EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2111

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2111 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē prasības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz interešu konfliktiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/4828

OV L 287, 8.11.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2111/oj

8.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2111

(2022. gada 13. jūlijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē prasības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz interešu konfliktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (1) un jo īpaši tās 8. panta 7. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 3. punktu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jāuztur un jāīsteno efektīvi iekšējie noteikumi, lai novērstu interešu konfliktus. Lai nodrošinātu, ka šādi noteikumi atbilst viņu mērķim novērst interešu konfliktus laika gaitā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu regulāri un vismaz reizi gadā jāpārskata minētie noteikumi un jānodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi, lai novērstu jebkādus trūkumus šādos noteikumos.

(2)

Lai pārvaldītu interešu konfliktus, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem nebūtu pārmērīgi jāpaļaujas uz Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 5. punktā noteiktajām informācijas atklāšanas prasībām. Tādēļ tiem būtu jāizstrādā iekšējie noteikumi interešu konfliktu novēršanai. Iekšējiem noteikumiem interešu konfliktu novēršanai vajadzētu būt atbilstīgiem sniegto kolektīvās finansēšanas pakalpojumu būtībai, apjomam un sarežģītībai, kā arī kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības apjomam un organizācijai. Šajā sakarā iekšējos noteikumos interešu konfliktu novēršanai attiecīgā gadījumā būtu jāņem vērā apstākļi, kas saistīti ar to, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs pieder kādai grupai.

(3)

Izstrādājot iekšējos noteikumus interešu konfliktu novēršanai, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu interešu konfliktu novēršanu, identificēšanu un pārvaldību. Ja tomēr tiek identificēts interešu konflikts, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka par minēto interešu konfliktu tiek informēti kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja klienti un jebkura cita persona, kuru tas var ietekmēt.

(4)

Pasākumiem, kas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktu, būtu ar pamatotu pārliecību jānodrošina, ka klientu interešu kaitējuma riski tiks novērsti un, ja tas nav iespējams, pienācīgi mazināti.

(5)

Lai nodrošinātu, ka klienti var pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu par pakalpojumiem, kas rada faktisku interešu konfliktu, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem būtu pastāvīgi jāatjaunina saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 5. punktu atklātā informācija par interešu konfliktu vispārējo raksturu un avotiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to mazināšanai. Šādai informācijas atklāšanai vajadzētu būt atbilstīgai to klientu būtībai, kuriem tā ir adresēta, jo īpaši ņemot vērā viņu kvalifikāciju kā pieredzējušiem vai nepieredzējušiem ieguldītājiem, tostarp potenciālajiem ieguldītājiem. Atklātajā informācijā būtu jāietver apraksts par interešu konfliktiem un ar tiem saistītajiem riskiem klientiem.

(6)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(7)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu.

(8)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (3) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2022. gada 1. jūnijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Iekšējo noteikumu interešu konfliktu novēršanai uzturēšana un īstenošana

1.   Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji rakstiski izstrādā, īsteno un uztur iekšējos noteikumus interešu konfliktu novēršanai. Noteikumi interešu konfliktu novēršanai ir atbilstīgi kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja lielumam un organizācijai, kā arī tā uzņēmējdarbības būtībai, apjomam un sarežģītībai.

2.   Ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir kādas grupas dalībnieks, iekšējos noteikumos interešu konfliktu novēršanai, kas minēti 1. punktā, ņem vērā visus apstākļus, kas rada vai var radīt interešu konfliktu sakarā ar citu grupas locekļu struktūru un uzņēmējdarbību.

3.   Šā panta 1. punktā minētajos iekšējos noteikumos interešu konfliktu novēršanai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam nosaka pienākumu:

a)

nodrošināt, ka neviena no Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 2. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minētajām personām netiek pieņemta kā projektu īpašnieki kolektīvās finansēšanas projektos, kas tiek piedāvāti to kolektīvās finansēšanas platformā;

b)

identificēt, vai kāda no Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 2. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minētajām personām ir pieņemta kā ieguldītāji kolektīvās finansēšanas projektos, kas tiek piedāvāti to kolektīvās finansēšanas platformā;

c)

identificēt jebkādus citus apstākļus, kas var radīt faktisku vai potenciālu interešu konfliktu starp Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minētajām personām, vienlaikus ņemot vērā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja un attiecīgā gadījumā grupas, kurai tas pieder, lielumu un darbības, kā arī klientu interesēm nodarīta kaitējuma risku;

d)

attiecīgā gadījumā precizēt procedūras, kas jāievēro, un pasākumus, kas jāpieņem, tostarp procedūras un pasākumus attiecībā uz attiecīgajiem iekšējiem pienākumiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja organizācijā, lai izpildītu prasības, kas noteiktas Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 2. punktā un saskaņā ar šā punkta c) apakšpunktu.

4.   Situācijā, kas minēta 3. punkta b) apakšpunktā, personas, kas minētas Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā un kas ir iesaistītas dažādās uzņēmējdarbības darbībās, kuras ietver Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 2. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā konkretizētu interešu konfliktu veidu, veic minētās darbības tādā neatkarības līmenī, kas atbilst:

a)

kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja lielumam un darbībām;

b)

attiecīgā gadījumā tās grupas lielumam un darbībām, pie kuras pieder kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs;

c)

klientu interesēm nodarīta kaitējuma riskam.

5.   Situācijā, kas minēta 3. punkta c) apakšpunktā, iekšējos noteikumus veido visi turpmāk minētie elementi:

a)

efektīvas procedūras, ar ko novērš vai kontrolē informācijas apmaiņu starp Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minētajām personām, kuras ir iesaistītas darbībās, kas saistītas ar interešu konflikta risku, ja minētās informācijas apmaiņa var nodarīt kaitējumu viena vai vairāku kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja klientu interesēm;

b)

noteikumus par tādu Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minēto personu atsevišķu uzraudzību, kā galvenās funkcijas ietver darbību veikšanu to klientu vārdā vai pakalpojumu sniegšanu tiem klientiem, kuru intereses var būt savstarpējā konfliktā vai kuri citādi pārstāv dažādas intereses, kas var būt savstarpējā konfliktā, tostarp kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja intereses;

c)

jebkādas tiešas saiknes likvidēšana starp to Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minēto personu atalgojumu, kuras galvenokārt veic vienu darbībā, un to dažādo Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minēto personu atalgojumu vai ieņēmumiem, kuras galvenokārt veic citu darbību, ja saistībā ar minētajām darbībām var rasties interešu konflikts;

d)

pasākumi, ar ko novērš vai ierobežo situāciju, kad kāda persona īsteno neatbilstīgu ietekmi uz veidu, kādā Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minētā persona sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus;

e)

pasākumi, ar ko novērš vai kontrolē Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktā minētās personas vienlaicīgu vai secīgu iesaistīšanos atsevišķos kolektīvās finansēšanas pakalpojumos, ja šāda iesaistīšanās var traucēt interešu konfliktu pienācīgu pārvaldību.

6.   Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji vismaz reizi gadā novērtē un pārskata savus iekšējos noteikumus interešu konfliktu novēršanai, un veic visus atbilstīgos pasākumus, lai novērstu jebkādus identificētos trūkumus.

2. pants

Pasākumi interešu konfliktu novēršanai, identificēšanai un pārvaldībai

1.   Pasākumi, kas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktu, ir vērsti uz mērķi ar pamatotu pārliecību nodrošināt, ka klienta interešu kaitējuma riski tiks novērsti un, ja tas nav iespējams, pienācīgi mazināti.

2.   Lai identificētu interešu konfliktu veidus, kuri rodas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas laikā un kuru pastāvēšana var nodarīt kaitējumu klienta interesēm, papildus tiem interešu konfliktu veidiem, kas minēti Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 2. punkta pirmajā daļā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji ņem vērā vismaz to, vai kāda no minētās regulas 8. panta 4. punktā minētajām personām:

a)

iespējami gūs finansiālu labumu vai izvairīsies no finansiāliem zaudējumiem uz klienta rēķina;

b)

ir ieinteresēta klientam sniegta pakalpojuma iznākumā, kas atšķiras no klienta interesēm attiecībā uz šo iznākumu;

c)

ir finansiāli vai citādi ieinteresēta dot priekšroku klienta vai klientu grupas interesēm salīdzinājumā ar cita klienta interesēm.

3. pants

Informācijas atklāšana par interešu konfliktu vispārējo raksturu un avotu un ietekmes mazināšanas pasākumi

1.   Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji publicē un atjaunina Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 5. punktā minēto informāciju savā tīmekļa vietnē vietā, kas ir viegli pieejama klientiem. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs atklāj minēto informāciju klientiem uz pastāvīga informācijas nesēja, izņemot, ja nav identificēts neviens interešu konflikts saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 8. panta 4. punktu, un attiecīgā gadījumā atjaunina minēto informāciju.

2.   Atklātajā informācijā, kas minēta 1. punktā, ietver konkrētu un skaidru aprakstu par interešu konfliktiem un saistītajiem riskiem, kas identificēti attiecībā uz konkrēto pakalpojumu, ņemot vērā to klientu būtību, kuriem šī informācija tiek atklāta, jo īpaši viņu kvalifikāciju kā pieredzējušiem vai nepieredzējušiem ieguldītājiem.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


Top