EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1442

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1442 (2022. gada 31. augusts), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/1490 groza attiecībā uz atļaujas noteikumiem par aminoskābju mangāna helāta hidrātu kā visu sugu dzīvniekiem paredzētu barības piedevu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/6148

OJ L 227, 1.9.2022, p. 117–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1442/oj

1.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/117


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1442

(2022. gada 31. augusts),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/1490 groza attiecībā uz atļaujas noteikumiem par aminoskābju mangāna helāta hidrātu kā visu sugu dzīvniekiem paredzētu barības piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1490 (2) aminoskābju mangāna helāta hidrātu atļāva lietot par visu sugu dzīvniekiem paredzētu barības piedevu.

(3)

Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. panta 1. punktu lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (“Iestāde”) sniegt atzinumu par to, vai tad, ja atļaujas nosacījumi tiktu grozīti tā, kā piedāvā pieteikuma iesniedzējs, atļauja aminoskābju mangāna helāta hidrāta preparātu par barības piedevu joprojām atbilstu Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Šis grozījums izpaužas kā aminoskābju olbaltumvielu avotu paplašināšana, brīvo aminoskābju minimālās specifikācijas ieviešana, kā arī stingrāka mangāna satura specifikācija. Pieprasījumam bija pievienoti attiecīgi pamatojoši dati.

(4)

Iestāde 2021. gada 29. septembra atzinumā (3) secināja, ka grozījumi atļaujas nosacījumos, par kuriem iesniegts pieteikums, nemaina secinājumus, kas izdarīti iepriekšējos novērtējumos par šīs barības piedevas drošumu mērķsugām, patērētājiem un videi, kā arī tās iedarbīgumu. Iestāde secināja, ka piedeva būtu jāuzskata par ādas un acu kairinātāju un ādas sensibilizatoru, un norādīja uz potenciālu risku, ko rada inhalatīva eksponētība. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, jo īpaši uz piedevas lietotāju, veselību. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzība noteikt īpašas prasības attiecībā uz pēctirgus uzraudzību. Tā arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

Piedāvāto atļaujas grozījumu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti.

(6)

Skaidrības labad būtu jāmaina piedevas sastāvs, iekļaujot norādi, ka piedeva sastāv no preparāta.

(7)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2017/1490 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/1490 pielikumā ierakstu par aminoskābju mangāna helāta hidrātu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 31. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 21. augusta Īstenošanas regula (ES) 2017/1490 par atļauju mangāna hlorīda tetrahidrātu, mangāna (II) oksīdu, mangāna sulfāta monohidrātu, aminoskābju mangāna helāta hidrātu, olbaltumvielu hidrolizātu mangāna helātu, glicīna hidrāta mangāna helātu un dimangāna hlorīda trihidroksīdu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem (OV L 216, 22.8.2017., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2021;19(10):6895.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Elementa (Mn) saturs mg uz kg kompleksās barības, kuras mitruma saturs ir vismaz 12 %

Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: mikroelementu maisījumi

“3b504

Aminoskābju mangāna helāta hidrāts

Piedevas sastāvs

Mangāna aminoskābju kompleksa preparāts, kurā ir mangāna helāts ar aminoskābēm, kas iegūtas no sojas proteīna; helātam ir koordinētas kovalentās saites; preparāts pulverveidā ar minimālo mangāna saturu 8 %.

visu sugu dzīvnieki

zivīm: 100 (kopā  (2))

citām sugām: 150 (kopā  (2))

1.

Piedevu barībā iekļauj premiksa veidā.

2.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un attiecīgi organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm, jo īpaši sakarā ar smago metālu, tajā skaitā niķeļa, saturu. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2027. gada 11. septembrī

Aktīvās vielas raksturojums

Ķīmiskā formula: Mn(x)1–3•nH2O, x = anjons no jebkuras aminoskābes, kas iegūta no ar skābi hidrolizētas sojas olbaltumvielas.

Ne vairāk kā 10 % molekulu pārsniedz 1 500 Da.

Analītiskā metode  (1)

Aminoskābju satura kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā:

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un optisko detektēšanu (IEC-VIS/FLD).

Kopējā mangāna kvantificēšanai barības piedevā:

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) (EN 15510 vai EN 15621) vai

atomabsorbcijas spektrometrija (AAS) (ISO 6869).

Kopējā mangāna kvantificēšanai premiksos:

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) (EN 15510 vai EN 15621) vai

atomabsorbcijas spektrometrija (AAS) (ISO 6869), vai

induktīvi saistītas plazmas masspektrometrija (ICP-MS) (EN 17053).

Kopējā mangāna kvantitatīvai noteikšanai barības sastāvdaļās un barības maisījumos:

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) (EN 15510 vai EN 15621) vai

atomabsorbcijas spektrometrija (AAS) saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 152/2009 IV pielikuma C daļu vai ISO 6869, vai

induktīvi saistītas plazmas masspektrometrija (ICP-MS) (EN 17053).

3b504i

Aminoskābju mangāna helāta hidrāts

Piedevas sastāvs

Mangāna aminoskābju kompleksa preparāts, kurā ir mangāna helāts ar aminoskābēm, kas iegūtas no sojas proteīna; mangānam ir koordinētas kovalentās saites; preparāts pulverveidā ar minimālo mangāna saturu 8–9 % un vismaz 17 % brīvo aminoskābju.

visu sugu dzīvnieki

zivīm: 100 (kopā  (2))

citām sugām: 150 (kopā  (2))

1.

Piedevu barībā iekļauj premiksa veidā.

2.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un attiecīgi organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm, jo īpaši sakarā ar smago metālu, tajā skaitā niķeļa, saturu. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

3.

Piedevām, kuras iegūtas, hidrolizējot dzīvnieku izcelsmes proteīnus, uz piedevas un premiksa etiķetes norāda attiecīgo dzīvniekizcelsmi (putnu sugu).

2027. gada 11. septembris”

Aktīvās vielas raksturojums

Ķīmiskā formula Mn(x)1-3•nH2O, x = jebkuras tādas aminoskābes anjons, kuras avots ir no spalvām vai augiem iegūtu proteīnu hidrolizāts;

Ne vairāk kā 10 % molekulu pārsniedz 1 500 Da.

Analītiskā metode  (1)

Aminoskābju satura kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā:

jonapmaiņas hromatogrāfija ar pēckolonnas derivatizāciju un optisko detektēšanu (IEC-VIS/FLD), Komisijas Regula 152/2009 (III pielikuma F daļa) un EN ISO 17180.

Kopējā mangāna kvantificēšanai barības piedevā:

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) (EN 15510 vai EN 15621) vai

atomabsorbcijas spektrometrija (AAS) (ISO 6869).

Kopējā mangāna kvantificēšanai premiksos:

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) (EN 15510 vai EN 15621) vai

atomabsorbcijas spektrometrija (AAS) (ISO 6869), vai

induktīvi saistītas plazmas masspektrometrija (ICP-MS) (EN 17053).

Kopējā mangāna kvantitatīvai noteikšanai barības sastāvdaļās un barības maisījumos:

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) (EN 15510 vai EN 15621) vai

atomabsorbcijas spektrometrija (AAS) saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 152/2009 IV pielikuma C daļu vai ISO 6869, vai

induktīvi saistītas plazmas masspektrometrija (ICP-MS) (EN 17053).


(1)  Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Barības kopējā mangāna satura (mangāns uz kg kompleksās barības) aprēķinā neņem vērā inertā mangāna daudzumu.


Top