EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2120

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2120 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz datu standartiem un formātiem, veidnēm un procedūrām informācijas ziņošanai par projektiem, kas finansēti ar kolektīvās finansēšanas platformu starpniecību (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/4837

OV L 287, 8.11.2022, p. 76–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2120/oj

8.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/76


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2120

(2022. gada 13. jūlijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz datu standartiem un formātiem, veidnēm un procedūrām informācijas ziņošanai par projektiem, kas finansēti ar kolektīvās finansēšanas platformu starpniecību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Lai kompetentās iestādes varētu efektīvi apkopot un salīdzināt informāciju par finansētajiem kolektīvās finansēšanas projektiem, būtu jānodrošina to standartu un formātu konsekvence, ko kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji izmanto, ziņojot minēto informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 16. panta 1. punktu. Tāpēc būtu jānosaka veidne, kurā paredzēti vienoti standarti un formāti minētās informācijas paziņošanai.

(2)

Lai kompetentās iestādes varētu laikus apkopot informāciju un pēc tam to iesniegt EVTI, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem informācija par kalendāro gadu būtu jāpaziņo kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā līdz nākamā gada februāra beigām. Lai kompetentajām iestādēm un EVTI sniegtu visaptverošu informāciju, kas ir nepieciešama, lai uzlabotu kompetento iestāžu spēju uzraudzīt attiecīgās vienības, kā arī lai EVTI varētu izstrādāt un publicēt pilnīgu statistiku par kolektīvās finansēšanas tirgu Savienībā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju paziņotajā informācijā būtu jāiekļauj dati par visiem projektiem, kas finansēti kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja platformā, tostarp par projektiem, kas attiecīgajā gadā nav piesaistījuši nekādus līdzekļus. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina, ka to sniegtā informācija ir pilnīga un precīza.

(3)

Ņemot vērā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju ziņojamās informācijas sensitivitāti, minētās informācijas paziņošanas procedūrām būtu jānodrošina paziņotās informācijas konfidencialitāte.

(4)

Lai nodrošinātu konkrētu un efektīvu projekta īpašnieku identifikāciju, būtu jāziņo par to parasti izmantotajiem identifikatoriem. Ja projekta īpašnieks ir juridiska persona, jānorāda projekta īpašnieka ISO 17442 juridiskās personas identifikatora kods (LEI). Ņemot vērā to, ka nav vienota starptautiska standarta fizisku personu identificēšanai, un ņemot vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt projektu īpašnieku, kas ir fiziskas personas, skaidru identifikāciju, attiecībā uz šiem projektu īpašniekiem būtu jāziņo par Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 (2) 6. pantā noteikto identifikatoru. Turklāt, lai nodrošinātu datu sadarbspēju un lai paziņoto informāciju varētu papildināt ar citiem datiem, kas pieejami Regulas (ES) 2020/1503 23. pantā minētajā ieguldījumu pamatinformācijas lapā, būtu jāpaziņo kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikators, kas noteikts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/2119 (3) 3. pantu.

(5)

Lai EVTI varētu efektīvi apkopot un salīdzināt informāciju pārrobežu mērogā un izstrādāt statistiku par kolektīvās finansēšanas tirgu Savienībā, būtu jānodrošina to standartu un formātu konsekvence, ko kompetentās iestādes izmanto, sniedzot EVTI informāciju par kolektīvās finansēšanas projektiem. Tāpēc būtu jānosaka veidne, kurā paredzēti vienoti standarti un formāti minētās informācijas paziņošanai. Kompetentajām iestādēm būtu jāsniedz EVTI pilnīga un precīza informācija, norādot projekta īpašnieku, kas anonimizēts, izmantojot kopīgu metodi.

(6)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(7)

EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37. pantu.

(8)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (5) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Datu standarti un formāti, veidne un procedūras informācijas paziņošanai kompetentajām iestādēm

1.   Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 16. panta 1. punktu paziņotā informācija ietver pilnīgu un precīzu šīs regulas pielikuma 2. tabulā minēto informāciju saskaņā ar minētajā tabulā norādītajiem standartiem un formātiem, izmantojot elektronisku veidlapu kopējā CSV veidnē vai citā alternatīvā formātā, ko akceptējusi kompetentā iestāde, kurai jāsniedz informācija.

2.   Procedūras informācijas paziņošanai saskaņā ar šo pantu ietver mehānismus, ar kuriem tiek nodrošināta paziņotās informācijas konfidencialitāte.

3.   Šā panta 1. punktā minēto informāciju par katru kalendāro gadu paziņo līdz nākamā kalendārā gada februāra beigām.

4.   Šā panta 1. punktā minētajā informācijā iekļauj:

a)

attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju – ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) kodu;

b)

attiecībā uz projekta īpašnieku:

i)

LEI kodu, ja projekta īpašnieks ir juridiska persona;

ii)

Deleģētās regulas (ES) 2017/590 6. pantā noteikto identifikatoru, ja projekta īpašnieks ir fiziska persona;

c)

attiecībā uz katru atsevišķo projektu – kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikatoru, kas noteikts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2022/2119 3. pantu.

2. pants

Datu standarti un formāti, veidne un procedūras informācijas paziņošanai EVTI

1.   Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 16. panta 2. punktu paziņotā informācija ietver pilnīgu un precīzu šīs regulas pielikuma 3. tabulā minēto informāciju saskaņā ar minētajā tabulā norādītajiem standartiem un formātiem, izmantojot elektronisku veidlapu kopējā CSV veidnē.

2.   Informāciju, kas ļauj identificēt projekta īpašnieku, anonimizē, izmantojot kopīgu kriptogrāfiskas jaucēšanas algoritmu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/590 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm (OV L 87, 31.3.2017., 449. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2119 (2022. gada 13. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par ieguldījumu pamatinformācijas lapu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 63. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


PIELIKUMS

1. tabula

Glosārijs 2. un 3. tabulai

SIMBOLS

DATU TIPS

DEFINĪCIJA

{ALPHANUM-n}

Līdz n burtciparu zīmēm

Brīvas formas teksta lauks.

{COUNTRYCODE_2}

2 burtciparu zīmes

Valsts divburtu kods, kā definēts ISO 3166-1 alpha-2 valsts kodiem

{CURRENCYCODE_3}

3 burtciparu zīmes

Valūtas trīsburtu kods, kā definēts ISO 4217 valūtas kodiem

{DECIMAL-n/m}

Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n zīmēm, no kurām maksimāli m zīmes var būt cipari aiz komata

Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām.

decimāldaļas atdala ar “,” (komats);

tūkstošu atdalīšanai neizmanto nekādas zīmes;

negatīviem skaitļiem priekšā norāda “–” (mīnusa zīme);

vērtības noapaļo un nesaīsina.

{INTEGER-n}

Vesels skaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem

Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām veselu skaitļu vērtībām.

tūkstošu atdalīšanai neizmanto nekādas zīmes;

negatīviem skaitļiem priekšā norāda “–” (mīnusa zīme).

{LEI}

20 burtciparu zīmes

ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) kods

{NATIONAL_ID}

35 burtciparu zīmes

Identifikācija saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/590 6. pantu.


2. tabula

Kompetentajām iestādēm sniedzamā informācija

Nr.

Lauks

Ziņojamie dati

Ziņošanai izmantojamais formāts un standarti

1.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja identifikācijas kods

Kods, ko izmanto, lai identificētu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, kurš ir atbildīgs par ziņojuma iesniegšanu.

{LEI}

2.

Pārskata periods

Gads, par kuru ziņojums ir iesniegts.

GGGG

Informācija par projektiem, attiecībā uz kuriem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir izteicis kolektīvās finansēšanas piedāvājumu pārskata periodā.

Par katru projektu atkārto 3. līdz 6. lauku. Ja piesaistītā summa ir izteikta vairāk nekā vienā valūtā, 5. līdz 6. lauku atkārto attiecīgi par katru valūtu.

3.

Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikators

Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma unikālais identifikators, kā norādīts 3. pantā Deleģētajā regulā (ES) 2022/2119.

{ALPHANUM-28}

4.

Nozare

Projekta nozare, kā norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1893/2006 (1) 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajā klasifikācijas pirmajā līmenī.

{ALPHANUM-1}

5.

Piesaistītā summa

Projektam piesaistītā summa.

Šajā laukā ziņotā informācija saskan ar vērtībām, kas norādītas 12. laukā.

{DECIMAL-18/5}

6.

Piesaistītās summas valūta

Valūta, kurā izteikta piesaistītā summa.

{CURRENCYCODE_3}

Informācija par katra projekta īpašnieku(-iem).

Par katru projekta īpašnieku atkārto 7. lauku.

7.

Projekta īpašnieka(-u) identifikators

Kods, ko izmanto projekta īpašnieka identificēšanai:

a)

ja projekta īpašnieks ir juridiska persona – LEI kods;

b)

ja projekta īpašnieks ir fiziska persona – identifikators, kas noteikts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/590 6. pantu.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Informācija par ieguldītājiem un katram projektam emitētajiem instrumentiem.

Ja jāuzrāda dažādi instrumentu veidi, dažādi ieguldītāju veidi, dažādas ieguldītāju valstis vai valūtas, 8.–13. lauku atkārto tik reižu, cik nepieciešams katrai instrumenta veida, ieguldītāja veida, ieguldītāja valsts un valūtas kombinācijai.

8.

Instrumenta veids

Emitēto instrumentu veids.

LOAN – aizdevumi

ICFP – kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautie instrumenti

EQUI – kapitāla vērtspapīru instrumenti, kas ir pārvedami vērtspapīri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (2) 4. panta 1. punkta 44) apakšpunktu, piemēram, tie, kas minēti attiecīgā punkta a) apakšpunktā

DEBT – parāda instrumenti, kas ir pārvedami vērtspapīri saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunktu, piemēram, tie, kas minēti attiecīgā punkta b) apakšpunktā

OTHR – citi pārvedamu vērtspapīru instrumenti, kas ir pārvedami vērtspapīri saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunktu, piemēram, tie, kas minēti attiecīgā punkta c) apakšpunktā

9.

Ieguldītāja veids

Ieguldītāju veids vai veidi, norādot, vai ieguldītājs ir:

a)

fiziska vai juridiska persona, kas ir profesionāls klients saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma I iedaļas 1.–4. punktu;

b)

fiziska vai juridiska persona, kurai ir kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja apstiprinājums, lai to uzskatītu par pieredzējušu ieguldītāju saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 II pielikumā noteiktajiem kritērijiem un procedūru;

c)

nepieredzējis ieguldītājs;

d)

projekta īpašnieks.

Ja 12. laukā uzrādītā summa attiecas uz summu, ko projektā ieguldījis projekta īpašnieks, šajā laukā uzrādītajā ieguldītāja veidā iekļauj d) apakšpunktā minēto projekta īpašnieku.

PROF – profesionāls klients saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma I iedaļas 1.–4. punktu;

SOPH – pieredzējis ieguldītājs saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 II pielikumā noteiktajiem kritērijiem un procedūru

RETL – nepieredzējis ieguldītājs

OTHR – projektu īpašnieki

10.

Ieguldītāja valsts

Ieguldītāju rezidences valsts nodokļu vajadzībām.

{COUNTRYCODE_2}

11.

Ieguldītāju skaits

Individuālo ieguldītāju skaits konkrētajam ieguldītāja veidam un ieguldītājai valstij.

{INTEGER-9}

12.

Ieguldītā summa

Konkrētā ieguldītāja veida un ieguldītājas valsts kopējā ieguldītā summa, kas izteikta maksājumam izmantotajā valūtā.

{DECIMAL-18/5}

13.

Ieguldītās summas valūta

Valūta, kurā izteikta ieguldītā summa.

{CURRENCYCODE_3}


3. tabula

EVTI ziņojamā informācija

Nr.

Lauks

Ziņojamie dati

Ziņošanai izmantojamais formāts un standarti

1.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja identifikācijas kods

Kods, ko izmanto, lai identificētu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, kurš ir atbildīgs par ziņojuma iesniegšanu.

{LEI}

2.

Pārskata periods

Gads, par kuru ziņojums ir iesniegts.

GGGG

Informācija par projektiem, attiecībā uz kuriem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir izteicis kolektīvās finansēšanas piedāvājumu pārskata periodā.

Par katru projektu atkārto 3. līdz 6. lauku. Ja piesaistītā summa ir izteikta vairāk nekā vienā valūtā, 5. līdz 6. lauku atkārto attiecīgi par katru valūtu.

3.

Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikators

Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma unikālais identifikators, kā norādīts 3. pantā Deleģētajā regulā (ES) 2022/2119.

{ALPHANUM-28}

4.

Nozare

Projekta nozare, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1893/2006 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajā klasifikācijas pirmajā līmenī.

{ALPHANUM-1}

5.

Piesaistītā summa

Projektam piesaistītā summa.

Šajā laukā ziņotā informācija saskan ar vērtībām, kas norādītas 12. laukā.

{DECIMAL-18/5}

6.

Piesaistītās summas valūta

Valūta, kurā izteikta piesaistītā summa.

{CURRENCYCODE_3}

Informācija par katra projekta īpašnieku(-iem).

Par katru projekta īpašnieku atkārto 7. lauku.

7.

Projekta īpašnieka(-u) anonimizēts identifikators

Projekta īpašnieka identifikators, kas anonimizēts saskaņā ar 2. panta 2. punktu.

{ALPHANUM}

Informācija par ieguldītājiem un katram projektam emitētajiem instrumentiem.

Ja jāuzrāda dažādi instrumentu veidi vai dažādi ieguldītāju veidi, dažādas ieguldītāju valstis vai valūtas, 8.–13. lauku atkārto tik reižu, cik nepieciešams katrai instrumenta veida, ieguldītāja veida, ieguldītāja valsts un valūtas kombinācijai.

8.

Instrumenta veids

Emitēto instrumentu veids.

LOAN – aizdevumi

ICFP – kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautie instrumenti

EQUI – pašu kapitāla vērtspapīru instrumenti, kas ir pārvedami vērtspapīri saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunktu, piemēram, tie, kas minēti attiecīgā punkta a) apakšpunktā

DEBT – parāda instrumenti, kas ir pārvedami vērtspapīri saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunktu, piemēram, tie, kas minēti attiecīgā punkta b) apakšpunktā

OTHR – citi pārvedamu vērtspapīru instrumenti, kas ir pārvedami vērtspapīri saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunktu, piemēram, tie, kas minēti attiecīgā punkta c) apakšpunktā

9.

Ieguldītāja veids

Ieguldītāju veids, norādot, vai ieguldītājs ir:

a)

fiziska vai juridiska persona, kas ir profesionāls klients saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma I iedaļas 1.–4. punktu;

b)

fiziska vai juridiska persona, kurai ir kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja apstiprinājums, lai to uzskatītu par pieredzējušu ieguldītāju saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 II pielikumā noteiktajiem kritērijiem un procedūru;

c)

nepieredzējis ieguldītājs;

d)

projekta īpašnieks.

Ja 12. laukā uzrādītā summa attiecas uz summu, ko projektā ieguldījis projekta īpašnieks, šajā laukā uzrādītajā ieguldītāja veidā iekļauj d) apakšpunktā minēto projekta īpašnieku.

PROF – profesionāls klients saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma I iedaļas 1.–4. punktu;

SOPH – pieredzējis ieguldītājs saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 II pielikumā noteiktajiem kritērijiem un procedūru

RETL – nepieredzējis ieguldītājs

OTHR – projektu īpašnieki

10.

Ieguldītāja valsts

Ieguldītāju rezidences valsts nodokļu vajadzībām.

{COUNTRYCODE_2}

11.

Ieguldītāju skaits

Individuālo ieguldītāju skaits konkrētajam ieguldītāja veidam un ieguldītājai valstij.

{INTEGER-9}

12.

Ieguldītā summa

Konkrētā ieguldītāja veida un ieguldītājas valsts kopējā ieguldītā summa, kas izteikta maksājumam izmantotajā valūtā.

{DECIMAL-18/5}

13.

Ieguldītās summas valūta

Valūta, kurā izteikta ieguldītā summa.

{CURRENCYCODE_3}


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).


Top