EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2123

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2123 (2022. gada 13. jūlijs), ar kuru nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām, ko kompetentās iestādes izmanto, sniedzot EVTI paziņojumus par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem piemērojamām valsts tirgvedības prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/4852

OV L 287, 8.11.2022, p. 120–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2123/oj

8.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/120


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2123

(2022. gada 13. jūlijs),

ar kuru nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām, ko kompetentās iestādes izmanto, sniedzot EVTI paziņojumus par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem piemērojamām valsts tirgvedības prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (1) un jo īpaši tās 28. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Dalībvalstīs dažādi regulētās valsts prasības tirgvedības paziņojumiem var radīt šķēršļus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas Savienībā. Standarta veidlapas, veidnes un procedūras paziņojumiem, ko valstu kompetentās iestādes sniedz EVTI, nodrošina, ka publikācijas, kas EVTI jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 6. punktu, ir skaidras un mazina juridisko nenoteiktību. Lai atvieglotu minēto paziņojumu apstrādi un sekmētu EVTI atbilstību Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 6. punktā noteiktajām publicēšanas prasībām, būtu jānosaka pienākums kompetentajām iestādēm informēt EVTI ar īpašas adreses starpniecību, konkrētos termiņos un izmantojot saskaņotas standarta veidlapas un veidnes.

(2)

Lai EVTI atvieglotu paziņojumu apstrādi, kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto viena no divām dažādām veidnēm atkarībā no tā, vai tās sniedz paziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. vai 3. punktu.

(3)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(4)

EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu.

(5)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (3) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2022. gada 1. jūnijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kontaktpunkts

EVTI paziņo kompetentajām iestādēm kontaktinformāciju, tostarp elektronisko adresi, ko izmanto paziņojumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. un 3. punktu.

2. pants

Termiņš

1.   Kompetentās iestādes Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. punktā minēto paziņojumu sniedz divu mēnešu laikā pēc 2022. gada 28. novembris.

2.   Kompetentās iestādes Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 3. punktā minēto paziņojumu sniedz pirms paziņotās izmaiņas piemērošanas dienas attiecīgajā dalībvalstī.

3. pants

Veidnes un iesniegšana

1.   Sniedzot paziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. punktu, kompetentās iestādes izmanto šīs regulas I pielikumā iekļauto veidni.

2.   Sniedzot paziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 3. punktu, kompetentās iestādes izmanto šīs regulas II pielikumā iekļauto veidni.

3.   Kompetentās iestādes 1. un 2. punktā minētās veidnes iesniedz, izmantojot elektronisko adresi, ko EVTI norādījusi saskaņā ar 1. pantu.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. punktā minēto paziņojumu veidne

A IEDAĻA

Vispārīgā informācija

Paziņojuma datums:

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Kompetentā iestāde:

Juridiskā adrese:

Ziņas par personu, kas atbild par paziņojumu:

 

Vārds, uzvārds:

 

Tālrunis:

 

E-pasts:

B IEDAĻA

Informācija par paziņotajiem valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas piemērojami tirgvedības paziņojumiem

Lauks

Apakšlauks

Apraksts

1.

Ja paziņojums ietver vairākus valsts pasākumus, 1.–7. apakšlauku atkārto un aizpilda par katru paziņoto valsts pasākumu.

1.

Valsts pasākuma veids

Paskaidrojiet, vai paziņotais valsts pasākums ir normatīvs vai administratīvs akts.

2.

To paziņoto valsts normatīvo vai administratīvo aktu oficiālais nosaukums oriģinālvalodā, kas piemērojami kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju tirgvedības paziņojumiem

 

3.

2. punktā paredzētā normatīvā vai administratīvā akta oficiālā nosaukuma tulkojums valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā

 

4.

Datums, kad valsts tiesību sistēmā sāk piemērot paziņoto normatīvo vai administratīvo aktu

 

5.

Hipersaite uz dalībvalsts oficiālās tīmekļa vietnes attiecīgo sadaļu, kurā ietverts valsts normatīvā vai administratīvā akta pilnais teksts

 

6.

Paziņotā valsts normatīvā vai administratīvā akta kopsavilkums (valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā)

 

7.

Papildu informācija (nav obligāta)

 


II PIELIKUMS

Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 3. punktā minēto paziņojumu veidne

A IEDAĻA

Vispārīgā informācija

Paziņojuma datums:

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Kompetentā iestāde:

Juridiskā adrese:

Ziņas par personu, kas atbild par paziņojumu:

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

B IEDAĻA

Informācija par izmaiņām valsts normatīvajos un administratīvajos aktos, kas piemērojami tirgvedības paziņojumiem

Lauks

Apakšlauks

Apraksts

1.

Gadījumā, ja paziņojums ietver vairākas izmaiņas vienā valsts normatīvajā vai administratīvajā aktā, 1.–8. apakšlauku aizpilda vienu reizi, un tajos ietver visas izmaiņas, kas veiktas šādā valsts pasākumā.

Gadījumā, ja paziņojums ietver izmaiņas vairākos valsts pasākumos, 1.–8. apakšlauku atkārto un aizpilda par katru valsts pasākumu, kurā veiktas izmaiņas.

1.

Valsts pasākuma veids

Paskaidrojiet, vai paziņotais valsts pasākums, ar ko groza valsts normatīvo vai administratīvo aktu, ir normatīvs vai administratīvs akts.

2.

To paziņoto valsts normatīvo vai administratīvo aktu oficiālais nosaukums oriģinālvalodā, kas piemērojami kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju tirgvedības paziņojumiem

 

3.

2. punktā paredzētā normatīvā vai administratīvā akta oficiālā nosaukuma tulkojums valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā

 

4.

Datums, kad tika pieņemts paziņotais normatīvais vai administratīvais akts vai cits akts, kas maina informāciju, kura tika sākotnēji sniegta saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. punktu

 

5.

Datums, kad sāk piemērot paziņoto normatīvo vai administratīvo aktu vai citu aktu, kas maina informāciju, kura tika sākotnēji sniegta saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. punktu

 

6.

Hipersaite uz dalībvalsts oficiālās tīmekļa vietnes attiecīgo sadaļu, kurā ietverts valsts normatīvā vai administratīvā akta vai cita akta pilnais teksts

 

7.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 28. panta 2. punktu paziņotā valsts normatīvā vai administratīvā akta kopsavilkums, kas atjaunināts pēc šajā veidlapā paziņotajām izmaiņām (valodā, ko parasti lieto starptautisko finanšu jomā)

 

8.

Papildu informācija (nav obligāta)

 


Top