EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2119

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2119 (2022. gada 13. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par ieguldījumu pamatinformācijas lapu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/4844

OV L 287, 8.11.2022, p. 63–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2119/oj

8.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/63


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2119

(2022. gada 13. jūlijs),

ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par ieguldījumu pamatinformācijas lapu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (1) un jo īpaši tās 23. panta 16. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu dažādu kolektīvās finansēšanas piedāvājumu ieguldījumu pamatinformācijas lapu salīdzināmību un projektu īpašniekiem atvieglotu ieguldījumu pamatinformācijas lapu sagatavošanu, būtu jānosaka vienots attiecīgās informācijas noformējuma paraugs. Minētajam paraugam būtu jānodrošina, ka projektu īpašnieki ievēro līdzīgu noformējuma modeli pēc formas un būtības, vienlaikus pieļaujot nepieciešamo elastību, kurā ņemtas vērā katra kolektīvās finansēšanas piedāvājuma īpatnības sakarā ar to raksturu, mērogu un sarežģītību.

(2)

Lai nodrošinātu datu sadarbspēju un iespēju ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļauto informāciju salīdzināt ar citu informāciju, jo īpaši ar informāciju, kas paziņota saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/2120 (2), katrā ieguldījumu pamatinformācijas lapā būtu jāiekļauj unikāls identifikators kolektīvās finansēšanas piedāvājumam, uz kuru tā attiecas.

(3)

Lai projektu īpašniekiem dotu iespēju sniegt potenciālajiem ieguldītājiem būtisku papildu informāciju, vajadzētu būt iespējai iekļaut hipersaites, kurās būtu jāievēro vienots paraugs. Tomēr šīm hipersaitēm nebūtu jāmazina ieguldījumu pamatinformācijas lapas kā atsevišķa dokumenta vispusība. Tāpēc hipersaišu izmantošanai nebūtu jāatbrīvo projektu īpašnieki no pienākuma skaidri un visaptveroši iekļaut attiecīgo informāciju ieguldījumu pamatinformācijas lapā.

(4)

Lai potenciālie ieguldītāji varētu pieņemt uz informāciju balstītus ieguldījumu lēmumus, ieguldījumu pamatinformācijas lapā būtu jāiekļauj konkrēts, nevispārīgs apraksts par visiem attiecīgajiem riskiem, kas saistīti ar kolektīvās finansēšanas projektu, kolektīvās finansēšanas piedāvājumu un projekta īpašnieku.

(5)

Lai nodrošinātu ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļautās finanšu informācijas salīdzināmību un skaidrību un tādējādi uzlabotu pārredzamību potenciālajiem ieguldītājiem, finanšu pārskati un informācija būtu jāsniedz saskaņā ar vispāratzītiem standartiem un principiem.

(6)

Lai nodrošinātu pārredzamu informāciju par komisijas maksām, maksām un citām darījuma izmaksām, kas ieguldītājam rodas kolektīvās finansēšanas projekta darbības laikā, ieguldījumu pamatinformācijas lapā būtu jāsniedz tiešo un netiešo izmaksu sadalījums, kurā tiktu precizētas iesaistīšanās izmaksas, izstāšanās izmaksas, projekta laikā radušās izmaksas un blakusizdevumi.

(7)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(8)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37. pantu.

(9)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (4) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2022. gada 1. jūnijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ieguldījumu pamatinformācijas lapas paraugs

1.   Sniedzot informāciju Regulas (ES) 2020/1503 23. pantā minētajā ieguldījumu pamatinformācijas lapā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji izmanto šīs regulas pielikumā sniegto paraugu.

2.   Šā panta 1. punktā minēto informāciju dara pieejamu, tiklīdz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir publicējis attiecīgo kolektīvās finansēšanas piedāvājumu.

2. pants

Ieguldījumu pamatinformācijas lapas parauga formāta un valodas prasības

1.   Informāciju, kas minēta 1. pantā, sniedz viegli lasāmā veidā, un to noformē tā, lai to būtu vieglāk saprast, tostarp potenciālajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem, un ņemot vērā iespējamās izpratnes grūtības, ko rada kolektīvās finansēšanas piedāvājuma raksturs, mērogs un sarežģītība.

2.   Ieguldījumu pamatinformācijas lapā izmantotā valoda ir skaidra un kodolīga, un, ja ir iespējams izmantot ikdienas vārdus, izvairās no tehniskiem terminiem.

3. pants

Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikators

1.   xIeguldījumu pamatinformācijas lapā iekļauj attiecīgā kolektīvās finansēšanas piedāvājuma standartizētu, pastāvīgu un unikālu identifikatoru.

2.   Šā panta 1. punktā minētais identifikators ir šādu elementu konkatenācijas rezultāts šādā secībā:

a)

kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja juridiskās personas identifikatora (LEI) kods atbilstoši ISO 17442;

b)

kods, kas sastāv no astoņām ciparu rakstzīmēm, ko iekšēji ģenerē kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs un kas ir unikāls katram kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja publicētajam kolektīvās finansēšanas piedāvājumam.

3.   Identifikatoru, kas izveidots saskaņā ar 2. punktu, nemaina, veicot izmaiņas ieguldījumu pamatinformācijas lapu, kas izriet no kāda no turpmāk minētā:

a)

ieguldījumu pamatinformācijas lapas tulkojums dažādās valodās saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 23. panta 4. un 13. punktu;

b)

ieguldījumu pamatinformācijas lapas atjauninājumi saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 23. panta 8. un 12. punktu;

c)

citas nebūtiskas izmaiņas ieguldījumu pamatinformācijas lapā iekļautajā informācijā.

4. pants

Terminu izvēle ieguldījumu pamatinformācijas lapas paraugā

Ja pielikumā noteiktais ieguldījumu pamatinformācijas lapas paraugs ļauj izvēlēties terminus vai izteicienus, šo izvēli izdara šādi:

a)

izteicienus “mērķkapitāls” vai “kapitāla piesaistīšana” izmanto kolektīvās finansēšanas piedāvājumiem, kas saistīti ar pašu kapitāla pārvedamiem vērtspapīriem vai kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautiem instrumentiem;

b)

izteicienus “mērķfondi” vai “fondu aizņēmumi” izmanto kolektīvās finansēšanas piedāvājumiem, kas saistīti ar aizdevumiem, pārvedamiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, vai hibrīdinstrumentiem;

c)

terminus “pārvedami vērtspapīri” vai “kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļauti instrumenti” izmanto saskaņā ar piedāvāto instrumentu veidu.

5. pants

Hipersaišu izmantošana ieguldījumu pamatinformācijas lapas paraugā

1.   Ieguldījumu pamatinformācijas lapā var būt hipersaites, kā noteikts pielikumā sniegtajā paraugā.

2.   Hipersaites papildina sniegto informāciju un neaizstāj minēto informāciju, ja vien paraugā nav noteikts citādi.

3.   Hipersaites atbilst informācijai, kas sniegta citur ieguldījumu pamatinformācijas lapā, un hipersaitēs norādītie ārējie resursi ir brīvi un viegli pieejami.

6. pants

Ar kolektīvās finansēšanas piedāvājumu saistīto galveno risku veidi

1.   Galveno risku veidus, kas saistīti ar kolektīvās finansēšanas piedāvājumu, atklāj ieguldījumu pamatinformācijas lapā, kas attiecas uz minēto piedāvājumu, saskaņā ar pielikuma C daļā izklāstītajiem norādījumiem. Attiecīgā gadījumā atklāj arī citus riskus.

2.   Ar kolektīvās finansēšanas piedāvājumu saistīto risku apraksts attiecas uz konkrēto piedāvājumu, un to sagatavo vienīgi potenciālo ieguldītāju labā, un tajā nesniedz vispārīgus paziņojumus par ieguldījumu riskiem un neierobežo projekta īpašnieka vai jebkuras personas, kas rīkojas tā vārdā, atbildību.

7. pants

Finanšu rādītāji, pārskati un informācija ieguldījumu pamatinformācijas lapas paraugā

Finanšu pārskatus un informāciju, kas minēta pielikumā noteiktajā ieguldījumu pamatinformācijas lapas paraugā, sniedz attiecīgi saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) vai vietējiem vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (GAAP).

8. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2120 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai attiecībā uz datu standartiem un formātiem, veidnēm un procedūrām informācijas ziņošanai par projektiem, kas finansēti ar kolektīvās finansēšanas platformu starpniecību (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 76.. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


PIELIKUMS

IEGULDĪJUMU PAMATNFORMĀCIJAS LAPAS PARAUGS

“Šo kolektīvās finansēšanas piedāvājumu nav ne pārbaudījušas, ne apstiprinājušas ne [kompetentās iestādes – ievietojiet pilnu kompetentās(-o) iestādes(-žu) nosaukumu], ne Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

Iespējams, ka, pirms jums tika piešķirta piekļuve šim ieguldījumam, netika novērtēta jūsu pieredzes un zināšanu piemērotība.

Veicot šo ieguldījumu, jūs uzņematies visu risku par šā ieguldījuma veikšanu, tostarp risku daļēji vai pilnībā zaudēt ieguldīto naudu.

Brīdinājums par risku

Ieguldījums šajā kolektīvās finansēšanas projektā ir saistīts ar riskiem, tostarp ar risku daļēji vai pilnībā zaudēt ieguldīto naudu. Uz jūsu ieguldījumu neattiecas noguldījumu garantiju sistēmas, kas izveidotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/49/ES (1). Uz jūsu ieguldījumu neattiecas arī ieguldītāju kompensācijas sistēmas, kas izveidotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK (2).

Jūs varētu nesaņemt nekādu peļņu no sava ieguldījuma.

Šis nav noguldījumu produkts, un mēs jums iesakām kolektīvās finansēšanas projektos ieguldīt ne vairāk par 10 % no saviem neto aktīviem.

Ir iespējams, ka nevarēsiet pārdot ieguldījumu instrumentus, kad to vēlēsieties. Ja varēsiet tos pārdot, jūs tomēr varētu ciest zaudējumus.

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/49/ES (2014. gada 16. aprīlis) par noguldījumu garantiju sistēmām (OV L 173, 12.6.2014., 149. lpp.).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/9/EK (1997. gada 3. marts) par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (OV L 84, 26.3.1997., 22. lpp.).

Pārdomu periods pirms līguma noslēgšanas nepieredzējušiem ieguldītājiem

Nepieredzējušiem ieguldītājiem nāk par labu pārdomu periods, kura laikā tie jebkurā laikā var atsaukt savu piedāvājumu veikt ieguldījumu vai izteikt ieinteresētību kolektīvās finansēšanas piedāvājumā, nenorādot iemeslu un bez sankcijām. Pārdomu periods sākas brīdī, kad potenciālais nepieredzējis ieguldītājs izsaka piedāvājumu veikt ieguldījumu vai pauž ieinteresētību, un beidzas pēc četrām kalendārajām dienām.

[Šeit norādiet kārtību, kādā nepieredzējuši ieguldītāji var izmantot savas atsaukšanas tiesības pārdomu perioda laikā, kā arī informāciju par šo procesu un tā sekām.]

Pārskats par kolektīvās finansēšanas piedāvājumu

Piedāvājuma identifikators

Piedāvājuma identifikators, kā noteikts 3. pantā

Projekta īpašnieks un projekta nosaukums

 

Piedāvājuma veids un instrumenta veids

 

Paredzētais apjoms

Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma mērķa summa un valūta, tostarp līdzvērtīga vērtība euro un valūtas maiņas kursa datums, ja kolektīvās finansēšanas piedāvājums paredz valūtu, kas nav euro.

Termiņš

Datums, kurā potenciālajiem ieguldītājiem piedāvājums tiks slēgts.

A daļa. Informācija par projekta īpašnieku(-iem) un kolektīvās finansēšanas projektu

a)

Projekta īpašnieks un kolektīvās finansēšanas projekts  (1)

[Aizpildiet šo iedaļu, attiecīgā gadījumā iekļaujot turpmāk norādīto informāciju]

Identitāte:

Projekta īpašnieka juridiskais nosaukums, dibināšanas/reģistrācijas valsts un reģistrācijas numurs.

Juridiskā forma:

Juridiskā forma

Kontaktinformācija:

Tīmekļa vietne, juridiskā adrese, e-pasts un tālruņa numurs.

Īpašumtiesības:

Pēdējās īpašumtiesību maiņas datums un īss apraksts par projekta īpašnieka un attiecīgā gadījumā projekta īpašumtiesību struktūru. Šo informāciju var sniegt diagrammas veidā (2).

Vadība:

Īss projekta īpašnieka vadības struktūru apraksts. Ja pieejams, vajadzības gadījumā var iekļaut hipersaiti uz vadības struktūru locekļu dzīves aprakstiem (curriculum vitae).

b)

Atbildība par šajā ieguldījumu pamatinformācijas lapā sniegto informāciju

“Projekta īpašnieks deklarē, ka, cik viņam zināms, nav izlaista nekāda informācija un nav nekādas būtiski maldinošas vai neprecīzas informācijas. Projekta īpašnieks ir atbildīgs par šīs ieguldījumu pamatinformācijas lapas sagatavošanu.”

[Aizpildiet šo iedaļu, uzskaitot fiziskās un juridiskās personas, kas ir atbildīgas par ieguldījumu pamatinformācijas lapā sniegto informāciju saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Attiecībā uz fiziskām personām, piemēram, projekta īpašnieka administratīvo, vadības vai uzraudzības struktūru locekļiem, norādiet viņu vārdus un funkcijas. Attiecībā uz juridiskām personām norādiet to nosaukumus un juridisko adresi.]

“[Katras iepriekšminētās] / [Šīs] personas paziņojums par tās atbildību par informāciju, kas sniegta šajā ieguldījumu pamatinformācijas lapā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503* (3) 23. panta 9. punktu, ir iekļauts [[A] pielikumā (4)]”.

c)

Projekta īpašnieka galvenās darbības jomas; projekta īpašnieka piedāvātie produkti vai pakalpojumi

Īss apraksts par projekta īpašnieka pašreizējo galveno darbību raksturu un uzņēmējdarbības sasniegumiem, tostarp attiecīgā gadījumā īss izklāsts par tā stratēģiju un radīto pievienoto vērtību.

d)

Hipersaite uz projekta īpašnieka jaunākajiem finanšu pārskatiem

Ciktāl iespējams, iekļauj hipersaiti uz visjaunākajiem projekta īpašnieka finanšu pārskatiem.

Ja finanšu pārskati ir revidēti, var iekļaut arī hipersaiti uz attiecīgo(-ajiem) revīzijas ziņojumu(-iem).

Ja visjaunākie finanšu pārskati nav pieejami, to skaidri norāda. Var norādīt šādas nepieejamības iemeslus. Tikai tad, ja visjaunākie finanšu pārskati nav pieejami, to vietā var iekļaut hipersaiti uz projekta īpašnieka aktuālo bilanci, ja tāda ir pieejama.

Ja starp projekta īpašnieku un ieguldītājiem ir izveidota īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, iepriekš minēto informāciju var sniegt arī par šo īpašam nolūkam dibināto sabiedrību.

e)

Projekta īpašnieka galvenie gada finanšu rādītāji un koeficienti par pēdējiem trim gadiem

Galveno gada finanšu rādītāju un koeficientu izklāsts, piemēram:

i)

apgrozījums;

ii)

gada neto peļņa;

iii)

kopējie aktīvi,

iv)

bruto, pamatdarbības un neto peļņas norma;

v)

neto parāds; parāda attiecība pret pašu kapitālu;

vi)

ātrās likviditātes rādītājs; parāda apkalpošanas seguma koeficients;

vii)

peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA);

viii)

atdeve no pašu kapitāla;

ix)

nemateriālo pamatlīdzekļu attiecība pret kopējiem aktīviem.

f)

Kolektīvās finansēšanas projekta apraksts, tostarp tā mērķis un galvenās iezīmes

Kolektīvās finansēšanas projekta apraksts, tostarp tā mērķis un galvenās iezīmes, kā arī piesaistīto līdzekļu paredzētais izmantojums.

B daļa. Kolektīvās finansēšanas procesa galvenās iezīmes un nosacījumi [kapitāla piesaistei] vai [līdzekļu aizņēmumam]

a)

[Minimālais mērķa kapitāls, kas jāpiesaista] vai [minimālie mērķa līdzekļi, kas jāaizņemas] vienā kolektīvās finansēšanas piedāvājumā

[Summa un valūta]

To (publisko vai nepublisko) piedāvājumu skaits, kurus projekta īpašnieks vai kolektīvās finansēšanas sniedzējs jau ir pabeidzis saistībā ar šo kolektīvās finansēšanas projektu

Piedāvājuma veids un piedāvātie instrumenti

Beigu datums

Summa [piesaistīta/aizņemta] un mērķa summa (ieskaitot euro ekvivalentu vērtību un valūtas maiņas kursa datumu valūtām, kas nav euro)

Cita būtiska informācija, ja tāda ir

 

 

 

 

b)

Termiņš [piesaistāmā mērķa kapitāla] vai [aizņemamo mērķa līdzekļu] sasniegšanai;

[Datums, kurā potenciālajiem ieguldītājiem piedāvājums tiks slēgts.]

c)

Informācija par sekām, ja [mērķa kapitāls netiek piesaistīts] vai [mērķa līdzekļu aizņemšanās nenotiek] noteiktajā termiņā;

Informācija par sekām, kas saistītas ar kolektīvās finansēšanas procesu un ieguldītāju līdzdalību, ja kolektīvās finansēšanas piedāvājums nesasniedz mērķa minimālo summu, tostarp:

i)

tas, vai kolektīvās finansēšanas piedāvājums un ieguldītāju saistības tiktu atceltas;

ii)

tas, vai jebkādas summas, ko samaksāja ieguldītāji, tiktu atmaksātas, un, ja tā, tad kādā kārtībā un kad;

iii)

tas, vai ieguldītājiem rastos maksas vai izdevumi, ja piedāvājums nesasniegtu mērķa summu.

d)

Piedāvājuma maksimālā summa, ja tā atšķiras no a) apakšpunktā minētā [mērķa kapitāla] vai [mērķa līdzekļiem]

Maksimālā piedāvājuma summa un valūta (tostarp euro ekvivalenta vērtība, ja valūta nav euro), ja šāda summa atšķiras no [mērķa kapitāla] vai [mērķa līdzekļiem].

e)

Pašu kapitāla apmērs, kuru projekta īpašnieks uzņēmies nodot kolektīvās finansēšanas projektam

Norāde par to, vai lielākie akcionāri vai projekta īpašnieka vadības, uzraudzības vai pārvaldes struktūru locekļi ir ieguldījuši piedāvātajos instrumentos, parakstījušies uz tiem vai apņēmušies ieguldīt tajos vai parakstīties uz tiem, un šo instrumentu summa, tostarp procentos no piedāvājuma mērķa summas.

f)

Izmaiņas projekta īpašnieka kapitāla sastāvā vai aizdevumos saistībā ar kolektīvās finansēšanas piedāvājumu

Apraksts par izmaiņām, kuru sakarā kolektīvās finansēšanas piedāvājuma rezultātā izveidosies projekta īpašnieka kapitāls un parādsaistības.

C daļa. Riska faktori

Galveno risku izklāsts

Aizpildiet šo iedaļu, aprakstot galvenos riskus, kas saistīti ar kolektīvās finansēšanas projektu, atbilstīgi turpmāk norādītajiem galveno risku veidiem.

Turpmāk sniegtais galveno risku veidu saraksts nav izsmeļošs. Šajā daļā apraksta arī visus citus galvenos riskus, kas attiecas uz kolektīvās finansēšanas projektu, kolektīvās finansēšanas piedāvājumu, projekta īpašnieku, pārvedamiem vērtspapīriem un kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautajiem instrumentiem vai aizdevumiem.

1. veids – projekta risks

Riski, kas raksturīgi projektam un kas var izraisīt projekta neveiksmi. Šie riski var attiekties uz (bet ne tikai):

i)

projekta atkarību, piemēram, finansējumu, juridisko jomu, licencēšanu, autortiesībām;

ii)

tādu nelabvēlīgu scenāriju rašanos, kuriem ir negatīva ietekme;

iii)

konkurentu vai konkurētspējīgu produktu tehnoloģiju attīstību;

iv)

riskiem, kurus rada projekta īpašnieks.

2. veids – nozares risks

Riski, kas raksturīgi konkrētajai nozarei. Šādus riskus var radīt, piemēram, izmaiņas makroekonomiskajos apstākļos, pieprasījuma samazināšanās nozarē, kurā darbojas kolektīvās finansēšanas projekts, un atkarība no citām nozarēm.

Projekta nozari apraksta, izmantojot klasifikāciju, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1893/2006 (5) 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

3. veids – saistību neizpildes risks

Risks, ka projekts vai projekta īpašnieks var tikt pakļauts bankrotam vai citai maksātnespējas procedūrai, un citi ar projektu vai projekta īpašnieku saistīti notikumi, kuru rezultātā ieguldītāji var zaudēt ieguldījumu.

Šādus riskus var radīt dažādi faktori, tostarp:

a)

(nopietnas) izmaiņas makroekonomiskajos apstākļos;

b)

nepareiza pārvaldība;

c)

pieredzes trūkums;

d)

krāpšana;

e)

uzņēmējdarbības mērķim neatbilstošs finansējums;

f)

produkta nesekmīga laišana tirgū;

g)

naudas plūsmas trūkums.

4. veids – mazākas, aizkavētas vai neesošas peļņas risks

Risks, ka peļņa ir mazāka, nekā gaidīts, vai aizkavēta vai ka projektam ir saistību neizpilde attiecībā uz kapitāla vai procentu maksājumiem.

5. veids – platformas nedarbošanās risks

Risks, ka kolektīvās finansēšanas platforma īslaicīgi vai pastāvīgi nespēj sniegt savus pakalpojumus.

6. veids – ieguldījuma nelikviditātes risks

Risks, ka ieguldītāji nespēj pārdot savus ieguldījumus.

7. veids – citi riski

Riski, kas cita starpā ir ārpus projekta īpašnieka kontroles, piemēram, politiskie un regulatīvie riski.

D daļa. Informācija, kas saistīta ar pārvedamu vērtspapīru un kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu piedāvājumu

a)

Piedāvājamo [pārvedamo vērtspapīru] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu] kopējā summa un veids

Norāda šādu informāciju:

i)

piedāvājamo instrumentu veida un kategorijas apraksts;

ii)

attiecīgā gadījumā piedāvājamo instrumentu skaits, to denominācija, valūta un noteikumi;

iii)

attiecīgā instrumentu prioritātes hierarhijas pakāpe emitenta kapitāla struktūrā maksātnespējas gadījumā, tostarp attiecīgā gadījumā informācija par vērtspapīru ranžējumu un pakārtotību.

b)

Parakstīšanās cena

Cena, par kādu tiks piedāvāti [pārvedamie vērtspapīri] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļauti instrumenti]. Attiecīgā gadījumā šajā iedaļā norāda arī minimālo parakstīšanās summu katram ieguldītājam.

c)

Tas, vai tiek pieņemti parakstīšanās pārsniegumi un kā tie tiek piešķirti

d)

Parakstīšanās un maksāšanas noteikumi

Šajā iedaļā iekļauj skaidru aprakstu par parakstīšanās noteikumiem, tostarp par parakstīšanās cenas nodošanu, un par maksāšanas procesu, tostarp termiņu un metodi.

Šajā iedaļā var iekļaut arī hipersaiti uz parakstīšanās procesa un norādījumu aprakstu.

e)

[Pārvedamu vērtspapīru] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu] turēšana un nodošana ieguldītājiem

Šajā iedaļā norāda piegādes datumu (vai, ja šādas stingras saistības nav iespējams veikt, vēlāko iespējamo piegādes datumu) un attiecīgo instrumentu (tostarp jebkura instrumentu nodrošinājuma) piegādes procesu, kā arī norāda emitenta vai tā aģenta nosaukumu un kontaktinformāciju (tostarp e-pastu).

Ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs nesniedz turēšanas pakalpojumus, par to tiek skaidri paziņots.

Šajā iedaļā norāda turētāja identitāti, reģistrāciju un kontaktinformāciju. Norāda, vai ieguldītājam ir jāmaksā kāda maksa turētājam.

f)

Informācija par garantiju vai nodrošinājumu, ar kuru ieguldījums ir nodrošināts (ja piemērojams)

i)

vai [garantijas devējs] vai [nodrošinājuma sniedzējs] ir juridiska persona?

ii)

[garantijas devēja] vai [nodrošinājuma sniedzēja] identitāte, juridiskā forma un kontaktinformācija;

iii)

informācija par [garantijas] vai [nodrošinājuma] raksturu un noteikumiem (tostarp tā ranžējumu).

g)

Informācija par stingru apņemšanos atpirkt [pārvedamos vērtspapīrus] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautos instrumentus] (attiecīgā gadījumā)

Atpirkšanas kārtības apraksts

Šajā iedaļā sniedz skaidru un kodolīgu informāciju par visām atpirkšanas saistībām. Vajadzības gadījumā sīkāku informāciju var sniegt, izmantojot hipersaiti.

Atpirkšanas laikposms

Apraksts par nosacījumiem dalībai atpirkšanā (tostarp visi piemērojamie termiņi).

h)

Informācija par procentu likmi un termiņu

Šo iedaļu piemēro pārvedamiem vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri (piemēram, obligācijām) vai hibrīdinstrumentiem (piemēram, obligācijām, kas konvertējamas akcijās).

Nominālā procentu likme:

Skaidri norāda nominālo procentu likmi gadā. Turklāt šajā iedaļā iekļauj īsu paskaidrojumu par metodi, kas izmantota tās aprēķinā, vai hipersaiti uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietni, kurā ietverts šāds paskaidrojums.

Gada procentu likmi atklāj ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata šādā vēlamā formātā:

[•] % gadā (aprēķināti ar [iekļaut piemēroto aprēķina metodi]); vai, ja procentu likme ir mainīga, īsa informācija par galvenajiem faktoriem, kas nosaka procentu likmi (piemēram, eurozonas starpbanku euro kredītu tirgus piedāvājuma likme, EURIBOR, plus X %) un tās aprēķinu.

Datums, no kura ir jāmaksā procenti:

Procentu maksājumu termiņi:

Termiņa datums (tostarp attiecīgā gadījumā starpposma atmaksājumi):

Piemērojamais ienesīgums:

Ienesīgumu aprēķina kā gada likmi un saskaņā ar metodi, ko izmanto gada nominālās procentu likmes aprēķināšanai, un norāda ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata. Īsumā atklāj arī galvenos pieņēmumus, uz kuriem balstās ienesīguma aprēķins.

E daļa. Informācija par īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām

a)

Vai starp projekta īpašnieku un ieguldītāju darbojas īpašam nolūkam dibināta sabiedrība?

Jā/nē

b)

Īpašam nolūkam dibinātās sabiedrības kontaktinformācija

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, šajā iedaļā norāda īpašam nolūkam dibinātās sabiedrības identitāti, juridisko formu un juridisko adresi.

F daļa. Ieguldītāja tiesības

[Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 23. panta 7. punktu kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu gadījumā, ja šā pielikuma F daļā prasītā informācija pārsniedz vienu A4 formāta papīra lappusi drukātā veidā, atlikušo informācijas daļu norāda pielikumā, kas pievienots ieguldījumu pamatinformācijas lapai.]

a)

Galvenās tiesības, kas saistītas ar [pārvedamiem vērtspapīriem] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautiem instrumentiem]

Īss apraksts par galvenajām tiesībām, kas saistītas ar instrumentiem, sagrupējot pa veidiem, piemēram:

i)

tiesības saņemt dividendes;

ii)

balsstiesības;

iii)

tiesības piekļūt informācijai;

iv)

pirmpirkuma tiesības piedāvājumos parakstīties uz vienas un tās pašas kategorijas instrumentiem;

v)

tiesības uz emitenta peļņas daļu;

vi)

tiesības uz iespējamā atlikuma daļu likvidācijas gadījumā;

vii)

dzēšanas tiesības;

viii)

konvertācijas tiesības;

ix)

kopīgas tiesības izstāties no darījuma noteicošās dienas iestāšanās gadījumā (t. i., kontroles maiņa, līdzpārdošanas tiesības).

Var iekļaut hipersaiti uz projekta īpašnieka dibināšanas dokumentiem vai citiem būtiskiem juridiskiem dokumentiem kopā ar atsaucēm uz attiecīgajiem pantiem vai iedaļu numuriem.

b) un c)

Ierobežojumi, kas attiecas uz [pārvedamiem vērtspapīriem] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautiem instrumentiem], un instrumentu pārvešanas ierobežojumi

Šajā iedaļā iekļauj aprakstu par akcionāru līgumu vai citu vienošanos, kas liedz vai jebkurā gadījumā ierobežo instrumentu pārvedamību, piemēram, klauzulas, kas ierobežo tiesības pārdot instrumentus (piemēram, apstiprinājuma klauzulas vai pagaidu neatsavināmības klauzulas).

Šajā iedaļā iekļauj arī aprakstu par citiem ierobežojumiem, kurus piemēro instrumentiem, piemēram, jebkuru piespiedu atsavināšanas klauzulu (piemēram, izslēgšanas klauzulas, atpirkšanas klauzulas, kopīgas izstāšanās saistības kontroles maiņas gadījumā, piespiedu pirkšanas tiesības), jo īpaši norādot šādas atsavināšanas finansiālos nosacījumus.

d)

Ieguldītāja iespējas izstāties no ieguldījuma

e)

Attiecībā uz pašu kapitāla instrumentiem – kapitāla un balsstiesību sadalījums pirms un pēc kapitāla palielināšanas piedāvājuma rezultātā (pieņemot, ka visi [pārvedamie vērtspapīri] vai [kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļauti instrumenti] tiks parakstīti)

Uzrādot kapitāla un balsstiesību sadalījumu pirms un pēc kapitāla palielināšanas, kas izriet no piedāvājuma, par katru akciju kapitāla kategoriju iekļauj šādu informāciju:

i)

emitenta reģistrētā akciju kapitāla kopapjomu;

ii)

emitēto un pilnīgi apmaksāto, kā arī emitēto, bet nepilnīgi apmaksāto akciju skaitu; kā arī

iii)

vienas akcijas nominālvērtību vai to, ka akcijām nav nominālvērtības.

Ja ir akcijas, kas nepārstāv kapitālu, tad uzrāda šādu akciju skaitu un galvenos raksturlielumus.

G daļa. Informācijas atklāšana saistībā ar aizdevumiem

a)

Aizdevuma raksturs, ilgums un citi būtiski noteikumi

b)

Piemērojamās procentu likmes vai attiecīgā gadījumā cita kompensācija ieguldītājam

Skaidri norāda piemērojamās procentu likmes gadā. Turklāt šajā iedaļā iekļauj īsu paskaidrojumu par metodi, kas izmantota to aprēķinā, vai saiti uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietni, kurā ietverts šāds paskaidrojums.

Gada procentu likmes atklāj ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata šādā vēlamā formātā:

[•] % gadā (aprēķināti ar [iekļaut piemēroto aprēķina metodi]); vai, ja procentu likme ir mainīga, īsa informācija par galvenajiem faktoriem, kas nosaka procentu likmi (piemēram, EURIBOR plus X %) un tās aprēķinu.

c)

Riska mazināšanas pasākumi, tostarp nodrošinājuma sniedzēju vai garantijas devēju vai cita veida garantiju esība

d)

Pamatsummas atmaksas un procentu maksājumu grafiks

Ja avansa atmaksa ir atļauta pēc projekta īpašnieka vai aizdevēja iniciatīvas, to apraksta, nosakot atmaksāšanas noteikumus.

e)

Visi gadījumi pēdējo piecu gadu laikā, kad projekta īpašnieks nav izpildījis kredītlīgumu saistības

[Šajā iedaļā piemēro saistību neizpildes definīciju, kas noteikta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/2115  (6) 1. pantā]

f)

Aizdevuma apkalpošana (tostarp gadījumos, kad projekta īpašnieks nepilda savas saistības)

Šajā iedaļā precizē struktūru (tostarp tās juridisko nosaukumu, reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu, juridisko adresi un kontaktinformāciju), kas atbild par aizdevuma apkalpošanu, un sniedz īsu informāciju par tās apkalpošanas politiku, ietverot informāciju par procedūrām, kuras veic gadījumā, ja netiek pildītas ar aizdevumu saistītie pienākumi. Var sniegt hipersaiti uz attiecīgo lapu vai dokumentu, kas satur detalizētu apkalpošanas politiku.

H daļa. Maksas, informācija un tiesiskā aizsardzība

a)

Maksas un izmaksas, kas ieguldītājam radušās saistībā ar ieguldījumu (tostarp administratīvās izmaksas, kas rodas no kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu pārdošanas)

Šajā iedaļā tabulas veidā iekļauj informāciju par visām tiešajām un netiešajām maksām, komisijas maksām, izmaksām un maksām, kas ieguldītājam radušās saistībā ar tā ieguldījumiem un izstāšanos no ieguldījuma.

Ja summas un procentuālās vērtības ir norādītas euro (vai citas piemērojamās valūtas), tās katru gadu aprēķina hipotētiskam ieguldījumam 10 000  EUR apmērā.

 

Maksas, maksājumi un citas izmaksas

Euro

(vai citā piemērojamā valūtā)

Procentos no kopējās ieguldījumu summas

Piemēri

(neizsmeļošs saraksts)

Vienreizējas maksas

Iesaistīšanās izmaksas (lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju)

[...] EUR

[...] %

Izmaksas, kas ieguldītājam rodas, veicot ieguldījumu. Šīs izmaksas ietver izmaksas, kas saistītas ar ieguldītāja parakstīšanos (piemēram, notāra maksas, sākotnējās maksas un zīmognodevas), un izmaksas, kas saistītas ar pamatā esošo aktīvu (piemēram, starpnieka un aģenta maksas, notāra maksas, nekustamā īpašuma un citi iegādes nodokļi)

Ar izstāšanos no darījuma saistītas izmaksas

(lūdzu, precizējiet)

[...] EUR

[...] %

Izmaksas, ko ieguldītājs maksā, izbeidzot ieguldījumu termiņa beigās (piemēram, starpnieka un aģenta maksas, notāra maksas, nekustamā īpašuma un citi iegādes nodokļi, likvidācijas izdevumi)

Pastāvīgas maksas

 

[...] EUR

[...] %

Izmaksas, kas ieguldītājam rodas ieguldījuma turēšanas laikā (piemēram, turēšanas un pārvaldības maksas, revīzijas un juridiskās maksas, spēkā esošie nodokļi saistībā ar ieguldījumu vai pamatā esošo aktīvu)

Papildu maksas

Ar darbības rezultātiem saistītas maksas /

peļņas procentuālā daļa (lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju)

[...] EUR

[...] %

Maksas, ko ieguldītājs maksā projekta īpašniekam(-iem), ja ir ievēroti konkrēti panākumu parametri

Citas papildu maksas (lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju)

[...] EUR

[...] %

Starpnieka maksas, refinansēšanas maksas, darījumu maksas (ciktāl tās vēl nav iekļautas vienreizējās maksās)

b)

Kur un kā var bez maksas saņemt papildu informāciju par kolektīvās finansēšanas projektu, projekta īpašnieku [un, ja pieejams, īpašam nolūkam dibināto sabiedrību]

c)

Kā un kam ieguldītājs var iesniegt sūdzību par ieguldījumu vai par projekta īpašnieka vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja rīcību

Kopsavilkumā sniedz šādu informāciju:

i)

pasākumi, kas jāveic, lai iesniegtu sūdzību par ieguldījumu vai par projekta īpašnieka vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja rīcību;

ii)

saite uz attiecīgo tīmekļa vietni un šādu sūdzību veidlapu;

iii)

atjaunināta tīmekļa vietne vai e-pasta adrese, kur var iesniegt šādas sūdzības.


(1)  Neskarot pienākumu sniegt šajā iedaļā noteikto informāciju, projekta īpašnieks šajā iedaļā var iekļaut arī savu logotipu.

(2)  Piemēram, ja projekta īpašnieks ietilpst kādā grupā, diagrammā var parādīt grupas struktūru un projekta īpašnieka vietu šajā grupā.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.).

(4)  Katras atbildīgās personas paziņojums atbilst Regulas (ES) 2020/1503 23. panta 9. punktam.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2115 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē metodiku kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto aizdevumu saistību neizpildes rādītāju aprēķināšanai (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 33.. lpp.).


Top