EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2112

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2112 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības un kārtība pieteikuma iesniegšanai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/4845

OV L 287, 8.11.2022, p. 5–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2112/oj

8.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/5


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2112

(2022. gada 13. jūlijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības un kārtība pieteikuma iesniegšanai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (1) un jo īpaši tās 12. panta 16. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu vienotu mehānismu, ar kura palīdzību kompetentās iestādes efektīvi īsteno savas pilnvaras attiecībā uz potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju atļaujas pieteikumiem, ir lietderīgi šādiem pieteikumiem noteikt kopīgas standarta veidlapas, veidnes un procedūras.

(2)

Lai atvieglotu saziņu starp potenciālu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un kompetento iestādi, kompetentajai iestādei būtu jāizraugās kontaktpunkts tieši pieteikuma procesa vajadzībām un būtu jāpublisko attiecīgā kontaktinformācija savā tīmekļa vietnē.

(3)

Lai kompetentā iestāde varētu rūpīgi novērtēt, vai pieteikums ir pilnīgs, ja kompetentā iestāde pieprasa potenciālajam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam sniegt trūkstošo informāciju, Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 4. punktā minētais termiņš pieteikuma pilnīguma novērtēšanai būtu jāaptur no dienas, kad šāda informācija tiek pieprasīta, līdz dienai, kad kompetentā iestāde to saņem.

(4)

Lai kompetentā iestāde varētu novērtēt, vai izmaiņas atļaujas pieteikumā sniegtajā informācijā var ietekmēt atļaujas piešķiršanas procedūru, ir lietderīgi pieprasīt potenciālajiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem bez liekas kavēšanās paziņot par šādām izmaiņām. Turklāt ir jānosaka, ka Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 8. punktā paredzētais informācijas novērtēšanas termiņš ir piemērojams no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei ir sniedzis grozīto informāciju.

(5)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(6)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu.

(7)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (3) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kontaktpunkta izraudzīšanās

Kompetentās iestādes izraugās kontaktpunktu attiecībā uz pieteikumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas pieteikumu saņemšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 12. pantu. Kompetentās iestādes gādā, lai izraudzītā kontaktpunkta kontaktinformācija būtu aktuāla, un publisko šo kontaktinformāciju savās tīmekļa vietnēs.

2. pants

Standarta veidlapa

Potenciālie kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji iesniedz atļaujas pieteikumu, izmantojot pielikumā noteikto standarta veidlapu.

3. pants

Apstiprinājums par saņemšanu

Desmit darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas un neatkarīgi no Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 4. punktā noteiktā termiņa, kurā jānovērtē, vai pieteikums saskaņā ar minēto pantu ir pilnīgs, kompetentā iestāde potenciālajam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam elektroniski, papīra formātā vai abos veidos nosūta saņemšanas apstiprinājumu. Minētajā saņemšanas apstiprinājumā iekļauj to personu kontaktinformāciju, kuras izskatīs atļaujas pieteikumu.

4. pants

Termiņa apturēšana trūkstošas informācijas gadījumā

Ja kompetentā iestāde pieprasa potenciālajam kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam sniegt trūkstošo informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 4. punktu, termiņu novērtējumam, vai pieteikums saskaņā ar minēto pantu ir pilnīgs, aptur no dienas, kad šāda informācija tiek pieprasīta, līdz dienai, kad tā tiek saņemta.

5. pants

Paziņošana par izmaiņām

1.   Potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs bez liekas kavēšanās paziņo kompetentajai iestādei par visām izmaiņām atļaujas pieteikumā sniegtajā informācijā. Potenciālais kolektīvās finansēšanas sniedzējs sniedz atjaunināto informāciju, izmantojot pielikumā noteikto standarta veidlapu.

2.   Ja potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz atjauninātu informāciju, Regulas (ES) 2020/1503 12. panta 8. punktā noteikto termiņu sāk skaitīt no dienas, kad kompetentā iestāde ir saņēmusi minēto atjaunināto informāciju.

6. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


PIELIKUMS

KOLEKTĪVĀS FINANSĒŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA ATĻAUJAS PIETEIKUMS

Informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas pieteikums

Informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei


Lauks

Apakšlauks

Apraksts

1.

Pieteikuma iesniedzējs

1.

Pilns juridiskais nosaukums

Pieteikuma iesniedzēja pilns juridiskais nosaukums

2.

Komercnosaukums(-i)

Komercnosaukums(-i), kas tiks izmantots(-i) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai

3.

Interneta adrese

Pieteikuma iesniedzēja uzturētās tīmekļa vietnes interneta adrese

4.

Fiziskā adrese

Pieteikuma iesniedzēja juridiskā adrese

5.

Valsts identifikācijas/reģistrācijas numurs

(ja pieejams)

Pieteikuma iesniedzēja valsts identifikācijas numurs vai pierādījums par reģistrāciju valsts uzņēmumu reģistrā

6.

LEI

(ja pieejams)

Pieteikuma iesniedzēja juridiskās personas identifikators

2.

Par pieteikumu atbildīgās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija

1.

Vārds, uzvārds

Kontaktpersonas vārds(-i) un uzvārds(-i)

2.

Amats

Pieteikuma iesniedzēja kontaktpersonas amats un/vai tituls vai ārējas personas statuss (piemēram, konsultants, juridiskais birojs) un pierādījums, ka personai ir tiesības iesniegt pieteikumu

3.

Pasta adrese (ja atšķiras no pieteikuma iesniedzēja fiziskās adreses)

 

4.

Tālruņa numurs

 

5.

E-pasta adrese

 

3.

Juridiskā forma

Neattiecas

Uzņēmuma juridiskā forma saskaņā ar valsts tiesību aktiem

4.

Statūti

Neattiecas

Statūti un, ja pieejams, dibināšanas dokuments

5.

Darbības programma, kurā izklāstīti to kolektīvās finansēšanas pakalpojumu veidi, kurus pieteikuma iesniedzējs ir iecerējis sniegt, un kolektīvās finansēšanas platforma, ko tas ir iecerējis vadīt, tostarp norādot, kur un kā tiks tirgoti kolektīvās finansēšanas piedāvājumi

1.

Informācija par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu veidiem

Pieteikuma iesniedzējs norāda šādu informāciju:

a)

kolektīvās finansēšanas pakalpojumi, ko pieteikuma iesniedzējs ir iecerējis sniegt (atbilstoši atzīmēt):

aizdevumu piešķiršanas atvieglošana, tostarp attiecīgas informācijas, piemēram, aizdevumu saistību neizpildes rādītāju, sniegšana;

pārvedamu vērtspapīru un kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu izvietošana bez stingri noteiktu saistību uzņemšanās, un rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana saistībā ar minētajiem pārvedamajiem vērtspapīriem un atļautajiem instrumentiem;

b)

(ja pieteikuma iesniedzējs sniedz vai ir iecerējis sniegt aizdevumu piešķiršanas atvieglošanu) vai pieteikuma iesniedzējs plāno veikt aizdevumu portfeļa individuālu pārvaldību, tostarp aprakstu par iekšējo kārtību šādas darbības veikšanai un aprakstu par līgumattiecībām, ko pieteikuma iesniedzējs noslēgs ar projektu īpašniekiem un ieguldītājiem (konkrēti norādot pilnvaras, ko ieguldītāji piešķirs pieteikuma iesniedzējam);

c)

citi pakalpojumi vai darbības, ko potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir iecerējis sniegt (atbilstoši atzīmēt):

aktīvu glabāšana;

maksājumu pakalpojumi;

īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību izmantošana kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai;

kredītspējas novērtējumu piemērošana kolektīvās finansēšanas projektiem;

kolektīvās finansēšanas piedāvājumu cenas un/vai procentu likmes ierosinājums;

ziņojumdēļa izmantošana;

ārkārtas gadījumiem paredzētu fondu izveide un uzturēšana;

d)

piedāvājumu veidi, ko pieteikuma iesniedzējs plāno sniegt (piemēram, aizdevumos balstīti projekti, pašu kapitālā balstīti projekti, nozares vai uzņēmējdarbības veids, kolektīvās finansēšanas platformā piedāvājamo ieguldījumu veids un mērķa ieguldītāju veidi);

e)

atlases procedūra, kurā sīki izklāsta metodes, ko izmanto, lai atlasītu piedāvājumus, kuri tiks sniegti kolektīvās finansēšanas platformā, tostarp attiecībā uz projektu īpašniekiem veiktās uzticamības pārbaudes veidu un apmēru;

f)

kārtība, kādā piedāvājumus publisko kolektīvās finansēšanas platformā un kādā attiecīgajam projekta īpašniekam tiks paziņotas ieguldītāju intereses attiecībā uz kolektīvās finansēšanas projektu;

g)

jebkādi citi pakalpojumi/darbības, ko pieteikuma iesniedzējs pašlaik sniedz (vai ir iecerējis sniegt), uz ko neattiecas Regula (ES) 2020/1503 un ko var sniegt saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem, tostarp atsauces uz attiecīgajām atļaujām (attiecīgā gadījumā) un to kopijas

2.

Informācija par kolektīvās finansēšanas platformu

Apraksts, kurā norāda šādu informāciju:

a)

kārtība, kādā Regulas (ES) 2020/1503 19. pantā minēto informāciju dara pieejamu pieteikuma iesniedzēja kolektīvās finansēšanas platformas tīmekļa vietnē, tostarp attiecīgās IT sistēmas;

b)

kārtība, kādā kolektīvās finansēšanas platformu padara par internetā balstītu informācijas sistēmu, kas ir publiski pieejama un bez diskriminējošas piekļuves;

c)

procedūras un kārtība kolektīvās finansēšanas pakalpojumu tūlītējai, taisnīgai un ātrai sniegšanai, tostarp aprakstu par:

i)

klientu rīkojumu pieņemšanas un nosūtīšanas procedūrām;

ii)

šādu rīkojumu apstrādes sistēmām;

iii)

to, kā šīs procedūras un kārtība ļauj vienlīdzīgi pieņemt, nosūtīt un izpildīt klientu rīkojumus;

d)

mehānismi, ko pieteikuma iesniedzējs plāno ieviest, lai atvieglotu informācijas plūsmas starp projekta īpašnieku un ieguldītājiem vai attiecīgā gadījumā starp ieguldītājiem

3.

Tirgvedības stratēģija

Apraksts par tirgvedības stratēģiju, ko potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs plāno izmantot Savienībā, tostarp par tirgvedības paziņojumu valodām; to dalībvalstu identifikācija, kurās reklāmas būs visredzamākās plašsaziņas līdzekļos, un paredzamie saziņas līdzekļi, kas tiks izmantoti

6.

Apraksts par pārvaldības kārtību un iekšējās kontroles mehānismu, ar ko nodrošina atbilstību Regulai (ES) 2020/1503, tostarp par riska pārvaldības un grāmatvedības procedūrām

1.

Pārvaldības kārtība

Apraksts, kurā norāda šādu informāciju:

a)

pieteikuma iesniedzēja iekšējā struktūra (organizatoriskā struktūrshēma u. c.) ar norādēm par uzdevumu un pilnvaru sadalījumu un attiecīgo pārskatu sniegšanas kārtību, ieviestajiem kontroles pasākumiem un jebkādu citu noderīgu informāciju, kas ilustrē pieteikuma iesniedzēja darbības iezīmes, politiku un procedūras, kuras nodrošina efektīvu un piesardzīgu pārvaldību;

b)

personāla darbā pieņemšanas plāns, ja tāds ir, nākamajiem trim gadiem un relatīvais tā īstenošanas stāvoklis, vai norāde par aktīvi nodarbināto personālu, kas ir atbildīgs par pakalpojumu sniegšanu

2.

Iekšējās kontroles mehānismi

Apraksts par iekšējās kontroles mehānismu (piemēram, atbilstības uzraudzītāju un riska pārvaldītāju, ja tādi amati ir izveidoti), ko pieteikuma iesniedzējs ir ieviesis, lai uzraudzītu un nodrošinātu tā procedūru atbilstību Regulai (ES) 2020/1503, tostarp informācija par pārskatu sniegšanu vadības struktūrai

3.

Riska pārvaldība

Pieteikuma iesniedzēja identificēto risku kartējums un to riska pārvaldības politikas un procedūru apraksts, ar ko identificē, pārvalda un uzrauga riskus, kuri saistīti ar pieteikuma iesniedzēja darbībām, procesiem un sistēmām, tostarp:

a)

Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 2. punktā minēto iekšējo procesu un metožu apraksts (attiecīgā gadījumā);

b)

Regulas (ES) 2020/1503 6. panta 5. punkta b) apakšpunktā minētā ārkārtas gadījumiem paredzēta fonda politikas apraksts (attiecīgā gadījumā)

4.

Grāmatvedības procedūras

To grāmatvedības procedūru apraksts, ar kurām pieteikuma iesniedzējs reģistrēs un paziņos savu finanšu informāciju

7.

Apraksts par sistēmām, resursiem un procedūrām attiecībā uz datu apstrādes sistēmas kontroli un aizsardzību

Neattiecas

Datu apstrādes sistēmas kontrole un aizsardzība

Apraksts, kurā norāda šādu informāciju:

a)

iekšējā kārtība, kas pieņemta, lai nodrošinātu no ieguldītājiem saņemto personas datu un informācijas atbilstīgu apstrādi, tostarp attiecībā uz mākoņu izmantošanu;

b)

krāpšanas novēršanas un privātuma/datu aizsardzības politika;

c)

dokumentācijas arhivēšanas vietas, metodes un politika, tostarp attiecībā uz mākoņu izmantošanu

8.

Operacionālo risku apraksts

1.

Riski, kas saistīti ar IT infrastruktūru un procedūrām

Identificēto operacionālo risku avotu apraksts un to procedūru, sistēmu un kontroļu apraksts, ko pieteikuma iesniedzējs pieņēmis, lai pārvaldītu minētos operacionālos riskus (sistēmas uzticamība, drošība, integritāte, privātums utt.), tostarp:

a)

procedūras nolūkā izvairīties no darbības pārtraukumiem;

b)

ieviestās rezerves ierīces;

c)

aizsardzības pasākumi pret hakeru uzbrukumiem

2.

Risks, kas saistīts ar piedāvājuma noteikšanu

Piedāvājuma noteikšanai paredzēto tehnisko rīku un cilvēkresursu apraksts, jo īpaši cenu noteikšanas apraksts saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 4. panta 4. punkta d) apakšpunktu

3.

Riski, kas saistīti ar aktīvu glabāšanas pakalpojumiem un maksājumu pakalpojumiem (attiecīgā gadījumā)

Ja pieteikuma iesniedzējs ir iecerējis sniegt aktīvu glabāšanas pakalpojumus un maksājumu pakalpojumus, – identificēto operacionālo risku avotu apraksts un to procedūru, sistēmu un kontroļu apraksts, ko pieteikuma iesniedzējs pieņēmis, lai pārvaldītu ar minētajiem pakalpojumiem saistītos riskus, tostarp gadījumos, kad minētos pakalpojumus sniedz trešā persona

4.

Riski, kas saistīti ar ārpakalpojumu izmantošanu operacionālo funkciju veikšanai

Ja pieteikuma iesniedzējs ir iecerējis operacionālo funkciju izpildē paļauties uz trešo personu, – identificēto operacionālo risku avotu apraksts un to procedūru, sistēmu un kontroļu apraksts, ko pieteikuma iesniedzējs pieņēmis, lai pārvaldītu minētos operacionālos riskus

5.

Jebkurš cits operacionālais risks vai riski (attiecīgā gadījumā)

Jebkura cita identificētā operacionālo risku avota vai avotu apraksts un to procedūru, sistēmu un kontroļu apraksts, ko pieteikuma iesniedzējs pieņēmis, lai pārvaldītu minētos operacionālos riskus

9.

Pieteikuma iesniedzēja prudenciālo aizsardzības pasākumu apraksts saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 11. pantu

1.

Prudenciālie aizsardzības pasākumi

To prudenciālo aizsardzības pasākumu kopums, kurus pieteikuma iesniedzējs atļaujas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir ieviesis, un tā noteikšanā izmantoto pieņēmumu apraksts

2.

Pašu kapitāls

(attiecīgā gadījumā)

Ar pašu kapitālu, kas minēts Regulas (ES) 2020/1503 11. panta 2. punkta a) apakšpunktā, segto prudenciālo aizsardzības pasākumu summa

3.

Apdrošināšanas polise

(attiecīgā gadījumā)

Ar apdrošināšanas polisi, kas minēta Regulas (ES) 2020/1503 11. panta 2. punkta b) apakšpunktā, segto pieteikuma iesniedzēja prudenciālo aizsardzības pasākumu summa

4.

Prognozētie aprēķini un plāni

a)

pieteikuma iesniedzēja prudenciālo aizsardzības pasākumu prognozētais aprēķins pirmajiem trim uzņēmējdarbības gadiem;

b)

prognozētie grāmatvedības plāni pirmajiem trim uzņēmējdarbības gadiem, tostarp:

i)

prognozētās bilances;

ii)

prognozētie peļņas un zaudējumu pārskati vai ienākumu deklarācijas;

c)

plānošanas pieņēmumi par iepriekš minētajām prognozēm, kā arī skaitļu skaidrojumi

5.

Prudenciālo aizsardzības pasākumu plānošana

Pieteikuma iesniedzēja prudenciālo aizsardzības pasākumu plānošanas un uzraudzības procedūru apraksts

10.

Pierādījums, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst prudenciālajiem aizsardzības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 11. pantu

1.

Pašu kapitāls

a)

dokumentācija par to, kā pieteikuma iesniedzējs ir aprēķinājis apjomu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 11. pantu;

b)

esošiem uzņēmumiem – revidēts konta izraksts vai publisks reģistrs, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja pašu kapitāla summu;

c)

uzņēmumiem reģistrācijas procesā – bankas izziņa, kas apliecina, ka naudas līdzekļi noguldīti pieteikuma iesniedzēja bankas kontā

2.

Apdrošināšanas polise

a)

tādas parakstītās apdrošināšanas polises kopija, kurā ietverti visi elementi, kas vajadzīgi, lai izpildītu Regulas (ES) 2020/1503 11. panta 6. un 7. punkta prasības, – ja tāda ir pieejama, vai

b)

tāda apdrošināšanas priekšlīguma kopija, kurā ietverti visi elementi, kas vajadzīgi, lai izpildītu Regulas (ES) 2020/1503 11. panta 6. un 7. punkta prasības, un kuru parakstījusi sabiedrība, kas saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanu saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem

11.

Darbības nepārtrauktības plāna apraksts

Neattiecas

Darbības nepārtrauktības plāns

Apraksts par pasākumiem un procedūrām, ar ko nodrošina, ka gadījumā, ja potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs izbeidz darbību, ar esošajiem ieguldījumiem saistīto kritiski svarīgo pakalpojumu sniegšana netiek pārtraukta un līgumi starp potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem, tostarp attiecīgā gadījumā noteikumi par neatmaksāto aizdevumu apkalpošanas turpināšanu, paziņošanu klientam un aktīvu glabāšanas kārtības nodošanu, tiek pareizi pārvaldīti

12.

Pierādījums par to, ka kapitāldaļu turētājiem, kuri tieši vai netieši tur 20 % vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir laba reputācija

1.–10. apakšlauku atkārto un aizpilda par katru kapitāldaļu turētāju, kurš tieši vai netieši tur 20 % vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību

Ja kapitāldaļu turētājs, kurš tur 20 % vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, nav fiziska persona, 8. un 9. apakšlauku aizpilda attiecībā uz juridisko personu un tos atkārto un aizpilda par katru vadības struktūras locekli un citām personām, kas faktiski vada uzņēmējdarbību

1.

Īpašumtiesību struktūras shēma

Pieteikuma iesniedzēja īpašumtiesību struktūras shēma, kurā parādīta to kapitāldaļu turētāju individuālā līdzdalība, kas tieši vai netieši tur 20 % vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību

2.

Vārds, uzvārds/nosaukums

a)

fiziskām personām – kontaktpersonas vārds(-i) un uzvārds(-i);

b)

fiziskām personām – valsts identifikācijas numurs (ID vai pase);

c)

juridiskām personām – juridiskais nosaukums un juridiskā forma;

d)

juridiskām personām – valsts identifikācijas/reģistrācijas numurs (ja pieejams)

3.

Dzimšanas datums un vieta (attiecīgā gadījumā)

Par kapitāldaļu turētājiem, kas ir fiziskas personas, – dzimšanas datums un vieta

4.

Domicils vai juridiskā adrese

a)

fiziskām personām – domicils;

b)

juridiskām personām – juridiskā adrese

5.

Papildu informācija juridisku personu gadījumā

Ja kapitāldaļu turētājs, kurš tur 20 % vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir juridiska persona, – pilns vadības struktūras locekļu un to personu saraksts, kas faktiski vada tās uzņēmējdarbību, to vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, domicils, valsts identifikācijas numurs, ja tāds ir

6.

Līdzdalības apjoms

Personas turēto akciju kapitāla vai balsstiesību kopums absolūtā vērtībā un procentos

Netieša kapitāldaļu turētāja gadījumā norāda summu, kas attiecas uz starpniekturētāju

7.

Informācija netiešas līdzdalības gadījumā

Tās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija, ar kuras starpniecību tiek turēts pamatkapitāls vai balsstiesības

 

 

8.

Labas reputācijas pierādījums

a)

sodāmības neesamību apliecinoša oficiāla izziņa vai cits līdzvērtīgs dokuments saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

b)

informācija par kriminālizmeklēšanu un/vai tiesvedību un attiecīgām civillietām un administratīvajām lietām, kas saistītas ar valsts noteikumu pārkāpumiem komerctiesību, maksātnespējas tiesību, finanšu pakalpojumu tiesību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību, krāpšanas apkarošanas tiesību vai profesionālās atbildības saistību jomā, un konkrēti ar oficiālu izziņu (ja un ciktāl tāda ir pieejama attiecīgā dalībvalstī vai trešā valstī) vai citu līdzvērtīgu dokumentu. Ja kādā no iepriekš minētajām jomām ir piemēroti civiltiesiski vai administratīvi sodi, sniedz to sīku aprakstu. Par notiekošu izmeklēšanu vai tiesvedību informāciju var sniegt ar godavārdu apliecinātā deklarācijā;

c)

informācija par tirdzniecībai, uzņēmējdarbībai vai profesionālai darbībai nepieciešamas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atteikumu; vai šādas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atsaukšanu, atcelšanu vai izbeigšanu; vai lēmumu par izslēgšanu, ko pieņēmusi regulatīvā vai valsts iestāde vai profesionālā organizācija vai asociācija; sniedz arī informāciju par visām notiekošajām procedūrām, kas saistītas ar iepriekš minēto;

d)

informācija par darba attiecību izbeigšanu attiecībā uz amatiem un uzdevumiem, kas saistīti ar līdzekļu pārvaldību vai līdzīgām fiduciārām attiecībām, un šādas atlaišanas iemeslu apraksts

9.

Iepriekš veikts (un notiekošs) novērtējums

Informācija par to, vai kapitāldaļu turētāja labas reputācijas novērtējumu jau ir veikusi (vai veic) cita kompetentā iestāde vai jebkura cita iestāde saskaņā ar citiem finanšu tiesību aktiem, tostarp minētās iestādes nosaukums un attiecīgā gadījumā tās novērtējuma datums un rezultāts

10.

Informācija par grupas struktūru (attiecīgā gadījumā)

Informācija par to, vai:

a)

pieteikuma iesniedzējs ir tāda kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja meitasuzņēmums, kuram ir piešķirta atļauja citā dalībvalstī;

b)

pieteikuma iesniedzējs ir tāda kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, kuram ir piešķirta atļauja citā dalībvalstī;

c)

pieteikuma iesniedzēju kontrolē tās pašas fiziskās vai juridiskās personas, kuras kontrolē kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, kam ir piešķirta atļauja citā dalībvalstī

13.

Par pieteikuma iesniedzēja pārvaldību atbildīgo fizisko personu identitāte un pierādījumi, ka pieteikuma iesniedzēja pārvaldībā iesaistītajām fiziskajām personām ir laba reputācija un pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze, lai pārvaldītu potenciālo kolektīvās finansēšanas sniedzēju un atvēlētu pietiekami daudz laika savu pienākumu veikšanai

1.–12. apakšlauku atkārto un aizpilda par katru fizisko personu, kas ir pieteikuma iesniedzēja vadības vai uzraudzības struktūru locekle, un par katru fizisko personu, kas faktiski vada uzņēmējdarbību

1.–8. un 10.–11. apakšlauku atkārto un aizpilda par katru fizisko personu, kas ir atbildīga par iekšējās kontroles funkcijām (ja tāda ir iecelta)

1.

Vārds, uzvārds

Attiecīgās fiziskās personas vārds(-i) un uzvārds(-i)

2.

ID kartes/pases Nr.

 

3.

Dzimšanas datums un vieta

 

4.

Domicils

 

5.

Pasta adrese

Pasta adrese (ja atšķiras no domicila adreses)

6.

Tālruņa numurs

 

7.

E-pasta adrese

 

8.

Amats

Amats pieteikuma iesniedzēja vadības struktūrā vai organizācijā, kurā fiziskā persona ir/tiks iecelta

9.

Labas reputācijas pierādījums

a)

sodāmības neesamību apliecinoša oficiāla izziņa vai cits līdzvērtīgs dokuments saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

b)

informācija par kriminālizmeklēšanu vai tiesvedību un attiecīgām civillietām un administratīvajām lietām, kas saistītas ar valsts noteikumu pārkāpumiem komerctiesību, maksātnespējas tiesību, finanšu pakalpojumu tiesību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību, krāpšanas apkarošanas tiesību vai profesionālās atbildības saistību jomā, un konkrēti ar oficiālu izziņu (ja un ciktāl tāda ir pieejama attiecīgā dalībvalstī vai trešā valstī) vai citu līdzvērtīgu dokumentu. Ja attiecībā uz iepriekš minētajām jomām pastāv civiltiesiski vai administratīvi sodi, sniedz to sīku aprakstu. Par notiekošu izmeklēšanu vai tiesvedību informāciju var sniegt ar godavārdu apliecinātā deklarācijā;

c)

informācija par tirdzniecībai, uzņēmējdarbībai vai profesionālai darbībai nepieciešamas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atteikumu; vai šādas reģistrācijas, atļaujas, dalības vai licences atsaukšanu, atcelšanu vai izbeigšanu; vai lēmumu par izslēgšanu, ko pieņēmusi regulatīvā vai valsts iestāde vai profesionālā organizācija vai asociācija; sniedz arī informāciju par visām notiekošajām procedūrām, kas saistītas ar iepriekš minēto;

d)

informācija par darba attiecību izbeigšanu attiecībā uz amatiem un uzdevumiem, kas saistīti ar līdzekļu pārvaldību vai līdzīgām fiduciārām attiecībām, un šādas atlaišanas iemeslu apraksts

10.

Dzīvesgājums (CV)

CV, kurā norāda šādu informāciju:

a)

attiecīgā izglītība (tostarp izglītības iestādes(-žu) nosaukums(-i) un veids(-i), diploma(-u) veids un datums) un profesionālā apmācība (tostarp apmācību temats, izglītības iestādes(-u) veids(-i) un datums, kad apmācība bija pabeigta);

b)

attiecīgā darba pieredze (finanšu nozarē un ārpus tās), tostarp visu to organizāciju nosaukumi, kurās persona ir strādājusi, veikto amata pienākumu veids un ilgums (sākuma un beigu datums) un aiziešanas iemesls (jauns amats uzņēmumā/grupā, brīvprātīga aiziešana, piespiedu aiziešana vai pilnvaru termiņa beigas);

c)

attiecībā uz iepriekšējo 10 gadu laikā ieņemtajiem amatiem, – aprakstot tajos veiktās darbības, iekļauj sīku informāciju par visām pilnvarām un kontrolējamām darbības jomām.

CV var ietvert arī ziņas (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasts) par jebkuru(-ām) personu(-ām), kuras var sniegt atsauksmes un ar kuru(-ām) kompetentā iestāde var sazināties (šis lauks nav obligāts).

11.

Laiks, kas tiks atvēlēts pienākumu veikšanai

Informācija par minimālo laiku, kas tiks veltīts personas funkciju izpildei pie potenciālā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja (norādes gada un mēneša griezumā), tostarp informācija par:

a)

to direktora amatu skaitu, ko minētā persona vienlaikus ieņem finanšu un nefinanšu sabiedrībās;

b)

direktora amatiem, ko minētā persona vienlaikus ieņem organizācijās, kuras netiecas uz primāri komerciāliem mērķiem;

c)

citām ārējām profesionālām darbībām un jebkurām citām funkcijām un attiecīgām darbībām gan finanšu nozarē, gan ārpus tās

12.

Iepriekšējs (vai notiekošs) reputācijas un pieredzes novērtējums

Informācija par to, vai fiziskās personas labas reputācijas un zināšanu un pieredzes novērtējumu jau ir veikusi (vai veic) cita kompetentā iestāde vai jebkura cita iestāde saskaņā ar citiem finanšu tiesību aktiem, tostarp novērtējuma datums, minētās iestādes nosaukums un attiecīgā gadījumā šā novērtējuma datums un rezultāts

13.

Kolektīvo zināšanu, prasmju un pieredzes pašnovērtējums

Informācija par rezultātiem, kas gūti pieteikuma iesniedzēja veiktā pašnovērtējumā par to, vai potenciālā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārvaldībā iesaistītajām fiziskajām personām kolektīvi ir pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze, lai pārvaldītu potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju

14.

Apraksts par iekšējiem noteikumiem, kuru mērķis ir nepieļaut, ka personas, kas minētas Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 2. punkta pirmajā daļā, kā projektu īpašnieki iesaistās potenciālā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja piedāvātajos kolektīvās finansēšanas pakalpojumos

Neattiecas

Iekšējās procedūras attiecībā uz projektu īpašnieku interešu konfliktiem

Pieteikuma iesniedzēja pieņemto attiecīgo iekšējo noteikumu apraksts

15.

Ārpakalpojumu izmantošanas kārtības apraksts

Neattiecas

Informācija par ārpakalpojumu izmantošanas kārtību

Apraksts, kurā norāda šādu informāciju:

a)

operacionālās funkcijas, ko pieteikuma iesniedzējs plāno nodot ārpakalpojumu sniedzējiem, tostarp mākoņpakalpojumu sniedzējiem;

b)

trešās personas, kurām tiks uzticētas operacionālās funkcijas (attiecīgā gadījumā), tostarp norādot to atrašanās vietu un kopsavilkumu par ārpakalpojumu nodošanas kārtību, ja trešā persona atrodas trešā valstī (attiecīgā gadījumā);

c)

iekšējo kārtību un resursiem, kas piešķirti ārpakalpojumā nodoto funkciju kontrolei;

d)

ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtās pakalpojumu līmeņa vienošanās

16.

Klientu sūdzību izskatīšanas procedūru apraksts

Neattiecas

Informācija par sūdzību izskatīšanu

Pieteikuma iesniedzēja pieņemto klientu sūdzību izskatīšanas procedūru apraksts, tostarp termiņš, kurā lēmums par sūdzību tiks paziņots potenciālajiem sūdzības iesniedzējiem, kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/2117 (1)

17.

Apstiprinājums par to, vai pieteikuma iesniedzējs ir iecerējis pats vai ar trešās personas starpniecību sniegt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 (2), vai izmantojot Regulas (ES) 2020/1503 10. panta 5. punktā noteikto kārtību

Neattiecas

Informācija par maksājumu pakalpojumiem

1.

Pieteikuma iesniedzējs informē kompetento iestādi par to, vai tiks sniegti maksājumu pakalpojumi (atbilstoši atzīmēt):

pakalpojumus sniegs pieteikuma iesniedzējs. Ja tā, pieteikuma iesniedzējs sniedz informāciju par attiecīgo atļauju, kas tam izsniegta kā maksājumu pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366;

pakalpojumus sniegs atļauju saņēmusi trešā persona. Ja tā, pieteikuma iesniedzējs norāda trešās personas vārdu, uzvārdu/nosaukumu un pieteikuma iesniedzējs iesniedz ar trešo personu noslēgtā nolīguma kopiju, – kad tas ir pieejams, – kurā iekļauti visi elementi, kas vajadzīgi, lai izpildītu Regulas (ES) 2020/1503 prasības, vai ar trešo personu noslēgtā priekšlīguma kopiju, kurā iekļauti visi elementi, kas vajadzīgi, lai izpildītu Regulas (ES) 2020/1503 prasības, un ko parakstījusi trešā persona, kura saņēmusi atļauju sniegt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem;

pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 10. panta 5. punktā noteikto kārtību, kas nodrošina, ka projektu īpašnieki kolektīvās finansēšanas projektu finansējumu vai jebkādu citu maksājumu pieņem tikai no maksājumu pakalpojumu sniedzēja saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366. Ja tā, pieteikuma iesniedzējs iesniedz šādas kārtības aprakstu.

2.

Pieteikuma iesniedzējs iekļauj to procedūru un sistēmu aprakstu, saskaņā ar kurām ieguldītāju līdzekļi tiks nosūtīti projekta īpašniekam un ar kurām ieguldītāji saņems atlīdzību par ieguldīto kapitālu.

18.

Procedūras, ar ko pārbauda ieguldījumu pamatinformācijas lapā ietvertās informācijas pilnīgumu, pareizību un skaidrību

Neattiecas

Procedūras attiecībā uz ieguldījumu pamatinformācijas lapu

Pieteikuma iesniedzēja pieņemto attiecīgo procedūru apraksts

19.

Procedūras attiecībā uz Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 7. punktā minētajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem paredzētiem ieguldījumu ierobežojumiem

Neattiecas

Procedūras attiecībā uz nepieredzējušiem ieguldītājiem paredzētiem ieguldījumu ierobežojumiem

1.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz to procedūru aprakstu, kas pieņemtas, lai:

a)

veiktu novērtējumu par to, vai un kuri piedāvātie kolektīvās finansēšanas pakalpojumi ir piemēroti, tostarp sīkāku informāciju par to, kāda informācija pieprasīta no nepieredzējušiem ieguldītājiem par viņu pieredzi, ieguldīšanas mērķiem, finansiālo stāvokli un pamatizpratni par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem vispār un ar ieguldījumiem kolektīvās finansēšanas platformā piedāvāto ieguldījumu veidos, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 1. un 2. punktā;

b)

veiktu Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 5. punktā minēto simulāciju, ko prasa potenciālajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem veikt par savu spēju segt zaudējumus;

c)

sniegtu informāciju, kas minēta Regulas (ES) 2020/1503 21. panta 4. punktā.

2.

Pieteikuma iesniedzējs sniedz aprakstu par procedūrām, ko attiecībā uz nepieredzējušiem ieguldītājiem pieteikuma iesniedzējs pieņēmis par ieguldījumu limitiem, tostarp aprakstu par īpašā riska brīdinājuma saturu un kārtību, kā iegūt no ieguldītāja nepārprotamo piekrišanu.


(1)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2117 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības un kārtība pieteikuma iesniegšanai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai (Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 42. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).


Top