EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2116

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2116 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē pasākumus un procedūras kolektīvās finansēšanas pakalpojumu darbības nepārtrauktības plānam (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/4833

OV L 287, 8.11.2022, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2116/oj

8.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/38


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2116

(2022. gada 13. jūlijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē pasākumus un procedūras kolektīvās finansēšanas pakalpojumu darbības nepārtrauktības plānam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (1) un jo īpaši tās 12. panta 16. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu, ka Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 2. punkta j) apakšpunktā minētie pasākumi un procedūras darbības nepārtrauktības plānam ir pienācīgi saskaņoti Savienībā, šāda plāna pasākumi un procedūras būtu jāprecizē.

(2)

Lai pienācīgi novērstu riskus, kas saistīti ar kritiski svarīgu pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu, darbības nepārtrauktības plānam būtu jānodrošina, ka kritiski svarīgus pakalpojumus, tostarp ārpakalpojumus, turpina sniegt, neraugoties uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vai trešās personas, kurai kritiskie svarīgie pakalpojumi ir nodoti ārpakalpojumā, nonākšanu grūtībās.

(3)

Ņemot vērā dažādus notikumus, kas var negatīvi ietekmēt kritiski svarīgo pakalpojumu sniegšanu, darbības nepārtrauktības plānā būtu jāpievēršas situācijām, kas izraisa būtisku trūkumu kritiski svarīgo pakalpojumu sniegšanā vai to darbības izbeigšanu.

(4)

Lai nodrošinātu, ka darbības nepārtrauktības plāns ir efektīvs, ir lietderīgi noteikt darbības nepārtrauktības plāna pasākumu un procedūru minimālo saturu.

(5)

Ir lietderīgi sniegt paskaidrojumu par konkrētiem tehniskiem terminiem. Minētās tehniskās definīcijas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu šīs regulas vienādu piemērošanu un tādējādi palīdzētu izveidot vienotu noteikumu kopumu Savienības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Minētu definīciju mērķis ir tikai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju pienākumus, un tām būtu stingri jāattiecas tikai uz šīs regulas izpratni.

(6)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(7)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu.

(8)

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (3) 42. panta 1. punktu notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2022. gada 1. jūnijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“kritiski svarīgi pakalpojumi” ir operacionālie un darbības pakalpojumi, kuru trūkums vai saistību neizpilde būtiski pasliktinātu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pastāvīgo atbilstību Regulai (ES) 2020/1503 vai tā finanšu sniegumu, vai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu un darbību stabilitāti vai nepārtrauktību, jo īpaši attiecībā uz tā klientiem;

b)

“nonākšana grūtībās” ir jebkura maksātnespējas vai pirmsmaksātnespējas procedūra, kas piemērojama saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, vai jebkāds būtisks uzņēmējdarbības pārtraukums.

c)

“būtisks uzņēmējdarbības pārtraukums” ir būtisks trūkums vai saistību neizpilde, kas būtiski negatīvi ietekmē kritiski svarīgu pakalpojumu sniegšanu.

2. pants

Darbības nepārtrauktības plāna minimālais saturs

1.   Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji izstrādā detalizētu darbības nepārtrauktības plānu, lai novērstu riskus, kas saistīti ar to nonākšanu grūtībās (“darbības nepārtrauktības plāns”).

2.   Darbības nepārtrauktības plānā iekļauj:

a)

pasākumus un procedūras, lai nodrošinātu ar esošajiem ieguldījumiem saistītu kritiski svarīgu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību;

b)

pasākumus un procedūras, lai nodrošinātu līgumu starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem pareizu pārvaldību un kritiski svarīgu komercdatu pareizu pārvaldību.

3. pants

Kritiski svarīgu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība

1.   Darbības nepārtrauktības plāns nodrošina, ka kritiski svarīgus pakalpojumus, tostarp trešām personām nodotus ārpakalpojumus, turpina sniegt, neraugoties uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja vai trešās personas, kurai kritiskie svarīgie pakalpojumi ir nodoti ārpakalpojumā, nonākšanu grūtībās.

2.   Darbības nepārtrauktības plānā ietvertos pasākumus pielāgo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības modelim, un tie ietver pasākumus, kas nodrošina kritiski svarīgu pakalpojumu nepārtrauktību, dažus vai visus šādus kritiski svarīgus pakalpojumus nododot ārpakalpojumā trešai personai.

3.   Darbības nepārtrauktības plānā iekļauj noteikumus par:

a)

klienta informēšanu par nonākšanu grūtībās;

b)

klientu piekļuvi informācijai par viņu ieguldījumiem;

c)

attiecīgā gadījumā – neatmaksāto aizdevumu turpmāko apkalpošanu;

d)

attiecīgā gadījumā – maksājumu pakalpojumu turpināšanu, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 10. pantā, tostarp minētā panta 5. punktā minēto kārtību;

e)

attiecīgā gadījumā – aktīvu glabāšanas pasākumu nodošanu, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 10. pantā.

4. pants

Līgumu laba pārvaldība

1.   Darbības nepārtrauktības plānā, ņemot vērā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja būtību, mērogu un sarežģītību, kā arī tā uzņēmējdarbības modeli, nosaka sīki izstrādātus pasākumus, kas jāveic, lai nodrošinātu starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem noslēgto nolīgumu pareizu pārvaldību.

2.   Šā panta 1. punktā minētos pasākumus piemēro:

a)

starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem noslēgtajiem nolīgumiem, tostarp informācijai, kas ir kritiski svarīga līgumu pareizai pārvaldībai;

b)

Regulas (ES) 2020/1503 21. pantā minētās iesaistīšanās zināšanu pārbaudes rezultātiem;

c)

citiem kritiski svarīgiem komercdatiem.

3.   Šā panta 1. punktā minētie pasākumi ietver:

a)

šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto līgumu glabāšanu drošā vietā, ja oriģināls ir pieejams tikai papīra formātā;

b)

šā panta 2. punktā minēto dokumentu un informācijas attiecīgus dublējumus.

4.   Informāciju un līgumus, kas ļauj izsekot ieguldītāju un projektu īpašnieku veiktajiem maksājumiem, uzskata par kritiski svarīgiem komercdatiem 2. punkta c) apakšpunkta nolūkos.

5. pants

Procedūras

1.   Procedūras, kas minētas 2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā, pielāgo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības modelim, un tās ietver:

a)

to personu vai dienestu kontaktinformācijas saraksta apkopojumu, kas ir atbildīgi gadījumā, ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs nonāk grūtībās;

b)

trīs visticamāko nonākšanas grūtībās scenāriju apzināšanu un to pasākumu aprakstu, kas jāveic, lai mazinātu to ietekmi uz kritiski svarīgo pakalpojumu nepārtrauktību;

c)

noteikumus par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbinieku piekļuvi darba videi un uzņēmuma tīklam;

d)

noteikumus par piekļuvi klientu informācijai un attiecīgā gadījumā klientu aktīviem;

e)

operacionālo un finanšu risku apzināšanu, kā arī pasākumus to rašanās mazināšanai;

f)

kritiski svarīgo uzņēmējdarbības sistēmu un ārkārtas pasākumu apzināšanu, lai nodrošinātu to nepārtrauktību;

g)

kritiski svarīgu darījumu attiecību, tostarp ārpakalpojuma funkciju, apzināšanu;

h)

procedūras, kas nodrošina saziņas nepārtrauktību starp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, tā klientiem, uzņēmējdarbības partneriem, darbiniekiem un kompetentajām iestādēm.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


Top