EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2383

Komisijas Regula (ES) 2022/2383 (2022. gada 6. decembris), ar ko Regulu (ES) Nr. 582/2011 groza attiecībā uz tīru biodīzeļdegvielu izmantojošu lielas noslodzes transportlīdzekļu emisiju tipa apstiprināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/8775

OV L 315, 7.12.2022, p. 63–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2383/oj

7.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 315/63


KOMISIJAS REGULA (ES) 2022/2383

(2022. gada 6. decembris),

ar ko Regulu (ES) Nr. 582/2011 groza attiecībā uz tīru biodīzeļdegvielu izmantojošu lielas noslodzes transportlīdzekļu emisiju tipa apstiprināšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 (2009. gada 18. jūnijs) par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK (1) atcelšanu un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu, 5. panta 4. punktu un 12. pantu,

tā kā:

(1)

Transportlīdzekļiem, kuru tips ir apstiprināts ES, ir jāspēj darboties ar tīru biodīzeļdegvielu un vajadzības gadījumā ar dažādiem biodīzeļdegvielas un fosilās degvielas maisījumiem.

(2)

Saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 582/2011 (2) 3. pantu mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprināšanai attiecībā uz emisijām ražotājam ir jānodrošina atbilstība tipa apstiprināšanas testēšanā izmantoto standartdegvielu specifikācijām, kas noteiktas minētās regulas IX pielikumā.

(3)

Tīra biodīzeļdegviela (FAME B100) nav minēta Regulas (ES) Nr. 582/2011 IX pielikumā kā standartdegviela lielas noslodzes transportlīdzekļu emisiju tipa apstiprināšanai. Lai pierādītu atbilstību emisiju prasībām, tipa apstiprināšanas testi ir jāveic gan ar dīzeļdegvielu (B7), gan ar tīru biodīzeļdegvielu (B100). Lai pēc iespējas samazinātu testēšanas dublēšanos un atvieglotu tīras biodīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielu maisījumu (tādu kā FAME B20/B30) izmantošanas sertificēšanu, ir nepieciešams ieviest specifikācijas tīrai biodīzeļdegvielai kā standartdegvielai, pamatojoties uz attiecīgiem starptautiskajiem un Eiropas standartiem. Atbilstību emisiju testēšanas prasībām attiecībā uz B100 tipa apstiprināšanu būtu jāatļauj pierādīt, veicot cilmes motora emisiju testēšanu ar tīru biodīzeļdegvielu. Tajā pašā laikā nepieciešamajai atbilstības ekspluatācijā testēšanai var izvēlēties jebkādu biodegvielu maisījumu.

(4)

Transportlīdzekļu ar apstiprinātu motoru apstiprināšanai ir nepieciešams tipa apstiprinājuma sertifikāta papildpielikums ar specifikācijām.

(5)

Tāpēc Komisijas Regula (ES) Nr. 582/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 582/2011 I, II un IX pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 6. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 188, 18.7.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 582/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK I un III pielikumu (OV L 167, 25.6.2011., 1. lpp.).


PIELIKUMS

1.

Regulas (ES) Nr. 582/2011 I pielikumu groza šādi:

a)

1.1.2. punktā ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Ja ražotājs atļauj motoru saimi darbināt ar tirgus degvielām, kas neatbilst ne Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 98/70/EK (*1), ne CEN standartam EN 228:2012 svinu nesaturoša benzīna gadījumā, ne CEN standartam EN 590:2013 dīzeļdegvielas gadījumā, ne CEN standartam EN 14214:2012+A2:2019 FAME B100 gadījumā, piemēram, ar parafīna degvielu (CEN standarts EN 15940) vai citu degvielu, izgatavotājs papildus 1.1.1. punktā noteiktajām prasībām izpilda šādas prasības:

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/70/EK (1998. gada 13. oktobris), kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK (OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.).”;"

b)

pēc 1.3. punkta pievieno šādu 1.4. un 1.4.1. punktu:

“1.4.   B100 tipa apstiprināšanas prasības

1.4.1.

Tipa apstiprinājumu B100 saimei ar cilmes motoru, kas testēts ar FAME B100, bez turpmākas testēšanas paplašina uz visiem saimes elementiem un biodīzeļdegvielu maisījumiem ar FAME saturu, kas pārsniedz FAME B30 (CEN standarts EN 16709) saturu. Tipa apstiprinājumu var paplašināt uz biodīzeļdegvielu maisījumiem ar mazāku FAME saturu, ja šīs regulas prasības ir izpildītas arī attiecībā uz šiem maisījumiem, neveicot transportlīdzeklim nekādus regulēšanas darbus. Šādā gadījumā ražotājs deklarē tos biodīzeļdegvielu maisījumus, ar kuriem motoru saime spēj darboties, informācijas dokumenta 3.2.2.2.1. punktā, kā noteikts 4. papildinājuma 1. daļā. Ja apstiprinātāja iestāde konstatē, ka iesniegtais pieteikums nav pilnībā reprezentatīvs, apstiprinātāja iestāde var izvēlēties un testēt biodīzeļdegvielu maisījumus, kas nav FAME B100.”;

c)

iekļauj šādu 3.2.1.7. punktu:

“3.2.1.7.

B100 tipa apstiprinājuma gadījumā apstiprinājuma marķējumā aiz valsts simbola pievieno “B100”.”;

d)

pielikuma 4. papildinājuma 1. daļas 3.2.2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“3.2.2.2.

Lielas noslodzes transportlīdzekļi: dīzeļdegviela/benzīns/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanols (ED95)/etanols (E85)/LNG/LNG20 B100 (1) (6)”;

e)

pielikuma 5. papildinājuma papildpielikuma 1.1.5. punktu aizstāj ar šādu:

“1.1.5.

Motora kategorija: dīzeļdegviela/benzīns/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanols (ED95)/etanols (E85)/LNG/LNG20 /B100(1):”;

f)

6. papildinājuma 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.

Paraksts:

Pielikums: informācijas pakete.

Testa ziņojums

Papildpielikums”;

g)

6. papildinājumam pievieno šādu papildpielikumu:

“Papildpielikums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. ...

1.   PAPILDU INFORMĀCIJA

1.1.

Ziņas, kas jāsniedz attiecībā uz tāda transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, kam ir apstiprināts motors:

1.1.1.

Motora marka (uzņēmuma nosaukums):

1.1.2.

Tips un komercapraksts (norāda jebkādus variantus):

1.1.3.

Ražotāja kods, kā marķēts uz motora:

1.1.4.

Transportlīdzekļa kategorija (ja attiecināms) (b):

1.1.5.

Motora kategorija: dīzeļdegviela / benzīns / LPG / NG-H / NG-L / NG-HL / etanols (ED95) / etanols (E85) / LNG / LNG20  / B100 (1):

1.1.5.1.

Duālas degvielas motora tips: 1A tips / 1B tips / 2A tips / 2B tips / 3B tips (1) (d1):

1.1.6.

Ražotāja nosaukums un adrese:

1.1.7.

Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

1.2.

Ja 1.1. punktā minētais motors apstiprināts kā atsevišķa tehniskā vienība:

1.2.1.

Motora/motoru saimes tipa apstiprinājuma numurs (1):

1.2.2.

Motora vadības bloka (ECU) programmatūras kalibrācijas numurs:

1.3.

Ziņas, kas jāsniedz attiecībā uz motora / motoru saimes (1) kā atsevišķas tehniskās vienības tipa apstiprinājumu (nosacījumi, kas jāievēro, uzstādot motoru transportlīdzeklī):

1.3.1.

Maksimālais un/vai minimālais retinājums ieplūdē:

1.3.2.

Maksimālais atļautais pretspiediens:

1.3.3.

Izplūdes sistēmas tilpums:

1.3.4.

Izmantošanas ierobežojumi (ja ir):

1.4.

Motora / cilmes motora (1) emisijas līmeņi

Nolietošanās koeficients (DF): aprēķinātais/noteiktais (1)

Turpmāk tabulā norāda DF vērtības un emisijas WHSC (ja attiecināms) un WHTC testos.

1.4.1.

WHSC tests

4. tabula

WHSC tests

WHSC tests (ja attiecināms) (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

NOX

PM masa

NH3

PM skaits

Piereiz./piesk. (1)

 

 

 

 

 

 

 

Emisijas

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masa

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM skaits

(#/kWh)

Testa rezultāts

 

 

 

 

 

 

 

Aprēķināts ar DF

 

 

 

 

 

 

 

CO2 masas emisija: … g/kWh

Degvielas patēriņš … g/kWh

1.4.2.

WHTC tests

5. tabula

WHTC tests

WHTC tests (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

CH4 (d4)

NOx

PM masa

NH3

PM skaits

Reiz./sask. (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisijas

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masa

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM skaits

(#/kWh)

Aukstā iedarbināšana

 

 

 

 

 

 

 

 

Karstā iedarbināšana bez reģenerācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

Karstā iedarbināšana ar reģenerāciju (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,u (piereiz./piesk.) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,d (piereiz./piesk.) (1)

Svērtais testa rezultāts

 

 

 

 

 

 

 

 

Galīgais testa rezultāts ar DF

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 masas emisija: … g/kWh

Degvielas patēriņš: … g/kWh

1.4.3.

Tests brīvgaitā

6. tabula

Tests brīvgaitā

Tests

CO vērtība

(% tilp.)

Lambda (1)

Motora apgriezieni (min–1)

Motora eļļas temperatūra (°C)

Tests pie pazeminātiem brīvgaitas apgriezieniem

 

N/A

 

 

Tests pie paaugstinātiem brīvgaitas apgriezieniem

 

 

 

 

1.4.4.

PEMS pierādīšanas tests

6.a tabula

PEMS pierādīšanas tests

Transportlīdzekļa tips (piem., M3, N3 un lietojums, piem., kravas automobilis ar virsbūvi vai vilcējs ar puspiekabi, pilsētas autobuss)

 

Transportlīdzekļa apraksts (piem., transportlīdzekļa modelis, prototips)

 

Testa izturēšanas-neizturēšanas rezultāts (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

PM skaits

Darba cikla atbilstības koeficients (11)

 

 

 

 

 

 

CO2 masas cikla atbilstības koeficients (11)

 

 

 

 

 

 

Brauciena informācija

Pilsēta

Lauku apvidus

Automaģistrāle

Brauciena laika daļas ekspluatācijā pilsētā, lauku apvidū un uz automaģistrāles, kā aprakstīts Regulas (ES) Nr. 582/2011 II pielikuma 4.5. punktā

 

 

 

Brauciena laika daļas paātrinājumā, palēninājumā, ātrumturē un apstāšanās, kā aprakstīts Regulas (ES) Nr. 582/2011 II pielikuma 4.5.5. punktā

 

 

 

 

Minimālā

Maksimālā

Vidējā jauda darba ciklā (%)

 

 

CO2 masas cikla ilgums (s)

 

 

Darba cikls: derīgo ciklu procentuālais daudzums

 

CO2 masas cikls: derīgo ciklu procentuālais daudzums

 

Degvielas patēriņa pastāvīguma koeficients

 

1.5.

Jaudas mērījums

1.5.1.

Testa stendā izmērītā motora jauda

7. tabula

Testa stendā izmērītā motora jauda

Izmērītie motora apgriezieni (apgr./min.)

 

 

 

 

 

 

 

Izmērītā degvielas plūsma (g/h)

 

 

 

 

 

 

 

Izmērītais griezes moments (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Izmērītā jauda (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Barometriskais spiediens (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Ūdens tvaika spiediens (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Ieplūdes gaisa temperatūra (K)

 

 

 

 

 

 

 

Jaudas korekcijas koeficients

 

 

 

 

 

 

 

Koriģētā jauda (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Papildu jauda (kW) (1)

 

 

 

 

 

 

 

Lietderīgā jauda (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Lietderīgais griezes moments (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Koriģētais īpatnējais degvielas patēriņš (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

Papildu ziņas, piem., jaudas korekcijas koeficients katrai deklarētajai degvielai (ja attiecināms)
;

h)

pielikuma 7. papildinājuma papildpielikuma 1.1.5. punktu aizstāj ar šādu:

“1.1.5.

Motora kategorija: dīzeļdegviela/benzīns/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanols (ED95)/etanols (E85)/LNG/LNG20 /B100(1):”.

2.

II pielikuma 4.4.2. punktu papildina ar šādu teikumu:

“B100 tipa apstiprinājuma gadījumā apstiprinātājas iestādes var pieprasīt testēt transportlīdzekli ar biodīzeļdegvielu ar jebkādu FAME saturu.”

3.

IX pielikumā iedaļā ar nosaukumu “Degvielu tehniskie dati kompresijas aizdedzes motoru un duālās degvielas motoru testēšanai” pēc tabulas “Tips: dīzeļdegviela (B7)” pievieno šādu tabulu:

Tips: tīra biodīzeļdegviela (B100) kompresijaizdedzes motoriem

Parametrs

Mērvienība

Robežvērtības

Testa metode

Minimālā

Maksimālā

FAME saturs

% (m/m)

96,5

EN 14103

Blīvums 15 °C temperatūrā

kg/m3

860

900

EN ISO 3675

EN ISO 12185

Viskozitāte 40 °C temperatūrā  (1)

mm2/s

3,50

5,00

EN ISO 3104

EN 16896

Uzliesmošanas temperatūra

°C

101

EN ISO 2719

EN ISO 3679  (2)

Cetānskaitlis  (3)

51,0

EN ISO 5165

EN 15195

EN 16715

EN 17155

Vara sloksnes korozija (3 h pie 50 °C temperatūras)

Reitings

1. klase

EN ISO 2160

Noturība pret oksidāciju (110 °C temperatūrā)

h

8,0

EN 14112

EN 15751

Skābes skaitlis

mg KOH/g

0,50

EN 14104

Joda skaitlis

g joda/100 g

120

EN 14111

EN 16300

Linolēnskābes metilesteris

% (m/m)

12,0

EN 14103

Polinepiesātinātie (≥ 4 dubultsaites) metilesteri

% (m/m)

1,00

EN 15779

Metanola saturs

% (m/m)

0,20

EN 14110

Monoglicerīdu saturs

% (m/m)

0,70

EN 14105

Diglicerīdu saturs

% (m/m)

0,20

EN 14105

Triglicerīdu saturs

% (m/m)

0,20

EN 14105

Brīvais glicerīns

% (m/m)

0,02

EN 14105

EN 14106

Glicerīni kopā

% (m/m)

0,25

EN 14105

Ūdens saturs

% (m/m)

0,050

EN ISO 12937

Kopējais piesārņojums

mg/kg

24

EN 12662

Sulfātpelnu saturs

% (m/m)

0,02

ISO 3987

Sēra saturs

mg/kg

10,0

EN ISO 20846

EN ISO 20884

EN ISO 13032

I grupas metāli (Na+K)

mg/kg

5,0

EN 14108

EN 14109

EN 14538

II grupas metāli (Ca+Mg)

mg/kg

5,0

EN 14538

Fosfora saturs

mg/kg

4,0

EN 14107

EN 16294


(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/70/EK (1998. gada 13. oktobris), kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK (OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.).”;”


(1)  Ja CFPP ir –20 °C vai zemāka, viskozitāti mēra pie –20 °C temperatūras. Izmērītā vērtība nepārsniedz 48 mm2/s. Šādā gadījumā testēšanas standartmetodes piemēro bez precīzijas datiem neņūtoniskas reakcijas dēļ divfāzu sistēmā.

(2)  Izmanto 2 ml paraugu un aparatūru, kas aprīkota ar termiskās noteikšanas ierīci.

(3)  FAME atvasinātā cetānskaitļa noteikšana dažu testa metožu precīzijnoteikšanā nav iekļauta.”


Top