EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0334

Padomes Regula (ES) 2022/334 (2022. gada 28. februāris), ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

OV L 57, 28.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/334/oj

28.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/1


PADOMES REGULA (ES) 2022/334

(2022. gada 28. februāris),

ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/335 (1) (2022. gada 28. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP (2) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā.

(2)

Ar Regulu (ES) Nr. 833/2014 tiek īstenoti konkrēti pasākumi, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/512/KĀDP.

(3)

Padome 2022. gada 28. februārī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/335, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP. Minētajā lēmumā tika noteikti turpmāki ierobežojoši pasākumi, ar ko aizliedz Krievijas gaisa pārvadātājiem vai jebkuram Krievijā reģistrētam gaisa kuģim un Krievijā nereģistrētam gaisa kuģim, kas pieder vai ir fraktēts, vai to citādi kontrolē kāda Krievijas fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, nolaisties Savienības teritorijā, pacelties no tās vai pārlidot to. Tas arī aizliedz jebkādus darījumus ar Krievijas Centrālo banku.

(4)

Šie pasākumi ietilpst Līguma piemērošanas jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(5)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 833/2014 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) 833/2014 groza šādi:

1)

regulas 1. pantam pievieno šādu r) punktu:

“r)

“Krievijas gaisa pārvadātājs” ir gaisa transporta uzņēmums, kam ir derīga darbības licence vai tās ekvivalents, ko izdevušas Krievijas Federācijas kompetentās iestādes.”;

2)

pievieno šādus pantus:

“3.d pants

1.   Jebkuram gaisa kuģim, ko ekspluatē Krievijas gaisa pārvadātāji, tostarp kā komercpārvadātājs saskaņā ar vienošanos par koda kopīgu izmantošanu vai bloku rezervēšanu, vai jebkuram Krievijā reģistrētam gaisa kuģim, vai jebkuram Krievijā nereģistrētam gaisa kuģim, kas pieder vai ir fraktēts, vai to citādi kontrolē kāda Krievijas fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, ir aizliegts nolaisties Savienības teritorijā, pacelties no tās vai pārlidot to.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro ārkārtas nosēšanās vai ārkārtas pārlidojuma gadījumā.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut gaisa kuģim nolaisties Savienības teritorijā, pacelties no tās vai pārlidot to, ja kompetentās iestādes ir iepriekš konstatējušas, ka šāda nolaišanās, pacelšanās vai pārlidošana ir vajadzīga humāniem nolūkiem vai jebkādam citam nolūkam, kas atbilst šīs regulas mērķiem.

4.   Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, ko tā piešķir saskaņā ar 3. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

3.e pants

1.   Tīkla pārvaldnieks, ko Komisija iecēlusi saskaņā ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/709, atbalsta Komisiju un tās dalībvalstis 3.d panta īstenošanas un atbilstības nodrošināšanā. Jo īpaši tīkla pārvaldnieks noraida visus gaisa kuģu ekspluatantu iesniegtos lidojuma plānus, kuros norādīts nodoms veikt tādas darbības pār Savienības teritoriju, kas pārkāpj šo regulu vai citus spēkā esošos drošuma un drošības pasākumus, tā, lai pilotam nebūtu atļauts lidot.

2.   Pamatojoties uz lidojumu plānu analīzi, tīkla pārvaldnieks regulāri iesniedz Komisijai un dalībvalstīm ziņojumus par 3.d panta īstenošanu.”;

3)

regulas 5.a pantam pievieno šādu 4., 5. un 6. punktu:

“4.   Darījumi, kas ir saistīti ar Krievijas Centrālās bankas rezervju, kā arī aktīvu pārvaldīšanu, tostarp darījumi ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas rīkojas Krievijas Centrālās bankas vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, ir aizliegti.”“

5.   Atkāpjoties no 4. punkta, kompetentās iestādes var atļaut darījumu, ja tas ir obligāti nepieciešams, lai nodrošinātu Savienības finanšu stabilitāti kopumā vai attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti.

6.   Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par savu nodomu piešķirt atļauju saskaņā ar 5. punktu.”;

4)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Ir aizliegts piedalīties, apzināti un ar nodomu, darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet šīs regulas aizliegumus, tostarp rīkojoties kā fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru, kas minētas 5., 5.a, 5.b, 5.e un 5.f pantā, vai rīkojoties to labā, izmantojot izņēmumus, kas minēti 5. panta 6. punktā, 5.a panta 2. punktā, 5.a panta 5. punktā, 5.b panta 2. punktā, 5.e panta 2. punktā vai 5.f panta 2. punktā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 28. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OV L 57, 28.2.2022.

(2)  Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014, 13. lpp.).


Top