EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0333

Padomes Lēmums (ES) 2022/333 (2022. gada 25. februāris) par to, lai daļēji apturētu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem

ST/6622/2022/INIT

OJ L 54, 25.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/09/2022; Atcelts ar 32022D1500

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/333/oj

25.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 54/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2022/333

(2022. gada 25. februāris)

par to, lai daļēji apturētu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem (1) (“nolīgums”) stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā līdztekus Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu (2).

(2)

Nolīguma mērķis ir, pamatojoties uz savstarpīgumu, atvieglināt vīzu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem, ja paredzētā uzturēšanās nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikposmā. Nolīguma preambulā ir uzsvērta vēlme padarīt vieglākus cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, humanitāro, kultūras, zinātnisko un citu attiecību attīstībā.

(3)

Saskaņā ar nolīguma 15. panta 5. punktu katra Puse var nolīgumu pilnīgi vai daļēji apturēt sabiedriskās kārtības, valsts drošības aizsardzības vai sabiedrības veselības aizsardzības iemeslu dēļ. Lēmumu par apturēšanu otrai Pusei paziņo ne vēlāk kā 48 stundas pirms tā stāšanās spēkā.

(4)

Reaģējot uz Krievijas Federācijas veikto Krimas Autonomās Republikas un Sevastopoles pilsētas nelikumīgo aneksiju 2014. gadā un Krievijas nepārtrauktajām destabilizējošajām darbībām Ukrainas austrumdaļā, Eiropas Savienība ir ieviesusi ekonomiskas sankcijas, ņemot vērā Krievijas darbības, kas destabilizē situāciju Ukrainā, un saistot šīs sankcijas ar Minskas vienošanos pilnīgu īstenošanu; sankcijas par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība; un sankcijas, kas ieviestas, reaģējot uz Krievijas Federācijas veikto Krimas Autonomās Republikas un Sevastopoles pilsētas nelikumīgo aneksiju.

(5)

Krievijas Federācijas lēmums atzīt Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolētās teritorijas par neatkarīgiem subjektiem un ar to saistītais lēmums nosūtīt Krievijas karaspēku uz minētajām teritorijām vēl vairāk grāva Ukrainas suverenitāti un neatkarību un ir nopietns starptautisko tiesību un starptautisko nolīgumu, tostarp ANO Statūtu, Helsinku Nobeiguma akta, Parīzes Hartas un Budapeštas memoranda, pārkāpums.

(6)

Krievijas Federācijai kā Minskas vienošanos parakstītājai ir skaidra un tieša atbildība strādāt pie tā, lai rastu mierīgu konflikta risinājumu saskaņā ar minētajiem principiem. Pieņemot lēmumu atzīt valdības nekontrolētos Ukrainas austrumdaļas reģionus par neatkarīgiem subjektiem, Krievijas Federācija nepārprotami pārkāpa Minskas vienošanās, kas paredz, ka minētie apgabali pilnībā jāatgriež Ukrainas valdības kontrolē.

(7)

Pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt būtiskas Savienības un dalībvalstu drošības intereses, var pamatot ar notikumiem, kas norisinās Savienības robežvalstī, piemēram, tādiem kā Ukrainā notiekošajiem, un ir izraisījuši ierobežojošos pasākumus. Minētās Krievijas Federācijas darbības pārkāpj starptautisko tiesību pamatprincipus. Krievijas Federācijas darbības arī var izraisīt migrācijas plūsmas, kas izrietēs no darbībām, kuras saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir nelikumīgas.

(8)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka būtu jāaptur konkrētu nolīguma noteikumu piemērošana, ar kuriem paredz atvieglojumus noteiktu kategoriju Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas, veicot savus funkcijas, piesakās īstermiņa vīzas saņemšanai, proti, Krievijas Federācijas oficiālo delegāciju locekļiem, Krievijas Federācijas valsts un reģionālo valdību un parlamentu locekļiem, Krievijas Federācijas Konstitucionālās tiesas un Krievijas Federācijas Augstākās tiesas locekļiem, Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem ir derīgas diplomātiskās pases, kā arī darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem.

(9)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Lēmumu 2002/192/EK; tādēļ Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(10)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo no 2022. gada 28. februāra tiek apturēta šādu noteikumu piemērošana Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem:

a)

nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts attiecībā uz Krievijas Federācijas oficiālo delegāciju dalībniekiem, kuriem pēc oficiāla ielūguma, kas adresēts Krievijas Federācijai, paredzēts piedalīties oficiālās sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, kurus starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā;

b)

nolīguma 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts attiecībā uz darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem;

c)

nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts attiecībā uz Krievijas Federācijas valsts un reģionālo valdību un parlamentu, Krievijas Federācijas Konstitucionālās tiesas un Krievijas Federācijas Augstākās tiesas locekļiem;

d)

nolīguma 5. panta 2. punkta a) apakšpunkts attiecībā uz Krievijas Federācijas oficiālo delegāciju dalībniekiem, kuriem pēc oficiāla ielūguma, kas adresēts Krievijas Federācijai, paredzēts piedalīties oficiālās sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, kurus starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā;

e)

nolīguma 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts attiecībā uz darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem;

f)

nolīguma 5. panta 3. punkts attiecībā uz 5. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām pilsoņu kategorijām;

g)

nolīguma 6. panta 3. punkta b) un c) apakšpunkts attiecībā uz Krievijas Federācijas oficiālo delegāciju dalībniekiem, kuriem pēc oficiāla ielūguma, kas adresēts Krievijas Federācijai, paredzēts piedalīties oficiālās sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, kurus starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā, un attiecībā uz Krievijas Federācijas valsts un reģionālo valdību un parlamentu, Krievijas Federācijas Konstitucionālās tiesas un Krievijas Federācijas Augstākās tiesas locekļiem;

h)

nolīguma 11. panta 1. punkts attiecībā uz Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri ir derīgu Krievijas Federācijas izdotu diplomātisko pasu turētāji;

i)

nolīguma 6. panta 1. punkts par maksu par vīzu pieteikumu izskatīšanu attiecībā uz pilsoņu un personu kategorijām, kas minētas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 6. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā un 11. panta 1. punktā. Pēc noklusējuma piemēro standartmaksu, kura ir paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss);

j)

nolīguma 7. pants attiecībā uz pilsoņu un personu kategorijām, kas minētas 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, 6. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā un 11. panta 1. punktā.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz nolīguma 15. panta 5. punktā paredzēto paziņojumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2022. gada 25. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV L 129, 17.5.2007., 27. lpp.

(2)  OV L 129, 17.5.2007., 40. lpp.


Top