EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0595

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/595 (2023. gada 16. marts), ar ko saskaņā ar Padomes Regulu (ES, Euratom) 2021/770 izveido veidlapu pašu resursa, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, pārskatam

C/2023/1694

OV L 79, 17.3.2023, p. 151–160 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/595/oj

17.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/151


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/595

(2023. gada 16. marts),

ar ko saskaņā ar Padomes Regulu (ES, Euratom) 2021/770 izveido veidlapu pašu resursa, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, pārskatam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES, Euratom) 2021/770 (2021. gada 30. aprīlis) par pašu resursa aprēķināšanu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamu minēto pašu resursu, par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības, un par dažiem aspektiem attiecībā uz pašu resursu, kas pamatojas uz nacionālo kopienākumu (1), un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

apspriedusies ar komiteju, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (2) 39. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2021/770 5. panta 5. punktu dalībvalstīm būtu jānosūta Komisijai statistikas dati par radīto izlietotā un par pārstrādātā izlietotā plastmasas iepakojuma svaru kilogramos, kā arī pašu resursa, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, summas aprēķins.

(2)

Lai ierobežotu administratīvo slogu, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai nosūtīt statistikas datus un pašu resursu summu vienā pārskatā.

(3)

Dati par izlietotā plastmasas iepakojuma radīšanu un pārstrādi ir pamats, lai aprēķinātu valstu iemaksas Savienības vispārējā budžetā. Tāpēc minētie dati ir jāpadara vēl salīdzināmāki, ticamāki un pilnīgāki.

(4)

Lai nodrošinātu dalībvalstu datu salīdzināmību, ticamību un pilnīgumu, ir lietderīgi paredzēt sīki izstrādātus noteikumus par datiem, kas iekļaujami pārskatā, kurš jāiesniedz Komisijai.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/62/EK (3) ļauts paziņot datus par laišanu tirgū kā radīto izlietoto iepakojumu. Tomēr šīs datu ziņošanas metodes rezultātā varētu iegūt atšķirīgi aprēķinātus atkritumu daudzumus dalībvalstīs un līdz ar to mazāk salīdzināmus datus starp tām dalībvalstīm, kas izmanto “tirgū laišanas pieeju”, un dalībvalstīm, kas izmanto “atkritumu analīzes pieeju”.

(6)

Ir nepieciešams noteikt vienotus datu ziņošanas nosacījumus, lai visas dalībvalstis sniegtu salīdzināmu informāciju par izlietoto plastmasas iepakojumu, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret tām datu verificēšanā, un precizēt metodiku, kas piemērojama pašu resursa, kas pamatojas uz plastmasu, vajadzībām. Tāpēc būtu sīkāk jāprecizē Komisijas Lēmumā 2005/270/EK (4) noteiktā aprēķinu metodika.

(7)

Izmantojot tirgū laišanas pieeju, lai novērtētu radīto izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, dati par laišanu tirgū būtu jāpapildina ar korekcijas koeficientiem, lai aptvertu visu radīto izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu dalībvalstī un nodrošinātu paziņoto datu ticamību un precizitāti.

(8)

Radītais izlietotā plastmasas iepakojuma daudzums būtu jānosaka, izmantojot divas pieejamās pieejas, lai iegūtu pamatotu novērtējumu, kas visām dalībvalstīm aprēķināts salīdzināmā veidā.

(9)

Lai uzraudzītu izmaiņas sniegtajos datos, ir būtiski, lai tad, kad dalībvalstis pārskata iepriekšējo pārskatu, tās norādītu, kuri dati ir mainīti, un, iesniedzot pārskatītos datus, paskaidrotu atšķirību iemeslus.

(10)

Ja dati atšķiras no tiem datiem par izlietoto plastmasas iepakojumu, kas paziņoti saskaņā ar Direktīvu 94/62/EK, dalībvalstīm būtu arī jāpaskaidro atšķirību iemesli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu izveido veidlapu pašu resursa, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, pārskatam.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“atkritumi” ir atkritumi, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 1) punktā;

2)

“dalīti savākts” ir dalītajā savākšanā savākto atkritumu daudzums, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 11) punktā;

3)

“pārstrādāts” ir to atkritumu daudzums, kas pārstrādāti, kā definēts Direktīvas 2008/98/EK 3. panta 17) punktā;

4)

“plastmasa” ir plastmasa, kā definēts Direktīvas 94/62/EK 3. panta 1.a punktā;

5)

“iepakojums” ir iepakojums, kā definēts Direktīvas 94/62/EK 3. panta 1. punktā;

6)

“atkārtoti lietojams iepakojums” ir atkārtoti lietojams iepakojums, kā definēts Direktīvas 94/62/EK 3. panta 2.a punktā;

7)

“izlietotais iepakojums” ir iepakojums, kā definēts Direktīvas 94/62/EK 3. panta 2. punktā;

8)

“aprēķinpunkts” ir aprēķinpunkts, kā definēts Lēmuma 2005/270/EK 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā un II pielikumā;

9)

“tiešsaistes tirdzniecības vieta” ir tiešsaistes tirdzniecības vieta, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/83/ES (5) 2. panta 17) punktā;

10)

“radītais izlietotais plastmasas iepakojums” ir kilogramos izteikts izlietotā plastmasas iepakojuma daudzums, tostarp kompozīta iepakojuma un cita iepakojuma plastmasas komponenti, kas dalībvalstī kalendārajā gadā kļūst par atkritumiem;

11)

“pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums” ir kilogramos izteikts izlietotā plastmasas iepakojuma daudzums, tostarp kompozīta iepakojuma un cita iepakojuma plastmasas komponenti, plastmasas aprēķinpunktā;

12)

“ražotāju atbildības organizācija” ir organizācija, kas produktu ražotāju vārdā pilda ražotāja paplašinātas atbildības pienākumus;

13)

“laišana tirgū” nozīmē pirmo reizi par maksu vai bez maksas komerciālas darbības gaitā piegādāt produktu izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai dalībvalsts tirgū;

14)

“tirgū laišanas pieeja” ir metode, ar ko novērtē radīto izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, pamatojoties uz ražotāju atbildības organizāciju un/vai citu avotu sniegtajiem datiem par laišanu tirgū; attiecīgā gadījumā un ja piemērojams, datus papildina ar novērtētajām summām attiecībā uz šādiem aspektiem:

a)

liekēži;

b)

ražotāji zem de minimis robežvērtības;

c)

vienības, kas pašas nodrošina atbilstību;

d)

eksports pēc laišanas tirgū;

e)

tiešsaistes tirdzniecība;

f)

privāts imports;

g)

privāts eksports;

h)

tirgū pirmo reizi laistais atkārtoti lietojamais iepakojums;

i)

atkārtoti lietojamais iepakojums, kas kļuva par atkritumiem;

j)

jebkādi citi novērtējumi;

15)

“atkritumu analīzes pieeja” ir metode, ar ko novērtē kopējo gadā radīto izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, apvienojot datus par dalīti savākto (plastmasas) izlietoto iepakojumu ar datiem par jauktiem sadzīves atkritumiem, pamatojoties uz atkritumu sastāva analīzi, kas nav vecāka par četriem gadiem, un ar visiem citiem attiecīgiem datiem par atkritumiem, tostarp rūpniecisko un komerciālo izlietoto plastmasas iepakojumu;

16)

“liekēdis” ir ražotājs vai izplatītājs, kas laiž tirgū plastmasas iepakojumu vai iepakotus produktus un kas neziņo ražotāju atbildības organizācijai vai publiskai iestādei un kā citādi neuzņemas finansiālu atbildību vai finansiālu un organizatorisku atbildību par izlietotā plastmasas iepakojuma apsaimniekošanu; vai ziņo par mazāku daudzumu, nekā faktiski laists tirgū;

17)

de minimis vērtība” ir minimālā robežvērtība, kuru var noteikt dalībvalstis un kuras nesasniegšanas gadījumā ziņošana ražotāju atbildības organizācijai vai publiskai iestādei netiek prasīta;

18)

“vienība, kas pati nodrošina atbilstību” ir ražotājs, kas uzņemas finansiālu atbildību vai finansiālu un organizatorisku atbildību par izlietotā plastmasas iepakojuma apsaimniekošanu, un tādēļ tam nav jāziņo ražotāju atbildības organizācijai;

19)

“eksports pēc laišanas tirgū” ir iepakoti produkti un/vai iepakojums, kas eksportēts uz citu dalībvalsti vai trešo valsti pēc laišanas tirgū vienā dalībvalstī;

20)

“tiešsaistes tirdzniecība” ir preču tirdzniecība Savienībā, kas notiek ar elektroniskiem līdzekļiem;

21)

“privāts imports” ir tādu produktu iepakojums, ko fiziska persona pašu gala lietošanai importē no citas dalībvalsts no fiziska veikala vai no trešās valsts no fiziska veikala, vai izmantojot tiešsaistes tirdzniecības vietu;

22)

“privāts eksports” ir tādu produktu iepakojums, ko fiziska persona pašu gala lietošanai eksportē uz citu dalībvalsti vai uz trešo valsti no fiziska veikala;

23)

“atkārtoti lietojams iepakojums, ko laiž tirgū pirmo reizi”, ir tāda atkārtoti lietojama iepakojuma pirmā piegāde komerciālas darbības gaitā, kas piepildīts ar produktu izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai dalībvalsts tirgū.

3. pants

Gada pārskats

1.   Gada pārskats, kas minēts Regulas (ES, Euratom) 2021/770 5. panta 5. punktā, satur statistikas datus par radīto izlietotā un par pārstrādātā izlietotā plastmasas iepakojuma svaru, kā arī sniedz pašu resursa, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, summas aprēķinu. Gada pārskats ir apliecinošs dokuments Komisijas kontrolei un uzraudzībai attiecībā uz pašu resursu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu.

2.   Lai novērtētu radīto izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, ir pieņemamas šādas pieejas:

a)

tirgū laišanas pieeja;

b)

atkritumu analīzes pieeja.

3.   Aprēķinus, kuru pamatā ir abas a) un b) apakšpunktā minētās pieejas, koriģē, lai nodrošinātu rezultātu salīdzināmību, ticamību un pilnīgumu.

4.   Dalībvalstis izveido novērtējumus no abām pieejām, kas minētas 2. punkta a) un b) apakšpunktā, un sniedz vienu novērtējumu par radītajiem atkritumiem, līdzsvarojot pieejamos rezultātus, lai efektīvi izmantotu visus pieejamos izejas datus, kas ir pamatā dažādajām pieejām atkritumu rašanās apkopošanai.

5.   Visas atšķirības starp datiem, kas iegūti, izmantojot abas 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētās pieejas, sīki izskaidro I pielikuma 3. tabulā noteiktajā formātā.

6.   Papildus statistikas datiem gada pārskatā attiecīgā gadījumā iekļauj skaidrojumus par šādiem aspektiem:

a)

metodoloģiskas izmaiņas;

b)

iepriekš paziņoto statistikas datu pārskatīšana;

c)

visas atšķirības starp datiem par izlietoto plastmasas iepakojumu, kas paziņoti līdz 30. jūnijam saskaņā ar Direktīvu 94/62/EK, un statistikas datiem, kas līdz tā paša gada 31. jūlijam paziņoti saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 2021/770, kā arī atšķirības, kas rodas no kilogramu pārveidošanas tonnās.

Paskaidrojumus sniedz II pielikumā noteiktajā formātā.

4. pants

Datu struktūra

1.   Statistikas dati gada pārskatā atbilst I pielikuma 1. tabulā noteiktajai struktūrai.

2.   Pašu resursa, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, summas aprēķinu gada pārskatā iekļauj I pielikuma 2. tabulā.

3.   Statistikas datu detalizētu dalījumu sniedz saskaņā ar I pielikuma 3. tabulu.

4.   Pārskatā par pirmo pārskata gadu ietver datus par 2021. gadu.

5. pants

Pārskata nosūtīšana un pārskatīšanas

1.   Dalībvalstis elektroniski nosūta Komisijai (Eurostat) gada pārskatu par gadu divus gadus pirms kārtējā gada (“n-2”).

2.   Šā panta 1. punktā minēto gada pārskatu nosūta ne vēlāk kā katra gada 31. jūlijā.

3.   Visas iepriekšējo gadu datu pārskatīšanas paziņo Komisijai (Eurostat), vēlreiz nosūtot gada pārskatu kopā ar paskaidrojumiem par veiktajām izmaiņām.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 16. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 165, 11.5.2021., 15. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.).

(4)  Komisijas Lēmums 2005/270/EK (2005. gada 22. marts), ar ko nosaka datu bāzu sistēmu formātus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (OV L 86, 5.4.2005., 6. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.).


I PIELIKUMS

Pašu resursa, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, pārskati

1. tabula. Nereciklētā izlietotā plastmasas iepakojuma daudzums (kilogramos)

Pārskata gads:

 

 

A.

Radītais izlietotais plastmasas iepakojums kopā

 

B.

Pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums kopā

 

C.

Nereciklētais izlietotais plastmasas iepakojums (A–B) kopā

 


2. tabula. Pašu resursa, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, summa  (1) (EUR)

Pārskata gads:

 

 

D.

Pašu resurss, kas pamatojas uz plastmasu, (C × 0,8) kopā

 

E.

Fiksētas summas samazinājums

 

F.

Pašu resurss, kas pamatojas uz plastmasu, pēc samazinājuma (D–E) kopā

 


3. tabula. Novērtējumu pilnīgums; kontroles un pārbaudes pasākumi

Pārskata gads:

 

 

Radītais izlietotais plastmasas iepakojums

Radītais izlietotais plastmasas iepakojums – tirgū laišanas pieeja, pamatojoties uz ražotāju atbildības organizāciju datiem

kg

Skaidrojums (attiecīgā gadījumā)

Tirgū laistie iepakojumi, pamatojoties uz ražotāju atbildības organizāciju datiem, pirms jebkādas korekcijas

 

 

Ražotāji zem robežvērtības (de minimis vērtība)

 

 

Vienības, kas pašas nodrošina atbilstību

 

 

Liekēži

 

 

Eksports pēc laišanas tirgū

 

 

Tiešsaistes tirdzniecība

 

 

Privāts imports

 

 

Privāts eksports

 

 

Tirgū pirmo reizi laistais atkārtoti lietojamais iepakojums (2)

 

 

Atkārtoti lietojamais iepakojums, kas kļuva par atkritumiem (3)

 

 

Citas veiktās korekcijas

 

 

 

Korekciju saraksts

 

 

 

 

 

 

Radītais izlietotais plastmasas iepakojums – tirgū laišanas pieeja, pamatojoties uz datiem, kas nav ražotāju atbildības organizāciju dati

kg

Skaidrojums (attiecīgā gadījumā)

Tirgū laistie iepakojumi, pamatojoties uz datiem, kas nav ražotāju atbildības organizāciju dati, pirms jebkādas korekcijas

 

 

Ražošanas statistika

 

 

Ārējās tirdzniecības statistika

 

 

Īpaši apsekojumi

 

 

Elektroniskais reģistrs un administratīvo datu paziņošana

 

 

Privāts imports

 

 

Privāts eksports

 

 

Citas veiktās korekcijas

 

 

 

Korekciju saraksts

 

 

 

 

 

 

Radītais izlietotais plastmasas iepakojums kopā – tirgū laišanas pieeja

kg

 

 

 

 

Radītais izlietotais plastmasas iepakojums – atkritumu analīzes pieeja

kg

Skaidrojums (attiecīgā gadījumā)

Dalīti savākts

 

 

Sadzīves atkritumi

 

 

Rūpnieciskie un komerciālie atkritumi

 

 

Citas veiktās korekcijas

 

 

 

Korekciju saraksts

 

 

 

 

 

 

Radītais izlietotais plastmasas iepakojums kopā – atkritumu analīzes pieeja

kg

 

 

 

 

Atšķirība starp tirgū laišanas datiem un atkritumu analīzes pieejas novērtējumu

kg

 

 

 

 

Lēmums par līdzsvarošanu

Skaidrojums

 

 

Līdzsvarota summa (kā norādīts 1. tabulā): radītais izlietotais plastmasas iepakojums kopā

kg

 

 

 

 

Pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums

Pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums

kg

Skaidrojums (attiecīgā gadījumā)

Dalībvalstī pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums

 

 

Citā dalībvalstī pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums

 

 

Ārpus ES pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums

 

 

Veikto korekciju saraksts

Skaidrojums

 

 

Pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums kopā

kg

 

 

 

 


(1)  Saskaņā ar Padomes Lēmuma (ES, Euratom) 2020/2053 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 2. panta 2. punkta trešo daļu.

(2)  Jāatskaita tad, ja atkārtoti lietojamais iepakojums ir iekļauts kopējā tirgū laistā iepakojuma daudzumā vai jebkurā korekcijā šajā sarakstā.

(3)  Ietver atkārtoti lietojamo iepakojumu, kas laists tirgū pirmo reizi un iepriekšējos periodos un kas šajā periodā kļuva par atkritumiem.


II PIELIKUMS

Atšķirību skaidrojums

1. tabula. Skaidrojums par atšķirībām no datiem, kas paziņoti saskaņā ar Direktīvu 94/62/EK (paziņo tikai attiecīgā gadījumā)

Postenis

Atšķirības lielums (kg)  (1)

Skaidrojums

A.

Radītais izlietotais plastmasas iepakojums kopā

 

 

B.

Pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums kopā

 

 

C.

Nereciklētais izlietotais plastmasas iepakojums (A–B) kopā

 

 


2. tabula. Metodisko izmaiņu skaidrojumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (norādīt tikai attiecīgā gadījumā)

Postenis

Metodoloģisko izmaiņu skaidrojums (attiecīgā gadījumā)

Radītais izlietotais plastmasas iepakojums – tirgū laišanas pieeja, pamatojoties uz ražotāju atbildības organizāciju datiem

 

Tirgū laistie iepakojumi, pamatojoties uz ražotāju atbildības organizāciju datiem, pirms jebkādas korekcijas

 

Ražotāji zem robežvērtības (de minimis vērtība)

 

Vienības, kas pašas nodrošina atbilstību

 

Liekēži

 

Eksports pēc laišanas tirgū

 

Tiešsaistes tirdzniecība

 

Privāts imports

 

Privāts eksports

 

Tirgū pirmo reizi laistais atkārtoti lietojamais iepakojums  (2)

 

Atkārtoti lietojamais iepakojums, kas kļuva par atkritumiem  (3)

 

Citas veiktās korekcijas

 

 

Korekciju saraksts

 

 

 

 

Radītais izlietotais plastmasas iepakojums – tirgū laišanas pieeja, pamatojoties uz datiem, kas nav ražotāju atbildības organizāciju dati

 

Tirgū laistie iepakojumi, pamatojoties uz datiem, kas nav ražotāju atbildības organizāciju dati, pirms jebkādas korekcijas

 

Ražošanas statistika

 

Ārējās tirdzniecības statistika

 

Īpaši apsekojumi

 

Elektroniskais reģistrs un administratīvo datu paziņošana

 

Privāts imports

 

Privāts eksports

 

Citas veiktās korekcijas

 

 

Korekciju saraksts

 

 

 

 

Radītie atkritumi – atkritumu analīzes pieeja

 

Veikto korekciju saraksts

 

 

 

Radītais izlietotais plastmasas iepakojums kopā

 

Pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums

 

Dalībvalstī pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums

 

Citā dalībvalstī pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums

 

Ārpus ES pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums

 

Veikto korekciju saraksts

 

 

 

Pārstrādātais izlietotais plastmasas iepakojums kopā

 


(1)  Šajā pārskatā paziņotie dati mīnus dati, kas paziņoti saskaņā ar Direktīvu 94/62/EK.

(2)  Jāatskaita tikai tad, ja atkārtoti lietojamais iepakojums ir iekļauts kopējā tirgū laistā iepakojuma daudzumā vai jebkurā korekcijā šajā sarakstā. Šajā gadījumā šis skaitlis ir jāaprēķina kā ienākošo un izejošo plūsmu neto vērtība.

(3)  Ietver atkārtoti lietojamo iepakojumu, kas laists tirgū pirmo reizi un iepriekšējos periodos un kas šajā periodā kļuva par atkritumiem.


Top