EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2121

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2121 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm un EVTI saistībā ar Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/4853

OV L 287, 8.11.2022, p. 86–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2121/oj

8.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/86


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2121

(2022. gada 13. jūlijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm un EVTI saistībā ar Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (1), un jo īpaši tās 32. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) Regulas (ES) 2020/1503 nolūkos spēj efektīvi un laikus sadarboties un apmainīties ar informāciju, ir lietderīgi noteikt standarta veidlapas, veidnes un procedūras, kas kompetentajām iestādēm un EVTI jāizmanto šādai sadarbībai un informācijas apmaiņai, tostarp attiecīgu pieprasījumu iesniegšanai, apstiprinājumam par šādu pieprasījumu saņemšanu un atbildēm uz tiem, kā arī informācijas bezpieprasījuma nosūtīšanai.

(2)

Lai atvieglotu saziņu, kompetentajām iestādēm un EVTI būtu jāizraugās kontaktpunkts, kas nodarbotos ar Regulas (ES) 2020/1503 32. panta 1. punktā minēto sadarbību un informācijas apmaiņu.

(3)

Lai nodrošinātu to, ka kompetentās iestādes efektīvi un paātrināti izskata sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumus, katrā pieprasījumā būtu skaidri jāizklāsta šāda pieprasījuma iemesli. Sadarbības un informācijas apmaiņas procedūrām būtu jāveicina kompetento iestāžu un EVTI mijiedarbība visā procesa gaitā.

(4)

Tā kā kompetentās iestādes var lūgt EVTI koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi, ir lietderīgi noteikt standarta veidlapu, kas kompetentajām iestādēm jāizmanto, iesniedzot šādus pieprasījumus.

(5)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(6)

Šīs regulas prasības attiecas uz kompetentajām iestādēm un EVTI, nevis uz tirgus dalībniekiem. Tāpēc EVTI uzskatīja, ka saistībā ar šajā regulā iekļauto īstenošanas standartu projektu darbības jomu un ietekmi ir ļoti nesamērīgi veikt sabiedrisko apspriešanu par šo standartu vai analizēt tā iespējamās izmaksas un ieguvumus.

(7)

EVTI ir lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu,

(8)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (3) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kontaktpunkti

1.   Kompetentās iestādes un EVTI katra izraugās kontaktpunktus nolūkā darīt zināmus pieprasījumus sadarboties un veikt informācijas apmaiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. pantu.

2.   Kompetentās iestādes paziņo EVTI sīku informāciju par saviem 1. punktā minētajiem kontaktpunktiem un pastāvīgi informē EVTI par jebkādām izmaiņām šajā informācijā.

3.   EVTI uztur un pastāvīgi atjaunina sarakstu ar visiem kontaktpunktiem, kas izraudzīti saskaņā ar 1. punktu.

2. pants

Sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījums

1.   Kad EVTI vai kompetentā iestāde iesniedz sadarbības un informācijas apmaiņas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. pantu, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde un EVTI izmanto šīs regulas I pielikumā iekļauto standarta veidlapu. Pieprasījuma iesniedzēja puse adresē pieprasījumu attiecīgi pieprasījuma saņēmējas kompetentās iestādes vai EVTI kontaktpunktam.

2.   Iesniedzot informācijas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde vai EVTI sīkāk precizē attiecīgo pieprasīto informāciju un vajadzības gadījumā identificē problēmas, kas saistītas ar pieprasītās informācijas konfidencialitāti.

3.   Steidzamos gadījumos pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde vai EVTI sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu var darīt zināmu mutiski, ja apstiprinājumu par šādu pieprasījumu veic rakstiski pieņemamā termiņā, izņemot, ja pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde vai EVTI ir vienojusies citādi.

3. pants

Apstiprinājums par pieprasījumu saņemšanu

1.   Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā EVTI 10 darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņemts pieprasījums, kas iesniegts saskaņā ar 2. pantu, nosūta attiecīgi pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei vai EVTI apstiprinājumu par saņemšanu, izmantojot II pielikumā iekļauto veidlapu, un, ja iespējams, norāda paredzamo atbildes datumu.

2.   Ja pieprasījuma saņēmējai kompetentajai iestādei vai attiecīgā gadījumā EVTI ir šaubas par sadarbības saturu vai informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. panta 1. punktu Regulas (ES) Nr. 1095/2010 nolūkā un saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, tā pēc iespējas drīz, izmantojot jebkādus piemērotus mutiskus vai rakstiskus līdzekļus, pieprasa papildu skaidrojumus. Iestāde, kurai adresēts šāds pieprasījums, sniedz tūlītēju atbildi.

4. pants

Atbilde uz pieprasījumiem

1.   Atbildot uz pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 2. pantu, pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā EVTI:

a)

izmanto III pielikumā iekļauto standarta veidlapu;

b)

savu pilnvaru robežās veic visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu prasīto sadarbību vai informāciju;

c)

rīkojas bez liekas kavēšanās, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un jebkādu nepieciešamību iesaistīt trešās personas.

2.   Steidzamos gadījumos pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā EVTI atbildi uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu var sniegt mutiski, ar nosacījumu, ka atbildi pēc tam sniedz rakstiski, pieņemamā termiņā, izmantojot III pielikumā iekļauto veidlapu, izņemot, ja pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā ir vienojusies citādi.

5. pants

Saziņas līdzekļi

1.   Neskarot 2. panta 3. punktu un 4. panta 2. punktu, standarta veidlapas nosūta rakstiski.

2.   Nosakot vispiemērotāko saziņas līdzekli, pienācīgi ņem vērā konfidencialitātes apsvērumus, korespondencei nepieciešamo laiku, paziņojamā materiāla apjomu un to, cik viegli pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei vai attiecīgi EVTI ir piekļūt informācijai.

3.   Jebkādi izmantotie saziņas līdzekļi nodrošina, ka nosūtīšanas laikā tiek saglabāts apmaiņas priekšmeta pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte.

6. pants

Procedūras sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījuma izskatīšanai

1.   Pieprasījuma iesniedzēja iestāde informē pieprasījuma saņēmēju kompetento iestādi vai attiecīgi EVTI, ja tai kļūst zināmi apstākļi, kas var izraisīt kavēšanos par vairāk nekā piecām darbdienām pēc paredzamās atbildes dienas, kas noteikta saskaņā ar 3. panta 1. punktu.

2.   Ja pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā EVTI pieprasījumu ir atzinusi par steidzamu, pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde vai attiecīgā gadījumā EVTI vienojas par to, cik bieži tā informē pieprasījuma iesniedzēju pusi par progresu, kas gūts saistībā ar pieprasījuma izskatīšanu, un par paredzamo atbildes datumu.

3.   Kompetentās iestādes vai EVTI sadarbojas, lai atrisinātu grūtības, ka varētu rasties, izskatot kādu pieprasījumu.

4.   Kompetentās iestādes un EVTI atbilstošā gadījumā savstarpēji sniedz atsauksmes par saņemtās palīdzības lietderību, tās lietas iznākumu, attiecībā uz kuru tika lūgta palīdzība, un problēmām, kas radušās, sniedzot šādu palīdzību.

7. pants

Pieprasījums EVTI koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi

1.   Pieprasot EVTI koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. panta 2. punktu, kompetentās iestādes izmanto šīs regulas IV pielikumā iekļauto standarta veidlapu.

2.   Kompetentās iestādes nekavējoties sniedz EVTI visu informāciju, kas nepieciešama tās pienākumu veikšanai.

3.   Ja EVTI ir iesniegts pieprasījums saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. panta 2. punktu koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi, EVTI var ad hoc kārtībā izveidot pagaidu grupu, kurā iekļauj to dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras skar minētā inspekcija vai izmeklēšana.

8. pants

Informācijas bezpieprasījuma nosūtīšana

1.   Ja pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes vai EVTI rīcībā ir informācija, kas, pēc tās domām, palīdzētu attiecīgi EVTI vai kompetentajai iestādei pildīt to pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/1503, tā minēto informāciju nosūta, izmantojot šīs regulas III pielikumā iekļauto standarta veidlapu.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, ja informāciju nosūtošā kompetentā iestāde vai EVTI uzskata, ka informācija būtu jānosūta steidzami, tā sākotnēji var sniegt informāciju mutiski. Šādā gadījumā turpmāku informācijas nosūtīšanu veic, izmantojot III pielikumā iekļauto standarta veidlapu, ja vien kompetentā iestāde vai EVTI, kas saņem informāciju, nevienojas citādi.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


I PIELIKUMS

Veidlapa sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumam saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. pantu

Sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījums

Atsauces numurs:

Datums:

Vispārīga informācija

NOSŪTĪTĀJS:

Valsts kompetentā iestāde

EVTI

Dalībvalsts:

Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

Adrese:

Adrese

(Kontaktpunkta kontaktinformācija):

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Saņēmējs:

Adrese:

(Kontaktpunkta kontaktinformācija):

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā [ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]!

Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. pantu vēlamies uzzināt jūsu viedokli par turpmāk sīki izklāstītajiem jautājumiem.

Lūdzam sniegt atbildi uz iepriekš minēto pieprasījumu līdz [ievietojiet orientējošo atbildes sniegšanas datumu un – steidzama pieprasījuma gadījumā – ievietojiet iesniedzamās informācijas termiņu] vai, ja tas nav iespējams, norādi par to, kad jūs plānojat spēt nodrošināt pieprasīto palīdzību.

Pieprasījuma veids

Lūdzu, iezīmējiet attiecīgo(-ās) aili(-es):

Kompetento iestāžu izmeklēšanas un uzraudzības pilnvaras

Kompetento iestāžu sadarbība

Piesardzības pasākumi

Cits

Ja atbilde ir “Cits”, lūdzu, precizējiet:

Pieprasījuma iemesli

[ievietojiet nozaru tiesību aktu noteikumu(-s), saskaņā ar kuru(-iem) pieprasījuma iesniedzēja iestāde ir kompetenta izskatīt attiecīgo jautājumu]

Pieprasījums attiecas uz sadarbību vai informācijas apmaiņu par…

……

[ievietojiet pieprasījuma priekšmeta aprakstu, mērķi, kādēļ tiek pieprasīta sadarbība vai informācijas apmaiņa, jebkādas izmeklēšanas pamatā esošos faktus, uz ko balstās pieprasījums, un paskaidrojumu par to, kā izmeklēšana var palīdzēt]

Papildinot…

[attiecīgā gadījumā, lūdzu, ievietojiet informāciju par iepriekšējo pieprasījumu, kas ir šā pieprasījuma pamatā]

Steidzama pieprasījuma un termiņu noteikšanas gadījumā, lūdzu, sniedziet pilnīgu paskaidrojumu par pieprasījuma steidzamību un paskaidrojumu par termiņiem, līdz kuriem iesniedzēja iestāde ir lūgusi sniegt šo informāciju:

Papildu informācija:

Šajā pieprasījumā iekļautā informācija ir konfidenciāla saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 35. pantu. Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un attiecīgās kompetentās iestādes tos apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas “Datu subjekta tiesības” 2. iedaļu “Informācija un piekļuve personas datiem”.

Ar cieņu

[paraksts]


II PIELIKUMS

Veidlapa apstiprinājumam par saņemšanu

Apstiprinājums par saņemšanu

Atsauces numurs:

Datums:

Valsts kompetentā iestāde

EVTI

Dalībvalsts:

Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

Adrese:

Adrese

(Kontaktpunkta kontaktinformācija)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts (ja piemērojams):

Saņēmējs:

Adrese:

(Kontaktpunkta kontaktinformācija)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā [ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]!

Pēc jūsu pieprasījuma [ievietojiet atsauci uz pieprasījumu] saņemšanas mēs apstiprinām, ka esam to saņēmuši [ievietojiet datumu, kad tika saņemts pieprasījums par sadarbību vai informācijas apmaiņu].

Lēstais atbildes sniegšanas datums: …

Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un attiecīgās kompetentās iestādes tos apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas “Datu subjekta tiesības” 2. iedaļu “Informācija un piekļuve personas datiem”.

Ar cieņu

[paraksts]


III PIELIKUMS

Veidlapa atbildei uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu un uz informācijas bezpieprasījuma apmaiņu

Atbilde uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu

Atsauces numurs:

Datums:

Vispārīga informācija

Valsts kompetentā iestāde

EVTI

Dalībvalsts:

Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

Adrese:

Adrese

(Kontaktpunkta kontaktinformācija):

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts:

Saņēmējs:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu):

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā [ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]!

Apstiprinām, ka mēs esam izskatījuši Jūsu [dd.mm.gggg.] pieprasījumu ar atsauces numuru [ierakstīt pieprasījuma atsauces numuru] [nepiemēro informācijas bezpieprasījuma apmaiņas gadījumā].

Ievāktā informācija

[ja ir ievākta informācija, lūdzu, to izklāstiet šeit vai paskaidrojiet, kā tā tiks sniegta].

[informācijas bezpieprasījuma apmaiņas gadījumā, lūdzu, norādiet informāciju, kas tiek sniegta bez pieprasījuma].

[Sniegtā informācija ir konfidenciāla un tiek atklāta [ievietojiet pieprasījuma iesniedzējas iestādes nosaukumu] saskaņā ar [ievietojiet Regulas (ES) 2020/1503 noteikumu] un pamatojoties uz to, ka tiks saglabāta informācija konfidencialitāte saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 35. pantu]. [vai] [Sniegto informāciju drīkst atklāt saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 35. panta 1. punktu.]

Attiecīgā gadījumā, lūdzu, sniedziet paskaidrojumu par jebkādiem precizējumiem, kas var būt nepieciešami attiecībā uz precīzu pieprasīto informāciju:

Lūdzu, pēc savas iniciatīvas sniedziet visu svarīgo informāciju, kas varētu turpmāk palīdzēt sadarbībai vai informācijas apmaiņai pieprasījuma nolūkos:

Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un attiecīgās kompetentās iestādes tos apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas “Datu subjekta tiesības” 2. iedaļu “Informācija un piekļuve personas datiem”.

Ar cieņu

[paraksts]


IV PIELIKUMS

Veidlapa pieprasījumam EVTI koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 32. panta 2. punktu

Pieprasījums koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi

Atsauces numurs:

Datums:

Vispārīga informācija

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

Adrese:

(Kontaktpunkta kontaktinformācija):

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

(Kontaktpunkta kontaktinformācija):

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Informācija par koordinācijas pieprasījumu

Pieprasījuma iemesli

[ievietojiet nozaru tiesību aktu noteikumu(-s), saskaņā ar kuru(-iem) pieprasījuma iesniedzēja iestāde ir kompetenta izskatīt attiecīgo jautājumu]

Pieprasījums koordinēt inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas ar pārrobežu ietekmi uz

[ievietojiet pieprasījuma priekšmeta aprakstu, mērķi, kādēļ tiek pieprasīta inspekcija vai izmeklēšana uz vietas ar pārrobežu ietekmi, izmeklēšanas pamatā esošos faktus, uz ko balstās pieprasījums, un paskaidrojumu par to, kā izmeklēšana var palīdzēt]

Papildinot

[attiecīgā gadījumā, lūdzu, ievietojiet informāciju par iepriekšējo pieprasījumu, kas ir šā pieprasījuma pamatā]

Steidzama pieprasījuma un termiņu noteikšanas gadījumā, lūdzu, sniedziet pilnīgu paskaidrojumu par pieprasījuma steidzamību un paskaidrojumu par termiņiem, līdz kuriem iesniedzēja iestāde ir lūgusi sniegt šo informāciju:

Papildu informācija:

Šajā pieprasījumā iekļautā informācija ir konfidenciāla saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 35. pantu. Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un attiecīgās kompetentās iestādes tos apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas “Datu subjekta tiesības” 2. iedaļu “Informācija un piekļuve personas datiem”.

Ar cieņu

[paraksts]


Top