EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2113

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2113 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm par izmeklēšanas, uzraudzības un izpildes darbībām attiecībā uz Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/4860

OV L 287, 8.11.2022, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2113/oj

8.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/22


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2113

(2022. gada 13. jūlijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm par izmeklēšanas, uzraudzības un izpildes darbībām attiecībā uz Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (1) un jo īpaši tās 31. panta 8. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Informācijai, ar kuru kompetentajām iestādēm jāapmainās saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 1. punktu, būtu jādod iespēja minētajām iestādēm efektīvi veikt izmeklēšanas, uzraudzības un izpildes darbības saskaņā ar minēto regulu. Līdz ar to ir jāprecizē informācija, ar kuru kompetentajām iestādēm jāapmainās, lai tās varētu veikt minētos uzdevumus.

(2)

Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes var efektīvi uzraudzīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējus, kompetentajām iestādēm būtu jāapmainās ar vispārīgu pamatinformāciju un dibināšanas dokumentiem, tostarp valsts reģistrācijas dokumentiem, vai citiem dokumentiem, kas sniedz ieskatu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju struktūrā un operacionālajās darbībās. Tā paša iemesla dēļ kompetentajām iestādēm būtu arī jāapmainās ar informāciju par atļauju piešķiršanas procesu un kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju vadības struktūrām, tostarp informāciju par piemērotību pārvaldīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un par vadības struktūras locekļu reputāciju, un informāciju par akcionāriem, piemērotajiem sodiem un administratīvajiem pasākumiem, izpildes darbībām un kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju attiecīgo rīcību un atbilstības vēsturi.

(3)

Lai visaptveroši izpildītu savus uzraudzības pienākumus, kompetentajām iestādēm būtu jāapmainās arī ar attiecīgo informāciju par citām fiziskām vai juridiskām personām un ar kolektīvo finansēšanu saistītām trešām personām, kurām ir nozīme kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu sniegšanā, tostarp informāciju par trešām personām, kas izraudzītas veikt operacionālas funkcijas attiecībā uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu.

(4)

Informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm būs vislietderīgākā apstākļos, kad attiecībā uz vienībām, kurām piemēro Regulu (ES) 2020/1503, var rasties bažas no reglamentējošā viedokļa, tostarp attiecībā uz informāciju par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju sākotnējo pieteikumu atļaujas saņemšanai, pastāvīgu uzraudzību attiecībā uz vienības atbilstību minētajai regulai un uzraudzības un izpildes darbībām, kas var ietekmēt vienības darbības citā jurisdikcijā.

(5)

Informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm attiecībā uz izmeklēšanas, uzraudzības un izpildes darbībām būtu jāveic, ievērojot attiecīgo personu tiesības uz personas datu aizsardzību, kā noteikts attiecīgi Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā, un tai jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2).

(6)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(7)

EVTI neveica atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, un neanalizēja iespējamās izmaksas un ieguvumus, jo tas būtu bijis ļoti nesamērīgi ar minēto standartu darbības jomu un ietekmi, ņemot vērā to, ka minētie projekti galvenokārt attiecas uz kompetentajām iestādēm.

(8)

EVTI ir lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37. pantu.

(9)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (4) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2022. gada 1. jūnijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Informācija par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, ar kuru jāapmainās

Kompetentās iestādes apmainās ar šādu informāciju par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju:

a)

vispārīga informācija un dokumenti, kas attiecas uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju:

i)

kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja nosaukums, galvenā biroja adrese vai juridiskā adrese, kontaktinformācija, tā ISO 17442 juridiskās personas identifikatora (LEI) kods un attiecīgie izraksti no valsts reģistriem;

ii)

informācija par dibināšanas dokumentiem, kuriem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam ir jābūt saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem;

b)

atļaujas piešķiršanas procesā sniegtā informācija par fiziskām personām, kas atbild par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārvaldību, tostarp:

i)

vārds, uzvārds un personas identifikācijas numurs, ja tas ir pieejams attiecīgajā dalībvalstī;

ii)

informācija par amatiem, kas šādām personām ir kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja struktūrā;

c)

informācija, kas vajadzīga, lai novērtētu par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārvaldību atbildīgo fizisko personu labo reputāciju un piemērotību, tostarp, ja pieejama:

i)

informācija par viņu darba pieredzi;

ii)

šāda informācija par viņu reputāciju:

1)

informācija par sodāmību vai administratīvajām vai civiltiesiskajām sankcijām un informācija par kriminālizmeklēšanu, kas sākta pret šādām personām par valsts noteikumu pārkāpumiem komerctiesību, maksātnespējas tiesību, finanšu pakalpojumu tiesību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību, krāpšanas tiesību vai profesionālās atbildības saistību jomā, izmantojot oficiālu sertifikātu vai citu līdzvērtīgu dokumentu saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un detalizēts apraksts par piemērotajām civiltiesiskajām vai administratīvajām sankcijām;

2)

informācija par notiekošām izmeklēšanām vai procedūrām, kas nav minētas c) punkta ii) apakšpunkta 1) punktā;

3)

informācija par jebkādu uzņēmējdarbībai vai profesionālai darbībai nepieciešamas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atteikumu un informācija par šādas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atsaukšanu, atcelšanu vai izbeigšanu; vai lēmumu par izslēgšanu, ko pieņēmusi regulatīvā vai valsts iestāde vai profesionālā organizācija vai asociācija;

4)

informācija par jebkādu darba attiecību izbeigšanu attiecībā uz amatiem un uzdevumiem, kas saistīti ar līdzekļu pārvaldību vai līdzīgām fiduciārām attiecībām, un šādas atlaišanas iemeslu apraksts;

d)

informācija par akcionāriem, kuriem pieder 20 % vai vairāk kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja akciju kapitāla vai balsstiesību, tostarp informācija par sodāmības vai administratīvu vai civiltiesisku sankciju neesamību un informācija par kriminālizmeklēšanu, kas sākta pret šādiem akcionāriem attiecībā uz valsts noteikumu pārkāpumiem komerctiesību, maksātnespējas tiesību, finanšu pakalpojumu tiesību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību, krāpšanas tiesību vai profesionālās atbildības saistību jomā, un detalizēts apraksts par piemērotajām civiltiesiskajām vai administratīvajām sankcijām;

e)

informācija par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja organizatorisko struktūru, darbības nosacījumiem un atbilstību Regulā (ES) 2020/1503 noteiktajām prasībām, kas tika sniegta atļaujas piešķiršanas procesa ietvaros un atjaunināta, izmantojot tās kompetentās iestādes uzraudzības darbības, kura saņem šādas informācijas pieprasījumu, tostarp, bet ne tikai:

i)

informācija par pārvaldības kārtību un iekšējās kontroles mehānismiem, kas nodrošina atbilstību Regulai (ES) 2020/1503, tostarp par riska pārvaldības un grāmatvedības procedūrām;

ii)

darbības programma, kurā izklāstīti kolektīvās finansēšanas pakalpojumu veidi, ko sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulu (ES) 2020/1503;

iii)

kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atbilstības dokumentācija, tostarp kompetento iestāžu rīcībā esošā informācija;

iv)

informācija, ko var pieprasīt no kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar Regulas (ES) 2020/1503 3.–11. pantā noteiktajām darbībām un prasībām;

f)

informācija par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķiršanu vai atļaujas atsaukšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 12., 13. un 17. pantu;

g)

informācija par jebkādiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam piemērotajiem sodiem, tostarp kriminālsodiem, administratīvajiem pasākumiem vai izpildes darbībām;

h)

jebkāda cita informācija, kas vajadzīga, lai sadarbotos izmeklēšanas, uzraudzības un izpildes darbībās saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 1. punktu.

2. pants

Informācija par citām personām un neinkorporētām vienībām, ar kuru jāapmainās

1.   Attiecībā uz trešām personām, kas saistītas ar kolektīvo finansēšanu un kam ir nozīme kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu sniegšanā, un kas ir fiziskas personas, kompetentās iestādes apmainās ar personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, personas identifikācijas numuru, ja tas ir pieejams attiecīgajā dalībvalstī, un adresi un kontaktinformāciju.

2.   Attiecībā uz trešām personām, kas saistītas ar kolektīvo finansēšanu un kam ir nozīme kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu sniegšanā, un kas ir juridiskas personas, kompetentā iestāde var pieprasīt arī dokumentus, kas apliecina:

a)

juridiskās personas uzņēmuma nosaukumu;

b)

juridiskās personas galvenā biroja adresi vai juridisko adresi un pasta adresi, ja tā atšķiras;

c)

juridiskās personas kontaktinformāciju un valsts identifikācijas numuru vai LEI kodu, ja tāds ir pieejams;

d)

juridiskās personas tiesiskās formas reģistrāciju saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem;

e)

pilnīgu to personu sarakstu, kuras faktiski vada juridiskās personas uzņēmējdarbību, tostarp viņu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, adresi, kontaktinformāciju un personas identifikācijas numuru, ja tāds ir pieejams attiecīgajā dalībvalstī.

3.   Kompetentās iestādes apmainās ar jebkādu citu informāciju, kas vajadzīga, lai sadarbotos izmeklēšanas, uzraudzības un izpildes darbībās saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 1. punktu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


Top