EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2063

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2022/2063 (2022. gada 13. oktobris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2020/637 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem (ECB/2022/35)

ECB/2022/35

OJ L 276, 26.10.2022, p. 142–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2063/oj

26.10.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 276/142


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2022/2063

(2022. gada 13. oktobris),

ar ko groza Lēmumu (ES) 2020/637 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem

(ECB/2022/35)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu, 16. pantu un 34.3. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2532/98 (1998. gada 23. novembris) par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (1) un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu ar ražotāju akreditāciju saistīto ētikas prasību efektīvu un praktisku īstenošanu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2020/637 (ECB/2020/24) (2), minētais lēmums būtu jāatjaunina.

(2)

Lēmums būtu jāatjaunina, lai precizētu, ka neatkarīgajiem revidentiem būtu jākoncentrējas uz korporatīvās atbilstības programmas īstenošanas un funkcionēšanas sertificēšanu un būtu jāprecizē jēdziena “neatkarīgs revidents” definīcijas tvērums, lai attiecīgos gadījumos iekļautu nacionālās centrālās bankas iekšējās revīzijas funkciju.

(3)

Tāpat jāprecizē, ka uz galīga notiesājoša sprieduma spēkā stāšanos būtu jāattiecina noteikts un saskaņots beigu periods, kas atsaucas uz laiku, kad notikusi neētiska rīcība.

(4)

Būtu arī jāprecizē korporatīvās atbilstības programmas darbības joma, lai efektīvi tiktu īstenots vismaz viens atbilstības standarts.

(5)

Uz atbilstību Lēmumā (ES) 2020/637 (ECB/2020/24) noteiktajiem ētikas standartiem būtu jāattiecina akreditētā ražotāja pašdeklarācija, lai nodrošinātu, ka šāda atbilstība ir skaidri apliecināta un reģistrēta. Lai ražotājiem būtu pietiekami daudz laika sagatavoties, jānosaka datums, līdz kuram jāiesniedz pirmā pašdeklarācija, kas apstiprina šādu atbilstību.

(6)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ierosinātie grozījumi būtu jāpiemēro ar Lēmuma (ES) 2020/637 24. panta 3. punktā norādīto datumu, proti, ar 2022. gada 16. novembri.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/637 (ECB/2020/24),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Lēmumu (ES) 2020/637 (ECB/2020/24) groza šādi:

1)

šādi groza 1. pantu:

a)

svītro 15) punktu;

b)

svītro 16) punktu;

c)

ar šādu punktu aizstāj 22) punktu:

“22)

“kontrolējošā struktūra” ir ražotāja administratīvā, vadības vai uzraudzības struktūra vai jebkura juridiskā persona Padomes Pamatlēmuma 2008/841/TI (*1) 5. panta 4. punkta nozīmē, kas var pārstāvēt ražotāju, pieņemt lēmumus ražotāja vārdā vai īstenot kontroli attiecībā uz ražotāju; attiecībā uz ražotāju, kas juridiski un organizatoriski ir NCB daļa, kontrolējošā struktūra ir NCB lēmējinstitūcija

(*1)  Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI (2008. gada 24. oktobris) par cīņu pret organizēto noziedzību (OV L 300, 11.11.2008., 42. lpp.).”;"

d)

svītro 23) punktu;

e)

svītro 24) punktu;

f)

svītro 25) punktu;

g)

svītro 26) punktu;

h)

svītro 27) punktu;

i)

svītro 28) punktu;

j)

ar šādu punktu aizstāj 31) punktu:

“31)

“neatkarīgs revidents” ir atzīta struktūra, kas ir kompetenta novērtēt un deklarēt, ka ražotāja korporatīvās atbilstības programma atbilst ētiskas uzņēmējdarbības principiem, noteikumiem un procedūrām, t. sk. NCB attiecīga iekšēja struktūrvienība attiecībā uz ražotāju, kas juridiski un organizatoriski ir šīs NCB daļa, vai kas ir atsevišķa juridiska persona gadījumos, kuros NCB pār šo juridisko personu īsteno kontroli, kas ir līdzīga kontrolei, ko tā īsteno pār savām struktūrvienībām.”;

2)

ar šādu e) apakšpunktu papildina 3. panta 1. punktu:

“e)

šādas maksātspējas prasības:

i)

uz ražotāju neattiecas bankrota, maksātnespējas vai likvidācijas process;

ii)

ražotāja aktīvus nepārvalda likvidators vai tiesa;

iii)

ražotājs nav noslēdzis vienošanos ar kreditoriem;

iv)

ražotāja saimnieciskā darbība nav apturēta;

v)

uz ražotāju neattiecas nekādas procedūras vai apstākļi, kas līdzīgi i)–iv) apakšpunktā minētajiem apstākļiem un ko piemēro saskaņā ar piemērojamiem nacionālajiem tiesību aktiem.”;

3)

ar šādu pantu aizstāj 4. pantu:

“4. pants

Ētikas prasības

1.   Akreditētais ražotājs vai jebkura tā kontrolējošā struktūra ievēro visas šādas ētikas prasības:

a)

attiecībā uz akreditēto ražotāju vai jebkuru no to kontrolējošām struktūrām nav stājies spēkā galīgs notiesājošs tiesas spriedums par kādu no turpmāk minētajām darbībām, ja šāda darbība notikusi pēc 2017. gada 15. novembra un minētais akreditētais ražotājs akreditēts pirms 2022. gada 16. novembra, vai ja šāda darbība notikusi ne agrāk kā piecus gadus pirms dienas, kurā iesniegts akreditācijas lūgums saskaņā ar šā lēmuma 5. pantu:

i)

līdzdalība noziedzīgā organizācijā, tostarp darbības veidi, kas izklāstīti Pamatlēmuma 2008/841/TI 2. pantā;

ii)

aktīva un pasīva korupcija, kas definēta Konvencijas par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas (*2) 3. pantā, un Padomes Pamatlēmuma 2003/568/TI (*3) par korupcijas apkarošanu privātajā sektorā 2. panta 1. punktā;

iii)

krāpšana Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (*4) 1. panta nozīmē;

iv)

teroristu nodarījumi, tostarp jebkurš no nodarījumiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/541 (*5) 3.–12. pantā;

v)

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 (*6) 1. panta 3. un 4. punkta nozīmē;

vi)

cilvēktirdzniecība, tostarp jebkura no tīšām darbībām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/36/ES (*7) 2. pantā, un ar to saistītā kūdīšana, atbalstīšana, līdzdalība un mēģinājums, kā paredzēts minētās direktīvas 3. pantā;

vii)

jebkura cita nelikumīga darbība, kas kaitē Savienības, ECB vai NCB finanšu interesēm;

b)

minētais akreditētais ražotājs vai kāda no tā kontrolējošajām struktūrām nav iesaistījusies nevienā no turpmāk minētajām darbībām, kas notikušas pēc 2017. gada 15. novembra, ja tas akreditēts pirms 2022. gada 16. novembra, vai notikušas ne agrāk kā piecus gadus pirms dienas, kurā iesniegts akreditācijas lūgums saskaņā ar šā lēmuma 5. pantu:

i)

nav izpildītas saistības attiecībā uz nodokļu un/vai sociālā nodrošinājuma iemaksu maksājumiem, ja tas konstatēts ar tiesas vai administratīvu lēmumu, kam ir galīgs un saistošs spēks saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā akreditētais ražotājs reģistrēts, vai saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību normām, kurā tiek veikta aizsargāto euro materiālu darbība vai euro materiālu darbība;

ii)

smags pārkāpums saistībā ar profesionālo darbību, tostarp nopietni profesionālo pienākumu neizpildes gadījumi, ja to konstatējušas kompetentās iestādes;

iii)

vienošanās, kuru mērķis ir izkropļot konkurenci attiecīgajā tirgū, ja to konstatējušas kompetentās iestādes;

iv)

jebkura cita darbība, kas varētu ietekmēt euro banknošu kā efektīva maksāšanas līdzekļa integritāti.

2.

Akreditētais ražotājs izveido un uztur pilnībā īstenotu un operacionālu korporatīvās atbilstības programmu, lai pārvaldītu visas darbības, ko veic tā akreditētajā ražotnē. Minēto korporatīvās atbilstības programmu piemēro arī ārējām darbībām, ko veic ārpus akreditētās ražotnes, ja šīs darbības ir līdzīgas darbībām euro jomā vai aizsargātām darbībām euro jomā, kurām ECB piešķīrusi akreditāciju.

3.

Šā panta 2. punktā minētā korporatīvās atbilstības programma ietver un īsteno vismaz vienu no turpmāk minētajiem principiem, noteikumiem un procedūrām:

a)

Starptautiskās Tirdzniecības palātas Korupcijas apkarošanos noteikumu (International Chamber of Commerce Rules on Combating Corruption) (*8) 10. pants;

b)

Banknošu apstrādes ētikas iniciatīva (Banknote Ethics Initiative) (*9);

c)

ISO 37001 standarts;

d)

jebkura cita līdzvērtīga programma.

(*2)  OV C 195, 25.6.1997., 2. lpp."

(*3)  Padomes Pamatlēmums 2003/568/TI (2003. gada 22. jūlijs) par korupcijas apkarošanu privātajā sektorā (OV L 192, 31.7.2003., 54. lpp.)."

(*4)  Konvencija par Eiropas Kopienu finansiālo interešu aizsardzību (OV C 316, 27.11.1995., 48. lpp.)."

(*5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 15. marts) par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.)."

(*6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.)."

(*7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/36/ES (2011. gada 5. aprīlis) par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI (OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.)."

(*8)  Pieejami Starptautiskās Tirdzniecības palātas interneta vietnē www.iccwbo.org."

(*9)  Pieejama Banknošu apstrādes ētikas iniciatīvas interneta vietnē www.bnei.com.”;"

4)

šādi groza 5. panta 2. punktu:

a)

ar šādu apakšpunktu aizstāj f) apakšpunktu:

“f)

aizpildīta pašdeklarācijas veidlapa, kuras veidne pieejama ECB banknošu ārtīklā un kuru parakstījuši ražotāja likumīgie pārstāvji, apliecinot, ka ražotājs atbilst visām šā lēmuma 3. panta 1. punkta b), d) un e) apakšpunktā noteiktajām prasībām;”;

b)

ar šādu apakšpunktu aizstāj g) apakšpunktu:

“g)

rakstiska deklarācija, ko sastādījis un parakstījis neatkarīgs revidents, vai apliecinājums, kas apstiprina korporatīvās atbilstības programmas īstenošanu un darbību, kas minēts 4. panta 2. un 3. punktā;”;

5)

šādi groza 6. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:

“2.   ECB novērtē ražotāja atbilstību prasībām, kas noteiktas 3. panta 1. punkta b)–e) apakšpunktā un 3. panta 3. punktā, izmantojot dokumentus, kas iesniegti saskaņā ar šā lēmuma 5. pantu.”

;

b)

ar šādu teikumu aizstāj 4. punkta pirmo teikumu:

“4.   Ja ražotājs atbilst 3. panta 1. punkta b)–e) apakšpunktā un 4. pantā noteiktajām prasībām vai ja tam saskaņā ar 3. panta 4. punktu piešķirts atbrīvojums no 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikto prasību izpildes, ECB sniedz ražotājam dokumentus, kas ietver 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās akreditācijas prasības.”

;

6)

šādi groza 9. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 3) punktu:

“3)   nekavējoties rakstiski informē ECB par jebkura tāda sertifikāta atsaukšanu, kas saistīts ar 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā vai attiecīgā gadījumā 4. panta 2. un 3. punktā minētajām akreditācijas prasībām;”

;

b)

ar šādu punktu aizstāj 4) punktu:

“4)   katru gadu divu mēnešu laikā pēc kalendārā gada beigām iesniedz visu turpmāk norādīto:

a)

aizpildīta pašdeklarācijas veidlapa, kuras veidne pieejama ECB banknošu ārtīklā un kuru parakstījis ražotāja likumīgais pārstāvis, apliecinot, ka akreditētais ražotājs un tā kontrolējošās iestādes izpildījušas 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktās prasības;

b)

rakstiska deklarācija, ko sastādījis un parakstījis neatkarīgs revidents, vai apliecinājums, kas apstiprina korporatīvās atbilstības programmas īstenošanu un darbību visā kalendārajā gadā, kā minēts 4. panta 2. un 3. punktā.

Akreditētie ražotāji pirmo pašdeklarācijas veidlapu, kas prasīta saskaņā ar a) apakšpunktu, un pirmo rakstisko deklarāciju, ko izdevis un parakstījis neatkarīgs revidents, vai apliecinājumu, kas prasīts saskaņā ar b) apakšpunktu, iesniedz līdz 2024. gada februāra beigām, abos gadījumos aptverot visu 2023. kalendāro gadu.”

;

c)

ar šādu punktu aizstāj 9) punktu:

“9)   nekavējoties rakstiski informē ECB jebkurā no turpmāk norādītajiem gadījumiem:

a)

akreditētais ražotājs vai jebkura tā kontrolējošā struktūra neatbilst 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

b)

akreditētajam ražotājam vai jebkurai no tā kontrolējošajām struktūrām ir pierādījumi, ka uz to attiecas administratīva vai krimināla izmeklēšana attiecībā uz kādu no 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitītajām darbībām vai neatbilstību kādai no 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā uzskaitītajām prasībām;

c)

attiecībā uz akreditēto ražotāju vai jebkuru no tā kontrolējošām struktūrām stājies spēkā galīgs notiesājošs tiesas spriedums saistībā ar 4. panta 1. punkta) apakšpunktā minētajām darbībām;”.

2. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.

2.   To piemēro ar 2022. gada 16. novembri.

3. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem un akreditētajiem ražotājiem.

Frankfurtē pie Mainas, 2022. gada 13. oktobrī

ECB Padomes vārdā –

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp..

(2)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/637 (2020. gada 27. aprīlis) par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem (ECB/2020/24) (OV L 149, 12.5.2020., 12. lpp.).


Top