedz, izmantojot vienu veidni.

2.   Aizpildīto veidni paziņošanai par koncentrācijas darījumiem un visus attiecīgos apliecinošos dokumentus Komisijai iesniedz saskaņā ar 25. pantu.

3.   Paziņojumus iesniedz kādā no Savienības oficiālajām valodām. Ja vien Komisija un paziņotājas puses nevienojas citādi, paziņojuma valoda ir arī konkrētās procedūras valoda, kā arī valoda, kurā saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2560 Komisijā notiek iespējamas turpmākās administratīvās procedūras par to pašu koncentrācijas darījumu. Apliecinošos dokumentus iesniedz to oriģinālvalodā. Ja dokumenta oriģinālvaloda nav kāda no Savienības oficiālajām valodām, pievieno tulkojumu procedūras valodā.

4.   Komisija pēc paziņotājas puses rakstiska pieprasījuma var atbrīvot paziņotāju pusi no pienākuma sniegt kādu konkrētu I pielikumā sniegtajā veidnē prasīto informāciju, ieskaitot dokumentus, vai no jebkuras citas paziņojuma veidnē norādītās prasības attiecībā uz šo informāciju.

5.   Komisija paziņotājām pusēm nekavējoties rakstiski apliecina paziņojuma saņemšanu un atbildes saņemšanu uz vēstuli, kuru Komisija nosūtījusi saskaņā ar 6. panta 2. vai 3. punktu.

5. pants

Paziņojumi un deklarācijas par ārvalstu finansējumu publiskā iepirkuma procedūrās

1.   Paziņojumus par ārvalstu finansējumu publiskā iepirkuma procedūrās atbilstoši Regulas (ES) 2022/2560 29. panta 1. punktam iesniedz par attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru atbildīgajai līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam, izmantojot II pielikumā sniegto veidni un attiecībā uz vienu piedāvājumu vai dalības pieteikumu aizpildot ar informāciju par visām paziņotājām pusēm.

2.   Ja publiskā iepirkuma procedūrās, kas atbilst Regulas (ES) 2022/2560 28. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā noteiktajām robežvērtībām, neviena trešā valsts paziņotājām pusēm pēdējo triju gadu laikā nav piešķīrusi tādu ārvalstu finansējumu, par ko būtu jāpaziņo, šīm pusēm paziņojuma vietā ir jāiesniedz deklarācija. Deklarācija ir jāiesniedz par attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru atbildīgajai līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam atbilstoši II pielikuma ievada 7. punktam un 7. iedaļai, izmantojot vienu veidni. Kā paredzēts Regulas (ES) 2022/2560 4. panta 3. punktā un 29. panta 1. punktā, ārvalstu finansējums deklarācijā nav jāuzrāda, ja jebkuras trešās valsts piešķirtā finansējuma kopsumma triju gadu laikā pirms deklarēšanas ir mazāka nekā Regulas (ES) Nr. 1407/2013 3. panta 2. punkta pirmajā daļā noteiktā de minimis atbalsta summa.

3.   Līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs paziņojumu, ieskaitot visus attiecīgos apliecinošos dokumentus, vai deklarāciju pārsūta Komisijai saskaņā ar 26. pantu.

4.   Paziņojumus un deklarācijas līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam iesniedz kādā no Savienības oficiālajām valodām. Ja vien Komisija un paziņotājas puses nevienojas citādi, paziņojuma vai deklarācijas valoda turklāt ir konkrētās procedūras valoda, kā arī valoda, kurā saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2560 Komisijā notiek iespējamas turpmākās administratīvās procedūras par to pašu publiskā iepirkuma procedūru. Apliecinošos dokumentus iesniedz to oriģinālvalodā. Ja dokumenta oriģinālvaloda nav kāda no Savienības oficiālajām valodām, pievieno tulkojumu procedūras valodā.

5.   Komisija pēc paziņotāju pušu rakstiska pieprasījuma un, informējusi par attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru atbildīgo līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju, var atbrīvot paziņotāju pusi no pienākuma sniegt kādu konkrētu II pielikumā sniegtajā veidnē prasīto informāciju, ieskaitot dokumentus, vai no jebkuras citas paziņojuma veidnē norādītās prasības attiecībā uz minēto informāciju.

6.   Komisija par attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru atbildīgajai līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam nekavējoties rakstiski apliecina paziņojuma vai deklarācijas saņemšanu un atbildes saņemšanu uz vēstuli, kuru Komisija nosūtījusi saskaņā ar 7. panta 1. vai 3. punktu, un šā apliecinājuma kopiju nosūta paziņotājām pusēm vai to pilnvarotajiem ārējiem pārstāvjiem.

6. pants

Paziņojuma spēkā stāšanās diena koncentrācijas darījumu gadījumā

1.   Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 24. panta 1. punktu paziņojuma spēkā stāšanās diena ir diena, kurā Komisija saņem pilnīgu paziņojumu.

2.   Ja Komisija konstatē, ka paziņojumā ietvertā informācija, tai skaitā dokumenti, ir nepilnīga, tā par to nekavējoties rakstiski informē paziņotājas puses vai to pilnvarotos ārējos pārstāvjus. Šādos gadījumos paziņojums stājas spēkā dienā, kad Komisija saņem pilnīgu informāciju.

3.   Pēc paziņojuma iesniegšanas paziņotājas puses Komisijai nekavējoties paziņo visu attiecīgo informāciju, tai skaitā būtiskas faktu izmaiņas, kuru paziņotājām pusēm būtu vajadzējis paziņot, ja tās šo informāciju būtu zinājušas paziņošanas brīdī vai ja tām paziņošanas brīdī būtu vajadzējis to zināt. Ja šī informācija varētu nozīmīgi ietekmēt Komisijas novērtējumu par paziņoto koncentrācijas darījumu, Komisija var uzskatīt, ka paziņojums ir stājies spēkā tikai dienā, kad tā saņem attiecīgo informāciju. Komisija par to nekavējoties rakstiski informē paziņotājas puses vai to pārstāvjus.

4.   Ja sniegta nepareiza vai maldinoša informācija, šā panta vajadzībām uzskata, ka attiecīgais paziņojums ir nepilnīgs.

7. pants

Diena, kurā stājas spēkā paziņojumi un deklarācijas par ārvalstu finansējumu publiskā iepirkuma procedūrās

1.   Publiskā iepirkuma procedūrās Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2) 27. panta nozīmē paziņojumi un deklarācijas stājas spēkā dienā, kad tos saņem Komisija. Vairākposmu publiskā iepirkuma procedūrās paziņojumi vai deklarācijas, kas iesniegti dalības pieteikuma iesniegšanas posmā, un atjauninātie paziņojumi vai atjauninātās deklarācijas, kas iesniegti galīgā piedāvājuma iesniegšanas posmā saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 29. panta 1. punkta pēdējo teikumu, stājas spēkā dienā, kad tos saņem Komisija. Taču, ja Komisija konstatē, ka saņemtajā paziņojumā vai deklarācijā ietvertā informācija, tai skaitā dokumenti, ir nepilnīga, tā par to nekavējoties rakstiski informē paziņotājas puses vai to pilnvarotos ārējos pārstāvjus. Šādos gadījumos, kā paredzēts Regulas (ES) 2022/2560 29. panta 4. punktā, paziņojums vai deklarācija stājas spēkā dienā, kad Komisija saņem pilnīgu informāciju.

2.   Ja attiecīgā līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 56. panta 3. punktu vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/25/ES (3) 76. panta 4. punktu izmanto tiesības prasīt precizējumus par paziņojumu, deklarāciju, atjaunināto paziņojumu vai atjaunināto deklarāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 29. panta 1. punkta pēdējo teikumu un 3. punktu un gadījumā, ja prasītie precizējumi nav pienācīgi sniegti, nolemj noraidīt attiecīgo piedāvājumu vai dalības pieteikumu, uzskata, ka paziņojums vai deklarācija nav iesniegti un nav pārsūtīti Komisijai.

3.   Pēc paziņojuma, deklarācijas, atjauninātā paziņojuma vai atjauninātās deklarācijas iesniegšanas paziņotājas puses Komisijai nekavējoties paziņo visu attiecīgo jauno informāciju, tai skaitā faktu izmaiņas, kuru paziņotājām pusēm būtu vajadzējis paziņot, ja tās šo informāciju būtu zinājušas laikā, kad tika iesniegts pilnīgs paziņojums vai deklarācija vai attiecīgi atjauninātais paziņojums vai atjauninātā deklarācija, vai ja tām iesniegšanas brīdī būtu vajadzējis to zināt. Ja šī informācija varētu nozīmīgi ietekmēt Komisijas novērtējumu, Komisija var uzskatīt, ka paziņojumi, deklarācijas, atjauninātie paziņojumi vai atjauninātās deklarācijas ir stājušies spēkā tikai dienā, kad tā saņem attiecīgo informāciju. Komisija par spēkā stāšanās datumu nekavējoties rakstiski informē paziņotājas puses publiskā iepirkuma procedūras ietvaros vai to ārējos pārstāvjus, kā arī attiecīgo līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju.

4.   Neskarot Regulas (ES) 2022/2560 17., 29. un 33. pantu, ja sniegta nepareiza vai maldinoša informācija, šā panta vajadzībām uzskata, ka attiecīgais paziņojums ir nepilnīgs.

III NODAĻA

KOMISIJAS VEIKTĀ IZMEKLĒŠANA

8. pants

Termiņš piezīmju iesniegšanai pēc padziļinātās izmeklēšanas sākšanas

1.   Ja Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 10. panta 3. punktu sāk padziļināto izmeklēšanu, termiņu, kurā uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, citas fiziskas vai juridiskas personas, dalībvalstis un ārvalstu subsīdiju piešķīrusī trešā valsts var rakstiski iesniegt piezīmes, nosaka Komisija, un tas parasti nepārsniedz vienu mēnesi no dienas, kad uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, informēts par lēmumu, vai – visos pārējos gadījumos – no dienas, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts kopsavilkuma paziņojums par lēmumu. Piezīmes iesniedz saskaņā ar 25. un 26. pantu.

2.   Pienācīgi pamatotos gadījumos Komisija 1. punktā noteikto termiņu var pagarināt.

3.   Ja piezīmes ietver konfidenciālu informāciju, persona, kura tās iesniedz, vienlaikus ar piezīmju konfidenciālo versiju nodrošina arī nekonfidenciālo versiju.

9. pants

Iztaujāšana

1.   Ja Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 13. panta 7. punktu iztaujā kādu personu, Komisija iztaujāšanas sākumā norāda iztaujāšanas juridisko pamatu un mērķi un informē iztaujājamo personu par to, ka iztaujāšana tiks fiksēta.

2.   Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 13. panta 7. punktu veiktās iztaujāšanas fiksējums var būt jebkādā formā.

3.   Iztaujāšanas fiksējuma kopiju dara pieejamu iztaujātajai personai, un tā var paust piezīmes Komisijas noteiktajā termiņā.

10. pants

Mutiskie paziņojumi inspekciju laikā

1.   Ja ierēdņi vai citas pavadošās personas, ko pilnvarojusi Komisija, saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 14. panta 2. punkta c) apakšpunktu vai 15. pantu lūdz uzņēmuma vai uzņēmumu apvienības pilnvarotajiem ārējiem pārstāvjiem vai darbiniekiem sniegt skaidrojumus, tos var fiksēt jebkādā formā.

2.   Saskaņā ar 1. punktu fiksēto skaidrojumu kopiju pēc inspekcijas dara pieejamu attiecīgajam uzņēmumam vai uzņēmumu apvienībai.

3.   Ja skaidrojumus Komisijai ir sniedzis uzņēmuma vai uzņēmumu apvienības darbinieks, kuru uzņēmums vai uzņēmumu apvienība nav vai nebija pilnvarojuši sniegt skaidrojumus uzņēmuma vai uzņēmumu apvienības vārdā, Komisija nosaka termiņu, kurā uzņēmums vai uzņēmumu apvienība var paziņot Komisijai par izmaiņām, kas izdarāmas skaidrojumos, kurus bija sniedzis minētais darbinieks. Šīs izmaiņas pievieno saskaņā ar 1. punktu fiksētajiem skaidrojumiem.

11. pants

Informācija, ko sniedz līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji, kas atbild par attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru

1.   Regulas (ES) 2022/2560 13. panta 5. punktā noteiktais dalībvalstu pienākums pēc Komisijas pieprasījuma sniegt tai visu informāciju, kura vajadzīga izmeklēšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2560, attiecas jo īpaši uz līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem, kas atbild par attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru un kuru rīcībā ir izmeklēšanai būtiska informācija.

2.   Attiecīgā līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs kopā ar paziņojumu pārsūta Komisijai to dokumentu kopijas, kuri izmantoti iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā, tai skaitā – ja tādi ir – pētījumus un iepirkuma iekšējos budžetus, kā arī visu citu to dokumentu kopijas, kurus attiecīgā līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs uzskata par būtiskiem izmeklēšanai. Ja paziņotājas puses ir iesniegušas informāciju atbilstoši II pielikuma 4. iedaļai, attiecīgā līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs pārsūta arī visu konkrētajā publiskā iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu kopijas. Ja piedāvājumi paziņošanas brīdī vēl nav iesniegti vai nav pieejami, to kopijas pārsūta Komisijai, kolīdz tie ir pieejami. Ja attiecīgā līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs nepārsūta vai nevar pārsūtīt Komisijai visu izmeklēšanai noderīgo dokumentu kopijas, Komisija pieprasa tai pārsūtīt konkrēto Komisijas izmeklēšanai noderīgo dokumentu kopijas.

12. pants

Informācijas iesniegšana par nepamatoti izdevīgu piedāvājumu

1.   Pamatojumus un attiecīgos apliecinošos dokumentus, kas uzskaitīti II pielikumā sniegtajā veidnē, novērtējumam par to, vai paziņotāju pušu iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti izdevīgs, iesniedz Komisijai termiņos un formā, kas noteikti 8. pantā, un var iesniegt provizoriskās izskatīšanas laikā, ja paziņotājas puses tos jau nav sniegušas savā paziņojumā, ko iesniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 29. pantu.

2.   Ja paziņotājas puses nolemj izmantot iespēju iesniegt pamatojumus, tās nolūkā argumentēt savu nostāju pievieno visus attiecīgos apliecinošos dokumentus, kas uzskaitīti II pielikumā sniegtajā veidnē.

3.   Iesniedzot apliecinošos dokumentus, uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, norāda visu informāciju, kuru tas uzskata par konfidenciālu, pienācīgi argumentē konfidencialitātes nodrošināšanas pieprasījumu un iesniedz atsevišķu nekonfidenciālu versiju.

IV NODAĻA

SAISTĪBAS, PĀRREDZAMĪBA UN ZIŅOJUMU SNIEGŠANA

13. pants

Saistību iesniegšanas termiņi attiecībā uz paziņotiem koncentrācijas darījumiem

1.   Attiecībā uz koncentrācijas darījumiem, kas Komisijai paziņoti saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 21. pantu, saistības, kuras tiek piedāvāts uzņemties nolūkā pieņemt lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 25. panta 3. punkta a) apakšpunktu, Komisijai iesniedz vēlākais 65 darbdienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 25. panta 2. punktu sākta padziļinātā izmeklēšana.

2.   Ja termiņš lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 25. panta 3. punktu tiek pagarināts saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 24. panta 4. punktu, saistību iesniegšanai paredzēto 65 darbdienu termiņu automātiski pagarina par tikpat darbdienām.

3.   Izņēmuma apstākļos Komisija var ņemt vērā saistības, kuras piedāvāts uzņemties pēc attiecīgā šajā pantā paredzētā iesniegšanas termiņa beigām. Lemjot par to, vai šādos apstākļos ņemt vērā piedāvātās saistības, Komisija jo īpaši ievēro nepieciešamību ievērot Regulas (ES) 2022/2560 48. panta 2. punktā minēto komiteju procedūru.

14. pants

Saistību iesniegšanas termiņi attiecībā uz izmeklēšanu par publiskā iepirkuma procedūrām

1.   Attiecībā uz ārvalstu finansējumu publiskā iepirkuma procedūrās, kas Komisijai paziņots saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 29. panta 1. punktu, saistības, kuras attiecīgie ekonomikas dalībnieki piedāvā uzņemties saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 31. panta 1. punktu, Komisijai iesniedz vēlākais 50 darbdienu laikā no dienas, kad sākta padziļinātā izmeklēšana. Atkarībā no saistību tvēruma un pēc apspriešanās ar līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju to, ka Komisija ir saņēmusi saistības, var uzskatīt par pienācīgi pamatotu izņēmuma gadījumu, kad var pagarināt termiņu, kurā jāpieņem lēmums par padziļinātās izmeklēšanas izbeigšanu Regulas (ES) 2022/2560 30. panta 5. punkta nozīmē.

2.   Izņēmuma apstākļos Komisija var ņemt vērā saistības, kuras piedāvāts uzņemties pēc 1. punktā noteiktā termiņa beigām. Lemjot par to, vai šādos apstākļos ņemt vērā piedāvātās saistības, Komisija jo īpaši ievēro nepieciešamību ievērot Regulas (ES) 2022/2560 48. panta 2. punktā minēto komiteju procedūru.

15. pants

Saistību iesniegšanas procedūra

1.   Saistības, ko piedāvā uzņemties uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, Komisijai iesniedz saskaņā ar 25. pantu attiecībā uz lēmumu atbilstoši Regulas (ES) 2022/2560 25. panta 3. punkta a) apakšpunktam vai saskaņā ar 26. pantu attiecībā uz lēmumu atbilstoši Regulas (ES) 2022/2560 31. panta 1. punktam.

2.   Piedāvājot uzņemties saistības, uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, norāda visu informāciju, kuru tas uzskata par konfidenciālu, pienācīgi argumentē konfidencialitātes nodrošināšanas pieprasījumu un iesniedz atsevišķu nekonfidenciālu savu saistību versiju.

3.   Procedūrās saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 3. un 4. nodaļu saistības paraksta paziņotājas puses, kā arī citas iesaistītās personas, kurām šīs saistības uzliek pienākumus.

16. pants

Pārredzamība un ziņojumu sniegšana

Komisija, pieņemot lēmumu pēc padziļinātās izmeklēšanas saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 11. pantu, attiecīgā gadījumā var uzņēmumam noteikt pārredzamības un ziņošanas pienākumus saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 7. panta 5. punktu un 8. pantu. Šie pienākumi var attiekties uz informācijas sniegšanu par jebkuru no šādām situācijām:

a)

ārvalstu finansējums, kas saņemts konkrētā periodā, kura sākumpunkts ir nākamā diena pēc dienas, kad pieņemts lēmums, ar kuru noteikts minētais pienākums;

b)

dalību koncentrācijas darījumos vai publiskā iepirkuma procedūrās (ja uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, iesniedz piedāvājumu atklātā procedūrā vai dalības pieteikumu vairākposmu publiskā iepirkuma procedūrā) konkrētā periodā, kura sākumpunkts ir nākamā diena pēc dienas, kad pieņemts lēmums, ar kuru noteikts minētais pienākums;

c)

to, kā tiek īstenots lēmums par saistībām, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 11. panta 3. punktu, 25. panta 3. punkta a) apakšpunktu vai 31. panta 1. punktu, lēmums par korektīvajiem pasākumiem, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 11. panta 2. punktu, lēmums par koncentrācijas darījuma aizliegumu, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 25. panta 3. punkta c) apakšpunktu, vai lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas aizliegumu, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 31. panta 2. punktu.

V NODAĻA

APSVĒRUMU IESNIEGŠANA

17. pants

Apsvērumu iesniegšana

1.   Kad Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 42. panta 1. punktu informē uzņēmumu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, par pamatiem, uz kuriem Komisija plāno pieņemt lēmumu, tā nosaka mazākais 10 darbdienu termiņu, kurā minētais uzņēmums var rakstiski iesniegt savus apsvērumus. Komisijai nav pienākuma ņemt vērā rakstiskos apsvērumus, kas saņemti pēc minētā termiņa beigām.

2.   Uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, rakstiskos apsvērumus, kā arī attiecīgos dokumentus, kas apliecina minētajos apsvērumos norādītos faktus, Komisijai iesniedz saskaņā ar 25. un 26. pantu.

3.   Ja Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 42. panta 2. punktu pieņem provizorisku lēmumu par pagaidu noregulējuma pasākumiem, tā nosaka termiņu, kurā uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, var rakstiski iesniegt savus apsvērumus par minēto lēmumu. Kad uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, ir iesniedzis savus apsvērumus, Komisija pieņem galīgo lēmumu par pagaidu noregulējuma pasākumiem, ar kuru atceļ, groza vai apstiprina provizorisko lēmumu. Ja uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, rakstiskos apsvērumus Komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis, tad, šim termiņam beidzoties, provizoriskais lēmums kļūst galīgs.

4.   Attiecīgā gadījumā, ja uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, pirms sākotnējā termiņa beigām iesniedz argumentētu pieprasījumu, Komisija var pagarināt termiņus, kas noteikti saskaņā ar 1. un 3. punktu.

VI NODAĻA

INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA UN RĪKOŠANĀS AR KONFIDENCIĀLU INFORMĀCIJU

18. pants

Komisijas tiesības izmantot informāciju

1.   Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 43. panta 1. punktu informācijas sniedzējs var norādīt, ka Komisija ir tiesīga saskaņā ar minēto regulu iegūto informāciju izmantot citiem mērķiem nekā tiem, kuriem Komisija sākotnēji ieguva šo informāciju.

2.   Ja informācijas sniedzējs dod Komisijai atļauju saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 43. panta 1. punktu, tas norāda, kuru konkrēto informāciju atļauj izmantot citiem mērķiem nekā tiem, kuriem informācija tika iegūta, un norāda iemeslus, kāpēc minētā informācija būtu noderīga šiem citiem mērķiem, tai skaitā citu Savienības tiesību aktu piemērošanai.

3.   Ja Komisija informācijas sniedzējam prasa sniegt atļauju saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 43. panta 1. punktu, tā norāda informāciju, uz kuru šis pieprasījums attiecas, un mērķus, kuriem tā plāno izmantot minēto informāciju. Komisija minēto informāciju var izmantot vienīgi tiem mērķiem, kurus norādījusi Komisija un kuriem piekritis informācijas sniedzējs.

19. pants

Konfidenciālas informācijas norādīšana un aizsardzība

1.   Ja vien šīs regulas 20. pantā un Regulas (ES) 2022/2560 42. pantā nav noteikts citādi, un neskarot 6. punktu, Komisija neizpauž informāciju, tai skaitā dokumentus, un nedod piekļuvi informācijai, tai skaitā dokumentiem, ja tā satur komercnoslēpumus vai citu konfidenciālu informāciju.

2.   Pieprasot informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 13. pantu, iztaujājot personu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 13. panta 7. punktu vai lūdzot mutiskus skaidrojumus inspekcijas laikā saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 14. un 15. pantu, Komisija informē attiecīgās personas, uzņēmumus vai uzņēmumu apvienības, ka, sniedzot informāciju Komisijai, tie piekrīt, ka minētā informācija var tikt izpausta atbilstoši 20. pantam. Ja Komisija informāciju no informācijas sniedzējiem saņem citādā ceļā, tā šos informācijas sniedzējus informē, ka to sniegtā informācija var tikt izpausta atbilstoši 20. pantam.

3.   Neskarot 8. un 15. pantu, Komisija var prasīt, lai informācijas sniedzēji, kas iesniedz dokumentus vai citu informāciju saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2560, noteiktā termiņā:

a)

norāda, kurus dokumentus vai dokumentu daļas tie uzskata par komercnoslēpumus vai citu konfidenciālu informāciju saturošiem;

b)

norāda personas, attiecībā uz kurām šie dokumenti vai cita informācija ir uzskatāmi par konfidenciāliem;

c)

par katru dokumentu vai dokumenta daļu vai citu informāciju pamato konfidencialitātes nodrošināšanas pieprasījumu attiecībā uz komercnoslēpumiem un citu konfidenciālu informāciju;

d)

iesniedz Komisijai dokumentu vai dokumenta daļu vai citas informācijas nekonfidenciālo versiju, kurā komercnoslēpumi un cita konfidenciāla informācija ir skaidri un saprotami izrediģēta;

e)

sniedz īsu, nekonfidenciālu un skaidru aprakstu par katru izrediģēto informācijas vienību.

4.   Komisija pirms kopsavilkuma paziņojuma vai lēmuma publicēšanas prasa, lai uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, noteiktā termiņā norāda, kuras daļas kopsavilkuma paziņojumā saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 40. pantu vai lēmumā saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 11., 25. un 31. pantu tas uzskata par komercnoslēpumus vai citu konfidenciālu informāciju saturošām. Ja tiek norādīti komercnoslēpumi vai cita konfidenciāla informācija, tad uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, Komisijas noteiktajā termiņā sniedz attiecīgo pamatojumu.

5.   Ja informācijas sniedzējs vai uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, nav atbilstoši 3. vai 4. punkta prasībām norādījis informāciju, kuru tas uzskata par konfidenciālu, Komisija drīkst pieņemt, ka attiecīgā informācija nesatur konfidenciālu informāciju.

6.   Ja Komisija uzskata, ka konkrētu informāciju, kurai informācijas sniedzējs vai uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, ir pieprasījis konfidencialitātes statusu, var izpaust tāpēc, ka šī informācija nav uzskatāma par komercnoslēpumu vai citu konfidenciālu informāciju, vai tāpēc, ka tās izpaušanu attaisno prioritāras intereses, tā informē informācijas sniedzēju vai uzņēmumu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, par nodomu izpaust šo informāciju. Ja informācijas sniedzējs vai uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, piecu darbdienu laikā no informācijas saņemšanas par Komisijas nodomiem iebilst, Komisija var pieņemt lēmumu, kurā tiek noteikts datums, pēc kura informācija tiks izpausta vai – 4. punkta gadījumā – publicēta kopsavilkuma paziņojumā vai lēmumā. Minētais datums nevar būt agrāk kā 5 darbdienas no Komisijas lēmuma paziņošanas datuma. Lēmumu paziņo attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai.

7.   Šis pants neliedz Komisijai nepieciešamajā apmērā izmantot un izpaust informāciju, kas ļauj pierādīt kropļojošas ārvalstu subsīdijas pastāvēšanu.

VII NODAĻA

PIEKĻUVE LIETAS MATERIĀLIEM

20. pants

Piekļuve Komisijas lietas materiāliem un dokumentu izmantošana

1.   Pēc tam, kad Komisija uzņēmumu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, ir informējusi par pamatiem, uz kuriem tā plāno pieņemt lēmumu, uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, var saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 42. panta 4. punktu pieprasīt piekļuvi Komisijas lietas materiāliem.

2.   Tiesības piekļūt Komisijas lietas materiāliem neattiecas uz:

a)

Komisijas iekšējiem dokumentiem;

b)

dalībvalstu vai trešo valstu iestāžu, tai skaitā konkurences iestāžu un līgumslēdzēju iestāžu vai līgumslēdzēju, iekšējiem dokumentiem;

c)

saraksti starp Komisiju un dalībvalstu vai trešo valstu iestādēm, tai skaitā konkurences iestādēm un līgumslēdzējām iestādēm vai līgumslēdzējiem;

d)

saraksti starp dalībvalstu iestādēm un starp dalībvalstīm un trešām valstīm.

3.   Nodrošinot piekļuvi lietas materiāliem, Komisija uzņēmumam, par kuru tiek veikta izmeklēšana, nodrošina visu to dokumentu nekonfidenciālu versiju, kuri ir minēti pamatos, uz kuriem Komisija plāno pieņemt lēmumu.

4.   Neskarot 2. un 5. punktu, Komisija nodrošina piekļuvi arī visiem dokumentiem, kas iekļauti lietas materiālos, bez rediģējumiem konfidencialitātes apsvērumu dēļ un saskaņā ar informācijas izpaušanas noteikumiem, kurus nosaka Komisijas lēmumā. Informācijas izpaušanas noteikumus nosaka saskaņā ar šiem principiem:

a)

piekļuvi dokumentiem saskaņā ar šo punktu nodrošina tikai ierobežotam skaitam norādītu ārējo juridisko un ekonomisko konsultantu un tehnisko ekspertu, kurus nolīdzis uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un kuru vārdi un uzvārdi vai nosaukumi iepriekš paziņoti Komisijai;

b)

norādītajiem ārējiem juridiskajiem un ekonomiskajiem konsultantiem un ārējiem tehniskajiem ekspertiem ir jābūt uzņēmumiem, uzņēmumu darbiniekiem vai uzņēmumu darbinieku situācijai pielīdzināmā situācijā. Tiem visiem ir saistoši informācijas izpaušanas noteikumi;

c)

personas, kas norādītas kā ārējie juridiskie un ekonomiskie konsultanti vai ārējie tehniskie eksperti, datumā, kad Komisija pieņem lēmumu, kurā nosaka informācijas izpaušanas noteikumus, nedrīkst būt darba attiecībās ar uzņēmumu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, vai šā uzņēmuma vadībā, vai šā uzņēmuma darbinieku vai vadītāju situācijai pielīdzināmā situācijā. Ja norādītie ārējie juridiskie vai ekonomiskie konsultanti vai ārējie tehniskie eksperti pēc tam vai nu izmeklēšanas laikā, vai trīs gadu laikā no Komisijas veiktās izmeklēšanas noslēgšanās stājas šādās attiecībās ar uzņēmumu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, šie norādītie ārējie juridiskie vai ekonomiskie konsultanti vai ārējie tehniskie eksperti nekavējoties informē Komisiju par šo attiecību noteikumiem. Norādītie ārējie juridiskie vai ekonomiskie konsultanti vai ārējie tehniskie eksperti arī sniedz Komisijai apliecinājumu, ka tiem vairs nav piekļuves lietas materiālos iekļautajai informācijai vai dokumentiem, kam tie piekļuva saskaņā ar šo punktu un ko Komisija nebija darījusi pieejamus uzņēmumam, par kuru tiek veikta izmeklēšana. Tie turklāt sniedz Komisijai apliecinājumu, ka turpinās ievērot šā punkta d) un e) apakšpunktā minētās prasības;

d)

norādītie ārējie juridiskie un ekonomiskie konsultanti un ārējie tehniskie eksperti neizpauž sniegtos dokumentus vai to saturu nevienai fiziskai vai juridiskai personai, kurai nav saistoši informācijas izpaušanas noteikumi;

e)

norādītie ārējie juridiskie un ekonomiskie konsultanti un ārējie tehniskie eksperti sniegtos dokumentus vai to saturu izmanto vienīgi mērķiem, kas minēti 10. punktā.

5.   Komisija informācijas izpaušanas noteikumos paredz izpaušanas tehniskos līdzekļus un ilgumu. Informāciju norādītajiem juridiskajiem un ekonomiskajiem konsultantiem un tehniskajiem ekspertiem var izpaust vai nu elektroniski, vai (attiecībā uz dažiem vai visiem dokumentiem) tikai Komisijas telpās. Izņēmuma apstākļos Komisija var nolemt nenodrošināt piekļuvi konkrētiem dokumentiem saskaņā ar 4. punktā minētajiem informācijas izpaušanas noteikumiem vai nodrošināt piekļuvi daļēji rediģētiem dokumentiem, ja tā secina, ka, visu izvērtējot, kaitējums, kas informācijas sniedzējam, visticamāk, rastos informācijas izpaušanas gadījumā saskaņā ar informācijas izpaušanas noteikumiem, būtu lielāks nekā labums no informācijas izpaušanas nolūkā īstenot tiesības uz aizstāvību. Neskarot 2. punktu, Komisija veiks līdzīgu novērtējumu par labumu no informācijas izpaušanas, apsverot, vai tai vajadzētu pilnībā vai daļēji izpaust savu saraksti ar dalībvalstu vai trešo valstu publiskajām iestādēm un cita veida sensitīvus dokumentus, kurus sniegušas dalībvalstu vai trešo valstu publiskās iestādes. Pirms šādas sarakstes vai dokumentu izpaušanas Komisija apspriežas ar attiecīgās dalībvalsts vai trešās valsts iestādēm.

6.   Norādītie ārējie juridiskie un ekonomiskie konsultanti un ārējie tehniskie eksperti, kas minēti 4. punkta a) apakšpunktā, vienas nedēļas laikā no dienas, kad tiem saskaņā ar informācijas izpaušanas noteikumiem tika nodrošināta piekļuve lietas materiāliem, var iesniegt Komisijai argumentētu pieprasījumu piekļūt jebkura Komisijas lietas materiālos iekļautā tāda dokumenta nekonfidenciālajai versijai, kas vēl nav saskaņā ar 3. punktu bijis nodrošināts uzņēmumam, par kuru tiek veikta izmeklēšana, lai minēto dokumentu darītu pieejamu šim uzņēmumam. Tie var arī iesniegt argumentētu pieprasījumu attiecināt informācijas izpaušanas noteikumus uz papildu norādītajiem ārējiem juridiskajiem un ekonomiskajiem konsultantiem vai ārējiem tehniskajiem ekspertiem. Šāda papildu piekļuve dokumentu nekonfidenciālajām versijām vai noteikumu attiecināšana uz papildu fiziskajām personām var tikt atļauta tikai izņēmuma kārtā un ar nosacījumu, ka ir pierādīts, ka tā ir būtiska uzņēmuma, par kuru tiek veikta izmeklēšana, tiesību uz aizstāvību pienācīgai īstenošanai.

7.   Šā panta 5. vai 6. punkta piemērošanas nolūkā Komisija var saskaņā ar 19. panta 3. punktu prasīt, lai informācijas sniedzējs, kurš iesniedza attiecīgos dokumentus, nodrošinātu dokumentu nekonfidenciālu versiju.

8.   Ja Komisija uzskata, ka kāds no pieprasījumiem saskaņā ar 6. punktu ir pamatots, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt, ka uzņēmums, par kuru tiek veikta izmeklēšana, spēj faktiski īstenot savas tiesības uz aizstāvību, Komisija vai nu dara pieejamu dokumenta nekonfidenciālo versiju uzņēmumam, par kuru tiek veikta izmeklēšana, vai pieņem lēmumu, ar kuru informācijas izpaušanas noteikumi tiek attiecināti uz attiecīgajiem dokumentiem.

9.   Lai novērstu nesamērīgu kavēšanos vai administratīvo slogu, Komisija jebkurā procedūras posmā var, aizstājot vai papildinot 4. punktā noteikto metodi, atbilstoši kurai tiek nodrošināta piekļuve lietas materiāliem, nodrošināt piekļuvi dažiem vai visiem dokumentiem, kas rediģēti saskaņā ar 19. panta 3. punktu.

10.   Informāciju, kas iegūta, piekļūstot lietas materiāliem, drīkst izmantot tikai attiecīgās Regulas (ES) 2022/2560 piemērošanas procedūras vajadzībām.

VIII NODAĻA

TERMIŅI

21. pants

Termiņi

1.   Termiņus, kuri paredzēti Regulā (ES) 2022/2560 vai šajā regulā vai kurus Komisija noteikusi saskaņā ar minētajām regulām, aprēķina saskaņā ar Padomes Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (4) un konkrētajiem noteikumiem, kas paredzēti šā panta 2. punktā un 22. pantā. Kolīzijas gadījumā prevalē šīs regulas noteikumi.

2.   Termiņu sāk skaitīt tajā darbdienā, kas seko notikumam, uz kuru attiecas atbilstīgais Regulas (ES) 2022/2560 vai šīs regulas noteikums.

22. pants

Termiņu beigas

1.   Darbdienās izteikts termiņš beidzas, kad beidzas tā pēdējā darbdiena.

2.   Komisijas noteikts termiņš, kas noteikts kā konkrēts kalendārais datums, beidzas attiecīgās dienas beigās.

23. pants

Termiņu skaitīšanas apturēšana koncentrācijas darījumu gadījumā

1.   Komisija var apturēt Regulas (ES) 2022/2560 24. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto termiņu skaitīšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 24. panta 5. punktu vai šādu iemeslu dēļ:

a)

paziņotājas puses vai citas iesaistītās personas Komisijas noteiktajā termiņā nav iesniegušas informāciju, kuru Komisija prasījusi saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 13. panta 2. punktu, vai to ir iesniegušas nepilnīgi;

b)

citi uzņēmumi vai uzņēmumu apvienības Komisijas noteiktajā termiņā nav iesnieguši informāciju, kuru Komisija prasījusi saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 13. panta 3. punktu, vai to ir iesnieguši nepilnīgi tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīga kāda no paziņotājām pusēm vai citām iesaistītajām personām;

c)

paziņotāja puse vai jebkura cita iesaistītā persona ir atteikusies pakļauties inspekcijai, kuru Komisija ir paredzējusi veikt saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 14. panta 1. punktu un kura ir noteikta saskaņā ar minētās regulas 14. panta 3. punktu, vai ir atteikusies sadarboties šādas inspekcijas veikšanā saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 14. panta 2. punktu;

d)

paziņotājas puses nav informējušas Komisiju par tādu attiecīgo informāciju, tai skaitā faktu izmaiņām, kas minēta 6. panta 3. punktā.

2.   Ja Komisija saskaņā ar 1. punktu aptur Regulas (ES) 2022/2560 24. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minēto termiņu, tas tiek apturēts šādi:

a)

šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajos gadījumos – uz laiku no informācijas pieprasījumā noteiktā termiņa beigām līdz pilnīgas un pareizas prasītās informācijas saņemšanai vai līdz brīdim, kad Komisija paziņotājas puses vai citas iesaistītās personas informē, ka, ņemot vērā tās veiktās izskatīšanas rezultātus vai tirgus norises, prasītā informācija vairs nav nepieciešama;

b)

šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajos gadījumos – uz laiku no nesekmīgā inspekcijas veikšanas mēģinājuma līdz lēmumā noteiktās inspekcijas faktiskajai pabeigšanai vai līdz brīdim, kad Komisija paziņotājas puses vai citas iesaistītās personas informē, ka, ņemot vērā tās veiktās izmeklēšanas rezultātus vai tirgus norises, noteiktā inspekcija vairs nav nepieciešama;

c)

šā panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajos gadījumos – uz laiku no brīža, kad Komisija bija jāinformē par attiecīgo informāciju, tai skaitā faktu izmaiņām, līdz pilnīgas un pareizas informācijas saņemšanai vai līdz brīdim, kad Komisija paziņotājas puses informē, ka, ņemot vērā tās veiktās izmeklēšanas rezultātus vai tirgus norises, šī informācija vairs nav nepieciešama.

3.   Termiņa apturējums sākas nākamajā darbdienā pēc notikuma, kas ir apturējuma iemesls. Apturējums beidzas tās dienas beigās, kad ir novērsts apturējuma iemesls. Ja šī diena nav darbdiena, termiņa apturējums beidzas nākamās darbdienas beigās.

4.   Visus datus, kurus Komisija ir saņēmusi izmeklēšanas ietvaros un kuri tai varētu ļaut saskaņā ar 2. punkta a), b) un c) apakšpunktu atzīt, ka prasītā informācija vai noteiktā inspekcija vairs nav nepieciešama, tā apstrādā saprātīgā periodā.

24. pants

Termiņu skaitīšanas apturēšana publiskā iepirkuma procedūru provizoriskās izskatīšanas laikā

Ja Komisija aptur saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 30. panta 6. punktu notiekošas provizoriskās izskatīšanas termiņa skaitīšanu, apturējums sākas nākamajā darbdienā pēc dienas, kad beidzies 20 darbdienu termiņš. Apturējums beidzas tās dienas beigās, kad Komisijai ir iesniegts pilnīgs atjauninātais paziņojums. Ja šī diena nav darbdiena, termiņa apturējums beidzas nākamās darbdienas beigās.

IX NODAĻA

DOKUMENTU NOSŪTĪŠANA UN PARAKSTĪŠANA

25. pants

Dokumentu nosūtīšana un parakstīšana koncentrācijas darījumu gadījumā

1.   Dokumentu nosūtīšana uz Komisiju un no tās saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2560 un šo regulu notiek digitāli, izņemot, ja Komisija izņēmuma kārtā atļauj izmantot 6. un 7. punktā norādītos līdzekļus.

2.   Ja ir nepieciešams paraksts, Komisijai digitāli iesniedzamos dokumentus paraksta, izmantojot vismaz vienu kvalificētu elektronisko parakstu, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014 (5).

3.   Tehniskās specifikācijas attiecībā uz nosūtīšanas līdzekļiem un parakstīšanu var tikt publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tikt darītas pieejamas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta vietnē.

4.   Izņemot I pielikumā sniegto veidni, visi dokumenti, kas Komisijai digitāli nosūtīti darbdienā, tiek uzskatīti par saņemtiem to nosūtīšanas dienā, ja saņemšanas apliecinājuma laika zīmogs apliecina saņemšanu minētajā dienā. I pielikumā sniegto veidni, kas Komisijai digitāli nosūtīta darbdienā, uzskata par saņemtu tās nosūtīšanas dienā, ja saņemšanas apliecinājuma laika zīmogs apliecina saņemšanu minētajā dienā vai nu pirms Konkurences ĢD vietnē norādītā darba laika, vai darba laikā. I pielikumā sniegto veidni, kas Komisijai digitāli nosūtīta darbdienā, bet pēc Konkurences ĢD vietnē norādītā darba laika, uzskata par saņemtu nākamajā darbdienā. Visus dokumentus, kas Komisijai elektroniski nosūtīti dienā, kura nav darbdiena, uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā.

5.   Komisijai elektroniski nosūtītos dokumentus neuzskata par saņemtiem, ja dokumenti vai to daļas:

a)

ir nelietojami (bojāti);

b)

satur vīrusus, ļaunprogrammatūru vai citus apdraudējumus;

c)

satur elektroniskos parakstus, kuru derīgumu Komisija nevar pārbaudīt.

Šā punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētajos gadījumos Komisija nekavējoties informē sūtītāju.

6.   Dokumentus, kas Komisijai nosūtīti ierakstītā sūtījumā, uzskata par saņemtiem dienā, kad tie saņemti adresē, kura norādīta Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta vietnē.

7.   Dokumentus, kas Komisijai nogādāti personīgi, uzskata par saņemtiem dienā, kad tie saņemti adresē, kura publicēta Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta vietnē, ja šo faktu apliecina Komisijas izsniegts saņemšanas apliecinājums.

26. pants

Dokumentu nosūtīšana un parakstīšana publiskā iepirkuma procedūru gadījumā (paziņojumi un ex officio izskatīšana)

1.   Dokumentu nosūtīšana uz Komisiju un no tās publiskā iepirkuma procedūrās saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2560 un šo regulu notiek digitāli, izņemot, ja Komisija izņēmuma kārtā atļauj izmantot 5. un 6. punktā norādītos līdzekļus.

2.   Procedūrās par ārvalstu finansējumu publiskā iepirkuma procedūrās nav obligāti izmantot kvalificētu elektronisko parakstu, kas atbilst Regulā (ES) Nr. 910/2014 noteiktajām prasībām. Paziņojumu vai deklarāciju paraksta visas paziņotājas puses, kurām publiskā iepirkuma procedūras ietvaros ir paziņošanas pienākums.

3.   Tehniskās specifikācijas attiecībā uz nosūtīšanas līdzekļiem un parakstīšanu var tikt publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tikt darītas pieejamas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta vietnē.

4.   Publiskā iepirkuma procedūrās parakstot dokumentus un nosūtot tos Komisijai, pēc analoģijas piemēro 25. panta 4. un 5. punktu.

5.   Dokumentus, kas Komisijai nosūtīti ierakstītā sūtījumā, uzskata par saņemtiem dienā, kad tie saņemti adresē, kura norādīta Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta vietnē.

6.   Dokumentus, kas Komisijai nogādāti personīgi, uzskata par saņemtiem dienā, kad tie saņemti adresē, kura publicēta Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta vietnē, ja šo faktu apliecina Komisijas izsniegts saņemšanas apliecinājums.

X NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

27. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 10. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 330, 23.12.2022., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (1971. gada 3. jūnijs), ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus (OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).


I PIELIKUMS

FS-CO veidne koncentrācijas darījuma paziņošanai saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2560

Saturs

1.

FS-CO veidnes mērķis 18

2.

FS-CO veidnē prasītās informācijas veidi 18

3.

Informācija, kura pamatotu iemeslu dēļ ir nepieejama 19

4.

Informācija, kas Komisijai lietas izskatīšanā nav nepieciešama 19

5.

Saziņa pirms paziņošanas un atbrīvojuma pieprasījumi 20

6.

Prasība par pareizu un pilnīgu paziņojumu 20

7.

Kā paziņot 21

8.

Konfidencialitāte un personas dati 21

9.

Definīcijas un instrukcijas šīs FS-CO veidnes vajadzībām 22

1. IEDAĻA.

Koncentrācijas darījuma apraksts 22

2. IEDAĻA.

Informācija par pusēm 22

3. IEDAĻA.

Informācija par koncentrācijas darījumu, īpašumtiesībām un kontroli 23

4. IEDAĻA.

Paziņošanas robežvērtības 24

5. IEDAĻA.

Ārvalstu finansējums 25

6. IEDAĻA.

Ietekme uz iekšējo tirgu, kāda ir ārvalstu finansējumam konkrētajā koncentrācijas darījumā 27

7. IEDAĻA.

Iespējamā pozitīvā ietekme 28

8. IEDAĻA.

Apliecinošie dokumenti 28

9. IEDAĻA.

Apliecinājums 29

IEVADS

1.   FS-CO veidnes mērķis

1.

Šajā FS-CO veidnē ir noteikta informācija, kura paziņotājai pusei vai paziņotājām pusēm (turpmāk ērtības labad daudzskaitlī) ir jānodrošina, iesniedzot Komisijai paziņojumu par iecerētu koncentrācijas darījumu Savienības ārvalstu subsīdiju kontroles sistēmas kontekstā. Minētā ārvalstu subsīdiju kontroles sistēma ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2022/2560 (1) un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2023/1441 par detalizētu kārtību, kādā Komisija virza procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu (2) (“īstenošanas regula”), kurai pievienota šī FS-CO veidne.

2.   FS-CO veidnē prasītās informācijas veidi

2.

FS-CO veidnē ir prasīts norādīt šādu informāciju:

a)

pamatinformācija, kas ir principā nepieciešama jebkura koncentrācijas darījuma novērtēšanai (1. līdz 4. iedaļa);

b)

informācija par pušu saņemto ārvalstu finansējumu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 3. punkta b) apakšpunktu (5. iedaļa). Konkrētāk, kā norādīts FS-CO veidnes 5. iedaļā, ir jāsniedz detalizēta informācija par katru koncentrācijas darījuma pusēm piešķirto ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka, kurš piešķirts trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas un kurš varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā. Par pārējo paziņotājām pusēm piešķirto ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka un kurš piešķirts trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas, FS-CO veidnē ir prasīts saskaņā ar 1. tabulai pievienotajām instrukcijām sniegt pārskatu par attiecīgajiem finansējuma veidiem. Komisija atsevišķos gadījumos var pieprasīt sīkāku informāciju par jebkuru finansējuma veidu, kas norādīts, atbildot uz 5. iedaļas jautājumiem un aizpildot 1. tabulu, vai par jebkuru citu ārvalstu finansējumu, ko saņēmušas koncentrācijas darījuma puses. Jebkurā gadījumā, nosakot, vai nav pārsniegta Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 3. punkta b) apakšpunktā noteiktā paziņošanas robežvērtība, ir jāņem vērā viss ārvalstu finansējums, kas koncentrācijas darījuma pusēm piešķirts trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas, neatkarīgi no tā, vai par šo finansējumu jāsniedz informācija 5. iedaļā;

c)

informācija, kura nepieciešama tam, lai novērtētu, vai ārvalstu finansējums konkrētajā koncentrācijas darījumā varētu izkropļot iekšējo tirgu Regulas (ES) 2022/2560 4. vai 5. panta nozīmē (gan attiecībā uz kontroles iegūšanas procesu, gan darbībām, ko veiks koncentrācijas darījuma puses) (6. iedaļa);

d)

informācija par ārvalstu subsīdiju iespējamo pozitīvo ietekmi (7. iedaļa);

e)

apliecinošie dokumenti (8. iedaļa).

3.

Lai paziņojumu varētu uzskatīt par pilnīgu, tajā principā jābūt norādītai visai informācijai, kas prasīta 1. līdz 6. un 8. iedaļā. Savukārt attiecībā uz 7. iedaļu paziņotājām pusēm pašām jāizlemj, vai sniegt informāciju par ārvalstu subsīdiju iespējamo pozitīvo ietekmi uz attiecīgās subsidējamās saimnieciskās darbības attīstību iekšējā tirgū, kā arī par citu pozitīvu ietekmi uz attiecīgo politikas mērķu sasniegšanu.

4.

Neraugoties uz FS-CO veidnē prasīto informāciju, Komisija var pieprasīt papildu informāciju, izmantojot informācijas pieprasījumu.

3.   Informācija, kura pamatotu iemeslu dēļ ir nepieejama

5.

Ja konkrēta informācija, kas prasīta FS-CO veidnē, paziņotājām pusēm pamatotu iemeslu dēļ ir pilnībā vai daļēji nepieejama, paziņotājas puses var prasīt Komisijai, lai tā atbrīvo no pienākuma sniegt šo informāciju vai atbrīvo no citām FS-CO veidnes prasībām attiecībā uz šo informāciju. Attiecīgais pieprasījums jāiesniedz saskaņā ar šā ievada 9. līdz 11. punktā sniegtajām instrukcijām.

4.   Informācija, kas Komisijai lietas izskatīšanā nav nepieciešama

6.

Saskaņā ar īstenošanas regulas 4. panta 4. punktu Komisija var atbrīvot no pienākuma paziņojumā sniegt kādu konkrētu informāciju, tai skaitā dokumentus, vai no citām FS-CO veidnes prasībām attiecībā uz šo informāciju, ja tā uzskata, ka minēto pienākumu vai prasību izpilde konkrētās lietas izskatīšanai nav nepieciešama.

7.

Paziņotājas puses var prasīt Komisijai, lai tā atbrīvo no pienākuma sniegt šo informāciju vai no citām FS-CO veidnes prasībām attiecībā uz šo informāciju. Attiecīgais pieprasījums jāiesniedz saskaņā ar šā ievada 9. līdz 11. punktā sniegtajām instrukcijām par atbrīvojuma pieprasījumiem.

5.   Saziņa pirms paziņošanas un atbrīvojuma pieprasījumi

8.

Paziņotājas puses tiek mudinātas pietiekami savlaicīgi pirms paziņošanas apspriesties ar Komisiju, vēlams, balstoties uz paziņojuma projektu. Iespēja sazināties pirms paziņošanas ir pakalpojums, ko Komisija paziņotājām pusēm piedāvā pēc brīvprātīguma principa, lai dotu iespēju sagatavoties ārvalstu subsīdijas provizoriskajai izskatīšanai koncentrācijas darījuma kontekstā. Lai gan saziņa pirms paziņošanas nav obligāta, tā gan paziņotājām pusēm, gan Komisijai var ļoti noderēt, lai cita starpā precīzi noteiktu paziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu, jo īpaši attiecībā uz 5. iedaļā un 1. tabulā sniedzamo informāciju, un lai nodrošinātu, ka paziņojums ir pilnīgs. Turklāt šīs saziņas rezultātā var samazināties prasītās informācijas apjoms.

9.

Pirmspaziņošanas saziņas ietvaros paziņotājas puses var prasīt atbrīvot tās no konkrētas šajā veidnē prasītās informācijas iesniegšanas. Komisija atbrīvojuma pieprasījumus izskatīs, ja būs izpildīts kāds no šiem nosacījumiem:

a)

paziņotājas puses ir norādījušas pietiekamus iemeslus tam, kāpēc attiecīgā informācija pamatotu iemeslu dēļ ir nepieejama. Attiecīgā gadījumā paziņotājām pusēm pēc iespējas būtu jāsniedz precīzākās iespējamās aplēses par trūkstošajiem datiem, norādot aplēšu avotus, vai jānorāda, kur Komisija var iegūt prasīto informāciju, kas pusēm nav pieejama;

b)

paziņotājas puses ir norādījušas pietiekamus iemeslus tam, kāpēc attiecīgā informācija nav nepieciešama konkrētās lietas izskatīšanai.

10.

Atbrīvojuma pieprasījumi jāiesniedz rakstiski, pirmspaziņošanas saziņas posmā, vēlams, pašā paziņojuma projektā (pirms attiecīgās iedaļas vai apakšiedaļas). Komisija atbrīvojuma pieprasījumus izskatīs pirmspaziņošanas posmā, skatot paziņojuma projektu.

11.

Tas, ka Komisija ir piekritusi kādas konkrētas FS-CO veidnē prasītās informācijas neiekļaušanai paziņojumā, nekādā ziņā neliedz Komisijai jebkurā procedūras posmā pieprasīt šo informāciju, jo īpaši ar informācijas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 13. pantu.

6.   Prasība par pareizu un pilnīgu paziņojumu

12.

Kā skaidrots šā ievada 2. līdz 4. punktā, lai paziņojumu varētu uzskatīt par pilnīgu, informācija, kas prasīta 1. līdz 6. un 8. iedaļā, principā ir jāsniedz jebkurā gadījumā. Visa prasītā informācija jāsniedz attiecīgajā iedaļā, un tai jābūt pareizai un pilnīgai.

13.

Jo īpaši jāievēro turpmāk minētais:

a)

Regulas (ES) 2022/2560 24. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteikto 25 darbdienu termiņu sāk skaitīt nākamajā darbdienā pēc pilnīga paziņojuma saņemšanas. Šīs prasības mērķis ir dot Komisijai iespēju novērtēt paziņoto koncentrācijas darījumu Regulā (ES) 2022/2560 stingri noteiktajos termiņos;

b)

paziņotājām pusēm paziņojuma sagatavošanas gaitā jāpārliecinās par to, ka Komisijai norādītie kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un tālruņa numuri, bet jo īpaši e-pasta adreses, ir pareizi, atbilstīgi un aktuāli;

c)

prasītā kontaktinformācija jāsniedz tādā formātā, kādu Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāts (“Konkurences ĢD”) noteicis savā vietnē. Pienācīgai izskatīšanas procesa norisei ir būtiski, lai kontaktinformācija būtu precīza. Tālab jānorāda konkrēto kontaktpersonu personalizētās e-pasta adreses, nevis uzņēmuma vispārējā pastkaste (piemēram, info@, hello@). Ja nav sniegta pareiza kontaktinformācija, Komisija var paziņojumu atzīt par nepilnīgu;

d)

apliecinošie dokumenti, kas prasīti 8. iedaļā, jāiesniedz kopā ar kopsavilkuma tabulu tādā formātā, kādu Konkurences ĢD noteicis savā vietnē;

e)

saskaņā ar īstenošanas regulas 6. panta 4. punktu tad, ja paziņojumā ir sniegta vai tam pievienota nepareiza vai maldinoša informācija, paziņojuma spēkā stāšanās dienas noteikšanas nolūkā uzskata, ka attiecīgais paziņojums ir nepilnīgs;

f)

ievērojot Regulas (ES) 2022/2560 26. panta 2. punktu, uzņēmumiem, kuri tīši vai nolaidības dēļ sniedz nepareizu vai maldinošu informāciju, var tikt uzlikts naudas sods, kas var sasniegt 1 % no to kopējā apgrozījuma. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu Komisija var atsaukt savu lēmumu par koncentrācijas darījumu, ja lēmuma pamatā ir bijusi nepilnīga, nepareiza vai maldinoša informācija.

7.   Kā paziņot

14.

Paziņojumus iesniedz kādā no Savienības oficiālajām valodām. Paziņotāju pušu nosaukumus norāda arī to oriģinālvalodā. Informācija, kas prasīta FS-CO veidnē, ir jāsniedz, tās strukturēšanai izmantojot veidnes iedaļas un apakšiedaļas, un attiecīgā gadījumā jāpievieno apliecinošie dokumenti. Paziņojumā ir jāiekļauj parakstīts apliecinājums, kas sniegts 9. iedaļā. Ja informācija, kas tiek sniegta divās dažādās iedaļās, daļēji (vai pilnībā) pārklājas, var izmantot savstarpējās atsauces.

15.

Paziņojums jāparaksta personām, kuras ir likumīgi pilnvarotas rīkoties ikvienas paziņotājas puses vārdā, vai vienam vai vairākiem paziņotāju pušu pilnvarotiem pārstāvjiem. Attiecīgās pilnvaras (vai rakstiski pierādījumi par pilnvarām rīkoties) jāpievieno paziņojumam. Tehniskās specifikācijas un instrukcijas attiecībā uz paziņojumiem (tai skaitā parakstīšanu) ir atrodamas Konkurences ĢD vietnē.

16.

Paziņotājām pusēm jāizvēlas uzskatāmākais veids, kādā norādīt FS-CO veidnes 5., 6. un 7. iedaļā paredzēto informāciju, – iedaļu numurētajā secībā vai informāciju grupējot kopā attiecībā uz katru atsevišķo ārvalstu finansējumu (vai ārvalstu finansējuma grupu).

17.

Uzskatāmības labad atsevišķu informāciju var iekļaut pielikumos. Tomēr ir svarīgi, lai visa būtiskā materiāltiesiskā informācija būtu iekļauta paziņojuma pamatdaļā. Pielikumi izmantojami vienīgi, lai papildinātu paziņojuma pamatdaļā sniegto informāciju, un, ja papildu informācija iekļauta pielikumā, tas skaidri jānorāda paziņojuma pamatdaļā.

18.

Apliecinošie dokumenti jāiesniedz oriģinālvalodā; ja tā nav Savienības oficiālā valoda, ir jāpievieno tulkojums procedūras valodā (īstenošanas regulas 4. panta 3. punkts).

8.   Konfidencialitāte un personas dati

19.

Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 339. pants un Regulas (ES) 2022/2560 43. panta 2. punkts prasa, lai Komisija, tās ierēdņi un pārējie darbinieki neizpaustu Regulas (ES) 2022/2560 piemērošanas gaitā iegūto informāciju, uz kuru attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums. Šis pats princips piemērojams, lai garantētu konfidencialitāti paziņotāju pušu starpā.

20.

Ja paziņotājas puses uzskata, ka no tām prasītās informācijas publicēšana vai citāda izpaušana citām pusēm var negatīvi skart to intereses, tām šī informācija jāiesniedz atsevišķi, katru lapu skaidri marķējot ar norādi “Konfidenciāli”. Paziņotājām pusēm turklāt jānorāda iemesli, kuru dēļ šī informācija nav izpaužama vai publicējama.

21.

Apvienošanās vai kopīgas kontroles iegūšanas gadījumos un citos gadījumos, kad paziņojumu sagatavo vairāk nekā viena puse, komercnoslēpumus var iesniegt atsevišķi un paziņojumā uz tiem atsaukties kā uz pielikumu. Lai paziņojumu varētu uzskatīt par pilnīgu, tajā jābūt iekļautiem visiem šiem pielikumiem.

22.

Visi paziņojumā norādītie vai tam pievienotie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (3).

9.   Definīcijas un instrukcijas šīs FS-CO veidnes vajadzībām

23.

Šajā pielikumā ir lietoti šādi definētie termini:

a)

“paziņotājas puses” saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 21. panta 3. punktu ir apvienošanās darījuma puses vai, ja runa ir par kontroles iegūšanu, visi uzņēmumi vai personas, kas iegūst attiecīgi vienpersonisku vai kopīgu kontroli pār vienu uzņēmumu vai tā daļām vai vairākiem uzņēmumiem vai to daļām;

b)

“mērķuzņēmumi” ir visi uzņēmumi vai uzņēmumu daļas, pār ko tiek iegūta kontrolējoša līdzdalība (ieskaitot kopuzņēmumus), vai uz ko ir vērsts publisks pārņemšanas piedāvājums. Šis termins neietver pārdevēju(-us);

c)

“koncentrācijas darījuma puses” ir a) apakšpunktā definētās paziņotājas puses un b) apakšpunktā definētie mērķuzņēmumi.

24.

Ja vien nav norādīts citādi:

a)

termins “paziņotājas puses” ietver i) visus uzņēmumus, kurus Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 5. un 6. punkta nozīmē vienpersoniski vai kopīgi tieši vai netieši kontrolē “paziņotājas puses”, ii) visus uzņēmumus un personas, kuri vienpersoniski vai kopīgi tieši vai netieši kontrolē “paziņotājas puses”, un iii) uzņēmumus, kurus kontrolē ii) punktā minētie uzņēmumi;

b)

termins “mērķuzņēmumi” ietver visus uzņēmumus, kurus Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 5. un 6. punkta nozīmē vienpersoniski vai kopīgi tieši vai netieši kontrolē “mērķuzņēmumi”, bet neietver uzņēmumus un personas, kas pēc koncentrācijas darījuma īstenošanas vairs vienpersoniski vai kopīgi tieši vai netieši nekontrolēs “mērķuzņēmumus” (piemēram, kontroles iegūšanas gadījumā tādi ir pārdevēji).

25.

Prasītie finanšu dati jāsniedz, summas izsakot euro pēc vidējā maiņas kursa attiecīgajā gadā vai citā attiecīgajā periodā.

1. IEDAĻA

Koncentrācijas darījuma apraksts

1.1.

Sniedziet konkrētā koncentrācijas darījuma īsu kopsavilkumu, norādot koncentrācijas darījuma puses, kontroles iegūšanas procesu (piemēram, vai paziņotājas puses tika atlasītas konkursa kārtībā), koncentrācijas darījuma veidu (piemēram, apvienošanās, vienpersoniskas vai kopīgas kontroles iegūšana vai kopuzņēmuma izveide), koncentrācijas darījuma stratēģiskos un ekonomiskos motīvus un koncentrācijas darījuma pušu darbības jomas.

2. IEDAĻA

Informācija par pusēm

2.1.

Informācija par koncentrācijas darījuma pusēm

Par katru koncentrācijas darījuma pusi jānorāda:

2.1.1.

uzņēmuma nosaukumus (uzņēmuma nosaukumu norāda arī tā oriģinālvalodā);

2.1.2.

loma attiecīgajā koncentrācijas darījumā (apvienošanās puse / kontroles ieguvēja puse / mērķuzņēmums / jaunveidojamais kopuzņēmums);

2.1.3.

attiecīgās kontaktpersonas vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un amats. Norādītajai adresei jābūt adresei, kurā var izsniegt dokumentus un jo īpaši Komisijas lēmumus un citus procedūras dokumentus, un norādītajai kontaktpersonai jābūt pilnvarotai saņemt dokumentus;

2.1.4.

ja dokumentu un jo īpaši Komisijas lēmumu un citu procedūras dokumentu saņemšanai uzņēmums ir iecēlis vienu vai vairākus ārējos pilnvarotos pārstāvjus:

2.1.4.1.

katra pārstāvja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un amats;

2.1.4.2.

par attiecīgās koncentrācijas darījuma puses katru pārstāvi sagatavotā rakstiskā pilnvara (pamatojoties uz Konkurences ĢD vietnē pieejamo pilnvaras paraugu).

2.2.

Katras puses uzņēmējdarbības veids

Attiecībā uz katru koncentrācijas darījuma pusi aprakstīt uzņēmējdarbības veidu.

3. IEDAĻA

Informācija par koncentrācijas darījumu, īpašumtiesībām un kontroli

Šajā iedaļā prasīto informāciju var ilustrēt ar struktūrshēmām vai diagrammām, kas attēlo koncentrācijas darījuma pušu īpašumtiesību un kontroles struktūru pirms koncentrācijas darījuma un pēc tā pabeigšanas.

3.1.

Balstoties uz attiecīgajiem kritērijiem, kas minēti Regulā (ES) 2022/2560, raksturojiet, par kāda veida koncentrācijas darījumu ir konkrētais paziņojums:

3.1.1.

norādiet uzņēmumus vai personas, kas vienpersoniski vai kopīgi tieši vai netieši kontrolē paziņotājas puses, un raksturojiet koncentrācijas darījuma pušu īpašumtiesību un kontroles struktūru pirms koncentrācijas darījuma;

3.1.2.

norādiet, vai iecerētais koncentrācijas darījums ir:

i)

apvienošanās Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē;

ii)

vienpersoniskas vai kopīgas kontroles ieguve Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē; vai

iii)

kopuzņēmuma izveide Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 2. punkta nozīmē;

3.1.3.

paskaidrojiet, kā koncentrācijas darījums tiks īstenots (piemēram, noslēdzot nolīgumu, izsludinot publisku pārņemšanas piedāvājumu utt.);

3.1.4.

ievērojot Regulas (ES) 2022/2560 21. pantu, norādiet, vai uz paziņošanas brīdi ir noticis kāds no minētajiem:

i)

ir noslēgts nolīgums;

ii)

ir iegūta kontrolējoša līdzdalība;

iii)

ir paziņots par publisku pārņemšanas piedāvājumu vai nodomu izsludināt publisku pārņemšanas piedāvājumu;

iv)

paziņotājas puses un (attiecīgā gadījumā) pārdevēji ir izrādījuši labticīgu nodomu noslēgt nolīgumu;

3.1.5.

norādiet plānotos datumus visiem svarīgākajiem koncentrācijas darījuma procesā paredzētajiem notikumiem līdz tā pabeigšanai;

3.1.6.

raksturojiet mērķuzņēmuma vai koncentrācijas darījumā radītā uzņēmuma īpašumtiesību un kontroles struktūru.

3.2.

Raksturojiet koncentrācijas darījuma ekonomiskos motīvus.

3.3.

Norādiet darījuma vērtību (attiecīgi pirkuma cenu vai visu attiecīgo aktīvu vērtību) un precizējiet, vai samaksa notiek ar pašu kapitālu, naudas līdzekļiem vai citiem aktīviem. Norādiet arī uzņēmuma vērtību attiecībā uz mērķuzņēmumu un paskaidrojiet, kā šī uzņēmuma vērtība ir aprēķināta (4).

3.4.

Uzskaitiet visus finansējuma avotus (parādsaistības, pašu kapitāls, nauda, aktīvi utt.), kas tiks izmantoti darījuma finansēšanai.

3.5.

Ja kontroles iegūšana pilnībā vai daļēji tiks finansēta, izmantojot parādsaistības:

3.5.1.

attiecībā uz katru parāda instrumentu norādiet aizdevēju;

3.5.2.

attiecībā uz katru parāda instrumentu norādiet visas attiecīgās garantijas un nodrošinājumu.

3.6.

Ja kontroles iegūšana pilnībā vai daļēji tiks finansēta, izmantojot pašu kapitālu:

3.6.1.

norādiet to uzņēmumu nosaukumus, kuri parakstīsies uz kapitāldaļām vai pirks tās;

3.6.2.

norādiet pašu kapitāla finansējumam noteiktos nosacījumus.

3.7.

Norādiet, vai paziņotājas puses pēdējo trīs gadu laikā ir īstenojušas kontroles iegūšanas darījumus, par kuriem ir paziņots Eiropas Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2560 vai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (5).

3.8.

Uzskaitiet visus kontroles iegūšanas darījumus, kurus paziņotājas puses īstenojušas pēdējo trīs gadu laikā un par kuriem saskaņā ar apvienošanās kontroles noteikumiem paziņots Savienības valsts konkurences iestādei.

4. IEDAĻA

Paziņošanas robežvērtības

4.1.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 3. punkta a) apakšpunktu norādiet uzņēmumu iepriekšējā finanšu gada apgrozījumu Savienībā (6) šādā veidā (7):

4.1.1.

apvienošanas gadījumā – par katru apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu;

4.1.2.

kontroles ieguves gadījumā – par mērķuzņēmumu, ieskaitot kopuzņēmumu, ja darījums paredz kopīgas kontroles iegūšanu.

Dati par apgrozījumu jāsniedz, aizpildot Komisijas Konkurences ĢD vietnē pieejamo tabulas veidni.

Šie dati par apgrozījumu jāaprēķina saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 22. panta 1. punktu. Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 22. panta 2. punktu tad, ja koncentrācijas darījums izpaužas kā viena vai vairāku uzņēmumu daļu iegūšana neatkarīgi no tā, vai tām ir vai nav juridiskas personas statuss, attiecībā uz pārdevēju ņem vērā tikai to apgrozījumu, kas attiecas uz daļām, kuras ir koncentrācijas darījuma priekšmets.

4.2.

Vai uzņēmumiem, kuri norādīti Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 3. punkta b) apakšpunktā, trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas bija piešķirts kopējais finansējums no trešām valstīm (8), kas pārsniedz 50 miljonus EUR?

5. IEDAĻA

Ārvalstu finansējums

5.1.

Par katru no paziņotājām pusēm un mērķuzņēmumiem norādiet, vai tiem trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas ir individuāli ticis piešķirts ārvalstu finansējums, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka un kurš varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā.

5.1.1.

Lai varētu noteikt, vai ārvalstu finansējums ir ticis piešķirts grūtībās nonākušam uzņēmumam Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē, norādiet, vai kādā brīdī trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas bija izpildīts kāds no šiem nosacījumiem.

5.1.1.1.

Vai uzņēmums ir kapitālsabiedrība, kuras uzkrājušos zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse tās parakstītā kapitāla?

Paziņotāja puse:

Mērķuzņēmums:

5.1.1.2.

Vai uzņēmums ir sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām un kuras uzkrājušos zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no sabiedrības bilancē uzrādītā kapitāla?

Paziņotāja puse:

Mērķuzņēmums:

5.1.1.3.

Vai uzņēmumam tiek piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra vai arī tas atbilst savas valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem pēc kreditoru pieprasījuma var tikt piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra?

Paziņotāja puse:

Mērķuzņēmums:

5.1.1.4.

Ja attiecīgais uzņēmums nav MVU (9):

5.1.1.4.1.

vai uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība pēdējos divus gadus ir pārsniegusi 7,5;

un

5.1.1.4.2.

vai uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc EBITDA (10), pēdējos divus gadus ir bijusi mazāka par 1,0?

Paziņotāja puse:

Mērķuzņēmums:

5.1.1.5.

Ja atbilde uz kādu no 5.1.1.1. līdz 5.1.1.4. apakšiedaļā uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz kādu no koncentrācijas darījuma pusēm bija “jā”, norādiet, vai attiecīgais uzņēmums periodā, kurā tas bija grūtībās nonācis uzņēmums, saņēma kādu ārvalstu finansējumu, kas būtu varējis palīdzēt atjaunot tā dzīvotspēju ilgtermiņā (ieskaitot dzīvotspējas atjaunošanai paredzētu pagaidu palīdzību likviditātes nodrošināšanai) vai uzturēt minētās puses dzīvotspēju uz neilgu laiku, kurā tiek izstrādāts pārstrukturēšanas vai likvidācijas plāns.

Paziņotāja puse:

Mērķuzņēmums:

5.1.1.6.

Ja atbilde uz kādu no 5.1.1.1. līdz 5.1.1.4. punktā uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz kādu no koncentrācijas darījuma pusēm bija “jā”, norādiet, vai ir pārstrukturēšanas plāns, kura īstenošana spētu nodrošināt šīs puses dzīvotspēju ilgtermiņā, un vai šajā pārstrukturēšanas plānā ir paredzēts būtisks pašas paziņotājas puses, mērķuzņēmuma vai citas koncentrācijas darījuma puses ieguldījums, kā arī sniedziet informāciju par šo plānu.

5.1.1.7.

Ja atbilde uz kādu no 5.1.1.1. līdz 5.1.1.4. punktā uzdotajiem jautājumiem bija “jā”, pamatojiet šo atbildi, iekļaujot tajā atsauces uz attiecīgajiem apliecinošajiem dokumentiem, kas iekļaujami pielikumos (daži šādu dokumentu piemēri ir paziņotājas puses vai mērķuzņēmuma jaunākie peļņas vai zaudējumu pārskati ar bilancēm, tiesas nolēmumi par kolektīvas maksātnespējas procedūras sākšanu attiecībā uz konkrēto sabiedrību vai dokumenti, kas satur pierādījumus par to, ka ir izpildīti valsts sabiedrību tiesībās paredzētie kritēriji, saskaņā ar kuriem pēc kreditoru pieprasījuma var tikt piemērota maksātnespējas procedūra).

5.1.2.

Ārvalstu finansējums, kas izpaužas kā neierobežota garantija par uzņēmuma parādiem vai saistībām, proti, bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz garantijas apmēru vai ilgumu (5. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Paziņotāja puse:

Mērķuzņēmums:

5.1.3.

Eksporta finansēšanas pasākums, kurš nav saskaņā ar ESAO Vienošanos par oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem (5. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Paziņotāja puse:

Mērķuzņēmums:

5.1.4.

Ārvalstu finansējums, kas tieši sekmē koncentrācijas darījumu (5. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

Paziņotāja puse:

Mērķuzņēmums:

5.2.

Par katru koncentrācijas darījuma pusi un katru tai individuāli piešķirto ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka, kurš piešķirts trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas un kurš varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā, sniedziet turpmāk prasīto informāciju un pievienojiet apliecinošos dokumentus.

5.2.1.

Finansējuma veids (piemēram, aizdevums, atbrīvojums no nodokļa, kapitāla iepludināšana, fiskālais stimuls, ieguldījums natūrā).

5.2.2.

Trešā valsts, kura piešķīra finansējumu. Norādiet arī attiecīgo publisko iestādi vai subjektu.

5.2.3.

Katra finansējuma summa.

5.2.4.

Finansējuma piešķiršanas mērķi un ekonomiskie motīvi.

5.2.5.

Tas, vai finansējumam un tā izmantojumam ir izvirzīti kādi nosacījumi.

5.2.6.

Norādiet finansējuma galvenos elementus un iezīmes (piemēram, aizdevuma gadījumā – procentu likmes un ilgumu).

5.2.7.

Norādiet, vai ārvalstu finansējums dod labumu Regulas (ES) 2022/2560 3. panta nozīmē uzņēmumam, kuram šis finansējums piešķirts, vai kādai citai koncentrācijas darījuma pusei (11). Paskaidrojiet, kāpēc, atsaucoties uz apliecinošajiem dokumentiem, kas paredzēti 8. iedaļā.

5.2.8.

Norādiet, vai finansējums Regulas (ES) 2022/2560 3. panta nozīmē juridiski vai faktiski attiecas tikai uz noteiktiem uzņēmumiem vai nozarēm (12). Paskaidrojiet, kāpēc, atsaucoties uz apliecinošajiem dokumentiem, kas paredzēti 8. iedaļā.

5.3.

Izmantojot 1. tabulu un tai pievienotās instrukcijas, sniedziet pārskatu par ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka, kurš paziņotājām pusēm piešķirts trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas un kurš neietilpst nevienā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā.

6. IEDAĻA

Ietekme uz iekšējo tirgu, kāda ir ārvalstu finansējumam konkrētajā koncentrācijas darījumā

6.1.

Vai koncentrācijas darījums notiek strukturētu pārņemšanas piedāvājumu procesā? Ja jā:

6.1.1.

sīki aprakstiet pārņemšanas piedāvājumu procesu;

6.1.2.

par katru no jums zināmajiem pārējiem kandidātiem aprakstiet tā profilu (piemēram, vai runa ir par privātā kapitāla sabiedrībām vai rūpniecības uzņēmumiem).

6.2.

Norādiet visas mērķuzņēmuma uzņēmējdarbības jomas vai darbības, par katru jonu vai darbību precizējot piedāvāto preču un/vai pakalpojumu kategorijas un attiecīgos klientus. Norādiet, vai paziņotājām pusēm ir tās pašas vai saistītas uzņēmējdarbības jomas vai darbības, un, ja ir, aprakstiet tās.

6.3.

Par katru 6.2. apakšiedaļā norādīto uzņēmējdarbības jomu vai darbību attiecībā uz mērķuzņēmumu un paziņotājām pusēm norādiet:

6.3.1.

attiecīgās uzņēmējdarbības jomas vai darbības apgrozījumu pasaules mērogā un Savienības mērogā;

6.3.2.

Savienības apgrozījuma daļu procentos no uzņēmuma kopējā apgrozījuma par attiecīgo uzņēmējdarbības jomu vai darbību.

6.4.

Par katru finansējumu, par kuru sniegta papildu informācija 5.2. apakšiedaļā, paskaidrojiet, vai un kā šis finansējums var uzlabot koncentrācijas darījuma pušu konkurences pozīcijas iekšējā tirgū. Aizpildot šo apakšiedaļu, raksturojiet finansējuma veidu, summu un izmantojumu vai mērķi.

6.5.

Norādiet, vai par šo koncentrācijas darījumu bija jāpaziņo Savienībā (Savienības vai valsts līmenī) apvienošanās kontroles nolūkos, un, ja bija, norādiet katras procedūras stadiju šā paziņojuma iesniegšanas brīdī.

6.6.

Norādiet, vai par šo koncentrācijas darījumu bija jāpaziņo Savienībā atbilstoši citam regulējumam (piemēram, nolūkā valsts līmenī izvērtēt ārvalstu tiešās investīcijas), un, ja bija, norādiet katras procedūras stadiju šīs paziņošanas brīdī.

Kontaktinformācija

6.7.

Norādiet kontaktinformāciju par mērķuzņēmuma pieciem lielākajiem konkurentiem, kas darbojas Savienībā.

6.8.

Ja par koncentrācijas darījumu bija apvienošanās kontroles nolūkos jāpaziņo Savienībā (Savienības vai valsts līmenī), norādiet visu kontaktinformāciju par konkurentiem, kas tika sniegta attiecīgajos paziņojumos apvienošanās kontroles nolūkā.

7. IEDAĻA

Iespējamā pozitīvā ietekme

7.1.

Attiecīgā gadījumā uzskaitiet un pamatojiet iespējamo pozitīvo ietekmi uz attiecīgās subsidējamās saimnieciskās darbības attīstību iekšējā tirgū. Uzskaitiet un pamatojiet arī visu citu konkrētās ārvalstu subsīdijas pozitīvo ietekmi, piemēram, plašāku pozitīvo ietekmi uz attiecīgo politikas mērķu – īpaši Savienības mērķu – sasniegšanu, un norādiet, kad un kur šī ietekme ir bijusi vai ir gaidāma. Aprakstiet katru šo pozitīvo ietekmi.

8. IEDAĻA

Apliecinošie dokumenti

Par katru koncentrācijas darījuma pusi jānodrošina turpmāk minētais:

8.1.

visu to apliecinošo dokumentu kopijas, kuri attiecas uz 5.1. apakšiedaļā minēto finansējumu, kas varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā;

8.2.

šādu dokumentu kopijas, ko sagatavojuši, uzdevuši sagatavot vai saņēmuši valdes, direktoru padomes vai uzraudzības padomes locekļi:

a)

analīzes, ziņojumi, pētījumi, apsekojumi, prezentācijas un visi tamlīdzīgi dokumenti, kas skaidro ārvalstu finansējuma, kurš varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā, mērķi, izmantojumu un ekonomiskos motīvus. Ja tie ir jūsu rīcībā vai ir publiski pieejami, pievienojiet iepriekš minēto veidu dokumentus, ko sagatavojis, uzdevis sagatavot vai saņēmis subjekts, kas piešķīris ārvalstu finansējumu;

b)

analīzes, ziņojumi, pētījumi, apsekojumi, prezentācijas un tamlīdzīgi dokumenti, kuru mērķis ir novērtēt vai analizēt iecerēto koncentrācijas darījumu attiecībā uz tā motīviem (tai skaitā dokumenti, kuros darījums skatīts, salīdzinot ar iespējamiem alternatīviem kontroles ieguves darījumiem);

c)

ja sakarā ar iecerēto koncentrācijas darījumu paziņotājai pusei atbilstības pārbaudes veikšanā par mērķuzņēmumu palīdzēja ārēji konsultanti, pievienojiet šīs atbilstības pārbaudes ietvaros sagatavotos konsultantu kopsavilkumus, secinājumus vai ziņojumus, kā arī dokumentus, kuros novērtēta vai skatīta darījuma vērtība;

8.3.

interneta adrese (ja tāda ir), kurā pieejami koncentrācijas darījuma pušu jaunākie gada grāmatvedības pārskati vai ziņojumi, vai, ja šādas adreses nav, – koncentrācijas darījuma pušu jaunāko gada grāmatvedības pārskatu un ziņojumu kopijas.

9. IEDAĻA

Apliecinājums

Paziņojums jānoslēdz ar šo apliecinājumu, kas jāparaksta visām paziņotājām pusēm vai to vārdā:

Paziņotāja puse vai puses pēc labākās sirdsapziņas apliecina, ka, ciktāl tām zināms, šajā paziņojumā sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga, ir iesniegtas patiesas un pilnīgas FS-CO veidnē prasīto dokumentu kopijas, visas aplēses ir pienācīgi apzīmētas kā aplēses un pēc iespējas precīzi atspoguļo pamatā esošos faktus, un visi paustie viedokļi ir patiesi.

Pusēm ir zināmi Regulas (ES) 2022/2560 26. panta noteikumi par naudas sodiem un periodiskajiem soda maksājumiem.

Datums:

[1. parakstītājs]

Vārds, uzvārds:

Uzņēmums:

Amats:

Adrese:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

[“E-paraksts”/paraksts]

[2. parakstītājs (attiecīgā gad.)]

Vārds, uzvārds:

Uzņēmums:

Amats:

Adrese:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

[“E-paraksts”/paraksts]

1. tabula

Instrukcijas informācijas sniegšanai par ārvalstu finansējumu, kurš neietilpst nevienā no kategorijām, kas paredzētas 5. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā (5.3. apakšiedaļa)

1.

Izmantojot šo tabulu un tai pievienotās instrukcijas, sniedziet pārskatu par to katras trešās valsts piešķirto ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka, kurš paziņotājām pusēm piešķirts trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas un kurš neietilpst nevienā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā.

A.   Tabulā iekļaujamā informācija

2.

Norādiet attiecīgo finansējumu pa trešām valstīm un pa veidiem, piemēram, tiešās dotācijas, aizdevumi / finansēšanas instrumenti / atmaksājami avansi, nodokļu atvieglojumi, garantijas, riska kapitāla instrumenti, kapitāla intervences, parādu norakstīšana, finansējums, ko sniedz tām uzņēmuma darbībām, kas nav saimnieciskā darbība (skatīt Regulas (ES) 2022/2560 16. apsvērumu), u. c.

3.

Tabulā uzrādiet tikai tās valstis, kuru piešķirtais finansējums (aprēķināts atbilstoši 5. punktam) trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas kopā veido 45 miljonus EUR vai vairāk.

4.

Par katru finansējuma veidu sniedziet īsu finansējuma mērķa un piešķīrējsubjektu aprakstu.

5.

Skaitliski aplēsiet finansējumu, ko katra trešā valsts piešķīrusi trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas, un kopsummu norādiet diapazona veidā atbilstoši tabulas piezīmēm. Aprēķinot kopsummu, ievērojiet šos apsvērumus:

a)

ņemiet vērā ārvalstu finansējumu, kurš ietilpst Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta kategorijās un par kuru informācija sniegta 5.1. un 5.2. apakšiedaļā;

b)

neņemiet vērā ārvalstu finansējumu, kas saskaņā ar 6. un 7. punktu nav jāiekļauj.

B.   Izņēmumi

6.

Tabulā nav jāiekļauj informācija par šādu ārvalstu finansējumu:

a)

tādi vispārēji piemērojami pasākumi kā nodokļu vai sociālā nodrošinājuma iemaksu samaksas atlikšana, nodokļu amnestija un nodokļu brīvdienas, kā arī parastie nolietojuma un zaudējumu pārnešanas noteikumi. Tad, ja šie pasākumi attiecas tikai uz konkrētām nozarēm, reģioniem vai uzņēmumiem (to veidiem) utt., tie ir jāiekļauj;

b)

nodokļu atvieglojumu piemērošana nolūkā novērst nodokļu dubulto uzlikšanu saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kā arī vienpusēja nodokļu atvieglojumu piemērošana nolūkā novērst nodokļu dubulto uzlikšanu saskaņā ar valsts nodokļu tiesību aktiem, ciktāl tie atbilst tai pašai loģikai un paredz tos pašus nosacījumus kā divpusējo vai daudzpusējo nolīgumu noteikumi;

c)

preču/pakalpojumu (izņemot finanšu pakalpojumus) nodrošināšana/sniegšana/pārdošana atbilstoši tirgus nosacījumiem parastās darbības gaitā, piemēram, ja šī nodrošināšana/sniegšana/pārdošana notiek pārredzamā un nediskriminējošā konkursa procedūrā;

d)

ārvalstu finansējums, kura individuālā summa ir mazāk par 1 miljonu EUR.

7.

Ja kontroli iegūst vai kopuzņēmumu veido ieguldījumu fonds vai tiesību subjekts, kuru kontrolē ieguldījumu fonds vai kurš tiek kontrolēts ar tā starpniecību, nav jāiekļauj ārvalstu finansējums, kas piešķirts citiem tās pašas ieguldījumu sabiedrības pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem, kuriem, vērtējot pēc tiesībām uz peļņu, vairākums investoru ir citi (vai kas piešķirts šo citu fondu kontrolētajām portfeļsabiedrībām), ja varat pierādīt, ka ir izpildīti abi šie nosacījumi:

a)

uz fondu, kurš kontrolē kontroli iegūstošo subjektu, jāattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2011/61/ES (13) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem vai trešās valsts tiesību aktiem, kas prudenciālo, organizatorisko un rīcības noteikumu ziņā ir līdzvērtīgi minētajai direktīvai, tai skaitā ietver investoru aizsardzības prasības;

b)

nepastāv vai ir tikai ierobežoti ekonomiskie un komerciālie darījumi starp fondu, kurš kontrolē kontroli iegūstošo subjektu, un citiem ieguldījumu fondiem (un šo fondu kontrolētajām sabiedrībām), kurus pārvalda tā pati ieguldījumu sabiedrība. Šajā nolūka jums ir jāiesniedz Komisijai pierādījumi par šāda veida ekonomiskajiem un komerciālajiem darījumiem (ja tādi ir), kas notikuši trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas. Minētie ekonomiskie un komerciālie darījumi cita starpā ietver aktīvu (tai skaitā sabiedrību īpašumtiesību) pārdošanu, aizdevumus, kredītlīnijas vai garantijas.

Puse X

Trešā valsts

Finansējuma veids (*1)

Īss finansējuma mērķa un piešķīrējsubjekta apraksts (*2)

Valsts A

1. veids

 

2. veids

 

3. veids

 

4. veids

 

..

 

Valsts A piešķirtā finansējuma lēstā kopsumma: […] EUR (*3)

Valsts B

1. veids

 

2. veids

 

3. veids

 

4. veids

 

 

Valsts B piešķirtā finansējuma lēstā kopsumma: [...] EUR (*3)

Valsts C

 

 

 

 

 

 

 

Piezīme:

par katru paziņotāju pusi sagatavojiet atsevišķu tabulu. Trešās valstis un, ja iespējams, finansējuma veidi ir jāsarindo pēc ārvalstu finansējuma kopsummas, no lielākās līdz mazākajai.

C.   Papildu informācija

8.

Tas, kurš ārvalstu finansējums ir nozīmīgs konkrēta koncentrācijas darījuma novērtēšanai, var būt atkarīgs no vairākiem tādiem faktoriem kā attiecīgās nozares vai darbības, finansējuma veids vai konkrētās lietas specifika. Atkarībā no šīs specifikas Komisija var pieprasīt papildu informāciju, ja tā uzskata, ka šī informācija ir vajadzīga novērtējuma veikšanai.

(1)  OV L 330, 23.12.2022., 1. lpp.

(2)  OV L 177, 12.7.2023., 1.. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.). Skatīt arī Paziņojumu par personas datu aizsardzību konkurences izmeklēšanā: https://competition-policy.ec.europa.eu/index/privacy-policy-competition-investigations_lv.

(4)  Šīs FS-CO veidnes vajadzībām uzņēmuma vērtība ir sabiedrības kopējā vērtība, kuras aprēķinā tiek ņemta vērā mērķuzņēmuma tirgus kapitalizācija, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa parādsaistības un nauda vai naudas ekvivalenti mērķuzņēmuma bilancē.

(5)  Padomes Regula (EK) Nr. 139/2004 (2004. gada 20. janvāris) par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.).

(6)  Attiecībā uz apgrozījuma aprēķināšanu skatīt Regulas (ES) 2022/2560 22. pantu.

(7)  Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 3. punkta a) apakšpunktu vismaz vienam no apvienošanās darījumā iesaistītajiem uzņēmumiem, iegūstamajiem uzņēmumiem vai kopuzņēmumiem ir jābūt “iedibinātiem Savienībā”. Jēdziens “iedibināts Savienībā” jāsaprot saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru: tas ietver Savienībā reģistrētus meitasuzņēmumus, kā arī pastāvīgas uzņēmējdarbības vietas (spriedumos – “pastāvīgi uzņēmumi”) Savienībā (skatīt spriedumus lietā C-230/14 Weltimmo, 29. un 30. punkts, apvienotajās lietās C-39/13, C-40/13 un C-41/13 SCA Group Holding un citi, 24., 25., 26., 27. punkts, un lietā C-196/87 Steymann, 16. punkts).

(8)  Ārvalstu finansējumu uzskata par piešķirtu no brīža, kad labuma guvējs iegūst juridiskas tiesības saņemt šo ārvalstu finansējumu. Ārvalstu finansējuma faktiskā izmaksa nav priekšnosacījums tam, lai uz šo ārvalstu finansējumu attiektos Regula (ES) 2022/2560.

(9)  Mazie un vidējie uzņēmumi jeb MVU ir definēti I pielikumā Komisijas Regulai (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

(10)  Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas.

(11)  Uzskatāms, ka finansējums dod uzņēmumam labumu, ja šo finansējumu nebūtu bijis iespējams iegūt atbilstoši parastajiem tirgus nosacījumiem. Sīkāk par to, kā novērtēt, vai ir konstatējams labums, skatīt Regulas (ES) 2022/2560 13. apsvērumā.

(12)  Labums pastāv, ja tas tiek dots vienam vai vairākiem uzņēmumiem vai nozarēm. Ārvalstu subsīdijas specifiskumu var konstatēt juridiski vai faktiski.

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(*1)  Norādot finansējumu, sagrupējiet to pa veidiem, piemēram, tiešās dotācijas, aizdevumi / finansēšanas instrumenti / atmaksājami avansi, nodokļu atvieglojumi, garantijas, riska kapitāla instrumenti, kapitāla intervences, parādu norakstīšana, finansējums, ko sniedz tām uzņēmuma darbībām, kas nav saimnieciskā darbība (skatīt Regulas 2022/2560 16. apsvērumu), u. c.

(*2)  Attiecīgā veida finansējuma mērķa un piešķīrējsubjekta(-u) vispārīgs apraksts. Piemēri: “nodokļu atbrīvojums produkta A ražošanai un pētniecības un izstrādes darbībām”, “vairāki valstij piederošu banku aizdevumi mērķim X”, “vairāki valsts investīciju aģentūru paredzēti finansēšanas pasākumi darbības izdevumu segšanai / pētniecības un izstrādes darbībām”, “publiskā kapitāla iepludināšana sabiedrībā X”.

(*3)  Izmantojiet šādus diapazonus: “45–100 miljoni EUR”, “> 100–500 miljoni EUR”, “> 500–1 000 miljoni EUR”, “vairāk nekā 1 000 miljoni EUR”.


II PIELIKUMS

FS-PP veidne paziņošanai par finansējumu publiskā iepirkuma procedūrās saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2560

Saturs

1.

FS-PP veidnes mērķis 32

2.

Definīcijas un instrukcijas šīs FS-PP veidnes vajadzībām 32

3.

FS-PP veidnē prasītās informācijas veidi 33

4.

Informācija, kura pamatotu iemeslu dēļ ir nepieejama 34

5.

Informācija, kas Komisijai lietas izskatīšanā nav nepieciešama 34

6.

Saziņa pirms paziņošanas un atbrīvojuma pieprasījumi 34

7.

Prasība par pareizu un pilnīgu paziņojumu vai deklarāciju 35

8.

Kā paziņot 36

9.

Konfidencialitāte un personas dati 36

1. IEDAĻA.

Publiskā iepirkuma procedūras apraksts 37

2. IEDAĻA.

Informācija par paziņotājām pusēm 37

3. IEDAĻA.

Ārvalstu finansējums 38

4. IEDAĻA.

Pamatojums attiecībā uz nepamatoti izdevīga piedāvājuma neesību 40

5. IEDAĻA.

Iespējamā pozitīvā ietekme 41

6. IEDAĻA.

Apliecinošie dokumenti 41

7. IEDAĻA.

Deklarācija 41

8. IEDAĻA.

Apliecinājums 42

IEVADS

1.   FS-PP veidnes mērķis

1.

Šajā FS-PP veidnē ir noteikta informācija, kura paziņotājai pusei vai paziņotājām pusēm (turpmāk ērtības labad daudzskaitlī) ir jānodrošina, iesniedzot Komisijai paziņojumu vai deklarāciju par ārvalstu finansējumu publiskā iepirkuma procedūrā, uz kuru attiecas Savienības ārvalstu subsīdiju kontroles sistēma. Minētā ārvalstu subsīdiju kontroles sistēma ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2022/2560 (1) un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2023/1441 par detalizētu kārtību, kādā Komisija virza procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu (2) (“īstenošanas regula”), kurai pievienota šī FS-PP veidne.

2.   Definīcijas un instrukcijas šīs FS-PP veidnes vajadzībām

2.

Šajā pielikumā ir lietoti šādi definētie termini:

a)

“paziņotājas puses” saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 29. panta 5. punktu ir visi ekonomikas dalībnieki, ekonomikas dalībnieku grupas, galvenie apakšuzņēmēji un galvenie piegādātāji, uz kuriem attiecas Regulas (ES) 2022/2560 29. panta 1. punktā noteiktais paziņošanas pienākums;

b)

“galvenais darbuzņēmējs” Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES (3) un 2014/25/ES (4) nozīmē vai “galvenais koncesionārs” Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/23/ES (5) nozīmē ir tie ekonomikas dalībnieki, kas nodrošina paziņojuma vai deklarācijas iesniegšanu visu paziņotāju pušu vārdā.

3.

Ja vien nav norādīts citādi, termins “paziņotājas puses” ietver visus meitasuzņēmumus bez komerciālas autonomijas un visas pārvaldītājsabiedrības Regulas (ES) 2022/2560 28. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē.

4.

Prasītie finanšu dati jāsniedz, summas izsakot euro pēc vidējā maiņas kursa attiecīgajā gadā vai citā attiecīgajā periodā.

3.   FS-PP veidnē prasītās informācijas veidi

5.

Ja vismaz viena paziņotāja puse ir saņēmusi ārvalstu finansējumu, par kuru jāpaziņo saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 28. panta 1. un 2. punktu un 29. panta 1. punktu, paziņotājām pusēm ir jāiesniedz tikai paziņojums. Tām ir jāiesniedz viens paziņojums, balstoties uz tālāk sniegtās veidnes elementiem.

6.

Savukārt tad, ja neviena paziņotāja puse nav saņēmusi ārvalstu finansējumu, par kuru būtu jāpaziņo saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 28. panta 1. un 2. punktu un 29. panta 1. punktu, paziņotājām pusēm ir jāiesniedz tikai deklarācija. Ir jāiesniedz viena deklarācija, balstoties uz tālāk sniegtās veidnes elementiem.

7.

Komisija atsevišķos gadījumos var pieprasīt sīkāku informāciju par jebkuru finansējuma veidu, kas norādīts, atbildot uz 3. iedaļas jautājumiem un aizpildot 1. tabulu, vai par jebkuru citu ārvalstu finansējumu, ko saņēmušas paziņotājas puses. Jebkurā gadījumā, nosakot, vai nav pārsniegta Regulas (ES) 2022/2560 28. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktā paziņošanas robežvērtība, ir jāņem vērā viss paziņotājām pusēm trīs gadu laikā pirms paziņošanas piešķirtais ārvalstu finansējums neatkarīgi no tā, vai par šo finansējumu jāsniedz informācija 3. iedaļā.

8.

FS-PP veidnē ir prasīts norādīt tālāk minēto informāciju.

a)

PAZIŅOJUMI PAR ĀRVALSTU FINANSĒJUMU

i)

Ja par ārvalstu finansējumu tiek paziņots saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 4. nodaļu, parasti jāaizpilda visas iedaļas ar tajās iekļautajiem laukiem, izņemot 7. iedaļu (Deklarācija).

ii)

1. iedaļā jāsniedz publiskā iepirkuma procedūras īss kopsavilkums.

iii)

2. iedaļā jāiekļauj informācija par paziņotājām pusēm.

iv)

3. iedaļā jāiekļauj detalizēta informācija par ārvalstu finansējumu. Konkrētāk, kā norādīts 3. iedaļā, ir jāsniedz detalizēta informācija par katru paziņotājām pusēm trīs gadu laikā pirms paziņošanas piešķirto ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka un kurš varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz c) un e) apakšpunktā. Par pārējo ārvalstu finansējumu paziņotājām pusēm FS-PP veidnē jāsniedz pārskats par attiecīgajiem tām piešķirtā finansējuma veidiem saskaņā ar 1. tabulai pievienotajām instrukcijām.

v)

4. iedaļā var iekļaut skaidrojumus par to, kāpēc piedāvājums nav nepamatoti izdevīgs.

vi)

5. iedaļā attiecīgā gadījumā var uzskaitīt un pamatot subsīdiju iespējamo pozitīvo ietekmi uz attiecīgās subsidējamās saimnieciskās darbības attīstību, kā arī citu pozitīvu ietekmi uz attiecīgo politikas mērķu sasniegšanu.

vii)

6. iedaļā ir uzskaitīti iekļaujamie apliecinošie dokumenti.

viii)

8. iedaļā ir jāiekļauj parakstīts apliecinājums, ka sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga un ka paziņotājām pusēm ir zināmi noteikumi par naudas sodiem.

b)

DEKLARĀCIJA PAR TO, KA PAZIŅOJAMA ĀRVALSTU FINANSĒJUMA NAV

i)

Ja paziņotājām pusēm pēdējo trīs gadu laikā nav ticis piešķirts paziņojams ārvalstu finansējums, ir jāaizpilda tikai FS-PP veidnes 1., 2. un 8. iedaļa, kā arī šajā gadījumā piemērojamā 7. iedaļa, bet pārējās iedaļas atstāj neaizpildītas.

ii)

Neraugoties uz FS-PP veidnē prasīto informāciju, Komisija var lūgt papildu informāciju, izmantojot informācijas pieprasījumu.

4.   Informācija, kura pamatotu iemeslu dēļ ir nepieejama

9.

Ja konkrēta informācija, kas prasīta FS-PP veidnē, paziņotājām pusēm pamatotu iemeslu dēļ ir pilnībā vai daļēji nepieejama, paziņotājas puses var prasīt Komisijai, lai tā atbrīvo no pienākuma sniegt šo informāciju vai atbrīvo no citām FS-PP veidnes prasībām attiecībā uz šo informāciju. Attiecīgais pieprasījums jāiesniedz saskaņā ar šā ievada 13. līdz 15. punktā sniegtajām instrukcijām.

5.   Informācija, kas Komisijai lietas izskatīšanā nav nepieciešama

10.

Saskaņā ar īstenošanas regulas 5. panta 5. punktu Komisija var atbrīvot no pienākuma paziņojumā sniegt kādu konkrētu informāciju, tai skaitā dokumentus, vai no citām FS-PP veidnes prasībām attiecībā uz šo informāciju, ja tā uzskata, ka minēto pienākumu vai prasību izpilde konkrētās lietas izskatīšanai nav nepieciešama.

11.

Paziņotājas puses var prasīt Komisijai, lai tā atbrīvo no pienākuma sniegt šo informāciju vai no citām FS-PP veidnes prasībām attiecībā uz šo informāciju. Attiecīgais pieprasījums jāiesniedz saskaņā ar šīs paziņojuma veidnes ievada 13. līdz 15. punktā sniegtajām instrukcijām par atbrīvojuma pieprasījumiem.

6.   Saziņa pirms paziņošanas un atbrīvojuma pieprasījumi

12.

Paziņotājas puses tiek mudinātas pietiekami savlaicīgi pirms paziņošanas apspriesties ar Komisiju, vēlams, balstoties uz paziņojuma projektu atbilstoši FS-PP veidnei. Iespēja sazināties pirms paziņošanas ir pakalpojums, ko Komisija piedāvā paziņotājām pusēm pēc brīvprātīguma principa, lai varētu sagatavoties ārvalstu subsīdijas provizoriskajai izskatīšanai publiskā iepirkuma kontekstā. Lai gan saziņa pirms paziņošanas nav obligāta, tā gan paziņotājām pusēm, gan Komisijai var noderēt, lai cita starpā precīzi noteiktu paziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu, jo īpaši attiecībā uz 3. iedaļā un 1. tabulā sniedzamo informāciju, un lai nodrošinātu, ka paziņojums ir pilnīgs. Turklāt šīs saziņas rezultātā var ievērojami samazināties prasītās informācijas apjoms. Ja ir vairāk nekā viena paziņotāja puse (viens ekonomikas dalībnieks) vai grupa, kuru veido paziņotājas puses (viena konsorcija locekļi), un katra paziņotāja puse vai grupa tajā pašā publiskā iepirkuma procedūrā vēlas iesniegt katra savu piedāvājumu, pirmspaziņošanas saziņa ar katru paziņotāju pusi vai grupu notiek atsevišķi un pilnīgi konfidenciāli, lai nodrošinātu godīgu konkurenci šajā publiskā iepirkuma procedūrā.

13.

Pirmspaziņošanas saziņas ietvaros paziņotājas puses var prasīt atbrīvot tās no konkrētas šajā veidnē prasītās informācijas iesniegšanas. Komisija atbrīvojuma pieprasījumus izskatīs, ja būs izpildīts kāds no šiem nosacījumiem:

a)

paziņotājas puses ir norādījušas pietiekamus iemeslus tam, kāpēc attiecīgā informācija pamatotu iemeslu dēļ ir nepieejama. Attiecīgā gadījumā paziņotājām pusēm pēc iespējas būtu jāsniedz precīzākās iespējamās aplēses par trūkstošajiem datiem, norādot aplēšu avotus, vai jānorāda, kur Komisija var iegūt prasīto informāciju, kas paziņotājām pusēm nav pieejama;

b)

paziņotājas puses ir norādījušas pietiekamus iemeslus tam, kāpēc attiecīgā informācija nav nepieciešama konkrētās lietas izskatīšanai.

14.

Atbrīvojuma pieprasījumi jāiesniedz rakstiski, pirmspaziņošanas saziņas posmā, vēlams, pašā paziņojuma projektā (pirms attiecīgās iedaļas vai apakšiedaļas). Komisija atbrīvojuma pieprasījumus izskatīs pirmspaziņošanas posmā, skatot paziņojuma projektu.

15.

Tas, ka Komisija ir piekritusi kādas konkrētas FS-PP veidnē prasītās informācijas neiekļaušanai paziņojumā, nekādā ziņā neliedz Komisijai jebkurā procedūras posmā pieprasīt šo informāciju, jo īpaši ar informācijas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 13. pantu.

7.   Prasība par pareizu un pilnīgu paziņojumu vai deklarāciju

16.

Paziņojot par ārvalstu finansējumu, ir jāsniedz informācija, kas prasīta 1. līdz 3., 6. un 8. iedaļā, tādejādi šī informācija ir priekšnoteikums paziņojuma uzskatīšanai par pilnīgu. Visa prasītā informācija jāsniedz attiecīgajā FS-PP veidnes iedaļā, un tai jābūt pareizai un pilnīgai.

17.

Iesniedzot deklarāciju par to, ka paziņojams ārvalstu finansējums nav saņemts, ir jāsniedz informācija, kas prasīta 1., 2., 7. un 8. iedaļā, tādejādi šī informācija ir priekšnoteikums deklarācijas uzskatīšanai par pilnīgu. Visa prasītā informācija jāsniedz attiecīgajā FS-PP veidnes iedaļā, un tai jābūt pareizai un pilnīgai.

18.

Jo īpaši jāievēro turpmāk minētais:

a)

Regulas (ES) 2022/2560 30. panta 2. un 6. punktā noteikto 20 darbdienu termiņu sāk skaitīt nākamajā darbdienā pēc pilnīga paziņojuma saņemšanas. Šīs prasības mērķis ir dot Komisijai iespēju novērtēt paziņoto ārvalstu finansējumu Regulā (ES) 2022/2560 stingri noteiktajos termiņos;

b)

paziņotājām pusēm paziņojuma sagatavošanas gaitā jāpārliecinās par to, ka Komisijai norādītie kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un tālruņa numuri, bet jo īpaši e-pasta adreses, ir pareizi, atbilstīgi un aktuāli;

c)

deklarāciju var iesniegt tikai tad, ja visas paziņotājas puses var deklarēt, ka pēdējo trīs gadu laikā tām nav ticis piešķirts paziņojams ārvalstu finansējums. Ja kaut vienai paziņotājai pusei ir ticis piešķirts paziņojams ārvalstu finansējums, deklarācija īstenošanas regulas vajadzībām tiks uzskatīta par paziņojumu;

d)

prasītā paziņotāju pušu kontaktinformācija jāsniedz tādā formātā, kādu Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts (“GROW ĢD”) noteicis savā vietnē (6). Pienācīgai izskatīšanas procesa norisei ir būtiski, lai kontaktinformācija būtu precīza. Tālab jānorāda konkrēto kontaktpersonu personalizētās e-pasta adreses, nevis uzņēmuma par paziņošanu atbildīgās struktūrvienības funkcionālā pastkaste. Ja nav sniegta pareiza kontaktinformācija, Komisija var paziņojumu atzīt par nepilnīgu;

e)

apliecinošie dokumenti, kas prasīti 6. iedaļā, jāiesniedz kopā ar kopsavilkuma tabulu tādā formātā, kādu GROW ĢD noteicis savā vietnē;

f)

saskaņā ar īstenošanas regulas 7. panta 4. punktu tad, ja paziņojumā ir sniegta vai tam pievienota nepareiza vai maldinoša informācija, paziņojuma spēkā stāšanās dienas noteikšanas nolūkā uzskata, ka attiecīgais paziņojums ir nepilnīgs;

g)

ievērojot Regulas (ES) 2022/2560 29. panta 4. punktu, gadījumā, ja piedāvājumam vai dalības pieteikumam pievienotais paziņojums netiek papildināts ar trūkstošo informāciju, neraugoties uz Komisijas pieprasījumu to papildināt, Komisija pieņem lēmumu, ar kuru līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju lūdz pieņemt lēmumu noraidīt šādu neatbilstīgu piedāvājumu vai dalības pieteikumu;

h)

ievērojot Regulas (ES) 2022/2560 33. panta 2. punktu, ekonomikas dalībniekiem, kuri tīši vai nolaidības dēļ sniedz nepareizu vai maldinošu informāciju, var tikt uzlikts naudas sods, kas var sasniegt 1 % no to kopējā apgrozījuma. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu Komisija var atsaukt savu lēmumu, ja tā pamatā ir bijusi nepilnīga, nepareiza vai maldinoša informācija.

8.   Kā paziņot

19.

Paziņojumus iesniedz kādā no Savienības oficiālajām valodām. Paziņotāju pušu nosaukumus norāda arī to oriģinālvalodā. Informācija, kas prasīta FS-PP veidnē, ir jāsniedz, tās strukturēšanai izmantojot veidnes iedaļas un apakšiedaļas, un attiecīgā gadījumā jāpievieno apliecinošie dokumenti. Paziņojumā ir jāiekļauj apliecinājums, kas sniegts 8. iedaļā. Ja informācija, kas tiek sniegta divās dažādās iedaļās, daļēji (vai pilnībā) pārklājas, var izmantot savstarpējās atsauces.

20.

Paziņojums jāparaksta personām, kuras ir likumīgi pilnvarotas rīkoties ikvienas paziņotājas puses vārdā, vai vienam vai vairākiem paziņotāju pušu pilnvarotiem pārstāvjiem. Attiecīgās pilnvaras (vai rakstiski pierādījumi par pilnvarām rīkoties) jāpievieno paziņojumam. Tehniskās specifikācijas un instrukcijas attiecībā uz paziņojumiem ir pieejamas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta vietnē.

21.

Aizpildot FS-PP veidnes 3. iedaļu, paziņotājām pusēm jāizvēlas uzskatāmākais veids, kādā norādīt minētajā iedaļā paredzēto informāciju, – numurētajā secībā vai informāciju grupējot kopā attiecībā uz katru atsevišķo ārvalstu finansējumu (vai ārvalstu finansējuma grupu).

22.

Uzskatāmības labad atsevišķu informāciju var iekļaut pielikumos. Tomēr ir svarīgi, lai visa būtiskā materiāltiesiskā informācija būtu iekļauta paziņojuma pamatdaļā. Pielikumi izmantojami vienīgi, lai papildinātu paziņojuma pamatdaļā sniegto informāciju, un, ja papildu informācija iekļauta pielikumā, tas skaidri jānorāda paziņojuma pamatdaļā.

23.

Apliecinošie dokumenti jāiesniedz oriģinālvalodā; ja tā nav Savienības oficiālā valoda, ir jāpievieno tulkojums procedūras valodā (īstenošanas regulas 5. panta 4. punkts).

9.   Konfidencialitāte un personas dati

24.

Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 339. pants un Regulas (ES) 2022/2560 43. panta 2. punkts prasa, lai Komisija, tās ierēdņi un pārējie darbinieki neizpaustu minētās regulas piemērošanas gaitā iegūto informāciju, uz kuru attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums. Šis pats princips piemērojams, lai garantētu konfidencialitāti paziņotāju pušu starpā.

25.

Ja paziņotājas puses uzskata, ka no tām prasītās informācijas publicēšana vai citāda izpaušana citām pusēm, ieskaitot pārējos ekonomikas dalībniekus, ar kuriem kopā tās iesniedz paziņojumu, un attiecīgo līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju, var negatīvi skart to intereses, tām šī informācija jāiesniedz līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam atsevišķi, katru lapu skaidri marķējot ar norādi “Konfidenciāli”. Tālab var atsevišķi iesniegt attiecīgo dokumentu šifrētu arhīvu un Komisijai nodrošināt atslēgu. Paziņotājām pusēm turklāt jānorāda iemesli, kuru dēļ šī informācija nav izpaužama vai publicējama.

26.

Gadījumos, kad paziņojumu sagatavo vairākas paziņotājas puses, komercnoslēpumus var iesniegt atsevišķi un paziņojumā uz tiem atsaukties kā uz pielikumu. Lai paziņojumu varētu uzskatīt par pilnīgu, tajā jābūt iekļautiem visiem šiem pielikumiem.

27.

Visi paziņojumā norādītie vai tam pievienotie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (7).

1. IEDAĻA

Publiskā iepirkuma procedūras apraksts

1.1.

Norādiet Tenders Electronic Daily (TED) saiti, kā arī attiecīgā gadījumā citu platformu saites, kur publicēts iepirkuma sludinājums šajā procedūrā, un sniedziet šīs publiskā iepirkuma procedūras kopsavilkumu.

1.2.

Ja paziņotājas puses izmanto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (EVIPD), pienākumu sniegt publiskā iepirkuma procedūras kopsavilkumu izpilda, aizpildot Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/7 (8) 2. pielikuma I daļu.

1.3.

Ja paziņotājas puses iesniedz informāciju, izmantojot EVIPD, FS-PP veidnes 1. iedaļas saturu importē FS-PP veidnē tieši no EVIPD, izmantojot Komisijas nodrošināto digitālo pakalpojumu. Ja šāds pakalpojums nav pieejams, līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam paziņojums Komisijai jāpārsūta kopā ar aizpildīto EVIPD 2. pielikuma I daļu.

1.4.

Ja paziņotājas puses informāciju neiesniedz, izmantojot EVIPD, šī iedaļa jāaizpilda ar EVIPD 2. pielikuma I daļā prasīto informāciju.

1.5.

Ja paziņotājas puses informāciju tikai daļēji iesniedz, izmantojot EVIPD, EVIPD 2. pielikuma I daļas trūkstošie elementi jānorāda šajā iedaļā.

2. IEDAĻA

Informācija par paziņotājām pusēm

2.1.

Ja paziņotājas puses izmanto EVIPD, pienākumu sniegt informāciju par paziņotājām pusēm var izpildīt, aizpildot Īstenošanas regulas (ES) 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, 2. pielikuma II daļu. EVIPD aizpilda attiecībā uz visiem ekonomikas dalībniekiem, kas piedalās piedāvājumā vai dalības pieteikumā, kā arī attiecībā uz apakšuzņēmējiem, uz kuru spējām ekonomikas dalībnieki paļaujas, lai izpildītu atlases kritērijus. Apakšuzņēmējiem, kas nav “galvenie apakšuzņēmēji” Regulas (ES) 2022/2560 29. panta 5. punkta nozīmē, šī veidnes iedaļa nav jāaizpilda. Apakšuzņēmējiem, kas ir “galvenie apakšuzņēmēji” Regulas (ES) 2022/2560 29. panta 5. punkta nozīmē, bet uz kuru spējām ekonomikas dalībnieki nepaļaujas Direktīvas 2014/24/ES 63. panta vai Direktīvas 2014/25/ES 79. panta nozīmē, šī veidnes iedaļa ir jāaizpilda, ievadot attiecīgo informāciju.

2.2.

Ja paziņotājas puses iesniedz informāciju, izmantojot EVIPD, FS-PP veidnes šīs daļas saturu importē FS-PP veidnē tieši no EVIPD, izmantojot Komisijas nodrošināto digitālo pakalpojumu. Ja šāds pakalpojums nav pieejams, līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam paziņojums Komisijai jāpārsūta kopā ar iesniegtā EVIPD aizpildīto 2. pielikuma II daļu.

2.3.

Ja paziņotājas puses informāciju neiesniedz, izmantojot EVIPD, šī iedaļa jāaizpilda ar EVIPD 2. pielikuma II daļā prasīto informāciju.

2.4.

Ja paziņotājas puses informāciju tikai daļēji iesniedz, izmantojot EVIPD, EVIPD 2. pielikuma II daļas trūkstošie elementi jānorāda šajā iedaļā.

2.5.

Norādiet saziņai paredzētajam EU Login kontam izmantoto e-pasta adresi vai unikālo identifikatoru.

3. IEDAĻA

Ārvalstu finansējums

3.1.

Novērtējumu par to, vai publiskā iepirkuma procedūrā pastāv izkropļojums, ko radījušas ārvalstu subsīdijas, veic, novērtējot par kropļojumiem liecinošos rādītājus (9) un to, vai piedāvājums attiecībā uz konkrētajiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem ir nepamatoti izdevīgs (10). Šajā iedaļā paziņotājām pusēm jāuzrāda tikai tas ārvalstu finansējums, uz kuru attiecas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz c) un e) apakšpunkts, t. i., finansējums, kuram ir vislielākā iespēja izkropļot iekšējo tirgu. Attiecībā uz ārvalstu finansējumu, kas neietilpst šajās kategorijās, skatīt 3.3. apakšiedaļu un 1. tabulu. Attiecībā uz publiskā iepirkuma procedūrām, kuras atbilst Regulas (ES) 2022/2560 28. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā noteiktajām robežvērtībām un kurās paziņotājām pusēm trīs gadu laikā pirms paziņošanas ir piešķirts ārvalstu finansējums, par kuru saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 28. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir jāpaziņo, norādiet, vai kādai no paziņotājām pusēm trīs gadu laikā pirms paziņošanas ir individuāli ticis piešķirts (11) ārvalstu finansējums, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka un kurš varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz c) un e) apakšpunktā.

3.1.1.

Lai varētu noteikt, vai ārvalstu finansējums ir ticis piešķirts grūtībās nonākušam uzņēmumam Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē, norādiet, vai kādā brīdī trīs gadu laikā pirms paziņošanas bija izpildīts kāds no šiem nosacījumiem.

3.1.1.1.

Vai paziņotāja puse ir kapitālsabiedrība, kuras uzkrājušos zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse tās parakstītā kapitāla?

3.1.1.2.

Vai paziņotāja puse ir sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām un kuras uzkrājušos zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no sabiedrības bilancē uzrādītā kapitāla?

3.1.1.3.

Vai paziņotājai pusei tiek piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra vai tā atbilst savas valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem pēc kreditoru pieprasījuma var tikt piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra?

3.1.1.4.

Ja attiecīgā paziņotāja puse vai mērķuzņēmums nav MVU (12):

3.1.1.4.1.

vai paziņotājas puses parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība pēdējos divus gadus ir pārsniegusi 7,5

un

3.1.1.4.2.

vai paziņotājas puses procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc EBITDA (13), pēdējos divus gadus ir bijusi mazāka par 1,0?

3.1.1.5.

Ja atbilde uz kādu no 3.1.1.1. līdz 3.1.1.4. punkta jautājumiem attiecībā uz kādu no paziņotājām pusēm bija “Jā”, norādiet, vai attiecīgais uzņēmums periodā, kurā tas bija grūtības nonācis uzņēmums, saņēma kādu ārvalstu finansējumu, kas būtu varējis palīdzēt atjaunot tā dzīvotspēju ilgtermiņā (ieskaitot dzīvotspējas atjaunošanai paredzētu pagaidu palīdzību likviditātes nodrošināšanai) vai uzturēt minētās puses dzīvotspēju uz neilgu laiku, kurā tiek izstrādāts pārstrukturēšanas vai likvidācijas plāns.

Paziņotāja puse:

3.1.1.6.

Ja atbilde uz kādu no 3.1.1.1. līdz 3.1.1.4. punkta jautājumiem attiecībā uz kādu no paziņotājām pusēm bija “Jā”, norādiet, vai ir pārstrukturēšanas plāns, kura īstenošana spētu nodrošināt paziņotājas puses dzīvotspēju ilgtermiņā, un vai šajā pārstrukturēšanas plānā ir paredzēts būtisks pašas puses ieguldījums, kā arī sniedziet informāciju par šo plānu.

3.1.1.7.

Ja atbilde uz kādu no 3.1.1.1. līdz 3.1.1.4. punkta jautājumiem bija “Jā”, pamatojiet šo atbildi, iekļaujot tajā atsauces uz attiecīgajiem pierādījumiem vai apliecinošajiem dokumentiem, kas iekļaujami pielikumos (daži šādu dokumentu piemēri ir paziņotājas puses jaunākie peļņas vai zaudējumu pārskati ar bilancēm, tiesas nolēmums par kolektīvas maksātnespējas procedūras sākšanu attiecībā uz konkrēto sabiedrību vai pierādījumi par to, ka ir izpildīti valsts sabiedrību tiesībās paredzētie kritēriji, saskaņā ar kuriem pēc kreditoru pieprasījuma var tikt piemērota maksātnespējas procedūra).

3.1.2.

Ārvalstu finansējums, kas izpaužas kā neierobežota garantija par uzņēmuma parādiem vai saistībām, proti, bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz garantijas apmēru vai ilgumu (5. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

3.1.3.

Eksporta finansēšanas pasākums, kurš nav saskaņā ar ESAO Vienošanos par oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem (5. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

3.1.4.

Ārvalstu finansējums, kas uzņēmumam rada iespēju iesniegt nepamatoti izdevīgu piedāvājumu, uz kura pamata uzņēmumam varētu piešķirt attiecīgā līguma slēgšanas tiesības (5. panta 1. punkta e) apakšpunkts).

3.2.

Par katru paziņotājām pusēm piešķirto ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka, kurš piešķirts trīs gadu laikā pirms paziņošanas un kurš varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz c) un e) apakšpunktā, sniedziet turpmāk prasīto informāciju un pievienojiet apliecinošos dokumentus.

3.2.1.

Finansējuma veids (piemēram, aizdevums, atbrīvojums no nodokļa, kapitāla iepludināšana, fiskālais stimuls, ieguldījums natūrā).

3.2.2.

Trešā valsts, kura piešķīra finansējumu. Norādiet arī attiecīgo publisko iestādi vai subjektu.

3.2.3.

Katra finansējuma summa.

3.2.4.

Finansējuma piešķiršanas mērķi un ekonomiskie motīvi.

3.2.5.

Tas, vai finansējumam un tā izmantojumam ir izvirzīti kādi nosacījumi.

3.2.6.

Norādiet finansējuma galvenos elementus un iezīmes (piemēram, aizdevuma gadījumā – procentu likmes un ilgumu).

3.2.7.

Norādiet, vai ārvalstu finansējums dod labumu Regulas (ES) 2022/2560 3. panta nozīmē uzņēmumam, kuram šis finansējums piešķirts? Paskaidrojiet, kāpēc, atsaucoties uz apliecinošajiem dokumentiem, kas paredzēti 6. iedaļā.

3.2.8.

Norādiet, vai finansējums Regulas (ES) 2022/2560 3. panta nozīmē juridiski vai faktiski attiecas tikai uz noteiktiem uzņēmumiem vai nozarēm (14). Paskaidrojiet, kāpēc, atsaucoties uz apliecinošajiem dokumentiem, kas paredzēti 6. iedaļā.

3.2.9.

Norādiet, vai ārvalstu finansējums piešķirts tikai to darbības izmaksu (15) segšanai, kuras ir saistītas vienīgi ar konkrēto publisko iepirkumu.

3.3.

Izmantojot 1. tabulu un tai pievienotās instrukcijas, sniedziet pārskatu par to ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka, kurš paziņotājām pusēm piešķirts trīs gadu laikā pirms paziņošanas un kurš neietilpst nevienā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā.

4. IEDAĻA

Pamatojums attiecībā uz nepamatoti izdevīga piedāvājuma neesību

4.1.

Vai attiecībā uz tādu ārvalstu finansējumu, kurš uzņēmumam ļautu iesniegt nepamatoti izdevīgu piedāvājumu, uz kura pamata šim uzņēmumam varētu piešķirt attiecīgā līguma slēgšanas tiesības (Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta e) apakšpunkts), ir kādi elementi, tai skaitā tie, kas minēti Direktīvas 2014/24/ES 69. panta 2. punktā vai Direktīvas 2014/25/ES 84. panta 2. punktā, uz kuru pamata var pierādīt, ka piedāvājums saņemtā finansējuma rezultātā nav tieši vai netieši nepamatoti izdevīgs?

4.2.

Minētie elementi var jo īpaši var attiekties uz:

4.2.1.

ražošanas procesa, sniegto pakalpojumu vai būvniecības metodes saimnieciskajiem aspektiem;

4.2.2.

izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem vai kādiem īpaši izdevīgiem būvdarbu veikšanas vai produktu piegādes, vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

4.2.3.

pretendenta piedāvāto būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu oriģinalitāti;

4.2.4.

piemērojamo vides, sociālo un darba tiesību jomas pienākumu izpildi;

4.2.5.

ar apakšuzņēmuma līguma slēgšanu saistīto pienākumu izpildi.

5. IEDAĻA

Iespējamā pozitīvā ietekme

5.1.

Attiecīgā gadījumā uzskaitiet un pamatojiet iespējamo pozitīvo ietekmi uz attiecīgās subsidējamās saimnieciskās darbības attīstību iekšējā tirgū. Uzskaitiet un pamatojiet arī visu citu konkrēto ārvalstu subsīdiju pozitīvo ietekmi, piemēram, plašāku pozitīvo ietekmi uz attiecīgo politikas mērķu – īpaši Savienības mērķu – sasniegšanu, un norādiet, kad un kur šī ietekme ir bijusi vai ir gaidāma. Aprakstiet katru šo pozitīvo ietekmi.

6. IEDAĻA

Apliecinošie dokumenti

Par katru paziņotāju pusi jānodrošina turpmāk minētais:

6.1.

visu to apliecinošo oficiālo dokumentu kopijas, kuri attiecas uz 3.1. apakšiedaļā minēto finansējumu, kas varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz c) un e) apakšpunktā;

6.2.

šādu dokumentu kopijas, ko sagatavojuši, uzdevuši sagatavot vai saņēmuši valdes, direktoru padomes vai uzraudzības padomes locekļi: analīzes, ziņojumi, pētījumi, apsekojumi, prezentācijas un visi tamlīdzīgi dokumenti, kas skaidro ārvalstu finansējuma, kurš varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz c) un e) apakšpunktā, mērķi, izmantojumu un ekonomiskos motīvus. Ja tie ir jūsu rīcībā vai ir publiski pieejami, pievienojiet iepriekš minēto veidu dokumentus, ko sagatavojis, uzdevis sagatavot vai saņēmis subjekts, kas piešķīris ārvalstu finansējumu;

6.3.

interneta adrese (ja tāda ir), kurā pieejami paziņotāju pušu jaunākie gada grāmatvedības pārskati vai ziņojumi, vai, ja šādas adreses nav, – jaunāko gada grāmatvedības pārskatu un ziņojumu kopijas;

6.4.

ja paziņotājas puses ir sniegušas pamatojumu attiecībā uz nepamatoti izdevīga piedāvājuma neesību, aizpildot veidnes 4. iedaļu, tām ir jāiesniedz arī piesauktos elementus pamatojošie dokumenti par trīs gadu periodu pirms paziņošanas. Šie dokumenti atkarībā no konkrētā gadījuma cita starpā var būt:

a)

nodokļu deklarācijas par periodu, uz kuru attiecas izskatīšana, ieskaitot uzņēmumu nodokļu deklarācijas un PVN deklarācijas;

b)

uzņēmējdarbības plāni un tirgus pētījumi, kas ir pamatā lēmumam piedalīties publiskā iepirkuma procedūrā.

7. IEDAĻA

Deklarācija

7.1.

Kā minēts ievada 6. punktā, publiskā iepirkuma procedūrās, kuras atbilst Regulas (ES) 2022/2560 28. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā noteiktajām robežvērtībām un kurās paziņotājām pusēm pēdējo trīs gadu laikā nav ticis piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 28. panta 1. punkta b) apakšpunktu paziņojams ārvalstu finansējums, ir jāaizpilda šīs veidnes 1., 2. un 8. iedaļa, kā arī šī iedaļa, kurā ietverta šī liecība:

Neviena paziņotāja puse nav saņēmusi tādu ārvalstu finansējumu, par kuru jāpaziņo saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 4. nodaļu.

7.2.

Ievērojot Regulas (ES) 2022/2560 29. panta 1. punktā noteikto pienākumu, paziņotājām pusēm jāuzskaita viss saņemtais ārvalstu finansējums. Šis pienākums attiecas uz visu ārvalstu finansējumu, kas piešķirts pēdējo trīs gadu laikā pirms deklarēšanas un par kuru saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 28. panta 1. punkta b) apakšpunktu nav jāpaziņo.

7.3.

Taču nepaziņojamo ārvalstu finansējumu, kura vērtība pēdējo trīs gadu laikā pirms deklarēšanas ir bijusi mazāka par 1 miljonu EUR, bet lielāka par 7.4. apakšiedaļā norādīto vērtību, var deklarēt kopsummas veidā bez atsevišķo vērtību norādīšanas, izmantojot 2. tabulu. Ja Komisija to prasa, šis ārvalstu finansējums jāuzrāda pa atsevišķajām summām.

7.4.

Kā paredzēts Regulas (ES) 2022/2560 4. panta 3. punktā, ārvalstu finansējums deklarācijā nav jāuzrāda, ja jebkuras trešās valsts piešķirtā finansējuma kopsumma secīgu trīs gadu periodā pirms deklarēšanas ir mazāka nekā Komisijas Regulas (ES) Nr. 1407/2013 (16) 3. panta 2. punkta pirmajā daļā noteiktā de minimis atbalsta summa.

8. IEDAĻA

Apliecinājums

8.1.

Paziņojums jānoslēdz ar šo apliecinājumu, kas jāparaksta visām paziņotājām pusēm:

8.2.

Paziņotāja puse vai puses pēc labākās sirdsapziņas apliecina, ka, ciktāl tām zināms, šajā paziņojumā vai deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga, ir iesniegtas patiesas un pilnīgas šajā FS-PP veidnē prasīto dokumentu kopijas, visas aplēses ir pienācīgi apzīmētas kā aplēses un pēc iespējas precīzi atspoguļo pamatā esošos faktus, un visi paustie viedokļi ir patiesi.

8.3.

Pusēm ir zināmi Regulas (ES) 2022/2560 33. panta noteikumi par naudas sodiem un periodiskajiem soda maksājumiem.

Datums:

[1. parakstītājs]

Vārds, uzvārds:

Uzņēmums:

Amats:

Adrese:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

[“E-paraksts”/paraksts]

[2. parakstītājs (attiecīgā gad.; atkārtot tik reižu, cik ir paziņotāju pušu)]

Vārds, uzvārds:

Uzņēmums:

Amats:

Adrese:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

[“E-paraksts”/paraksts]

1. tabula

Instrukcijas informācijas sniegšanai par ārvalstu finansējumu, kurš neietilpst nevienā no kategorijām, kas paredzētas 5. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā (3.3. apakšiedaļa)

1.

Izmantojot šo tabulu un tai pievienotās instrukcijas, sniedziet pārskatu par to katras trešās valsts piešķirto ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka, kurš paziņotājām pusei piešķirts trīs gadu laikā pirms paziņošanas un kurš neietilpst nevienā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā. A punktā ir paskaidrots, kāda informācija ir jāiekļauj tabulā, un B punktā ir paskaidrots, kura informācija nav jāiekļauj.

A.   Tabulā iekļaujamā informācija

2.

Norādiet attiecīgo finansējumu pa trešām valstīm un pa veidiem, piemēram, tiešās dotācijas, aizdevumi / finansēšanas instrumenti / atmaksājami avansi, nodokļu atvieglojumi, garantijas, riska kapitāla instrumenti, kapitāla intervences, parādu norakstīšana, finansējums, ko sniedz tām uzņēmuma darbībām, kas nav saimnieciskā darbība (skatīt Regulas (ES) 2022/2560 16. apsvērumu), u. c.

3.

Tabulā uzrādiet tikai tās valstis, kuru piešķirtais finansējums (aprēķināts atbilstoši 5. punktam) trīs gadu laikā pirms paziņošanas kopā veido 4 miljonus EUR vai vairāk.

4.

Par katru finansējuma veidu sniedziet īsu finansējuma mērķa un piešķīrējsubjektu aprakstu.

5.

Skaitliski aplēsiet finansējumu, ko katra trešā valsts piešķīrusi trīs gadu laikā pirms paziņošanas, un kopsummu norādiet diapazona veidā atbilstoši tabulas piezīmēm. Aprēķinot kopsummu, ievērojiet šos apsvērumus:

a)

ņemiet vērā ārvalstu finansējumu, kurš ietilpst Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta kategorijās un par kuru informācija sniegta 3.1. un 3.2. apakšiedaļā;

b)

neņemiet vērā ārvalstu finansējumu, kas saskaņā ar 6. un 7. punktu nav jāiekļauj.

B.   Izņēmumi

6.

Tabulā nav jāiekļauj apraksts par šādu ārvalstu finansējumu:

a)

tādi vispārēji piemērojami pasākumi kā nodokļu un/vai sociālā nodrošinājuma iemaksu samaksas atlikšana, nodokļu amnestija un nodokļu brīvdienas, kā arī parastie nolietojuma un zaudējumu pārnešanas noteikumi. Tad, ja šie pasākumi attiecas tikai uz konkrētām nozarēm, reģioniem vai uzņēmumiem (to veidiem) utt., tie ir jāiekļauj;

b)

nodokļu atvieglojumu piemērošana nolūkā novērst nodokļu dubulto uzlikšanu saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kā arī vienpusēja nodokļu atvieglojumu piemērošana nolūkā novērst nodokļu dubulto uzlikšanu saskaņā ar valsts nodokļu tiesību aktiem, ciktāl tie atbilst tai pašai loģikai kā divpusējo vai daudzpusējo nolīgumu noteikumi;

c)

preču/pakalpojumu (izņemot finanšu pakalpojumus) nodrošināšana/sniegšana/pārdošana atbilstoši tirgus nosacījumiem parastās darbības gaitā, piemēram, ja šī nodrošināšana/sniegšana/pārdošana notiek pārredzamā un nediskriminējošā konkursa procedūrā;

d)

ārvalstu finansējums, kura individuālā summa ir mazāk par 1 miljonu EUR.

Trešā valsts

Finansējuma veids (*1)

Īss finansējuma mērķa un piešķīrējsubjekta apraksts (*2)

Valsts A

1. veids

 

2. veids

 

3. veids

 

4. veids

 

 

Valsts A piešķirtā finansējuma lēstā kopsumma: […] EUR (*3)

Valsts B

1. veids

 

2. veids

 

3. veids

 

4. veids

 

 

Valsts B piešķirtā finansējuma lēstā kopsumma: […] EUR (*3)

Valsts C

 

 

 

 

 

 

 

Piezīme:

par katru paziņotāju pusi sagatavojiet atsevišķu tabulu. Trešās valstis un, ja iespējams, finansējuma veidi ir jāsarindo pēc ārvalstu finansējuma kopsummas, no lielākās līdz mazākajai.

C.   Papildu informācija

7.

Tas, kurš ārvalstu finansējums ir nozīmīgs konkrēta publiskā iepirkuma novērtēšanai, var būt atkarīgs no vairākiem tādiem faktoriem kā attiecīgās nozares vai darbības, finansējuma veids vai konkrētās lietas specifika. Atkarībā no šīs specifikas Komisija var pieprasīt papildu informāciju, ja tā uzskata, ka šī informācija ir vajadzīga novērtējuma veikšanai.

2. tabula

Ārvalstu finansējums, kura vērtība ir bijusi mazāka par 1 miljonu EUR, bet lielāka par 7.4. apakšiedaļā norādīto vērtību

Trešā valsts

Īss finansējuma apraksts

Valsts A

 

Valsts B

 

Valsts C

 

 

 

 


(1)  OV L 330, 23.12.2022., 1. lpp.

(2)  OV L 177, 12.7.2023., 1.. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu ((OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).

(6)  Skatīt https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation; vadieties pēc tur sniegtajām instrukcijām.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.). Skatīt arī Paziņojumu par personas datu aizsardzību konkurences izmeklēšanā: https://competition-policy.ec.europa.eu/index/privacy-policy-competition-investigations_lv.

(8)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/7 (2016. gada 5. janvāris), ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (OV L 3, 6.1.2016., 16. lpp.).

(9)  Regulas (ES) 2022/2560 4. pants.

(10)  Regulas (ES) 2022/2560 27. pants.

(11)  Finansējumu uzskata par piešķirtu no brīža, kad labuma guvējs iegūst juridiskas tiesības saņemt šo finansējumu. Finansējuma faktiskā izmaksa nav priekšnosacījums tam, lai uz šo finansējumu attiektos Regula (ES) 2022/2560.

(12)  Mazie un vidējie uzņēmumi jeb MVU ir definēti I pielikumā Komisijas Regulai (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

(13)  Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas. Šo attiecību aprēķina pēc formulas EBITDA/procentu maksājumi.

(14)  Labums pastāv, ja tas tiek dots vienam vai vairākiem uzņēmumiem vai nozarēm. Ārvalstu subsīdijas specifiskumu var konstatēt juridiski vai faktiski.

(15)  Piemēram, personāla izmaksas, materiāli, enerģija, apkope, īre, administrācija.

(16)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (OV L 352, 24.12.2013., 1. lpp.).

(*1)  Norādot finansējumu, sagrupējiet to pa veidiem, piemēram, tiešās dotācijas, aizdevumi/finansēšanas instrumenti/atmaksājami avansi, nodokļu atvieglojumi, garantijas, riska kapitāla instrumenti, kapitāla intervences, parādu norakstīšana, finansējums, ko sniedz tām uzņēmuma darbībām, kas nav saimnieciskā darbība (skatīt Regulas 2022/2560 16. apsvērumu), u. c.

(*2)  Attiecīgā veida finansējuma mērķa un piešķīrējsubjekta(-u) vispārīgs apraksts. Piemēri: “nodokļu atbrīvojums produkta A ražošanai un pētniecības un izstrādes darbībām”, “vairāki valstij piederošu banku aizdevumi mērķim X”, “vairāki valsts investīciju aģentūru paredzēti finansēšanas pasākumi darbības izdevumu segšanai / pētniecības un izstrādes darbībām”, “publiskā kapitāla iepludināšana sabiedrībā X”.

(*3)  Izmantojiet šādus diapazonus: “45–100 miljoni EUR”, “> 100–500 miljoni EUR”, “> 500–1 000 miljoni EUR”, “vairāk nekā 1 000 miljoni EUR”.


Top