EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2116

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2116 (2021. gada 2. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013

PE/65/2021/INIT

OV L 435, 6.12.2021, p. 187–261 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj

6.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 435/187


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/2116

(2021. gada 2. decembris)

par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu un 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (3),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (4),

tā kā:

(1)

Komisijas 2017. gada 29. novembra paziņojumā “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” secināts, ka kopējai lauksaimniecības politikai (“KLP”) būtu jāturpina stiprināt tās spēja nākotnē reaģēt uz grūtībām un iespējām, veicinot nodarbinātību, izaugsmi un investīcijas, cīnoties pret klimata pārmaiņām un pielāgojoties tām, kā arī pētniecību un inovāciju iznesot ārpus laboratoriju sienām un pārņemot tās laukos un tirgū. Turklāt KLP būtu arī jāmazina iedzīvotāju bažas par lauksaimnieciskās ražošanas ilgtspēju.

(2)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. pantu KLP īstenošanā būtu jāņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam mērķi, tostarp Savienības pienākumi klimata pārmaiņu mazināšanas un attīstības sadarbības jomā.

(3)

Pašreizējais KLP īstenošanas modelis, kas orientēts uz atbilstību, būtu jākoriģē, lai lielāku uzmanību pievērstu rezultātiem un sniegumam. Tāpēc Savienībai būtu jānosaka politikas pamatmērķi, intervences veidi un Savienības pamatprasības, bet dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka atbildība un pārskatatbildība par minēto mērķu sasniegšanu. Lai labāk ņemtu vērā vietējos apstākļus un vajadzības, ir jānodrošina lielāka subsidiaritāte un elastība. Tātad saskaņā ar jauno KLP īstenošanas modeli dalībvalstīm vajadzētu būt atbildīgām par savu KLP intervenču pielāgošanu savām īpašajām vajadzībām un Savienības pamatprasībām tā, lai maksimalizētu to ieguldījumu Savienības KLP mērķu sasniegšanā. Lai arī turpmāk nodrošinātu vienotu pieeju un vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp dalībvalstīm, dalībvalstīm būtu arī jāizveido un jāizstrādā atbilstības un kontroles satvars labuma guvējiem, tostarp laba zemes lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa standartu un tiesību aktos noteikto pārvaldības prasību ievērošanu.

(4)

KLP ietver dažādas intervences un pasākumus, un daudzus no tiem aptver Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/2115 (5) III sadaļā minētie KLP stratēģiskie plāni. Citos joprojām tiek ievērots ierastais atbilstības princips. Lai sekmētu KLP mērķu sasniegšanu, ir svarīgi nodrošināt finansējumu visām intervencēm un pasākumiem. Gan minētajām intervencēm, gan pasākumiem ir daži kopīgi elementi, tāpēc to finansēšanai būtu jāpiemēro viens un tas pats noteikumu kopums. Tomēr vajadzības gadījumā minētajiem noteikumiem būtu jāpieļauj atšķirīga rīkošanās. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (6) reglamentē divus Eiropas lauksaimniecības fondus, proti, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA). Abiem minētajiem fondiem būtu jāpaliek iekļautiem šajā regulā. Ņemot vērā pašreizējās KLP reformas tvērumu, Regulu (ES) Nr. 1306/2013 ir lietderīgi aizstāt.

(5)

Šajā regulā izklāstītajām intervencēm un pasākumiem būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (7) (“Finanšu regula”) normas, jo īpaši tās, kas reglamentē ar dalībvalstīm dalītu pārvaldību, akreditēto struktūru funkcijas un budžeta principus.

(6)

Lai dalībvalstu starpā saskaņotu nepārvaramas varas klauzulas piemērošanas praksi, šajā regulā būtu jāparedz, kur tas vajadzīgs, atbrīvojumi no KLP noteikumiem nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļu gadījumos, kā arī jāiekļauj neizsmeļošs saraksts ar iespējamiem nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļu gadījumiem, kas jāatzīst valsts kompetentajām iestādēm. Lēmumi par nepārvaramu varu vai ārkārtas apstākļiem valsts kompetentajām iestādēm būtu jāpieņem katrā gadījumā atsevišķi, pamatojoties uz attiecīgiem pierādījumiem.

(7)

Turklāt šajā regulā būtu jāparedz atbrīvojumi no KLP noteikumiem nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļu gadījumos, piemēram, smagu meteoroloģisko apstākļu gadījumā, kuri būtiski ietekmē labuma guvēja saimniecību tādā līmenī, kas pielīdzināms smagai dabas katastrofai.

(8)

KLP izdevumi, tostarp izdevumi par KLP stratēģisko plānu intervencēm, kas paredzētas Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļā, būtu jāfinansē no Savienības vispārējā budžeta (“Savienības budžets”) vai nu tiešā veidā no ELGF un ELFLA, vai arī dalītā pārvaldībā ar dalībvalstīm. Būtu jānorāda izdevumu veidi, kurus var finansēt, izmantojot abus minētos fondus.

(9)

Lai sasniegtu LESD 39. pantā noteiktos KLP mērķus un ievērotu Finanšu regulas 63. pantā paredzēto dalītas pārvaldības principu, dalībvalstīm būtu jānodrošina vajadzīgo pārvaldības sistēmu ieviešana. Tālab šajā regulā būtu jāparedz, ka tiek izraudzītas pārvaldības struktūras, proti, kompetentā iestāde, maksājumu aģentūra, koordinējošā struktūra un sertifikācijas struktūra.

(10)

Būtu jāparedz, ka dalībvalstis akreditē maksājumu aģentūras un izraugās un akreditē koordinējošās struktūras, ka tiek izveidotas pārvaldības deklarāciju, ikgadējās noskaidrošanas dokumentu, gada kopsavilkuma par galīgajiem revīzijas ziņojumiem un snieguma ziņojumu saņemšanas procedūras un pārvaldības un uzraudzības sistēmu sertificēšanas procedūras, ka tiek izveidotas ziņošanas sistēmas un ka gada pārskatus sertificē neatkarīgas struktūras. Turklāt, lai nodrošinātu valsts līmenī veicamo pārbaužu sistēmas pārredzamību, jo īpaši attiecībā uz atļaušanas, validēšanas un maksāšanas procedūrām, un lai mazinātu administratīvo un revīzijas slogu Komisijai un tām dalībvalstīm, kurās tiek prasīta katras atsevišķas maksājumu aģentūras akreditācija, to iestāžu un struktūru skaits, kurām deleģēti šādi pienākumi, būtu jāierobežo, vienlaikus ievērojot katras dalībvalsts konstitucionālās normas. Ja dalībvalsts konstitucionālā sistēma paredz reģionus, minētajai dalībvalstij vajadzētu būt iespējai ar konkrētiem nosacījumiem akreditēt reģionālas maksājumu aģentūras.

(11)

Ja dalībvalsts akreditē vairāk nekā vienu maksājumu aģentūru, tai būtu jāizraugās viena publiska koordinējošā struktūra, kas nodrošinātu ELGF un ELFLA pārvaldības konsekvenci, uzturētu saikni starp Komisiju un dažādajām akreditētajām maksājumu aģentūrām un nodrošinātu to, ka Komisijas pieprasītā informācija par vairāku maksājumu aģentūru darbībām tiek sniegta nekavējoties. Minētajai koordinējošajai struktūrai būtu arī jāveic un jākoordinē rīcības, kuru mērķis ir novērst jebkādus vispārīgas dabas trūkumus, kas radušies valsts līmenī, būtu jāinformē Komisija par jebkādiem pēcpasākumiem un būtu jānodrošina Savienības noteikumu saskaņota piemērošana, ņemot vērā visus ierobežojumus, kas izriet no spēkā esošajiem konstitucionālajiem noteikumiem.

(12)

Būtisks jaunā KLP īstenošanas modeļa priekšnoteikums ir dalībvalstu akreditēto maksājumu aģentūru iesaistīšana, jo tādā veidā iespējams panākt pamatotu pārliecību par to, ka ar intervencēm, kuras finansē no Savienības budžeta, tiks sasniegti attiecīgajos KLP stratēģiskajos plānos izvirzītie mērķi un mērķrādītāji. Tāpēc šajā regulā būtu skaidri jāparedz, ka no Savienības budžeta ir atlīdzināmi tikai akreditētu maksājumu aģentūru veiktie izdevumi. Turklāt ar Savienības finansētajiem izdevumiem par Regulā (EU) 2021/2115 minētajām intervencēm būtu jāpanāk atbilstoša izlaide, un šiem izdevumiem būtu jāatbilst Savienības pamatprasībām un pārvaldības sistēmām.

(13)

Lai būtu pārskats par publiskām un privātām sertifikācijas struktūrām un jaunākā informācija par tām, kuras ir aktīvas, Komisijai būtu jāsaņem informācija no dalībvalstīm un jāuztur minēto struktūru atjaunināts reģistrs. Lai arī Eiropas Parlamentam būtu pareiza un atjaunināta informācija, ir nepieciešams, lai Komisija tam katru gadu paziņotu izraudzīto sertifikācijas struktūru sarakstu.

(14)

Saistībā ar budžeta disciplīnas ievērošanu no ELGF finansējamo izdevumu gada maksimālais apjoms jānosaka, ņemot vērā maksimālās summas, kas ELGF atvēlētas daudzgadu finanšu shēmā, kura izveidota ar Padomes Regulu (ES, Euratom) 2020/2093 (8).

(15)

Budžeta disciplīna prasa arī to, lai no ELGF finansējamo izdevumu gada maksimālais apjoms tiktu ievērots jebkādos apstākļos un ikvienā budžeta procedūras un budžeta īstenošanas posmā. Tāpēc tiešajiem maksājumiem atvēlētais valsts maksimālais apjoms, kas katrai dalībvalstij noteikts Regulā (ES) 2021/2115, ir jāuzskata par finanšu līdzekļu maksimālo apjomu, kas tērējams tiešajiem maksājumiem attiecīgajai dalībvalstij, un minēto maksājumu atlīdzināšanai jānotiek šā finanšu līdzekļu maksimālā apjoma robežās.

(16)

Lai nodrošinātu to, ka KLP finansējuma summas atbilst gada maksimālajiem apjomiem, būtu jāsaglabā finanšu disciplīnas mehānisms, ar kuru koriģē tiešā atbalsta līmeni. Lai atbalstītu lauksaimniecības nozari gadījumos, kad lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas izplatīšanu ietekmē tirgus norises vai krīzes, būtu jāuztur lauksaimniecības rezerve. Finanšu regulas 12. panta 2. punkta d) apakšpunktā paredzēts, ka apropriācijas, par kurām nav notikusi saistību uzņemšanās, drīkst pārnest tikai uz nākamo finanšu gadu Finanšu regulas 9. panta nozīmē (“budžeta gads”). Lai labuma guvējiem un valsts pārvaldes iestādēm būtiski vienkāršotu īstenošanu, būtu jāizmanto finansējuma pastāvīgas pārcelšanas mehānisms, ar kuru izmanto visas neizlietotās summas no lauksaimniecības nozares krīzēm paredzētās rezerves, kas izveidota 2022. gadā. Šajā nolūkā ir vajadzīga tāda atkāpe no Finanšu regulas 12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, kas atļauj lauksaimniecības rezerves apropriācijas, par kurām nav notikusi saistību uzņemšanās, pārnest, lai finansētu lauksaimniecības rezervi nākamajos budžeta gados līdz 2027. gadam. Turklāt attiecībā uz 2022. budžeta gadu ir vajadzīga atkāpe, jo kopējā neizlietotā rezerve krīzēm lauksaimniecības nozarē, kas pieejama 2022. budžeta gada beigās, būtu jāpārnes uz 2023. budžeta gadu, uz atbilstošo jaunās lauksaimniecības rezerves pozīciju, kas izveidota saskaņā ar šo regulu, neatgriežot to pilnībā budžeta pozīcijās, kas sedz tiešo maksājumu intervences KLP stratēģisko plānu satvarā. Tomēr, lai maksimāli palielinātu lauksaimniekiem atlīdzināmās summas 2023. budžeta gadā, visas pārējās iespējas, kas pieejamas saskaņā ar ELGF pakārtoto maksimālo apjomu 2023. budžeta gadam, kas noteikts Regulā (ES, Euratom) 2020/2093, būtu jāizmanto, lai 2023. budžeta gadā izveidotu jauno lauksaimniecības rezervi.

(17)

Lai nepieļautu pārmērīgu administratīvo slogu valsts pārvaldes iestādēm un lauksaimniekiem, kā arī lai pēc iespējas vairāk vienkāršotu procedūras un mazinātu atbalsta pieteikuma veidlapu sarežģītību, summas, kas no iepriekšējā lauksaimniecības finanšu gada (“finanšu gads”) pārnestas saistībā ar piemēroto finanšu disciplīnu, nebūtu jāatlīdzina, ja finanšu disciplīnu piemēro otro gadu pēc kārtas (N+1. gads) vai ja to apropriāciju kopsumma, par kurām nav notikusi saistību uzņemšanās, veido mazāk par 0,2 % no ELGF atvēlētā gada maksimālā apjoma.

(18)

Pasākumi, kas veikti, lai finanšu līdzekļu maksimālo apjomu aprēķināšanas kontekstā noteiktu ELGF un ELFLA finansiālo iemaksu, neskar budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras, kas paredzētas LESD. Tāpēc minēto pasākumu pamatā vajadzētu būt finansējumam, kas noteikts saskaņā ar Iestāžu nolīgumu (2020. gada 16. decembris) starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai (9).

(19)

Budžeta disciplīna prasa arī nemitīgi veikt budžeta vidējā termiņa stāvokļa izskatīšanu. Vajadzības gadījumā Komisijai būtu Eiropas Parlamentam un Padomei jāierosina atbilstoši pasākumi, lai ar tiem nodrošinātu, ka dalībvalstis ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2020/2093 noteiktos maksimālos apjomus. Turklāt Komisijai vienmēr būtu pilnībā jāizmanto savas pārvaldības pilnvaras, lai nodrošinātu gada maksimālā apjoma ievērošanu, un vajadzības gadījumā tai būtu Eiropas Parlamentam un Padomei vai attiecīgā gadījumā tikai Padomei jāierosina atbilstoši pasākumi, ar kuriem izlīdzina budžeta stāvokli. Ja budžeta gada beigās dalībvalstu pieprasīto atlīdzinājumu dēļ ievērot gada maksimālo apjomu nav iespējams, Komisijai vajadzētu spēt pieņemt pasākumus, kas ļautu starp dalībvalstīm sadalīt pieejamās summas proporcionāli vēl neapmaksātajiem atlīdzinājumu pieprasījumiem, kā arī pasākumus, kas nodrošinātu attiecīgajam gadam noteiktā maksimālā apjoma ievērošanu. Maksājumi par attiecīgo gadu būtu jāsedz nākamajā budžeta gadā, un būtu jānosaka Savienības finansējuma galīgā kopsumma katrai dalībvalstij, kā arī kompensācijas, kas izmaksājamas dalībvalstīm, lai tādā veidā nodrošinātu noteiktās summas ievērošanu.

(20)

Lai gadījumos, kad pastāv gada maksimālā apjoma pārsniegšanas risks, Komisija saskaņā ar tai piešķirtajām pārvaldības pilnvarām pēc iespējas drīz varētu veikt piemērotus pasākumus un ierosināt citus pasākumus, ja iepriekš veiktie pasākumi šķiet nepietiekami, Komisijai budžeta izpildē būtu jāizmanto ikmēneša agrīnās brīdināšanas un uzraudzības sistēma attiecībā uz lauksaimniecības izdevumiem. Komisijai būtu jāsniedz Eiropas Parlamentam un Padomei periodisks ziņojums, kurā līdz konkrētam datumam veikto izdevumu dinamika būtu jāsalīdzina ar izdevumu profiliem un būtu jānovērtē paredzamā izpilde budžeta gada atlikušajā posmā.

(21)

Attiecībā uz ELGF akreditēto maksājumu aģentūru veikto izdevumu segšanai vajadzīgie finanšu līdzekļi Komisijai būtu dalībvalstīm jāsniedz atlīdzinājumu veidā, pamatojoties uz iegrāmatotajiem izdevumiem, kurus veikušas minētās aģentūras. Kamēr šādi atlīdzinājumi mēneša maksājumu veidā nav veikti, dalībvalstīm būtu jāmobilizē finanšu līdzekļi atkarībā no to akreditēto maksājumu aģentūru vajadzībām. Šajā regulā būtu skaidri jānosaka, ka administratīvas un personāla izmaksas, kas rodas dalībvalstīm un labuma guvējiem, kuri iesaistīti KLP īstenošanā, ir jāsedz minētajām dalībvalstīm un labuma guvējiem.

(22)

Lai Komisijai sagādātu jo īpaši lauksaimniecības tirgu pārvaldīšanai vajadzīgos instrumentus, atvieglotu lauksaimniecības izdevumu uzraudzību un uzraudzītu lauksaimniecības resursus vidējā un ilgā termiņā, tostarp tos, kas attiecas uz vidisko un klimata pārmaiņu noturību un progresu virzībā uz attiecīgiem Savienības mērķrādītājiem, būtu jāparedz, ka tiek izmantota agrometeoroloģiskā sistēma un notiek satelītdatu ieguve un uzlabošana.

(23)

Būtu jānodrošina Komisijai tirgu uzraudzības līdzekļi, ņemot vērā Savienības mērķus un saistības, tostarp politikas saskaņotību attīstībai, ar ko sekmē tirgu pārredzamību.

(24)

Attiecībā uz ELFLA finanšu pārvaldību būtu jāparedz noteikumi par budžeta saistībām, maksājumu termiņiem, saistību atcelšanu un pārtraukumiem. Lauku attīstības intervences būtu jāfinansē no Savienības budžeta, pamatojoties uz saistībām, ko uzņemas gada maksājumu veidā. Dalībvalstīm būtu jāspēj atvēlētos Savienības līdzekļus izmantot, tiklīdz ir apstiprināti KLP stratēģiskie plāni. Tāpēc ir vajadzīga atbilstoši ierobežota priekšfinansēšanas sistēma, kas nodrošinātu līdzekļu stabilu plūsmu, lai maksājumi labuma guvējiem intervenču satvarā tiktu veikti pareizajā laikā.

(25)

Līdztekus priekšfinansējumam ir jānošķir arī Komisijas starpmaksājumi un atlikuma maksājumi akreditētajām maksājumu aģentūrām. Jānosaka arī detalizēti noteikumi, kas reglamentē minētos maksājumus. Apropriāciju automātiskas atcelšanas noteikumam būtu jāpalīdz paātrināt intervenču izpildi un jāveicina pareiza finanšu pārvaldība. Arī Regulā (ES) 2021/2115 izklāstītie noteikumi, kas reglamentē valsts mēroga satvaru dalībvalstīs, kurām ir reģionālas intervences, dalībvalstīm kalpo par instrumentu, ar ko nodrošināma izpilde un pareiza finanšu pārvaldība.

(26)

Lai labuma guvēji varētu efektīvi izmantot Savienības atbalstu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tas labuma guvējiem tiek izmaksāts laikus. Ja dalībvalstis neievēro Savienības tiesību aktos noteiktos maksājuma termiņus, tas varētu radīt lielas grūtības labuma guvējiem un apdraudēt Savienības gada budžeta plānošanu. Tāpēc izdevumi, kas veikti, neievērojot maksājumu termiņus, būtu jāizslēdz no Savienības finansējuma. Tomēr saskaņā ar proporcionalitātes principu Komisijai vajadzētu spēt attiecībā uz ELGF un ELFLA paredzēt izņēmumus no minētā vispārējā noteikuma.

(27)

Komisijai, pildot savus pienākumus saistībā ar Savienības budžeta izpildi, būtu jāievēro Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteiktais proporcionalitātes princips. Turklāt nepieciešams, lai minētais proporcionalitātes princips būtu ievērots ELGF un ELFLA īstenošanas un izmantošanas kārtībā un tiktu ņemts vērā vispārējais mērķis samazināt administratīvo slogu struktūrām, kuras ir iesaistītas programmu pārvaldībā un kontrolē.

(28)

Saskaņā ar jaunā KLP īstenošanas modeļa arhitektūru un galvenajiem parametriem dalībvalstu veikto maksājumu attiecināmībai uz Savienības finansējumu vairs nevajadzētu būt atkarīgai no atsevišķiem labuma guvējiem veikto maksājumu likumības un pareizības. Tā vietā – attiecībā uz Regulā (ES) 2021/2115 minētajiem intervences veidiem un neskarot konkrētus atbalsttiesīguma noteikumus attiecībā uz kultūratkarīgo maksājumu par kokvilnu, kas izklāstīti minētajā regulā, – dalībvalstu maksājumiem vajadzētu būt attiecināmiem, ja ar tiem ir panākta atbilstoša izlaide un tiek ievērotas piemērojamajās Savienības pamatprasības.

(29)

Lai atbalstītu likumības un pareizības kontroli, Regulā (ES) Nr. 1306/2013 paredzēts samazināt vai apturēt mēneša vai starpposma maksājumus. Jaunajā KLP īstenošanas modelī minētie instrumenti būtu jāizmanto, lai atbalstītu uz sniegumu orientētu īstenošanu. Būtu jāpaskaidro arī atšķirība starp samazināšanu un apturēšanu.

(30)

Procedūra, kādā ELGF maksājumus samazina par Savienības tiesību aktos noteikto finanšu līdzekļu maksimālo apjomu neievērošanu, būtu jāracionalizē un jāsalāgo ar procedūru, ko šādā sakarībā izmanto ELFLA maksājumiem.

(31)

Dalībvalstīm katru gadu līdz 15. februārim būtu jānosūta Komisijai gada pārskati un gada snieguma ziņojums par KLP stratēģiskā plāna īstenošanu, gada kopsavilkums par galīgajiem revīzijas ziņojumiem un pārvaldības deklarācija. Ja šie dokumenti nav nosūtīti un Komisija tāpēc nevar veikt attiecīgās maksājumu aģentūras grāmatojumu noskaidrošanu vai pārbaudīt izdevumu attiecināmību salīdzinājumā ar ziņojumā uzrādīto izlaidi, Komisijai vajadzētu spēt apturēt mēneša maksājumus un pārtraukt ceturkšņa atlīdzināšanu līdz brīdim, kad saņemti trūkstošie dokumenti.

(32)

Būtu jāievieš jauns maksājumu apturēšanas veids, kas izmantojams nesamērīgi mazas izlaides gadījumā. Ja paziņotā izlaide salīdzinājumā ar deklarētajiem izdevumiem ir nesamērīgi maza un dalībvalstis nespēj norādīt pienācīgi pamatotus iemeslus minētajai situācijai, Komisijai vajadzētu spēt ne tikai samazināt izdevumus attiecībā uz N–1. finanšu gadu, bet arī apturēt turpmākus izdevumus, kas saistīti ar intervenci, kuras izlaide bijusi nesamērīgi maza. Šādai apturēšanai būtu vajadzīgs apstiprinājums lēmumā par snieguma ikgadējo noskaidrošanu.

(33)

Komisija būtu arī jāspēj apturēt maksājumus saistībā ar snieguma daudzgadu uzraudzību. Tātad gadījumos, kad virzība uz dalībvalsts KLP stratēģiskajā plānā noteiktajiem mērķrādītājiem kavējas vai ir nepietiekama, un ja dalībvalsts nespēj norādīt pienācīgi pamatotus iemeslus, Komisijai būtu jāspēj prasīt attiecīgajai dalībvalstij veikt vajadzīgo korektīvo rīcību saskaņā ar rīcības plānu, kurš jāsagatavo, apspriežoties ar Komisiju, un kurā jāiekļauj skaidri progresa rādītāji, kā arī laika grafiks, kādā jāpanāk progress. Ja dalībvalsts rīcības plānu neiesniedz vai neīsteno, ja rīcības plāns ir acīmredzami nepietiekams, lai situāciju labotu, vai ja tas nav grozīts atbilstīgi Komisijas rakstiskajam pieprasījumam, Komisijai būtu jāspēj apturēt mēneša maksājumus vai starpmaksājumus. Komisijai būtu jāatlīdzina apturētās summas, ja, pamatojoties uz snieguma izskatīšanu vai dalībvalsts brīvprātīgu paziņojumu budžeta gada laikā par rīcības plāna virzību un korektīvajiem pasākumiem, kas veikti, lai novērstu trūkumus, ir panākts apmierinošs progress virzībā uz mērķrādītāju sasniegšanu.

(34)

Ievērojot nepieciešamo pāreju uz rezultātos balstītu snieguma modeli, Komisijas pieprasījumam iesniegt rīcības plānu 2025. finanšu gadam nebūtu jāizraisa maksājumu apturēšana pirms snieguma izskatīšanas par 2026. finanšu gadu.

(35)

Tāpat, kā tas bija saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1306/2013, Komisijai vajadzētu spēt apturēt maksājumus, ja pārvaldības sistēmu pienācīgai funkcionēšanai piemīt būtiski trūkumi, tostarp neatbilstība Savienības pamatprasībām un ziņošanas neuzticamība. Tomēr, lai mehānismu padarītu efektīvāku, ir jāizskata maksājumu apturēšanas nosacījumi. Par šādas apturēšanas finansiālajām sekām būtu jālemj ad hoc atbilstības procedūrā.

(36)

Valstu kompetentajām iestādēm KLP maksājumi, kas paredzēti Savienības tiesību aktos, labuma guvējiem būtu jāizmaksā pilnībā.

(37)

Lai konkrētu veidu ieņēmumus, kas saistīti ar KLP, atļautu atkārtoti izmantot KLP vajadzībām, tie būtu jāuzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem. Regulas (ES) Nr. 1306/2013 43. pantā iekļautais summu saraksts būtu jāgroza, un minētās normas būtu jāsaskaņo un jāapvieno ar esošajām normām par piešķirtajiem ieņēmumiem.

(38)

Regulā (ES) Nr. 1306/2013 ir iekļauts saraksts ar informācijas pasākumiem, kas saistīti ar KLP, un to mērķiem un ir noteikti noteikumi par to finansēšanu un par atbilstošo projektu īstenošanu. Īpašās normas, kas attiecas uz finansējamo informācijas pasākumu mērķiem un veidiem, būtu jāpārnes uz šo regulu.

(39)

KLP pasākumu un intervenču finansēšana lielā mērā ir pakļauta dalītas pārvaldības principam. Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu pārvaldību, Komisijai būtu jāpārbauda, kā par maksājumu veikšanu atbildīgās dalībvalstu iestādes pārvalda līdzekļus. Ir lietderīgi definēt Komisijas veicamo pārbaužu raksturu, konkretizēt nosacījumus, kas reglamentē tās atbildību par Savienības budžeta izpildi, un padarīt skaidrākus dalībvalstu sadarbības pienākumus.

(40)

Lai Komisija varētu izpildīt savu pienākumu pārbaudīt, vai dalībvalstīs pastāv un pareizi darbojas Savienības izdevumu pārvaldības un inspekcijas sistēmas, neatkarīgi no pašu dalībvalstu veiktām inspekcijām būtu jāparedz pārbaudes, kas jāveic personām, kuras Komisija pilnvarojusi rīkoties tās vārdā un kurām vajadzētu būt iespējai pieprasīt no dalībvalstīm palīdzību savā darbā.

(41)

Lai sagatavotu Komisijai nosūtāmo informāciju, pēc iespējas plašāk jāizmanto informācijas tehnoloģija. Kad Komisija veic pārbaudes, tai vajadzētu būt pilnīgai un tūlītējai piekļuvei gan papīra formā, gan elektroniski reģistrētai informācijai par izdevumiem.

(42)

Lai piemērotu Finanšu regulas prasības attiecībā uz savstarpēju paļaušanos uz revīzijām, lai mazinātu dažādu iestāžu veiktu revīziju pārklāšanās risku un lai līdz minimumam samazinātu kontroļu izmaksas un administratīvo slogu labuma guvējiem un dalībvalstīm, ir jāparedz noteikumi par vienotas revīzijas pieeju un jānodrošina Komisijai iespēja gūt pārliecību, pamatojoties uz uzticamu sertifikācijas struktūru darbu, pienācīgi ņemot vērā vienotas revīzijas un samērīguma principus attiecībā uz Savienības budžeta apdraudējuma apmēru.

(43)

Lai īstenotu vienotas revīzijas pieeju – lai gan parasti Komisijai būtu jāgūst pārliecība no sertifikācijas struktūru darba, ņemot vērā Komisijas pašas uz risku balstīto novērtējumu par vajadzību pēc pārbaudēm, kas tai būtu jāveic attiecīgajā dalībvalstī –, Komisija vajadzētu spēt veikt pārbaudes, ja tā attiecīgo dalībvalsti ir informējusi, ka tā nevar paļauties uz sertifikācijas struktūras darbu. Turklāt Komisija – lai izpildītu LESD 317. pantā noteiktos pienākumus – vajadzētu spēt veikt pārbaudes gadījumos, kad pārvaldības sistēmu pienācīgā funkcionēšanā, iespējams, ir būtiski trūkumi, kuriem minētā dalībvalsts nepievēršas.

(44)

Lai izveidotu finansiālu saikni starp akreditētajām maksājumu aģentūrām un Savienības budžetu, Komisijai ikgadējās finansiālās noskaidrošanas satvarā katru gadu būtu jāveic maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana. Lēmumam par grāmatojumu noskaidrošanu būtu jāaprobežojas tikai ar grāmatojumu pilnīgumu, pareizumu un patiesumu, bet tam nebūtu jāattiecas uz izdevumu atbilstību Savienības tiesību aktiem.

(45)

Lai izdevumu attiecināmību pārbaudītu attiecībā pret ziņojumā uzrādīto izlaidi, līdz ar jauno KLP īstenošanas modeli būtu jāiedibina snieguma ikgadējā noskaidrošana. Lai rīkotos situācijās, kad ziņojumā nav uzrādīta deklarētajiem izdevumiem atbilstoša izlaide un dalībvalstis nevar pamatot šo novirzi, būtu jāizveido maksājumu samazināšanas mehānisms.

(46)

Saskaņā ar LESD 317. pantu Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm uzņemas atbildību par Savienības budžeta izpildi. Tālab Komisijai vajadzētu spēt lemt par to, vai dalībvalstu veiktie izdevumi ir atbilstīgi Savienības tiesību aktiem. Būtu jādod dalībvalstīm iespēja pamatot savus lēmumus veikt maksājumus, un tām vajadzētu būt iespējai izmantot samierināšanas procedūru, ja tās nevar vienoties ar Komisiju. Lai dalībvalstīm dotu juridiskas un finansiālas garantijas par iepriekš veiktajiem izdevumiem, būtu jānosaka noilguma periods, kura laikā Komisijai jānolemj, kādām vajadzētu būt neatbilstības finansiālajām sekām.

(47)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 9. pantu dalībvalstīm ir pienākums īstenot savus KLP stratēģiskos plānus, ko apstiprinājusi Komisija saskaņā ar minētās regulas 118. un 119. pantu. Tā kā šis pienākums ir Savienības pamatprasība, Komisija gadījumos, kad tiek konstatēti nopietni trūkumi kādas dalībvalsts KLP stratēģiskā plāna īstenošanā, vajadzētu spēt nolemt izslēgt no Savienības finansējuma riskam pakļautos izdevumus, kurus skar šādi trūkumi.

(48)

Lai aizsargātu Savienības budžeta finanšu intereses, dalībvalstīm būtu jāievieš sistēmas, lai nodrošinātu, ka ELGF un ELFLA finansētās intervences ir faktiski veiktas un pareizi izpildītas, vienlaikus saglabājot pašreizējo stabilo pareizas finanšu pārvaldības satvaru. Minētajām sistēmām būtu jāietver labuma guvēju pārbaužu veikšana, kurās tiek novērtēts, kā tie atbilst attiecināmības kritērijiem un citiem nosacījumiem, kā arī pienākumiem, kas izklāstīti KLP stratēģiskajos plānos un piemērojamajos Savienības noteikumos.

(49)

Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (10) un Padomes Regulām (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (11), (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (12) un (ES) 2017/1939 (13) Savienības finanšu intereses jāaizsargā, piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp pasākumus attiecībā uz pārkāpumu, arī krāpšanas, novēršanu, konstatēšanu, labošanu un izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu, un – attiecīgā gadījumā – administratīvo sodu uzlikšanu.

Saskaņā jo īpaši ar Regulām (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un (ES, Euratom) Nr. 883/2013 Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir pilnvaras veikt administratīvu izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas Prokuratūra (EPPO) ir pilnvarota veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/1371 (14). Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, OLAF, Eiropas Revīzijas palātai un – attiecībā uz tām dalībvalstīm, kas īsteno ciešāku sadarbību, ievērojot Regulu (ES) 2017/1939, – EPPO nepieciešamās tiesības un piekļuve un jānodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir Savienības līdzekļu apgūšanā iesaistītās trešās personas.

(50)

Lai OLAF varētu īstenot savas pilnvaras un nodrošināt pārkāpumu gadījumu efektīvu analīzi, dalībvalstīm būtu jāievieš sistēmas, kas ļautu tām ziņot Komisijai par konstatētiem pārkāpumiem, tostarp krāpšanu, un citiem gadījumiem, kad pieļauta neatbilstība nosacījumiem, ko dalībvalstis noteikušas KLP stratēģiskajos plānos, un par dalībvalstu veiktajiem pēcpasākumiem, kā arī par pēcpasākumiem OLAF veiktām izmeklēšanām. Lai nodrošinātu ar ELGF un ELFLA saistīto sūdzību rezultatīvu izskatīšanu, dalībvalstīm būtu jāizveido vajadzīgā kārtība.

(51)

Saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstīm pēc Komisijas pieprasījuma būtu jāizskata Komisijai iesniegtās sūdzības, kas ir viņu KLP stratēģisko plānu darbības jomā, un būtu jāinformē Komisija par minēto izskatīšanu rezultātiem. Komisijai būtu jānodrošina, ka attiecībā uz sūdzībām, kas tai iesniegtas tieši, tiek veikti pienācīgi pēcpasākumi saskaņā ar rīcības brīvību, kāda Komisijai ir saistībā ar izlemšanu, kuras lietas skatīt (15).

(52)

Lai palīdzētu dalībvalstīm nodrošināt Savienības finanšu interešu efektīvu aizsardzību, Komisijai būtu jādara tām pieejams datizraces rīks risku novērtēšanai. Komisijai būtu līdz 2025. gadam jāiesniedz ziņojums, kurā novērtēta vienotā datizraces rīka izmantošana un tā sadarbspēja nolūkā to vispārēji lietot dalībvalstīs, tam vajadzības gadījumā pievienojot atbilstīgus priekšlikumus.

(53)

Šai regulai piemēro horizontālos finanšu noteikumus, ko pieņem Eiropas Parlaments un Padome, pamatojoties uz LESD 322. pantu. Minētie noteikumi ir izklāstīti Finanšu regulā un jo īpaši nosaka procedūru budžeta izveidei un izpildei ar dotācijām, iepirkumu, godalgām un netiešo izpildi, kā arī paredz finanšu dalībnieku atbildības pārbaudes. Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz LESD 322. pantu, attiecas arī uz Savienības budžeta aizsardzību gadījumos, kad dalībvalstīs pastāv vispārēji trūkumi attiecībā uz tiesiskumu, jo tiesiskuma ievērošana ir būtisks pareizas finanšu pārvaldības un efektīva Savienības finansējuma priekšnoteikums.

(54)

Ir lietderīgi nodrošināt, ka tādu maksājumu atteikšana vai atgūšana, kuri izriet no neatbilstības publiskā iepirkuma noteikumiem, atspoguļo attiecīgās neatbilstības smagumu un atbilst proporcionalitātes principam, kas noteikts, piemēram, attiecīgajās Komisijas vadlīnijās par finansiālajām korekcijām, kuras šādu noteikumu neievērošanas gadījumā jāveic izdevumos, ko Savienība finansējusi dalītā pārvaldībā. Turklāt ir lietderīgi skaidri noteikt, ka darījumu likumību un pareizību šāda neatbilstība ietekmē tikai neizmaksājamās vai atsaucamās atbalsta daļas apmērā.

(55)

Lai garantētu piekritīgās summas samaksu pienākuma neizpildes gadījumā, dažādās lauksaimniecības tiesību aktu normās ir prasīts iesniegt nodrošinājumu. Lai nostiprinātu nodrošinājumu satvaru, visām šīm normām būtu jāpiemēro viens horizontāls noteikums.

(56)

Attiecībā uz dažām intervencēm, kas paredzētas Regulā (ES) 2021/2115 un pasākumiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013 (16) IV nodaļā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 229/2013 (17) IV nodaļā, dalībvalstīm būtu jāizveido un jāuztur integrēta administrācijas un kontroles sistēma (“integrētā sistēma”). Lai uzlabotu Savienības atbalsta rezultativitāti un uzraudzību, būtu jāatļauj dalībvalstīm integrēto sistēmu izmantot citām Savienības intervencēm.

(57)

Lai labuma guvējiem dažādās dalībvalstīs nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, Savienības līmenī būtu jāievieš daži vispārīgi noteikumi par kontrolēm un sodiem.

(58)

Būtu jāsaglabā integrētās sistēmas pašreizējie galvenie elementi un jo īpaši normas, kas attiecas uz lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēmu, ģeotelpisko un dzīvniekatkarīgo pieteikumu sistēmu, maksājumtiesību identifikācijas un reģistrācijas sistēmu, labuma guvēju identitātes reģistrēšanas sistēmu un kontroles un sodu sistēmu. Lai nodrošinātu to, ka visā Savienībā ir pieejami visaptveroši un salīdzināmi dati tādām vajadzībām kā agrovides un klimata politikas, tostarp KLP ietekmes, vidiskā snieguma un progresa virzībā uz Savienības mērķrādītāju sasniegšanu, uzraudzība un Copernicus Sentinel satelītu un dienestu savākto pilnīgo, bezmaksas un atvērto datu un informācijas pastiprināta izmantošana, dalībvalstīm papildus tādām informācijas tehnoloģijām kā Galileo un EGNOS būtu jāturpina izmantot dati vai informācijas produkti, kurus nodrošina programma Copernicus. Šajā nolūkā integrētajā sistēmā būtu jāiekļauj arī platību uzraudzības sistēma.

(59)

Integrētajai sistēmai kā daļai no pārvaldības sistēmām, kam vajadzētu būt ieviestām KLP īstenošanas nolūkā, būtu jānodrošina, ka gada snieguma ziņojumos sniegtie agregētie dati ir ticami un verificējami. Ņemot vērā to, cik svarīga ir integrētās sistēmas pienācīga funkcionēšana, ir jānosaka kvalitātes prasības. Dalībvalstīm katru gadu būtu jānovērtē lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēmas, ģeotelpisko pieteikumu sistēmas un platību uzraudzības sistēmas kvalitāte. Dalībvalstīm būtu arī jānovērš visi trūkumi un jāizstrādā rīcības plāns, ja to pieprasījusi Komisija.

(60)

Komisijas paziņojumos “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”, “Eiropas zaļais kurss”, “Stratēģija “No lauka līdz galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā” un “ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam. Atgriezīsim savā dzīvē dabu” kā viens no turpmākās KLP stratēģiskajiem virzieniem tika minēts uzdevums veicināt rūpes par vidi un klimatrīcību un palīdzēt sasniegt Savienības ar vidi un klimatu saistītos mērķus un mērķrādītājus. Tāpēc ar vidi un klimatu saistītos nolūkos valsts un Savienības līmenī ir kļuvusi nepieciešama zemes nogabalu identifikācijas sistēmas un citu integrētās administrācijas un kontroles sistēmas datu koplietošana. Tālab būtu jāparedz, ka integrētajā sistēmā savāktos datus ar vidi un klimatu saistītos nolūkos koplieto dalībvalstu publiskās iestādes un Savienības iestādes un struktūras. Lai kāpinātu to datu izmantošanas efektivitāti, kas dažādām publiskajām iestādēm pieejami Eiropas statistikas sagatavošanai, būtu jāparedz arī tas, ka integrētās sistēmas dati statistiskām vajadzībām ir jādara pieejami struktūrām, kas ir daļa no Eiropas Statistikas sistēmas.

(61)

To uzņēmumu komercdokumentu rūpīga pārbaude, kas saņem vai veic maksājumus, var būt ļoti rezultatīvs līdzeklis, ar kuru pārraudzīt darījumus, kas ir daļa no ELGF finansēšanas sistēmas. Minētās rūpīgas pārbaudes papildina citas pārbaudes, ko jau veic dalībvalstis. Turklāt būtu jāatļauj, ka valstu normas, kas attiecas uz rūpīgu pārbaudi, ir plašākas, nekā prasa Savienības tiesību akti.

(62)

Dokumenti, kas būtu jāizmanto par pamatu šādai rūpīgai pārbaudei, būtu jāatlasa tādā veidā, lai būtu iespējams veikt pilnīgu rūpīgo pārbaudi. Rūpīgi pārbaudāmie uzņēmumi būtu jāizvēlas, pamatojoties uz to darījumu raksturu, ko tie veikuši uz savu atbildību, un maksājumus saņemošo vai veicošo uzņēmumu sadalījums pa sektoriem būtu jāizvēlas atkarībā no to finansiālā svarīguma ELGF finansēšanas sistēmā.

(63)

Ir jānosaka par rūpīgās pārbaudes veikšanu atbildīgo ierēdņu pilnvaras un jānosaka uzņēmumu pienākumi uz noteiktu laiku darīt komercdokumentus pieejamus šiem ierēdņiem, kā arī sniegt jebkādu informāciju, ko ierēdņi varētu pieprasīt šiem uzņēmumiem. Konkrētos gadījumos vajadzētu būt iespējamai komercdokumentu izņemšanai.

(64)

Ņemot vērā lauksaimniecības produktu tirdzniecības starptautisko struktūru un gādājot par iekšējā tirgus pienācīgu darbību, ir jāorganizē dalībvalstu sadarbība. Ir jāizveido arī Savienības līmenī centralizēta dokumentēšanas sistēma, kas attiecas uz uzņēmumiem, kuri ir iedibināti trešās valstīs un saņem vai veic maksājumus.

(65)

Lai gan dalībvalstis ir atbildīgas par savu rūpīgo pārbaužu programmas pieņemšanu, minētās programmas ir jādara zināmas Komisijai, lai tā varētu uzņemties savu pārraudzītājas un koordinētājas lomu un tādā veidā nodrošināt to, ka programmas tiek pieņemtas, pamatojoties uz atbilstošiem kritērijiem, un garantēt, ka rūpīgā pārbaude koncentrējas uz sektoriem vai uzņēmumiem, kuros ir augsts krāpšanas risks. Ir būtiski, lai katra dalībvalsts izraudzītos struktūru vai struktūras, kas atbild par komercdokumentu rūpīgo pārbaužu uzraudzību un minēto pārbaužu koordinēšanu. Minētajām izraudzītajām struktūrām vajadzētu būt neatkarīgām no dienestiem, kas veic rūpīgas pārbaudes pirms maksājuma veikšanas. Minēto rūpīgo pārbaužu laikā savāktajai informācijai vajadzētu būt aizsargātai kā dienesta noslēpumam.

(66)

Nosacījumu sistēma ir svarīgs KLP elements, kas nodrošina, ka maksājumi sekmē augstu ilgtspējas līmeni un nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus lauksaimniekiem dalībvalstīs un Savienībā, jo īpaši attiecībā uz KLP sociālajiem, vidiskajiem un klimatiskajiem elementiem, kā arī saistībā ar sabiedrības veselību un dzīvnieku labturību. Tas nozīmē, ka būtu jāveic kontroles un vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi, lai nodrošinātu nosacījumu sistēmas rezultativitāti. Lai labuma guvējiem dažādās dalībvalstīs nodrošinātu šādus vienlīdzīgus konkurences apstākļus, daži vispārīgi noteikumi par nosacījumiem un par kontrolēm un sodiem saistībā ar neatbilstību būtu jāievieš Savienības līmenī.

(67)

Lai nodrošinātu to, ka nosacījumu sistēmas izpilde dalībvalstīs tiek panākta saskaņotā veidā, Savienības līmenī ir jānosaka minimālā kontroles intensitāte, savukārt kompetento kontroles struktūru un kontroļu organizēšana būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā.

(68)

Lai gan būtu jāatļauj sodus detalizēti noteikt dalībvalstīm, minētajiem sodiem vajadzētu būt samērīgiem, iedarbīgiem un atturošiem un tiem nebūtu jāskar citi sodi, kas noteikti Savienības vai valstu tiesību aktos. Lai nodrošinātu sodu samērīgumu, iedarbīgumu un atturošo ietekmi, ir piemēroti paredzēt noteikumus par šādu sodu piemērošanu un aprēķināšanu. Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas (Tiesa) spriedumu lietā C-361/19 (18), lai nodrošinātu saikni starp lauksaimnieka rīcību un sodu, kā vispārējs noteikums būtu jānosaka, ka sods būtu jāaprēķina, pamatojoties uz maksājumiem, kas piešķirti vai jāpiešķir par kalendāro gadu, kurā neatbilstība ir notikusi. Tomēr, ja konstatējuma raksturs neļauj konstatēt gadu, kurā neatbilstība ir notikusi, sodu sistēmas iedarbīguma nodrošināšanas nolūkā ir jānosaka, ka minētajos gadījumos sods būtu jāaprēķina, pamatojoties uz maksājumiem, kas piešķirti vai jāpiešķir gadā, kurā konstatēta neatbilstība. Lai nodrošinātu iedarbīgu un saskanīgu pieeju dalībvalstīs, Savienības līmenī ir jāparedz minimālā naudassoda likme par neatbilstību. Dalībvalstīm šādas minimālās likmes būtu jāpiemēro atkarībā no konstatētās neatbilstības smaguma, apmēra, pastāvīguma vai atkārtošanās un tīšuma. Lai nodrošinātu sodu samērīgumu, dalībvalstīm būtu jāparedz, ka sodi nav piemērojami gadījumos, kad neatbilstībai nav seku vai tās ir tikai nenozīmīgas attiecīgā standarta vai prasības mērķa sasniegšanai, un būtu jāizveido informēšanas mehānisms, lai nodrošinātu, ka labuma guvēji ir informēti par konstatēto neatbilstību un iespējamiem veicamiem korektīviem pasākumiem.

(69)

Sociālo nosacījumu mehānisms būtu jābalsta uz izpildes procedūrām, kuras īsteno kompetentās izpildes iestādes vai struktūras, kas atbildīgas par kontroli attiecībā uz darba un nodarbinātības nosacījumiem un piemērojamiem darba standartiem. Šādas izpildes procedūras var izpausties dažādos veidos atkarībā no valsts sistēmas. Kontroles un izpildes procedūras rezultāti būtu jāpaziņo maksājumu aģentūrām kopā ar ranžētu novērtējumu par attiecīgo tiesību aktu pārkāpuma smagumu.

(70)

Piemērojot sociālo nosacījumu mehānismu KLP stratēģiskajos plānos un attiecīgajos nolīgumos starp maksājumu aģentūrām un iestādēm vai struktūrām, kuras ir atbildīgas par sociālo un nodarbinātības tiesību aktu un piemērojamo darba standartu izpildi, būtu īpaši jārūpējas par to, lai tiktu ievērota minēto izpildes iestāžu vai struktūru autonomija un īpašais veids, kā sociālie un nodarbinātības tiesību akti un piemērojamie darba standarti tiek īstenoti un izpildīti katrā dalībvalstī. Minētajam mehānismam arvien vajadzētu būt neatkarīgam no katras dalībvalsts konkrētā sociālā modeļa un nebūtu jāietekmē tā darbība, kā arī tam nebūtu nekādā veidā jāietekmē tiesu iestāžu neatkarība. Šajā nolūkā būtu jānodrošina, ka tiek skaidri nodalīti pienākumi starp iestādēm vai struktūrām, kuras ir atbildīgas par sociālo un nodarbinātības tiesību aktu un piemērojamo darba standartu izpildi, no vienas puses, un lauksaimniecības maksājumu aģentūrām, no otras puses; pēdējo minēto uzdevums ir maksājumu izpilde un sodu piemērošana. Būtu pilnībā jāievēro sociālo partneru autonomija, kā arī to tiesības vest sarunas un slēgt koplīgumus. To autonomija būtu jāievēro arī tad, ja sociālie partneri ir atbildīgi par darba apstākļu kontroles veikšanu.

(71)

Lai nodrošinātu Komisijas un dalībvalstu saskaņotu sadarbību KLP izdevumu finansēšanā un jo īpaši lai Komisija varētu uzraudzīt dalībvalstu īstenoto finanšu pārvaldību un veikt akreditēto maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu, dalībvalstīm ir jāsaglabā konkrēta informācija un jādara tā zināma Komisijai.

(72)

Lai apkopotu Komisijai nosūtāmos datus un dotu Komisijai pilnīgu un tūlītēju piekļuvi izdevumu datiem gan papīra, gan elektroniskā formā, ir jāparedz piemēroti datu pasniegšanas un nosūtīšanas noteikumi, tostarp noteikumi par termiņiem.

(73)

Tā kā valstu kontroles sistēmu piemērošana un atbilstības noskaidrošana varētu skart personas datus vai sensitīvu komercinformāciju, dalībvalstīm un Komisijai būtu jānodrošina šādā kontekstā saņemtās informācijas konfidencialitāte.

(74)

Lai nodrošinātu Savienības budžeta pareizu finanšu pārvaldību un objektīvu attieksmi dalībvalsts un labuma guvēja līmenī, būtu jānosaka noteikumi par euro izmantošanu.

(75)

Euro un valstu valūtu maiņas kurss darbības veikšanas laikā var mainīties. Tāpēc attiecīgajām summām piemērojamais kurss būtu jānosaka, ņemot vērā notikumu, ar kuru tiek sasniegts darbības ekonomiskais mērķis. Būtu jāpiemēro valūtas kurss, kas ir spēkā dienā, kurā notiek šis notikums. Ir jākonkretizē šī noteicošā diena vai tās piemērošanas atcelšana, vienlaikus ievērojot noteiktus kritērijus un jo īpaši tos, kas saistīti ar ātrumu, kādā notiek valūtas kursa svārstības. Lai nodrošinātu KLP noteiktās kārtības rezultatīvu darbību, būtu jānosaka īpaši noteikumi par rīcību ārkārtas monetārās situācijās, kuras iestājušās Savienībā vai pasaules tirgū un uz kurām jāreaģē nekavējoties.

(76)

Dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, vajadzētu būt iespējai maksājumus par izdevumiem, kas izriet no KLP tiesību aktu piemērošanas, veikt euro, nevis valsts valūtā. Lai nodrošinātu to, ka šī iespēja nerada nepamatotas priekšrocības pusēm, kuras veic vai saņem maksājumus, ir vajadzīgi īpaši noteikumi.

(77)

Personas datu vākšanai, ko dalībvalstis un Komisija veic, lai izpildītu savus attiecīgos pārvaldības, kontroles, revīzijas un uzraudzības un izvērtēšanas pienākumus, kas paredzēti šajā regulā, būtu jāpiemēro Savienības tiesību akti par personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (19) un (ES) 2018/1725 (20).

(78)

ELGF un ELFLA labuma guvēju vārda publicēšana ir līdzeklis, kā pastiprināt sabiedrības kontroli pār minēto fondu izlietojumu, un ir vajadzīga, lai nodrošinātu Savienības finanšu interešu aizsardzību pienācīgā līmenī. To panāk daļēji ar šādas publicēšanas preventīvo un atturošo iedarbību, daļēji ar individuālu labuma guvēju atturēšanu no nelikumīgas rīcības un daļēji arī, palielinot lauksaimnieku personisko pārskatatbildību par saņemto publisko līdzekļu izlietojumu. Attiecīgās informācijas publicēšana ir saskanīga ar nesenu Tiesas judikatūru un arī ar Finanšu regulā izklāstīto pieeju.

(79)

Šajā sakarā būtu pienācīgi jāatzīst pilsoniskās sabiedrības, tostarp plašsaziņas līdzekļu un nevalstisko organizāciju, loma un to ieguldījums pārvaldes iestāžu kontroles satvara stiprināšanā pret krāpšanu un pret publisko līdzekļu neatbilstīgu izlietojumu jebkādā citā veidā.

(80)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/1060 (21) ir izklāstīti noteikumi, kas prasa nodrošināt pārredzamību Eiropas strukturālo un investīciju fondu īstenošanā un minēto fondu satvarā īstenoto programmu paziņošanā. Lai nodrošinātu konsekvenci, būtu jāparedz, ka minētie noteikumi attiecīgā gadījumā ir piemērojami arī labuma guvējiem no ELGF un ELFLA intervencēm.

(81)

Lai sasniegtu mērķi nodrošināt sabiedrības kontroli pār ELGF un ELFLA līdzekļu izlietojumu, ir nepieciešams darīt sabiedrībai zināmu noteikta līmeņa informāciju par labuma guvējiem. Minētajai informācijai būtu jāietver dati par labuma guvēja identitāti, piešķirto summu, fondu, no kura tā piešķirta, un attiecīgās darbības nolūku un konkrēto mērķi. Minētā informācija būtu jāpublicē tādā veidā, kas pēc iespējas mazāk apdraud labuma guvēju tiesības uz viņu privātās dzīves neaizskaramību un viņu tiesības uz personas datu aizsardzību. Abas minētās tiesības ir atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā.

(82)

Ņemot vērā to, ka ir vajadzīga lielāka pārredzamība attiecībā uz ELGF un ELFLA līdzekļu sadali KLP, tostarp attiecībā uz īpašumtiesību struktūrām, kas saistītas ar KLP labuma guvējiem, KLP līdzekļu labuma guvēju sarakstam, ko dalībvalsts publicē ex post, būtu arī jādod iespēja identificēt uzņēmumu grupas. Tas ievērojami palīdzētu uzraudzīt īpašumtiesību struktūras un atvieglotu iespējamas Savienības līdzekļu neatbilstīgas izmantošanas, interešu konfliktu un korupcijas izmeklēšanu.

(83)

Publicējot ziņas par darbību, kas lauksaimniekam dod tiesības saņemt atbalstu, un par atbalsta nolūku un konkrēto mērķi, sabiedrībai tiek sniegta konkrēta informācija par subsidēto aktivitāti un nolūku, kādā piešķirts atbalsts. Šāda publiska pārraudzība radītu preventīvu un atturošu efektu un palīdzētu aizsargāt Savienības finanšu intereses.

(84)

Publiskojot šādu informāciju kopā ar vispārīgo informāciju, kas paredzēta šajā regulā, tiek palielināta pārredzamība pār Savienības līdzekļu izlietojumu KLP un tādējādi uzlabota minētās rīcībpolitikas pamanāmība un izpratne par to. Tas dod iedzīvotājiem iespēju vēl ciešāk iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā un nodrošina lielāku pārvaldes sistēmas leģitimitāti un rezultativitāti, un nosaka tai lielāku atbildību iedzīvotāju priekšā. Tas uzskatāmi parāda iedzīvotājiem arī konkrētus piemērus tam, kā lauksaimniecība nodrošina sabiedriskos labumus, tādā veidā stiprinot lauksaimniecībai atvēlētā valsts un Savienības atbalsta leģitimitāti.

(85)

No tā izriet, ka attiecīgās informācijas vispārēja publicēšana nesniedzas tālāk par to, kas demokrātiskā sabiedrībā vajadzīgs, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, kā arī galveno mērķi nodrošināt ELGF un ELFLA līdzekļu izlietojuma publisko pārraudzību.

(86)

Lai izpildītu datu aizsardzības prasības, ELGF un ELFLA labuma guvēji pirms datu publicēšanas būtu jāinformē, ka to dati tiks publicēti. Tie būtu jāinformē arī par to, ka Savienības un dalībvalstu revīzijas un izmeklēšanas struktūras drīkst apstrādāt datus Savienības finanšu interešu aizsardzības nolūkos. Turklāt labuma guvēji būtu jāinformē par viņu tiesībām, kas paredzētas Regulā (ES) 2016/679, un par procedūrām, kas piemērojamas šo tiesību izmantošanai.

(87)

Lai papildinātu vai grozītu konkrētus nebūtiskus šīs regulas elementus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (22). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(88)

Lai nodrošinātu maksājumu aģentūru un koordinējošo struktūru pareizu darbību, ELGF finansējumu valsts intervences izdevumiem un Savienības budžetā paredzēto ELGF apropriāciju pienācīgu pārvaldību, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāattiecas uz minimālajiem nosacījumiem maksājumu aģentūru akreditācijai un koordinējošo struktūru izraudzīšanai un akreditācijai, maksājumu aģentūru pienākumiem attiecībā uz valsts intervenci, noteikumiem par maksājumu aģentūru pārvaldības un kontroles pienākumu saturu. Turklāt, lai nodrošinātu finanšu disciplīnas saskaņotu piemērošanu dalībvalstīs, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver arī noteikumi par to, kā aprēķināma finanšu disciplīna, kas dalībvalstīm jāpiemēro lauksaimniekiem. Lai nodrošinātu valsts intervences izdevumu pienācīgu pārvaldību, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver arī to pasākumu veidi, kas valsts intervences satvarā ir finansējami no Savienības budžeta, un atlīdzināšanas nosacījumi, attiecināmības nosacījumi un aprēķināšanas metodes, kas pamatojas uz maksājumu aģentūru faktiski konstatēto informāciju vai uz Komisijas noteiktām vienotām likmēm, vai uz vienotas vai nevienotas likmes summām, kas paredzētas lauksaimniecības tiesību aktos konkrētās nozarēs, darbību vērtības noteikšana saistībā ar valsts intervenci, pasākumi, kas jāveic valsts intervences produktu zaudējuma vai sabojāšanās gadījumā, un finansējamo summu noteikšana.

(89)

Lai Komisija varētu izdevumus, kas veikti pirms agrākās iespējamās maksājuma dienas vai pēc vēlākās iespējamās maksājuma dienas, atzīt par attiecināmiem uz Savienības finansējumu, vienlaikus ierobežojot šādas rīcības finansiālās sekas, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāattiecas arī uz atkāpēm no to maksājumu neattiecināmības, kurus maksājumu aģentūras veikušas labuma guvējiem pirms iespējamās agrākās vai pēc iespējamās vēlākās maksājuma dienas. Turklāt, lai dalībvalstīm būtu skaidri noteikumi un nosacījumi, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāattiecas uz maksājumu apturēšanas likmi saistībā ar ikgadējo noskaidrošanu, kā arī uz maksājumu apturēšanas likmi un ilgumu un attiecīgo summu atlīdzināšanas vai samazināšanas nosacījumu, kas saistīts ar snieguma daudzgadu uzraudzību. Minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver arī intervences vai pasākumi, par kuriem dalībvalstis drīkst izmaksāt avansus, lai nodrošinātu pēctecību ar noteikumiem, kas izklāstīti Regulā (ES) Nr. 1306/2013, un attiecīgajiem īstenošanas un deleģētajiem aktiem, vienlaikus ievērojot Finanšu regulas 11. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktos finanšu ierobežojumus. Lai ņemtu vērā ieņēmumus, ko maksājumu aģentūras iekasē Savienības budžetam, veicot maksājumus uz dalībvalstu iesniegto deklarāciju pamata, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver arī nosacījumi, ar kādiem saskaņā ar ELGF un ELFLA kompensē noteiktus izdevumu un ieņēmumu veidus. Turklāt un nolūkā radīt iespēju taisnīgi sadalīt starp dalībvalstīm pieejamās apropriācijas minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver metodes, kas piemērojamas saistībām un summu maksājumiem, ja Savienības budžets līdz budžeta gada sākumam nav pieņemts vai ja plānoto saistību kopsumma pārsniedz Finanšu regulas 11. panta 2. punktā noteikto sliekšņvērtību.

(90)

Turklāt, lai nodrošinātu, ka tiek pareizi un efektīvi piemēroti noteikumi par pārbaudēm uz vietas un par piekļuvi dokumentiem un informācijai, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver konkrēti pienākumi, kas dalībvalstīm jāpilda saistībā ar pārbaudēm un piekļuvi dokumentiem un informācijai, kritēriji, kas attiecas uz dalībvalstu sniegto pamatojumu, metodika un kritēriji, ar kādiem piemēro samazinājumus snieguma ikgadējās noskaidrošanas sakarā, kā arī kritēriji un metodika, ar kādiem piemēro finansiālās korekcijas atbilstības noskaidrošanas procedūras kontekstā.

(91)

Turklāt, lai nodrošinātu, ka pārbaudes tiek veiktas pareizi un efektīvi un ka attiecināmības nosacījumu ievērošanas verifikācija notiek efektīvi, saskaņoti, nediskriminējoši un tā, ka tiek aizsargātas Savienības finanšu intereses, gadījumos, kad tas vajadzīgs sistēmas pienācīgas pārvaldības nolūkā, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver noteikumi par papildu prasībām attiecībā uz muitas procedūrām, jo īpaši tām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (23). Lai nodrošinātu nediskriminējošu attieksmi, taisnīgumu un samērīguma ievērošanu nodrošinājuma iesniegšanā, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver noteikumi par nodrošinājumu, kas nosaka atbildīgo personu pienākuma neizpildes gadījumā, nosaka konkrētas situācijas, kurās kompetentā iestāde drīkst atcelt prasību iesniegt nodrošinājumu, nosacījumus, kas piemērojami iesniedzamajam nodrošinājumam un garantijas sniedzējam, nodrošinājuma iesniegšanas un atbrīvošanas nosacījumus, īpašus nosacījumus, kuri saistīti ar avansa maksājumu gadījumā iesniegtu nodrošinājumu, un nosaka sekas, kas rodas, ja tiek pārkāpti pienākumi, par kuriem ir iesniegts nodrošinājums.

(92)

Turklāt attiecībā uz integrēto sistēmu minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver noteikumi par lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēmas, ģeotelpisko pieteikumu sistēmas un platību uzraudzības sistēmas kvalitātes novērtēšanu un noteikumi par lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēmu, labuma guvēju identifikācijas sistēmu un maksājumtiesību identifikācijas un reģistrācijas sistēmu.

(93)

Turklāt, lai reaģētu uz izmaiņām lauksaimniecības tiesību aktos par konkrētām nozarēm un nodrošinātu ex post kontroļu sistēmas efektivitāti, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver saraksta izveidošana par intervencēm, kas izslēgtas no darījumu rūpīgām pārbaudēm. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus dalībvalstīm un nosacījumu sistēmā piemērojamās sodu sistēmas iedarbīgumu un atturošo ietekmi, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver detalizēti noteikumi par šādu sodu piemērošanu un aprēķināšanu.

(94)

Turklāt, lai konkretizētu noteicošo dienu vai to noteiktu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar attiecīgo tirgus organizāciju vai summu, un lai euro neieviesušās dalībvalstis nepiemērotu dažādus valūtas maiņas kursus, no vienas puses, iegrāmatojot saņemtos ieņēmumus vai labuma guvējiem piešķirtos atbalsta maksājumus citā valūtā nekā euro un, no otras puses, sagatavojot maksājumu aģentūras izdevumu deklarāciju, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver noteikumi par noteicošo dienu un valūtas kursu, kas jāizmanto dalībvalstīm, kuras neizmanto euro, un par valūtas kursu, kas piemērojams, kad tiek sagatavotas maksājumu aģentūras izdevumu deklarācijas un kad intervences krājumu darbības tiek iegrāmatotas maksājumu aģentūru kontos. Lai nepieļautu, ka Savienības tiesību aktu piemērošanu apdraud ar valsts valūtu saistīta ārkārtēja monetāra rakstura prakse, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver atkāpes no šajā regulā paredzētajiem noteikumiem par euro izmantošanu.

(95)

Lai panāktu vienmērīgu pāreju no Regulā (ES) Nr. 1306/2013 paredzētajiem noteikumiem uz šajā regulā paredzētajiem noteikumiem, minētajam pilnvaru deleģējumam būtu jāaptver pārejas noteikumu noteikšana.

(96)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (24).

(97)

Komisijas īstenošanas pilnvarām būtu jāattiecas uz noteikumiem par maksājumu aģentūru akreditācijas un koordinējošo struktūru izraudzīšanas un akreditācijas piešķiršanas, atsaukšanas un izskatīšanas procedūrām, kā arī uz maksājumu aģentūru akreditācijas pārraudzības procedūrām; par to pārbaužu kārtību un procedūrām, kas ir maksājumu aģentūru pārvaldības deklarācijas pamatā, kā arī par tās struktūru un formātu; par koordinējošās struktūras funkcionēšanu un informācijas paziņošanu Komisijai, ko veic minētā koordinējošā struktūra; par sertifikācijas struktūru darbību, tostarp veicamajām pārbaudēm un struktūrām, uz kurām attiecina minētās pārbaudes, un par sertifikātiem un ziņojumiem un tos pavadošajiem dokumentiem, kas jāsagatavo minētajām struktūrām.

(98)

Komisijas īstenošanas pilnvarām būtu jāaptver arī revīzijas principi, uz kuriem balstās sertifikācijas struktūru atzinumi, tostarp riska novērtējums, iekšējās kontroles un prasīto revīzijas pierādījumu līmenis, revīzijas metodes, kas sertifikācijas struktūrām jāizmanto, lai, ņemot vērā starptautiskus revīzijas standartus, sniegtu savus atzinumus.

(99)

Komisijas īstenošanas pilnvarām finanšu disciplīnas procedūras kontekstā būtu jāaptver arī korekcijas koeficienta noteikšana tiešo maksājumu intervencēm un tā pielāgošana, kā arī to apropriāciju summu noteikšana, par kurām nav notikusi saistību uzņemšanās un kuras pārnestas saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 2. punkta d) apakšpunktu, lai finansētu minētās intervences; un budžeta disciplīnas procedūras kontekstā – maksājumu summas provizoriska noteikšana un pieejamo budžeta līdzekļu provizoriska sadalīšana starp dalībvalstīm, un Savienības finansējuma kopējās summas noteikšanu sadalījumā pa dalībvalstīm.

(100)

Komisijas īstenošanas pilnvarām būtu jāaptver arī valsts intervences pasākumu finansēšanai vajadzīgo summu noteikšana, noteikumi par to, kā finansējama platību uzraudzības sistēmai vajadzīgo satelītdatu ieguve, ko veic Komisija, un pasākumi, kurus Komisija veic ar tālizpētes lietotnēm, ko izmanto lauksaimniecības resursu uzraudzībai, procedūra, kā Komisija veic minēto satelītdatu ieguvi un lauksaimniecības resursu uzraudzību, satvars, kas reglamentē satelītdatu un meteoroloģisko datu ieguvi un izmantošanu, un piemērojamie termiņi.

(101)

Turklāt Komisijas īstenošanas pilnvarām būtu jāaptver to periodu noteikšana, kādos akreditētajām maksājumu aģentūrām ir jāsagatavo un jānosūta Komisijai izdevumu starpposma deklarācijas, kas saistītas ar lauku attīstības intervencēm, kā arī noteikumi par procedūru un citas praktiskas detaļas maksājumu termiņu mehānisma pienācīgai funkcionēšanai; dalībvalstīm izmaksājamo mēneša vai starpposma maksājumu apturēšana, kā arī apturēšanas atcelšana, un samazināšana, kā arī noteikumi par rīcības plānu struktūru un to izstrādes procedūru. Īstenošanas pilnvarām būtu jāaptver arī sīkāki noteikumi par to, kā maksājumu aģentūras kārto atsevišķus grāmatvedības kontus, un īpaši nosacījumi, kas piemērojami informācijai, kura jāiegrāmato maksājumu aģentūru kārtotajos kontos; noteikumi, kas ārkārtas gadījumos ir vajadzīgi un pamatoti, lai atrisinātu specifiskas problēmas, kuras saistītas ar maksājumu termiņiem un avansa maksājumiem; noteikumi par to intervences pasākumu finansēšanu un iegrāmatošanu, kurus īsteno krājumu glabāšanas veidā, un citiem ELGF un ELFLA finansētiem izdevumiem, un noteikumi, kas reglamentē automātiskas saistību atcelšanas procedūru.

(102)

Turklāt Komisijas īstenošanas pilnvarām būtu jāaptver nosacījumi, ar kādiem jāglabā ar veiktajiem maksājumiem saistītie dokumenti un informācija; procedūras, kas saistītas ar dalībvalstu pienākumiem sadarboties attiecībā uz Komisijas veiktām pārbaudēm un piekļuvi informācijai; ikgadējā finansiālā noskaidrošana, ieskaitot noteikumus par pasākumiem, kas nepieciešami minēto īstenošanas aktu pieņemšanai un īstenošanai, snieguma ikgadējā noskaidrošana, ieskaitot noteikumus par pasākumiem, kas nepieciešami minēto īstenošanas aktu pieņemšanai un īstenošanai, un informācijas apmaiņa starp Komisiju un dalībvalstīm, procedūras un termiņi, kas jāievēro; atbilstības procedūra, ieskaitot noteikumus par pasākumiem, kas nepieciešami minēto īstenošanas aktu pieņemšanai un īstenošanai, informācijas apmaiņa starp Komisiju un dalībvalstīm, termiņi, kas jāievēro, un samierināšanas procedūra; noteikumi par summu iespējamo ieskaitīšanu, kas izriet no nepamatotu maksājumu atgūšanas, un to summu izslēgšanu no Savienības finansējuma, kuras pieprasīts segt no Savienības budžeta, un to paziņojumu veidlapām, kas dalībvalstīm jāsniedz Komisijai saistībā ar līdzekļu atgūšanu neatbilstības gadījumā.

(103)

Komisijas īstenošanas pilnvarām būtu jāaptver arī noteikumi, kuru mērķis ir panākt ar Savienības finanšu interešu aizsardzību saistīto dalībvalstu pienākumu vienādu piemērošanu, un noteikumi, kuri nepieciešami pārbaužu vienādai piemērošanai Savienībā.

(104)

Turklāt Komisijas īstenošanas pilnvarām būtu jāaptver iesniedzamo nodrošinājumu forma un nodrošinājumu iesniegšanas, akceptēšanas un sākotnējo nodrošinājumu aizstāšanas procedūra; nodrošinājumu atbrīvošanas procedūra; un paziņojumi, kas dalībvalstīm vai Komisijai jāsniedz nodrošinājumu kontekstā.

(105)

Komisijas īstenošanas pilnvarām būtu jāaptver arī noteikumi par formu, saturu un kārtību, kādā Komisijai nosūtāmi vai darāmi pieejami lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēmas, ģeotelpisko pieteikumu sistēmas un platību uzraudzības sistēmas kvalitātes novērtēšanas ziņojumi, un par korektīvo rīcību, kas dalībvalstīm jāveic attiecībā uz minētajās sistēmās atklātajiem trūkumiem, kā arī atbalsta pieteikumu sistēmas un platību uzraudzības sistēmas pamatiezīmes un noteikumi, tostarp tās pakāpeniska ieviešana.

(106)

Komisijas īstenošanas pilnvarām būtu jāaptver arī noteikumi, kuri nepieciešami komercdokumentu rūpīgas pārbaudes noteikumu vienādai piemērošanai. Tām būtu jāaptver arī noteikumi, kas attiecas uz dalībvalstu informācijas paziņošanu Komisijai, un pasākumi, kas veicami, lai aizsargātu Savienības tiesību aktu piemērošanu, ja to varētu apdraudēt ar valsts valūtu saistīta ārkārtēja monetāra rakstura prakse.

(107)

Turklāt Komisijas īstenošanas pilnvarām būtu jāaptver noteikumi par ELGF un ELFLA labuma guvēju publiskošanas formu un laika grafiku, vienādu veidu, kā piemēro pienākumu informēt labuma guvējus par to, ka ar tiem saistīti dati tiks publiskoti, un Komisijas un dalībvalstu sadarbību ELGF un ELFLA labuma guvēju publiskošanas sakarā.

(108)

Dažu īstenošanas aktu pieņemšanā būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra. Attiecībā uz īstenošanas aktiem, kas saistīti ar Komisijas veiktiem summu aprēķiniem, konsultēšanās procedūra ļauj Komisijai pilnībā uzņemties atbildību par budžeta pārvaldību, un tās mērķis ir lielāka efektivitāte, paredzamība un ātrums, kas vajadzīgi, lai ievērotu laika ierobežojumus un budžeta procedūras. Attiecībā uz īstenošanas aktiem, kas saistīti ar dalībvalstīm veicamajiem maksājumiem un grāmatojumu noskaidrošanas procedūras un snieguma ikgadējās noskaidrošanas norisi, konsultēšanās procedūra ļauj Komisijai pilnībā uzņemties atbildību par budžeta pārvaldību un valstu maksājumu aģentūru gada pārskatu verificēšanu, ko veic, lai akceptētu šādus pārskatus vai – gadījumos, kad izdevumi nav veikti atbilstīgi Savienības noteikumiem, – izslēgtu šādus izdevumus no Savienības finansējuma. Citu īstenošanas aktu pieņemšanai būtu jāizmanto pārbaudes procedūra.

(109)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011, attiecībā uz ELGF izdevumiem pieejamo līdzekļu neto atlikuma noteikšanu, to mēneša maksājumu noteikšanu, kas tai būtu jāveic, pamatojoties uz dalībvalstu izdevumu deklarāciju, un papildinošo maksājumu vai atvilkumu noteikšanu mēneša maksājumu procedūras kontekstā.

(110)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 1306/2013 būtu jāatceļ.

(111)

Tā kā, ņemot vērā saikni starp šo regulu un citiem KLP instrumentiem un dalībvalstu finansiālo resursu limitus, šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, izmantojot Savienības finansējuma daudzgadu garantiju un koncentrējoties uz Savienības prioritātēm, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(112)

Lai nodrošinātu paredzēto pasākumu raitu īstenošanu un steidzamības labad šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I SADAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Darbības joma

Šī regula paredz noteikumus par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un jo īpaši par:

a)

izdevumu finansēšanu saskaņā ar KLP;

b)

pārvaldības un kontroles sistēmām, kas jāizveido dalībvalstīm;

c)

noskaidrošanas un atbilstības procedūrām.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“pārkāpums” ir pārkāpums Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punkta nozīmē;

b)

“pārvaldības sistēmas” ir pārvaldības struktūras, kas minētas šīs regulas II sadaļas II nodaļā, un Savienības pamatprasības, tostarp dalībvalstu pienākumi attiecībā uz Savienības finanšu interešu efektīvu aizsardzību, kas minēti šīs regulas 59. pantā, kā arī to KLP stratēģisko plānu īstenošana saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 9. pantu, kurus apstiprinājusi Komisija, un ziņošanas sistēma, kas ieviesta, lai sniegtu minētās regulas 134. pantā minēto gada snieguma ziņojumu;

c)

“Savienības pamatprasības” ir prasības, kas noteiktas Regulā (ES) 2021/2115 un šajā regulā, Finanšu regulā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/24/ES (25);

d)

“būtiski trūkumi pārvaldības sistēmu pareizā funkcionēšanā” ir sistēmiskas nepilnības pastāvēšana, ņemot vērā tās atkārtošanos, smagumu un nelabvēlīgu ietekmi uz ienākumu pareizu deklarēšanu, ziņošanu par sniegumu vai Savienības tiesību ievērošanu;

e)

“izlaides rādītājs” ir izlaides rādītājs, kā minēts Regulas (ES) 2021/2115 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

f)

“rezultātu rādītājs” ir rezultātu rādītājs, kā minēts Regulas (ES) 2021/2115 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

g)

“rīcības plāns” šīs regulas 41. un 42. pantā ir plāns, ko dalībvalsts sagatavo pēc Komisijas pieprasījuma un apspriežoties ar to gadījumā, ja ir konstatēti būtiski trūkumi minētās dalībvalsts pārvaldības sistēmu pienācīgā funkcionēšanā, vai Regulas (ES) 2021/2115 135. pantā minētajos apstākļos un kurā ietver vajadzīgos korektīvos pasākumus un attiecīgo īstenošanas grafiku saskaņā ar šīs regulas 41. un 42. pantu.

3. pants

Atbrīvojumi nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļu gadījumos

1.   KLP finansēšanas, pārvaldības un uzraudzības nolūkos nepārvarama vara un ārkārtas apstākļi var tikt atzīti jo īpaši šādos gadījumos:

a)

smaga dabas katastrofa vai smagi meteoroloģiski apstākļi, kas būtiski ietekmē saimniecību;

b)

lauksaimniecības dzīvnieku novietņu nejauša nopostīšana saimniecībā;

c)

epizootija, augu slimības uzliesmojums vai augu kaitēkļu klātbūtne, kas skar visus labuma guvēja lauksaimniecības dzīvniekus vai lauksaimniecības kultūras vai daļu no tiem;

d)

visas saimniecības vai tās lielas daļas ekspropriācija, ja minēto ekspropriāciju nevarēja paredzēt pieteikuma iesniegšanas dienā;

e)

labuma guvēja nāve;

f)

labuma guvēja ilgstoša darbnespēja.

2.   Ja smaga dabas katastrofa vai smagi meteoroloģiski apstākļi, kā minēts 1. punkta a) apakšpunktā, nopietni ietekmē precīzi noteiktu teritoriju, attiecīgā dalībvalsts var uzskatīt, ka visa teritorija ir smagi cietusi no minētās katastrofas vai apstākļiem.

II SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR LAUKSAIMNIECĪBAS FONDIEM

I NODAĻA

Lauksaimniecības fondi

4. pants

Lauksaimniecības izdevumus finansējošie fondi

Dažādo KLP jomā ietilpstošo intervenču un pasākumu finansējumu no Savienības vispārējā budžeta (“Savienības budžets”) nodrošina:

a)

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF);

b)

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

5. pants

ELGF izdevumi

1.   ELGF īsteno vai nu dalībvalstu un Savienības dalītā pārvaldībā saskaņā ar 2. punktu, vai tiešā pārvaldībā saskaņā ar 3. punktu.

2.   Dalīta pārvaldībā ELGF finansē šādus izdevumus:

a)

lauksaimniecības tirgus regulējoši vai atbalstoši pasākumi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1308/2013 (26);

b)

Savienības finansiālā iemaksa intervencēs konkrētās nozarēs, kā minēts Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļas III nodaļā;

c)

Regulas (ES) 2021/2115 16. pantā minētās tiešo maksājumu intervences lauksaimniekiem saskaņā ar KLP stratēģisko plānu;

d)

Savienības finansiālā iemaksa informācijas un veicināšanas pasākumos, ko dalībvalstis veic attiecībā uz lauksaimniecības produktiem Savienības iekšējā tirgū un trešās valstīs un ko ir atlasījusi Komisija;

e)

Savienības finansiālā iemaksa Regulā (ES) Nr. 228/2013 noteiktajos īpašajos pasākumos, kas paredzēti lauksaimniecībai tālākajos Savienības reģionos, un Regulā (ES) Nr. 229/2013 noteiktajos īpašajos pasākumos, kas veicami lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām.

3.   Tiešā pārvaldībā ELGF finansē šādus izdevumus:

a)

lauksaimniecības produktu popularizēšana, kuru veic tieši Komisija vai ko veic ar starptautisku organizāciju starpniecību;

b)

pasākumi, ko saskaņā ar Savienības tiesību aktiem veic, lai nodrošinātu ģenētisko resursu saglabāšanu, raksturošanu, vākšanu un izmantošanu lauksaimniecībā;

c)

lauksaimniecības uzskaites informācijas sistēmu izveide un uzturēšana;

d)

lauksaimniecības apsekojumu sistēmas, tostarp lauksaimniecības uzņēmumu struktūras apsekojumi.

6. pants

ELFLA izdevumi

ELFLA īsteno dalībvalstu un Savienības dalītā pārvaldībā. Tas finansē Savienības finansiālo iemaksu lauku attīstības intervencēs, kas minētas Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļas IV nodaļā, kā precizēts KLP stratēģiskajos plānos, un darbībās, kas minētas tās pašas regulas 125. pantā.

7. pants

Citi izdevumi, tostarp tehniskā palīdzība

Pēc Komisijas iniciatīvas vai tās vārdā ELGF un ELFLA katrs tiešā veidā var finansēt sagatavošanas, uzraudzības, administratīvā un tehniskā atbalsta aktivitātes un izvērtēšanu, revīziju un inspekciju, kas vajadzīga KLP īstenošanai. Minētais jo īpaši ietver:

a)

pasākumus, kas vajadzīgi KLP analizēšanai, pārvaldībai, uzraudzībai, informācijas apmaiņai un īstenošanai, tostarp tās ietekmes, vidiskā snieguma un Savienības mērķrādītāju sasniegšanas progresa novērtēšanu, kā arī pasākumus, kas saistīti ar kontroles sistēmu īstenošanu un tehnisko un administratīvo palīdzību;

b)

platību uzraudzības sistēmai vajadzīgo satelītdatu ieguvi, ko veic Komisija saskaņā ar 24. pantu;

c)

darbības, ko Komisija veic ar tādu tālizpētes lietotņu palīdzību, kuras izmanto lauksaimniecības resursu uzraudzībai saskaņā ar 25. pantu;

d)

pasākumus, kas vajadzīgi, lai uzturētu un izstrādātu metodes un tehniskus līdzekļus KLP finansēšanai izmantoto līdzekļu finanšu pārvaldības informēšanai, savstarpējai savienošanai, uzraudzībai un kontrolei;

e)

informācijas sniegšanu par KLP saskaņā ar 46. pantu;

f)

pētījumus par KLP un ELGF un ELFLA finansēto pasākumu izvērtējumus, tostarp izvērtēšanas metožu uzlabošanu, informācijas apmaiņu par KLP izmantoto paraugpraksi un apspriešanos ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, kā arī pētījumus, kas veikti kopā ar Eiropas Investīciju banku (EIB);

g)

attiecīgā gadījumā iemaksa izpildaģentūrām, kas izveidotas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 (27) un darbojas saistībā ar KLP;

h)

iemaksu pasākumos, kas attiecas uz informācijas izplatīšanu, informētības palielināšanu, sadarbības veicināšanu un pieredzes apmaiņu ar attiecīgajām ieinteresētajām personām Savienības līmenī un ko veic lauku attīstības intervenču kontekstā, ieskaitot attiecīgo pušu tīklošanu;

i)

informācijas tehnoloģiju tīklus, kuru galvenais uzdevums ir informācijas apstrāde un apmaiņa, tostarp korporatīvās informācijas tehnoloģijas sistēmas, kas vajadzīgas saistībā ar KLP pārvaldību;

j)

pasākumus, kas vajadzīgi logotipu izstrādei, reģistrēšanai un aizsardzībai saistībā ar Savienības kvalitātes shēmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (28) 44. panta 2. punktu un ar to saistīto intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, un nepieciešamo informācijas tehnoloģiju izstrādi.

II NODAĻA

Pārvaldības struktūras

8. pants

Kompetentā iestāde

1.   Katra dalībvalsts ministrijas līmenī izraugās kompetento iestādi, kas ir atbildīga par:

a)

9. panta 2. punktā minētās maksājumu aģentūru akreditācijas piešķiršanu, izskatīšanu un atsaukšanu;

b)

10. pantā minētās koordinējošās struktūras izraudzīšanos un akreditācijas piešķiršanu, izskatīšanu un atsaukšanu;

c)

12. pantā minētās sertifikācijas struktūras izraudzīšanos un izraudzīšanās atsaukšanu, nodrošinot, ka vienmēr ir izraudzīta šāda sertifikācijas struktūra;

d)

saskaņā ar šo nodaļu kompetentajai iestādei uzticēto uzdevumu veikšanu.

2.   Pamatojoties uz to minimālo nosacījumu pārbaudi, kas Komisijai jāpieņem saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu, kompetentā iestāde ar oficiālu aktu lemj par maksājumu aģentūras akreditācijas piešķiršanu vai – pēc izskatīšanas – akreditācijas atsaukšanu un koordinējošās struktūras izraudzīšanos un akreditāciju un akreditācijas atsaukšanu.

3.   Kompetentā iestāde ar oficiālu aktu lemj par sertifikācijas struktūras izraudzīšanos un izraudzīšanās atsaukšanu, vienlaikus nodrošinot, ka vienmēr ir izraudzīta šāda sertifikācijas struktūra.

4.   Kompetentā iestāde nekavējoties informē Komisiju par visām maksājumu aģentūras akreditācijām un akreditāciju atsaukšanām un koordinējošās struktūras izraudzīšanos un akreditāciju un akreditācijas atsaukšanu, kā arī par sertifikācijas struktūras izraudzīšanos un izraudzīšanās atsaukšanu.

9. pants

Maksājumu aģentūras

1.   Maksājumu aģentūras ir dalībvalstu vai attiecīgā gadījumā to reģionu dienesti vai struktūras, kas atbild par 5. panta 2. punktā un 6. pantā minēto izdevumu pārvaldību un kontroli.

Pirmajā daļā minēto uzdevumu izpildi, izņemot maksājumu veikšanu, maksājumu aģentūras drīkst deleģēt.

2.   Dalībvalstis par maksājumu aģentūrām akreditē tādus dienestus vai struktūras, kuru administratīvā organizācija un iekšējās kontroles sistēma sniedz pietiekamas garantijas tam, ka maksājumi ir likumīgi, pareizi un pienācīgi uzskaitīti. Minētajā nolūkā maksājumu aģentūras atbilst minimālajiem akreditācijas nosacījumiem, kuri attiecas uz iekšējo vidi, kontroles aktivitātēm, informāciju un komunikāciju, un uzraudzību un kurus Komisija noteikusi saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Katra dalībvalsts, ņemot vērā savas konstitucionālās normas, tās akreditēto maksājumu aģentūru skaitu ierobežo:

a)

līdz vienai maksājumu aģentūrai valsts līmenī vai attiecīgā gadījumā vienai aģentūrai katrā reģionā; un

b)

līdz vienai maksājumu aģentūrai, kas pārvalda gan ELGF, gan ELFLA izdevumus, ja maksājumu aģentūras pastāv vienīgi valsts līmenī.

Ja maksājumu aģentūras ir izveidotas reģionālā līmenī, dalībvalstis papildus tām vai nu akreditē maksājumu aģentūru valsts līmenī attiecībā uz tām atbalsta shēmām, kuras to būtības dēļ jāpārvalda valsts līmenī, vai arī uztic šo shēmu pārvaldību reģionālajām maksājumu aģentūrām.

Atkāpjoties no šā punkta otrās daļas, dalībvalstis var saglabāt tās maksājumu aģentūras, kas akreditētas pirms 2020. gada 15. oktobra, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde ar 8. panta 2. punktā minēto lēmumu apstiprina, ka tās atbilst minimālajiem akreditācijas nosacījumiem, kas minēti šā punkta pirmajā daļā.

Maksājumu aģentūras, kas nav pārvaldījušas ELGF vai ELFLA izdevumus vismaz trīs gadus, savu akreditāciju atsauc.

Pēc 2021. gada 7. decembra dalībvalstis jaunas maksājumu aģentūras vairs neakreditē, izņemot otrās daļas a) apakšpunktā minētos gadījumus, kad, ņemot vērā konstitucionālās normas, varētu būt nepieciešamas papildu reģionālās maksājumu aģentūras.

3.   Finanšu regulas 63. panta 5. un 6. punkta nolūkos persona, kura atbild par akreditēto maksājumu aģentūru, līdz tā gada 15. februārim, kas seko attiecīgajam lauksaimniecības finanšu gadam (“finanšu gads”), sagatavo un iesniedz Komisijai:

a)

kā paredzēts Finanšu regulas 63. panta 5. punkta a) apakšpunktā – gada pārskatus par izdevumiem, kas radušies, minētajai akreditētajai maksājumu aģentūrai pildot tai uzticētos uzdevumus, kopā ar informāciju, kas vajadzīga to noskaidrošanai saskaņā ar šīs regulas 53. pantu;

b)

gada snieguma ziņojumu, kas minēts šīs regulas 54. panta 1. punktā un Regulas (ES) 2021/2115 134. pantā un parāda, ka izdevumi ir veikti saskaņā ar šīs regulas 37. pantu;

c)

gada kopsavilkumu par galīgajiem revīzijas ziņojumiem un veiktajām kontrolēm, analīzi par pārvaldības sistēmās konstatēto kļūdu un trūkumu raksturu un apjomu, kā arī par veiktiem vai plānotiem korektīvajiem pasākumiem, kā paredzēts Finanšu regulas 63. panta 5. punkta b) apakšpunktā;

d)

kā paredzēts Finanšu regulas 63. panta 6. punktā – pārvaldības deklarāciju par:

i)

to, ka minētā informācija ir pienācīgi izklāstīta, pilnīga un pareiza, kā tas noteikts Finanšu regulas 63. panta 6. punkta a) apakšpunktā,

ii)

ieviesto pārvaldības sistēmu pienācīgu darbību, izņemot šīs regulas 8. pantā minēto kompetento iestādi, 10. pantā minēto koordinējošo struktūru un 12. pantā minēto sertifikācijas struktūru, nodrošinot, ka izdevumi ir veikti saskaņā ar šīs regulas 37. pantu, kā paredzēts Finanšu regulas 63. panta 6. punkta b) un c) apakšpunktā.

Šā punkta pirmajā daļā minēto termiņu – 15. februāri – Komisija pēc attiecīgās dalībvalsts paziņojuma izņēmuma kārtā var pagarināt līdz 1. martam, kā paredzēts Finanšu regulas 63. panta 7. punkta otrajā daļā.

4.   Ja akreditēta maksājumu aģentūra neatbilst vai vairs neatbilst vienam vai vairākiem no 2. punkta pirmajā daļā minētajiem minimālajiem akreditācijas nosacījumiem, attiecīgā dalībvalsts pēc savas iniciatīvas vai pēc Komisijas pieprasījuma atsauc minētās maksājumu aģentūras akreditāciju, ja vien maksājumu aģentūra neveic vajadzīgās izmaiņas termiņā, kas minētās dalībvalsts kompetentajai iestādei jānosaka atkarībā no problēmas smaguma.

5.   Maksājumu aģentūras pārvalda un nodrošina kontroli to atbildībā esošām darbībām, kas saistītas ar valsts intervenci, un saglabā vispārējo atbildību minētajā jomā.

Ja atbalstu sniedz ar tāda finanšu instrumenta starpniecību, ko īsteno EIB vai cita starptautiska finanšu iestāde, kurā dalībvalsts ir akcionārs, maksājumu aģentūra paļaujas uz kontroles ziņojumu, kas pamato iesniegtos maksājuma pieteikumus. Minētās iestādes dalībvalstīm sniedz kontroles ziņojumu.

6.   Regulas 33. panta nolūkā par ELFLA izdevumiem līdz 2030. gada 30. jūnijam iesniedz papildu snieguma ziņojumu saskaņā ar šā panta 3. punktu un 10. panta 3. punktu, aptverot laikposmu līdz 2029. gada 31. decembrim.

10. pants

Koordinējošās struktūras

1.   Ja dalībvalstī ir akreditēta vairāk nekā viena maksājumu aģentūra, dalībvalsts izraugās publisku koordinējošo struktūru, kurai tā uztic šādus uzdevumus:

a)

vākt Komisijai sniedzamo informāciju un minēto informāciju nosūtīt Komisijai;

b)

sniegt Komisijai šīs regulas 54. panta 1. punktā un Regulas (ES) 2021/2115 134. pantā minēto gada snieguma ziņojumu;

c)

veikt vai koordinēt darbības ar mērķi novērst jebkādus vispārīga rakstura trūkumus un informēt Komisiju par jebkādu turpmāku rīcību;

d)

veicināt un, ja iespējams, nodrošināt saskaņotu Savienības noteikumu piemērošanu.

2.   Attiecībā uz tādas finansiāla rakstura informācijas apstrādi, kas minēta 1. punkta a) apakšpunktā, dalībvalstis veic īpašu koordinējošās struktūras akreditāciju.

3.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais gada snieguma ziņojums ietilpst 12. panta 2. punktā minētā atzinuma tvērumā, un to iesniedz Komisijai kopā ar pārvaldības deklarāciju, kas aptver visa ziņojuma apkopojumu.

11. pants

Komisijas pilnvaras attiecībā uz maksājumu aģentūrām un koordinējošajām struktūrām

1.   Lai nodrošinātu 9. un 10. pantā paredzēto maksājumu aģentūru un koordinējošo struktūru pareizu darbību, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem par:

a)

9. panta 2. punkta pirmajā daļā minēto maksājumu aģentūru akreditācijas un 10. pantā minēto koordinējošo struktūru izraudzīšanās un akreditācijas minimālajiem nosacījumiem;

b)

maksājumu aģentūru pienākumiem, kas saistīti ar valsts intervenci, kā arī noteikumiem par to pārvaldības un kontroles pienākumu saturu.

2.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros paredz noteikumus par:

a)

maksājumu aģentūru akreditācijas piešķiršanas, atsaukšanas un izskatīšanas procedūrām un koordinējošo struktūru izraudzīšanās un akreditācijas piešķiršanas, atsaukšanas un izskatīšanas procedūrām, kā arī maksājumu aģentūru akreditācijas pārraudzības procedūrām;

b)

kārtību un procedūrām attiecībā uz pārbaudēm, kas ir maksājumu aģentūru pārvaldības deklarācijas pamatā, kā minēts 9. panta 3. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā, kā arī tās struktūru un formātu;

c)

koordinējošās struktūras funkcionēšanu un informācijas iesniegšanu Komisijai saskaņā ar 10. pantu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

12. pants

Sertifikācijas struktūras

1.   Sertifikācijas struktūra ir publiska vai privāta revīzijas struktūra, ko dalībvalsts izraudzījusies uz vismaz trim gadiem, neskarot valsts tiesību aktus. Ja tā ir privāta revīzijas struktūra un ja to prasa piemērojamie Savienības vai valsts tiesību akti, dalībvalsts to izvēlas publiskā konkursa procedūrā.

Dalībvalsts, kas izraugās vairāk nekā vienu sertifikācijas struktūru, valsts līmenī var iecelt publisku sertifikācijas struktūru, kas būs atbildīga par koordinēšanu.

2.   Finanšu regulas 63. panta 7. punkta pirmās daļas nolūkā sertifikācijas struktūra sniedz atzinumu, kurš sagatavots atbilstoši starptautiski atzītiem revīzijas standartiem un kurā konstatē, vai:

a)

pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu;

b)

dalībvalstu ieviestās pārvaldības sistēmas darbojas pienācīgi, jo īpaši:

i)

šīs regulas 9. un 10. pantā un Regulas (ES) 2021/2115 123. pantā minētās pārvaldības struktūras;

ii)

Savienības pamatprasības;

iii)

ziņošanas sistēma, kas ieviesta Regulas (ES) 2021/2115 134. pantā minētā gada snieguma ziņojuma vajadzībām;

c)

šīs regulas 54. pantā minētajai ikgadējai snieguma noskaidrošanai vajadzīgie snieguma ziņojumi par izlaides rādītājiem un Regulas (ES) 2021/2115 128. pantā minētajai daudzgadu snieguma uzraudzībai vajadzīgie snieguma ziņojumi par rezultātu rādītājiem, kuri parāda atbilstību šīs regulas 37. pantam, ir pareizi;

d)

izdevumi, kuru atlīdzināšana pieprasīta no Komisijas par Regulās (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1144/2014 (29) paredzētajiem pasākumiem, ir likumīgi un pareizi.

Minētajā atzinumā norāda arī to, vai pārbaudē ir radušās šaubas par apgalvojumiem, kas izteikti 9. panta 3. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā minētajā pārvaldības deklarācijā. Pārbaude aptver arī analīzi par to kļūdu un nepilnību raksturu un apjomu, kas pārvaldības sistēmās konstatētas revīzijas un kontroļu rezultātā, kā arī par maksājumu aģentūras veiktiem vai plānotiem korektīvajiem pasākumiem, kā minēts Finanšu regulas 9. panta 3. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā.

Ja atbalstu sniedz ar tāda finanšu instrumenta starpniecību, ko īsteno EIB vai cita starptautiska finanšu iestāde, kurā dalībvalsts ir akcionārs, sertifikācijas struktūra paļaujas uz gada revīzijas ziņojumu, ko sagatavojuši minēto iestāžu ārējie revidenti. Minētās iestādes dalībvalstīm sniedz gada revīzijas ziņojumu.

3.   Sertifikācijas struktūrai ir vajadzīgās tehniskās zināšanas, kā arī zināšanas par KLP. Tā darbojas neatkarīgi no attiecīgās maksājumu aģentūras un koordinējošās struktūras, kā arī no kompetentās iestādes, kas akreditējusi minēto maksājumu aģentūru, un no struktūrām, kas ir atbildīgas par KLP īstenošanu un uzraudzību.

4.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros paredz noteikumus par sertifikācijas struktūru darbību, tostarp to veicamajām pārbaudēm, un struktūrām, kas pakļautas minētajām pārbaudēm, un par sertifikātiem un ziņojumiem un tos pavadošajiem dokumentiem, kas jāsagatavo minētajām struktūrām.

Īstenošanas aktos nosaka arī:

a)

revīzijas principus, uz kuriem balstās sertifikācijas struktūru atzinumi, arī riska novērtējumu, iekšējās kontroles un prasīto revīzijas pierādījumu līmeni;

b)

revīzijas metodes, kas sertifikācijas struktūrām jāizmanto, lai, ņemot vērā starptautiskus revīzijas standartus, sniegtu savus atzinumus.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

13. pants

Paraugprakses apmaiņa

Komisija veicina paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm, jo īpaši attiecībā uz pārvaldības struktūru darbu saskaņā ar šo nodaļu.

III SADAĻA

ELGF UN ELFLA FINANŠU PĀRVALDĪBA

I NODAĻA

ELGF

1. iedaļa

Budžeta disciplīna

14. pants

Budžeta līdzekļu maksimālais apjoms

1.   ELGF izdevumu gada maksimālo apjomu veido maksimāli pieļaujamās summas, kas tam noteiktas saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 2020/2093.

2.   Ja Savienības tiesību aktos ir paredzētas summas, kas jāatvelk no 1. punktā minētajām summām vai tām jāpieskaita, Komisija, nepiemērojot 103. pantā minēto procedūru, pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem ELGF izdevumiem pieejamo neto atlikumu nosaka, pamatojoties uz Savienības tiesību aktos minētajiem datiem.

15. pants

Maksimālā apjoma ievērošana

1.   Ja attiecībā uz dalībvalsti lauksaimniecības izdevumiem atvēlētais finanšu līdzekļu maksimālais apjoms Savienības tiesību aktos ir noteikts euro, šādus izdevumus atlīdzina, ievērojot minēto maksimālo apjomu un, ja piemēro 39.–42. pantu, veicot visas nepieciešamās korekcijas.

2.   Regulas (ES) 2021/2115 87. pantā minētie dalībvalstu piešķīrumi tiešo maksājumu intervencēm, kuri koriģēti, veicot šīs regulas 17. pantā paredzētās korekcijas, ir maksimālais apjoms, kas noteikts euro, šā panta 1. punkta nolūkos.

16. pants

Lauksaimniecības rezerve

1.   ELGF katra gada sākumā izveido Savienības lauksaimniecības rezervi (“rezerve”), lai lauksaimniecības nozarei sniegtu papildu atbalstu tirgus pārvaldības vai stabilizācijas nolūkā un lai nekavējoties reaģētu tādu krīžu gadījumā, kas ietekmē lauksaimniecisko ražošanu vai lauksaimniecības produktu izplatīšanu.

Rezervei paredzētās apropriācijas tieši iekļauj Savienības budžetā. Līdzekļus no rezerves dara pieejamus finanšu gadā vai gados, par kuriem ir vajadzīgs papildu atbalsts, šādiem pasākumiem:

a)

lauksaimniecības tirgu stabilizējošiem pasākumiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 8.–21. pantā;

b)

ārkārtas pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 219., 220. un 221. pantu.

2.   Rezerves summa 2023.–2027. gada perioda katra gada sākumā ir 450 miljoni EUR faktiskajās cenās, ja vien Savienības budžetā nav noteikta lielāka summa. Komisija gada gaitā var koriģēt rezerves summu, kad tas ir lietderīgi, ņemot vērā tirgus norises vai perspektīvas kārtējā vai nākamajā gadā un ņemot vērā apropriācijas, kas pieejamas saskaņā ar ELGF maksimālo apakšapjomu.

Ja šādas pieejamās apropriācijas nav pietiekamas, var izmantot finanšu disciplīnu saskaņā ar šīs regulas 17. pantu kā galējo līdzekli, lai finansētu rezervi līdz šā punkta pirmajā daļā minētajai sākotnējai summai.

Atkāpjoties no Finanšu regulas 12. panta 2. punkta trešās daļas, rezerves apropriācijas, par kurām nav notikusi saistību uzņemšanās, pārnes, lai finansētu rezervi nākamajos budžeta gados līdz 2027. gadam.

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 12. panta 2. punkta trešās daļas, ar Regulu (ES) Nr. 1306/2013 noteiktās rezerves krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē kopējo neizmantoto summu, kas pieejama 2022. gada beigās, pārnes uz 2023. gadu, pilnībā neatgriežot budžeta pozīcijās, kas attiecas uz šīs regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētajām darbībām, un dara pieejamu tādā apmērā, kāds nepieciešams ar šo pantu izveidotās rezerves finansēšanai, pēc tam, kad ir ņemtas vērā ELGF maksimālā apakšapjoma ietvaros pieejamās apropriācijas. Jebkādas rezerves krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē apropriācijas, kas paliek pieejamas pēc ar šo pantu izveidotās rezerves finansēšanas, ieskaita atpakaļ budžeta pozīcijās, kas attiecas uz šīs regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētajām darbībām.

17. pants

Finanšu disciplīna

1.   Ja prognozes par to intervenču un pasākumu finansējumu, ko finansē saskaņā ar attiecīgo maksimālo apakšapjomu, attiecībā uz konkrētu budžeta gadu liecina, ka piemērojamais gada maksimālais apjoms tiks pārsniegts, Komisija nosaka korekcijas likmi, kuru piemēro tiešo maksājumu intervencēm, kas minētas šīs regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā, un Savienības finansiālajai iemaksai tiešajos maksājumos atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 228/2013 IV nodaļai un Regulas (ES) Nr. 229/2013 IV nodaļai īpašajiem pasākumiem, kas minēti šīs regulas 5. panta 2. punkta e) apakšpunktā (“korekcijas likme”).

Korekcijas likmi piemēro maksājumiem, ko lauksaimniekiem paredzēts piešķirt intervencēm un īpašiem pasākumiem, kas minēti šā punkta pirmajā daļā un kas pārsniedz 2 000 EUR attiecīgajam kalendārajam gadam. Šīs daļas nolūkā mutatis mutandis piemēro Regulas (ES) 2021/2115 17. panta 4. punktu.

Īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka korekcijas likmi, Komisija pieņem līdz tā kalendārā gada 30. jūnijam, attiecībā uz kuru korekcijas likmi piemēro. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 103. panta 2. punktā.

2.   Īstenošanas aktus, ar kuriem pielāgo saskaņā ar šā panta 1. punktu noteikto korekcijas likmi, Komisija, pamatojoties uz jaunu informāciju, var pieņemt līdz tā kalendārā gada 1. decembrim, attiecībā uz kuru korekcijas likmi piemēro. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 103. panta 2. punktā.

3.   Ja ir tikusi piemērota finanšu disciplīna, apropriācijas, kas pārnestas saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 2. punkta d) apakšpunktu, izmanto, lai finansētu šīs regulas 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētos izdevumus, tādā apmērā, kāds vajadzīgs, lai nepieļautu finanšu disciplīnas atkārtotu piemērošanu.

Ja apropriācijas, kas pārnesamas saskaņā ar pirmo daļu, paliek pieejamas un to apropriāciju kopsumma, par kurām nav notikusi saistību uzņemšanās un kuras ir pieejamas atlīdzināšanas vajadzībām, veido vismaz 0,2 % no ELGF izdevumiem atvēlētā gada maksimālā apjoma, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko katrai dalībvalstij nosaka apropriāciju summas, par kurām nav notikusi saistību uzņemšanās un kuras ir jāatlīdzina galīgajiem labuma guvējiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 103. panta 2. punktā.

4.   Summas, kuras Komisija noteikusi saskaņā ar 3. punkta otro daļu, dalībvalstis galīgajiem labuma guvējiem atlīdzina saskaņā ar objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem. Dalībvalstis var piemērot atlīdzinājuma summas minimālo sliekšņvērtību vienam galīgajam labuma guvējam. Minētā atlīdzināšana attiecas tikai uz galīgajiem labuma guvējiem tajās dalībvalstīs, kurās iepriekšējā finanšu gadā ir piemērota finanšu disciplīna.

5.   Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu finanšu disciplīnas saskaņotu piemērošanu dalībvalstīs, un ar kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem par to, kā aprēķināma finanšu disciplīna, kas dalībvalstīm jāpiemēro lauksaimniekiem.

18. pants

Budžeta disciplīnas procedūra

1.   Ja, sagatavojot N budžeta gada budžeta projektu, šķiet, ka pastāv risks N budžeta gadā pārsniegt šīs regulas 14. pantā minēto summu, Komisija ierosina pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību minētajai summai. Minētos pasākumus pieņem Eiropas Parlaments un Padome, ja attiecīgā pasākuma juridiskais pamats ir LESD 43. panta 2. punkts, vai Padome, ja attiecīgā pasākuma juridiskais pamats ir LESD 43. panta 3. punkts.

2.   Ja Komisija jebkurā laikā uzskata, ka pastāv risks pārsniegt šīs regulas 14. pantā minēto summu un ka tā nevar veikt pietiekamus pasākumus, lai stāvokli labotu, tā ierosina citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību minētajai summai. Minētos pasākumus pieņem Eiropas Parlaments un Padome, ja attiecīgā pasākuma juridiskais pamats ir LESD 43. panta 2. punkts, vai Padome, ja attiecīgā pasākuma juridiskais pamats ir LESD 43. panta 3. punkts.

3.   Ja N budžeta gada beigās dalībvalstu atlīdzinājumu pieprasījumi pārsniedz vai varētu pārsniegt 14. pantā minēto summu, Komisija:

a)

izskata dalībvalstu iesniegtos pieprasījumus proporcionāli un pieejamā budžeta robežās un pieņem īstenošanas aktus, kuros provizoriski nosaka attiecīgā mēneša maksājumu summu;

b)

N+1 budžeta gada 28. februārī vai pirms tā nosaka visu dalībvalstu situāciju attiecībā uz Savienības finansējumu N budžeta gadā;

c)

pieņem īstenošanas aktus, kuros, pamatojoties uz vienotu Savienības finansējuma likmi, nosaka Savienības finansējuma kopējo summu sadalījumā pa dalībvalstīm atkarībā no summas, kas bija pieejama mēneša maksājumu veikšanai;

d)

vēlākais tad, kad veic mēneša maksājumus par N+1 budžeta gada martu, izmaksā iespējamās kompensācijas dalībvalstīm.

Šā punkta pirmās daļas a) un c) punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 103. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

19. pants

Agrīnās brīdināšanas un uzraudzības sistēma

Lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegts atvēlētā budžeta maksimālais apjoms, kas minēts 14. pantā, Komisija attiecībā uz ELGF izdevumiem ievieš mēneša agrīnās brīdināšanas un uzraudzības sistēmu.

Šajā nolūkā Komisija katra budžeta gada sākumā nosaka mēneša izdevumu profilus, kas attiecīgā gadījumā pamatojas uz vidējiem mēneša izdevumiem iepriekšējos trijos gados.

Komisija periodiski iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā radušos izdevumu dinamika analizēta salīdzinājumā ar profiliem un kurā iekļauts prognozētās izpildes novērtējums attiecībā uz kārtējo budžeta gadu.

2. iedaļa

Izdevumu finansēšana

20. pants

Mēneša maksājumi

1.   Apropriācijas, kas vajadzīgas, lai finansētu 5. panta 2. punktā minētos izdevumus, Komisija dara pieejamas dalībvalstīm mēneša maksājumu veidā, pamatojoties uz izdevumiem, ko atsauces periodā veikušas akreditētās maksājumu aģentūras.

2.   Līdz brīdim, kad Komisija pārskaita mēneša maksājumus, dalībvalstis mobilizē izdevumu segšanai vajadzīgos līdzekļus atkarībā no to akreditēto maksājumu aģentūru vajadzībām.

21. pants

Mēneša maksājumu veikšanas kārtība

1.   Neskarot 53., 54. un 55. pantu, Komisija veic mēneša maksājumus par izdevumiem, ko akreditētās maksājumu aģentūras veikušas atsauces mēnesī.

2.   Mēneša maksājumus katrai dalībvalstij veic otrā mēneša trešajā darbdienā pēc mēneša, kurā izdevumi radušies, vai pirms minētās dienas, ņemot vērā maksājumu samazināšanu vai apturēšanu, kas piemērota saskaņā ar 39.–42. pantu, vai jebkādas citas korekcijas. Dalībvalstu izdevumus, kas radušies no 1. līdz 15. oktobrim, uzskaita kā izdevumus, kas radušies oktobrī. Izdevumus, kas radušies no 16. līdz 31. oktobrim, uzskaita kā izdevumus, kas radušies novembrī.

3.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka mēneša maksājumus, ko tā veic, pamatojoties uz dalībvalstu izdevumu deklarāciju un saskaņā ar 90. panta 1. punktu sniegto informāciju. Minētos īstenošanas aktus pieņem, nepiemērojot 103. pantā minēto procedūru.

4.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros nosaka papildu maksājumus vai atvilkumus, ar kādiem koriģē saskaņā ar 3. punktu veiktos maksājumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem, nepiemērojot 103. pantā minēto procedūru.

5.   Komisija nekavējoties informē dalībvalsti par to, ka dalībvalsts ir pārsniegusi finanšu līdzekļu maksimālo apjomu.

22. pants

Administratīvās un personāla izmaksas

Dalībvalstu un ELGF labuma guvēju izdevumus, kas saistīti ar administratīvajām un personāla izmaksām, ELGF nesedz.

23. pants

Valsts intervences izdevumi

1.   Ja tirgu kopīgajā organizācijā valsts intervences pasākumam nav noteikta summa par vienību, ELGF finansē attiecīgo pasākumu, pamatojoties uz vienādām standarta summām, tas jo īpaši attiecas uz dalībvalstu līdzekļiem, kurus izmanto produktu iepirkšanai, materiālajām darbībām, kas saistītas ar krājumu uzglabāšanu, un attiecīgā gadījumā to valsts intervencei atbilstīgo produktu pārstrādei, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. pantā.

2.   Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem par:

a)

to pasākumu veidu, kas ir attiecināmi uz Savienības finansējumu, un izdevumu atlīdzināšanas nosacījumiem;

b)

attiecināmības nosacījumiem un aprēķināšanas metodēm, kas pamatojas uz maksājumu aģentūru faktiski konstatēto informāciju, uz Komisijas noteiktām vienotām likmēm vai uz vienotas vai nevienotas likmes summām, kas paredzētas lauksaimniecības tiesību aktos konkrētās nozarēs;

c)

darbību vērtības noteikšanu saistībā ar valsts intervenci, pasākumiem, kas jāveic valsts intervences produktu zaudējuma vai sabojāšanās gadījumā, un finansējamo summu noteikšanu.

3.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka 1. punktā minētās summas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 103. panta 2. punktā.

24. pants

Satelītdatu ieguve

Par sarakstu ar satelītdatiem, kas vajadzīgi 66. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajai platību uzraudzības sistēmai, Komisija un dalībvalstis vienojas saskaņā ar katras dalībvalsts sagatavotu specifikāciju.

Saskaņā ar 7. panta b) punktu Komisija satelītdatus bez maksas piegādā par platību uzraudzības sistēmu kompetentajām iestādēm vai pakalpojumu sniedzējiem, kurus minētās iestādes ir pilnvarojušas sevi pārstāvēt.

Komisija paliek satelītdatu īpašniece.

Uzdevumus, kas attiecas uz paņēmieniem vai darba metodēm, saistībā ar 66. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto platību uzraudzības sistēmu Komisija var uzticēt specializētam struktūrām.

25. pants

Lauksaimniecības resursu uzraudzība

1.   Saskaņā ar 7. panta c) punktu finansēto darbību mērķis ir dot Komisijai iespējas:

a)

pārvaldīt Savienības lauksaimniecības tirgus globālā kontekstā;

b)

nodrošināt lauksaimniecības zemes izmantojuma un lauksaimniecības zemes izmantojuma maiņas, tostarp agromežsaimniecības platību, agroekonomisko un agrovides un klimata uzraudzību un augsnes, lauksaimniecības kultūru, lauksaimniecības ainavu un lauksaimniecības zemes stāvokļa uzraudzību tā, lai būtu iespējams sagatavot aplēses, jo īpaši attiecībā uz ražām un lauksaimniecisko ražošanu, un ar ārkārtas apstākļiem saistīto ietekmi uz lauksaimniecību, un lai būtu iespējams novērtēt lauksaimniecības sistēmu noturību un progresu attiecīgo Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā;

c)

koplietot piekļuvi b) punktā minētajām aplēsēm starptautiskā līmenī, piemēram, ANO organizāciju vai citu starptautisku aģentūru koordinētās iniciatīvās, ieskaitot siltumnīcefekta gāzu pārskatu sagatavošanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencijas par klimata pārmaiņām satvarā;

d)

veicināt konkrētus pasākumus, kas palielina pasaules tirgu pārredzamību, ņemot vērā Savienības mērķus un saistības;

e)

nodrošināt tehnoloģiskus turpmākos pasākumus agrometeoroloģiskajās sistēmā.

2.   Ievērojot 7. panta c) punktu, Komisija finansē darbības, kas attiecas uz:

a)

KLP īstenošanai un uzraudzībai vajadzīgo datu, tostarp satelītdatu, ģeotelpisko datu un meteoroloģisko datu, vākšanu vai iegādi,;

b)

telpisko datu infrastruktūras un tīmekļa vietnes izveidi,;

c)

specifisku, ar klimatiskajiem apstākļiem saistītu pētījumu veikšanu,;

d)

tālizpēti, ko izmanto, lai palīdzētu uzraudzīt lauksaimniecības zemes izmantojuma maiņu un augsnes veselību; un

e)

agrometeoroloģisko un ekonometrisko modeļu atjaunināšanu.

Minētās rīcības vajadzības gadījumā veic sadarbībā ar Eiropas Vides aģentūru, Kopīgo pētniecības centru, valsts laboratorijām un struktūrām vai ar privātā sektora iesaistīšanos.

26. pants

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz 24. un 25. pantu

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros nosaka:

a)

noteikumus, kas attiecas uz finansēšanu atbilstīgi 7. panta b) un c) punktam;

b)

procedūru, kādā tiek veikti 24. un 25. pantā minētie pasākumi nolūkā sasniegt izvirzītos mērķus;

c)

regulējumu, kas reglamentē satelītdatu un meteoroloģisko datu ieguvi, uzlabošanu un izmantošanu, un piemērojamos termiņus.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

II NODAĻA

ELFLA

1. iedaļa

ELFLA vispārējie noteikumi

27. pants

Noteikumi, kas attiecas uz visiem maksājumiem

1.   Komisijas maksājumi, kas nodrošina 6. pantā minēto ELFLA iemaksu, nepārsniedz budžeta saistības.

Neskarot 34. panta 1. punktu, minētos maksājumus nokārto no pieejamajām budžeta saistībām, kuru uzņemšanās notikusi visagrāk.

2.   Piemēro Finanšu regulas 110. pantu.

2. iedaļa

ELFLA finansējums saskaņā ar KLP stratēģisko plānu

28. pants

ELFLA finanšu ieguldījums

ELFLA finansiālo iemaksu KLP stratēģisko plānu izdevumos katram KLP stratēģiskajam plānam nosaka, nepārsniedzot maksimālos apjomus, kas Savienības tiesību aktos noteikti attiecībā uz ELFLA atbalstu KLP stratēģisko plānu intervencēm.

29. pants

Budžeta saistības

1.   Komisijas īstenošanas lēmums, ar ko pieņem KLP stratēģisko plānu, ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 110. panta 1. punkta nozīmē, un tūlīt pēc paziņošanas attiecīgajai dalībvalstij tas kļūst par juridiskām saistībām minētās regulas nozīmē. Minētajā īstenošanas lēmumā norāda gada iemaksu.

2.   Savienības budžeta saistības attiecībā uz katru KLP stratēģisko plānu izpilda ar gada maksājumiem, ko veic no 2023. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim. Atkāpjoties no Finanšu regulas 111. panta 2. punkta, katram KLP stratēģiskajam plānam budžeta saistības attiecībā uz pirmo maksājumu uzņemas pēc tam, kad Komisija ir apstiprinājusi minēto KLP stratēģisko plānu un par to paziņojusi attiecīgajai dalībvalstij. Budžeta saistības par turpmākiem maksājumiem Komisija uzņemas katru gadu līdz 1. maijam (neieskaitot), pamatojoties uz šā panta 1. punktā minēto īstenošanas lēmumu, izņemot gadījumus, kad piemēro Finanšu regulas 16. pantu.

3. iedaļa

Finanšu ieguldījums lauku attīstības intervencēs

30. pants

Noteikumi, kas piemērojami maksājumiem lauku attīstības intervencēm

1.   Apropriācijas, kas vajadzīgas 6. pantā minēto izdevumu finansēšanai, dalībvalstīm dara pieejamas priekšfinansējuma, starpposma maksājumu un atlikuma maksājuma veidā, kā aprakstīts šajā iedaļā.

2.   Priekšfinansējuma un starpposma maksājumu apvienotā kopsumma nepārsniedz 95 % no ELFLA iemaksas katrā KLP stratēģiskajā plānā.

Dalībvalstis turpina sūtīt Komisijai maksājumu pieprasījumus arī tad, kad ir sasniegts maksimālais apjoms 95 %.

31. pants

Priekšfinansējuma kārtība

1.   Pēc sava īstenošanas lēmuma, ar ko apstiprina KLP stratēģisko plānu, Komisija izmaksā dalībvalstij sākotnējo priekšfinansējuma summu par visu KLP stratēģiskā plāna darbības laiku. Šo sākotnējo priekšfinansējuma summu izmaksā pa daļām šādi:

a)

2023. gadā: 1 % no ELFLA atbalsta summas visam KLP stratēģiskā plāna darbības laikam;

b)

2024. gadā: 1 % no ELFLA atbalsta summas visam KLP stratēģiskā plāna darbības laikam;

c)

2025. gadā: 1 % no ELFLA atbalsta summas visam KLP stratēģiskā plāna darbības laikam.

Ja KLP stratēģiskais plāns tiek apstiprināts 2024. gadā vai vēlāk, daļas no iepriekšējiem gadiem izmaksā tūlīt pēc šādas apstiprināšanas.

2.   Ja 24 mēnešu laikā pēc dienas, kad Komisija izmaksā pirmo priekšfinansējuma summas daļu, izdevumi nav veikti un izdevumu deklarācija par KLP stratēģisko plānu nav iesniegta, izmaksātā priekšfinansējuma kopsummu atlīdzina Komisijai. Šo priekšfinansējumu ieskaita visagrāk deklarētajos KLP stratēģiskā plāna izdevumos.

3.   Ja ir notikusi līdzekļu pārvietošana uz ELFLA vai no tā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 103. pantu, papildu priekšfinansējumu neizmaksā un neatgūst.

4.   Priekšfinansējuma procentus izmanto attiecīgajam KLP stratēģiskajam plānam un atvelk no galīgajā izdevumu deklarācijā norādītās publisko izdevumu summas.

5.   Pirms KLP stratēģiskā plāna slēgšanas veic priekšfinansējuma kopsummas noskaidrošanu saskaņā ar 53. pantā minēto procedūru.

32. pants

Starpposma maksājumi

1.   Starpposma maksājumus veic attiecībā uz katru KLP stratēģisko plānu. Tos aprēķina, Regulas (ES) 2021/2115 91. pantā minēto iemaksu likmi piemērojot publiskajiem izdevumiem, kas veikti par katru intervences veidu, izņemot maksājumus, kas veikti no valsts papildfinansējuma, kā paredzēts minētās regulas 115. panta 5. punktā.

Starpposma maksājumos ietver arī summas, kas minētas Regulas (ES) 2021/2115 94. panta 2. punktā.

2.   Komisija, ņemot vērā samazināšanu vai apturēšanu, kas piemērota saskaņā ar 39.–42. pantu, atkarībā no līdzekļu pieejamības veic starpposma maksājumus, lai atlīdzinātu izdevumus, kas akreditētajām maksājumu aģentūrām radušies KLP stratēģisko plānu īstenošanā.

3.   Ja īsteno finanšu instrumentus saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 59. panta 1. punktu, izdevumu deklarācijā iekļauj kopējās summas, kuras vadošā iestāde izmaksājusi vai – garantiju gadījumā – rezervējusi garantiju līgumiem galasaņēmējiem vai to labā, kā minēts Regulas (ES) 2021/2115 80. panta 5. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā.

4.   Ja īsteno finanšu instrumentus saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 59. panta 2. punktu, izdevumu deklarācijas, kurās iekļauti izdevumi par finanšu instrumentiem, iesniedz saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

summa, kas iekļauta pirmajā izdevumu deklarācijā, ir tikusi iepriekš iemaksāta finanšu instrumentā un var veidot līdz 30 % no attiecināmo publisko izdevumu kopsummas, kas saskaņā ar attiecīgo finansēšanas nolīgumu atvēlēta finanšu instrumentiem;

b)

summa, kas iekļauta secīgajās izdevumu deklarācijās, kuras iesniedz Regulas (ES) 2021/2115 86. panta 4. punktā noteiktajā attiecināmības periodā, ietver minētās regulas 80. panta 5. punktā minētos attiecināmos izdevumus.

5.   Summas, kas izmaksātas saskaņā ar šā panta 4. punkta a) apakšpunktu, uzskata par avansiem 37. panta 2. punkta nolūkā. Pirmajā izdevumu deklarācijā iekļauto summu, kas minēta šā panta 4. punkta a) apakšpunktā, dzēš no Komisijas kontiem ne vēlāk kā tad, kad tiek noskaidroti gada pārskati par attiecīgā KLP stratēģiskā plāna pēdējo īstenošanas gadu.

6.   Katru starpposma maksājumu Komisija veic, ja ir izpildītas šādas prasības:

a)

Komisijai ir nosūtīta akreditētās maksājumu aģentūras parakstīta izdevumu deklarācija saskaņā ar 90. panta 1. punkta c) apakšpunktu;

b)

kopējā ELFLA iemaksa, kas katram intervences veidam paredzēta visā periodā, kuru aptver attiecīgais KLP stratēģiskais plāns, nav pārsniegta;

c)

Komisijai ir nosūtīti dokumenti, kas iesniedzami saskaņā ar 9. panta 3. punktu un 12. panta 2. punktu.

7.   Ja kāda no 6. punktā noteiktajām prasībām nav izpildīta, Komisija par to nekavējoties informē akreditēto maksājumu aģentūru vai koordinējošo struktūru, ja tāda ir izraudzīta. Ja kāda no 6. punkta a) vai c) apakšpunktā noteiktajām prasībām nav izpildīta, izdevumu deklarāciju uzskata par nepieņemamu.

8.   Neskarot 53., 54. un 55. pantu, Komisija starpposma maksājumus veic 45 dienu laikā pēc šā panta 6. punktā noteiktajām prasībām atbilstošas izdevumu deklarācijas reģistrēšanas.

9.   Periodos, kas jānosaka Komisijai, akreditētas maksājumu aģentūras sagatavo starpposma deklarācijas par KLP stratēģisko plānu izdevumiem un nosūta tās Komisijai vai nu tieši, vai ar koordinējošās struktūras starpniecību, ja tāda ir izraudzīta. Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka minētos periodus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

Izdevumu deklarācijas aptver izdevumus, ko maksājumu aģentūras veikušas katrā attiecīgajā periodā. Tajās ir ietvertas arī summas, kas minētas Regulas (ES) 2021/2115 94. panta 2. punktā. Tomēr, ja minētās regulas 86. panta 3. punktā minētos izdevumus nevar deklarēt Komisijai attiecīgajā periodā, jo no Komisijas tiek gaidīts KLP stratēģiskā plāna grozījuma apstiprinājums saskaņā ar minētās regulas 119. panta 10. punktu, minētos izdevumus drīkst deklarēt nākamajos periodos.

Starpposma izdevumu deklarācijas attiecībā uz izdevumiem, kas radušies, sākot ar 16. oktobri, iegrāmato nākamā gada budžetā.

10.   Ja pastarpināti deleģētais kredītrīkotājs pieprasa papildu verifikāciju tāpēc, ka ir iesniegta nepilnīga vai neskaidra informācija vai pastāv nesaskaņas, interpretācijas atšķirības vai kādas citas nesakritības, kas saistītas ar atsauces perioda izdevumu deklarāciju un radušās jo īpaši tāpēc, ka nav darīta zināma informācija, kas prasīta Regulā (ES) 2021/2115 un saskaņā ar minēto regulu pieņemtos Komisijas aktos, attiecīgā dalībvalsts pēc pastarpināti deleģētā kredītrīkotāja pieprasījuma sniedz papildu informāciju termiņā, kas norādīts minētajā pieprasījumā un ir atkarīgs no problēmas smaguma pakāpes.

Starpposma maksājumu termiņu, kas noteikts 8. punktā, drīkst pārtraukt attiecībā uz visu summu vai daļu no summas, par kuru pieprasīts maksājums, ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem, skaitot no dienas, kurā nosūtīts informācijas pieprasījums, līdz dienai, kad saņemta pieprasītā informācija, kas tiek uzskatīta par apmierinošu. Dalībvalsts var piekrist pārtraukuma perioda pagarināšanai vēl uz trim mēnešiem.

Ja attiecīgā dalībvalsts atbildi uz minēto pieprasījumu nesniedz papildu informācijas pieprasījumā noteiktajā termiņā vai ja atbilde tiek uzskatīta par neapmierinošu vai tādu, kas liecina, ka piemērojamie noteikumi nav ievēroti vai ka Savienības līdzekļi ir izmantoti nepareizi, Komisija var apturēt vai samazināt maksājumus saskaņā ar šīs regulas 39.–42. pantu.

33. pants

Atlikuma maksājums un KLP stratēģiskajā plānā ietverto lauku attīstības intervenču slēgšana

1.   Pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi pēdējo gada snieguma ziņojumu par KLP stratēģiskā plāna īstenošanu, tā atkarībā no līdzekļu pieejamības izmaksā atlikumu, pamatojoties uz finanšu plānu, kas ir spēkā ELFLA intervences veidu līmenī, attiecīgā KLP stratēģiskā plāna pēdējā īstenošanas gada pārskatiem un atbilstošajiem noskaidrošanas lēmumiem. Minētos pārskatus iesniedz Komisijai ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc Regulas (ES) 2021/2115 86. panta 4. punktā paredzētās izdevumu attiecināmības pēdējās dienas, un tie aptver izdevumus, kas maksājumu aģentūrai radušies līdz pēdējai izdevumu attiecināmības dienai.

2.   Atlikumu izmaksā ne vēlāk kā sešus mēnešus no dienas, kad Komisija šā panta 1. punktā minēto informāciju un dokumentus uzskata par pieņemamiem un ir veikta pēdējā gada pārskata noskaidrošana. Neskarot 34. panta 5. punktu, summas, par kurām uzņemtās saistības paliek spēkā arī pēc atlikuma izmaksāšanas, Komisija atbrīvo no saistībām sešu mēnešu laikā.

3.   Ja līdz šī panta 1. punktā noteiktajam termiņam Komisija nav saņēmusi pēdējo gada snieguma ziņojumu un dokumentus, kas vajadzīgi, lai veiktu gada pārskata noskaidrošanu par KLP stratēģiskā plāna pēdējo īstenošanas gadu, saistības attiecībā uz atlikuma maksājumu automātiski atceļ saskaņā ar 34. pantu.

34. pants

KLP stratēģisko plānu saistību automātiska atcelšana

1.   Komisija automātiski atceļ ikvienu tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā ietvertām lauku attīstības intervencēm atvēlētām budžeta saistībām, kura nav izmantota priekšfinansējumam vai starpposma maksājumiem vai par kuru saistībā ar izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim otrajā gadā pēc budžeta saistību uzņemšanās gada, tā nav saņēmusi nevienu izdevumu deklarāciju, kas atbilst 32. panta 6. punkta a) un c) apakšpunktā noteiktajām prasībām.

2.   Budžeta saistību daļa, kura joprojām ir pieejama Regulas (ES) 2021/211586. panta 4. punktā minētajā izdevumu attiecināmības pēdējā dienā un par kuru sešu mēnešu laikā pēc minētās dienas nav saņemta izdevumu deklarācija, tiek automātiski atcelta.

3.   Ja ir ierosināta tiesvedība vai administratīvā pārsūdzība, kam ir apturošs efekts, 1. vai 2. punktā minētās automātiskas saistību atcelšanas periodu attiecībā uz summu, kura saistīta ar attiecīgajām darbībām, aptur uz minētās tiesvedības vai administratīvās pārsūdzības laiku, ar noteikumu, ka Komisija līdz N+3. gada 31. janvārim saņem motivētu paziņojumu no attiecīgās dalībvalsts.

4.   Aprēķinot summas, uz ko attiecas saistību automātiska atcelšana, neņem vērā:

a)

budžeta saistību daļu, par kuru ir iesniegta izdevumu deklarācija, bet kuras atlīdzinājumu Komisija N+2. gada 31. decembrī ir samazinājusi vai apturējusi;

b)

budžeta saistību daļu, kuru maksājumu aģentūra nav varējusi izmaksāt tādu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas būtiski ietekmē KLP stratēģiskā plāna īstenošanu; valsts iestādes, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, pierāda to tiešo ietekmi uz visu KLP stratēģiskā plāna lauku attīstības intervenču vai to daļas īstenošanu.

Dalībvalsts līdz katra gada 31. janvārim nosūta Komisijai informāciju par pirmajā daļā minētajiem izņēmumiem attiecībā uz summām, kas deklarētas līdz iepriekšējā gada beigām.

5.   Komisija laikus informē dalībvalstis, ja pastāv automātiskas saistību atcelšanas risks. Tā informē dalībvalstis par iesaistīto summu, ko norāda saskaņā ar tās rīcībā esošo informāciju. Dalībvalstīm ir divi mēneši no dienas, kad tās saņēmušas minēto informāciju, lai piekristu attiecīgajai summai vai iesniegtu apsvērumus. Saistību automātisku atcelšanu Komisija veic vēlākais deviņus mēnešus pēc 1., 2. un 3. punktā minētā pēdējā termiņa beigām.

6.   Automātiskas saistību atcelšanas gadījumā ELFLA iemaksu attiecīgajā KLP stratēģiskajā plānā konkrētajā gadā samazina par summu, par kuru saistības automātiski atceltas. Attiecīgā dalībvalsts iesniedz Komisijai apstiprināšanai pārskatītu finanšu plānu, kurā atbalsta samazinājums ir sadalīts pa intervences veidiem. Ja tas netiek izdarīts, Komisija proporcionāli samazina katram intervences veidam piešķirto summu.

III NODAĻA

Kopīgi noteikumi

35. pants

Lauksaimniecības finanšu gads

Neskarot īpašos noteikumus, kuri piemērojami ar valsts intervenci saistīto izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un kurus Komisija noteikusi saskaņā ar 47. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu, finanšu gads aptver maksājumu aģentūru samaksātos izdevumus un saņemtos ieņēmumus, ko tās iegrāmatojušas ELGF un ELFLA budžeta kontos attiecībā uz N finanšu gadu, kurš sākas N–1 gada 16. oktobrī un beidzas N gada 15. oktobrī.

36. pants

Dubultā finansējuma nepieļaušana

Dalībvalstis nodrošina, ka ELGF vai ELFLA finansētie izdevumi netiek finansēti no citiem Savienības budžeta līdzekļiem.

Saskaņā ar ELFLA darbība var saņemt dažāda veida atbalstu no KLP stratēģiskā plāna un no citiem fondiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/1060 1. panta 1. punktā, vai no citiem Savienības instrumentiem tikai tad, ja kumulētā atbalsta kopsumma, kas piešķirta kā dažāda veida atbalsts, nepārsniedz lielāko atbalsta intensitāti vai atbalsta summu, kas piemērojama attiecīgajam intervences veidam, kurš minēts Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļā. Tādos gadījumos dalībvalstis nedeklarē Komisijai tos pašus izdevumus attiecībā uz atbalstu:

a)

no cita fonda, kas minēts Regulas (ES) 2021/1060 1. panta 1. punktā, vai no cita Savienības instrumenta; vai

b)

no tā paša KLP stratēģiskā plāna.

Izdevumu deklarācijā norādāmo izdevumu summu var aprēķināt proporcionāli saskaņā ar dokumentu, kurā izklāstīti atbalsta nosacījumi.

37. pants

Maksājumu aģentūru izdevumu attiecināmība

1.   Izdevumus, kas minēti 5. panta 2. punktā un 6. pantā, Savienība drīkst finansēt tikai tad, ja tos ir veikušas akreditētas maksājumu aģentūras un ja:

a)

tie veikti saskaņā ar piemērojamajiem Savienības noteikumiem; vai

b)

attiecībā uz Regulā (ES) 2021/2115 minētajiem intervences veidiem:

i)

ziņojumā ir uzrādīta tiem atbilstoša izlaide; un

ii)

tie ir veikti saskaņā ar piemērojamajām pārvaldības sistēmām, kas neaptver attiecināmības nosacījumus, kuri individuāliem labuma guvējiem noteikti attiecīgajos KLP stratēģiskajos plānos.

2.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu nepiemēro avansiem, kas labuma guvējiem izmaksāti saskaņā ar Regulā (ES) 2021/2115 minētajiem intervences veidiem.

38. pants

Maksājumu termiņu ievērošana

1.   Ja Savienības tiesību aktos ir noteikti maksājuma termiņi, neviens maksājums, ko maksājumu aģentūra veic labuma guvējiem pirms iespējamās agrākās maksājuma dienas un pēc iespējamās vēlākās maksājuma dienas, nav attiecināms uz Savienības finansējumu.

2.   Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem par apstākļiem un nosacījumiem, ar kādiem šā panta 1. punktā minētos maksājumus drīkst uzskatīt par attiecināmiem, ņemot vērā proporcionalitātes principu.

39. pants

Mēneša maksājumu un starpposma maksājumu samazināšana

1.   Ja Komisija no izdevumu deklarācijām vai 90. pantā minētās informācijas, deklarācijām vai dokumentiem secina, ka Savienības tiesību aktos noteiktie finanšu līdzekļu maksimālie apjomi ir pārsniegti, Komisija mēneša maksājumus vai starpposma maksājumus attiecīgajai dalībvalstij samazina saistībā ar 21. panta 3. punktā minētajiem īstenošanas aktiem, kas attiecas uz mēneša maksājumiem, vai saistībā ar 32. pantā minētajiem starpposma maksājumiem.

2.   Ja Komisija no izdevumu deklarācijām vai 90. pantā minētās informācijas, deklarācijām vai dokumentiem secina, ka 38. pantā minētie maksājuma termiņi nav ievēroti, tā informē attiecīgo dalībvalsti un dod tai iespēju iesniegt savus komentārus laikā, kas nedrīkst būt īsāks par 30 dienām. Ja dalībvalsts komentārus minētajā laikā neiesniedz vai ja Komisija ir secinājusi, ka sniegtā atbilde ir acīmredzami neapmierinoša, Komisija var mēneša maksājumus vai starpmaksājumus attiecīgajai dalībvalstij samazināt ar 21. panta 3. punktā minētajiem īstenošanas aktiem, kas attiecas uz mēneša maksājumiem, vai saistībā ar 32. pantā minētajiem starpposma maksājumiem.

3.   Saskaņā ar šo pantu veiktie samazinājumi neskar 53. pantu.

4.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros nosaka turpmākus noteikumus par procedūru un citiem praktiskiem kārtības aspektiem, kas vajadzīgi 38. pantā paredzētā mehānisma pienācīgai funkcionēšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

40. pants

Maksājumu apturēšana, kas saistīta ar ikgadējo noskaidrošanu

1.   Ja 9. panta 3. punktā un 12. panta 2. punktā minētos dokumentus dalībvalstis neiesniedz 9. panta 3. punktā paredzētajos termiņos, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem aptur 21. panta 3. punktā minēto mēneša maksājumu kopsummu. Apturēto maksājumu summas Komisija atlīdzina, kad tā no attiecīgās dalībvalsts ir saņēmusi trūkstošos dokumentus, ar noteikumu, ka saņemšanas datums nav vēlāks kā seši mēneši pēc attiecīgā termiņa.

Attiecībā uz 32. pantā minētajiem starpposma maksājumiem izdevumu deklarācijas par nepieņemamām atzīst saskaņā ar minētā panta 7. punktu.

2.   Ja saistībā ar 54. pantā minēto ikgadējo snieguma noskaidrošanu Komisija konstatē, ka starpība starp deklarētajiem izdevumiem un attiecīgajai ziņojumā uzrādītajai izlaidei atbilstošo summu ir lielāka par 50 %, un dalībvalsts nevar norādīt pienācīgi pamatotus iemeslus, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem aptur 21. panta 3. punktā minētos mēneša maksājumus vai 32. pantā minētos starpposma maksājumus.

Apturēšanu piemēro attiecīgajiem izdevumiem, kas saistīti ar intervencēm, kurām piemērota 54. panta 2. punktā minētā samazināšana, un apturamā summa nepārsniedz procentus, kas atbilst saskaņā ar 54. panta 2. punktu piemērotajai samazināšanai. Apturētās summas Komisija dalībvalstīm atlīdzina vai samazina galīgi, vēlākais, izmantojot 54. pantā minēto īstenošanas aktu, par gadu, attiecībā uz kuru maksājumi tika apturēti. Tomēr, ja dalībvalstis pierāda, ka ir veikti vajadzīgie korektīvie pasākumi, Komisija ar atsevišķu īstenošanas aktu var apturēšanu atcelt agrāk.

3.   Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem par maksājumu apturēšanas likmi.

4.   Īstenošanas aktus, kas paredzēti šā panta 1. un 2. punktā, pieņem saskaņā ar 103. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Pirms šā panta 1. punktā un 2. punkta pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu pieņemšanas Komisija informē attiecīgo dalībvalsti par savu nodomu un dod dalībvalstij iespēju iesniegt savus komentārus laikā, kas nav īsāks par 30 dienām.

5.   Īstenošanas aktos, ar kuriem nosaka 21. panta 3. punktā minētos mēneša maksājumus vai 32. pantā minētos starpposma maksājumus, ņem vērā īstenošanas aktus, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

41. pants

Maksājumu apturēšana, kas saistīta ar snieguma daudzgadu uzraudzību

1.   Ja saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 135. panta 2. un 3. punktu Komisija attiecīgajai dalībvalstij pieprasa iesniegt rīcības plānu, attiecīgā dalībvalsts, konsultējoties ar Komisiju, izstrādā šādu rīcības plānu. Rīcības plānā ietver iecerētos korektīvos pasākumus un skaidrus progresa rādītājus kopā ar termiņu, kurā ir jāpanāk progress. Minētais termiņš var būt ilgāks par vienu finanšu gadu.

Attiecīgā dalībvalsts sniedz atbildi divu mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir pieprasījusi rīcības plānu.

Divu mēnešu laikā pēc rīcības plāna saņemšanas no attiecīgās dalībvalsts Komisija vajadzības gadījumā rakstiski informē minēto dalībvalsti par saviem iebildumiem pret iesniegto rīcības plānu un lūdz to grozīt. Attiecīgā dalībvalsts izpilda rīcības plānu, ko pieņēmusi Komisija, un ievēro tā īstenošanas paredzamo grafiku.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka turpmākus noteikumus par rīcības plānu struktūru un rīcības plānu sagatavošanas procedūru. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

2.   Ja dalībvalsts šā panta 1. punktā minēto rīcības plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja minētais rīcības plāns ir acīmredzami nepietiekams, lai stāvokli labotu, vai ja tas nav grozīts saskaņā ar Komisijas rakstisko pieprasījumu, kā norādīts minētajā punktā, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem aptur 21. panta 3. punktā minētos mēneša maksājumus vai 32. pantā minētos starpmaksājumus.

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, Komisijas pieprasījums iesniegt rīcības plānu 2025. finanšu gadam neizraisa maksājumu apturēšanu pirms snieguma izskatīšanas par 2026. gadu, kā paredzēts Regulas (ES) 2021/2115 135. panta 3. punktā.

Pirmajā daļā minēto maksājumu apturēšanu piemēro attiecīgajiem izdevumiem, kas saistīti ar intervencēm, kuras bija jāaptver minētajam rīcības plānam, saskaņā ar proporcionalitātes principu.

Komisija atlīdzina apturētās summas, ja, pamatojoties uz Regulas (ES) 2021/2115 135. pantā minēto snieguma izskatīšanu vai pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts brīvprātīgu paziņojumu finanšu gada laikā par rīcības plāna virzību un korektīvajiem pasākumiem, kas veikti, lai novērstu trūkumus, ir panākts apmierinošs progress virzībā uz mērķrādītāju sasniegšanu.

Ja 12. mēneša beigās pēc maksājumu apturēšanas stāvoklis nav labots, Komisija var pieņemt īstenošanas aktu, ar kuru apturētā summa attiecīgajai dalībvalstij tiek samazināta galīgi.

Šajā punktā paredzētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 103. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Pirms šādu īstenošanas aktu pieņemšanas Komisija informē attiecīgo dalībvalsti par savu nodomu un lūdz šo dalībvalsti atbildēt laikā, kas nav īsāks par 30 dienām.

3.   Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem par maksājumu apturēšanas likmi un ilgumu un minēto summu atlīdzināšanas vai samazināšanas nosacījumiem, kas piemērojami saistībā ar snieguma daudzgadu uzraudzību.

42. pants

Maksājumu apturēšana, kas saistīta ar trūkumiem pārvaldības sistēmās

1.   Ja pārvaldības sistēmu pienācīgā darbībā ir nopietni trūkumi, Komisija vajadzības gadījumā lūdz attiecīgo dalībvalsti iesniegt rīcības plānu, kurā ietverti nepieciešamie korektīvie pasākumi un skaidri progresa rādītāji. Minēto rīcības plānu izstrādā, apspriežoties ar Komisiju. Attiecīgā dalībvalsts sniedz atbildi divu mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir pieprasījusi rīcības plānu.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka noteikumus par rīcības plānu struktūru un rīcības plānu sagatavošanas procedūru. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

2.   Ja dalībvalsts šā panta 1. punktā minēto rīcības plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja minētais rīcības plāns ir acīmredzami nepietiekams, lai stāvokli labotu, vai ja tas nav īstenots saskaņā ar Komisijas rakstisko pieprasījumu, kā norādīts minētajā punktā, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem aptur 21. panta 3. punktā minētos mēneša maksājumus vai 32. pantā minētos starpmaksājumus.

Apturēšanu piemēro attiecīgajiem izdevumiem, ko veikusi dalībvalsts, kurā pastāv trūkumi, saskaņā ar proporcionalitātes principu un uz laiku, kas jānosaka šā punkta pirmajā daļā minētajos īstenošanas aktos un nav ilgāks par 12 mēnešiem. Ja apturēšanas nosacījumi joprojām ir spēkā, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem šo periodu pagarina uz turpmākiem periodiem, kas kopā nepārsniedz 12 mēnešus. Apturētās summas ņem vērā, kad pieņem 55. pantā minētos īstenošanas aktus.

3.   Šā panta 2. punktā paredzētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 103. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Pirms šādu īstenošanas aktu pieņemšanas Komisija informē attiecīgo dalībvalsti par tās nodomu un lūdz šo dalībvalsti atbildēt termiņā, kas nav mazāks par 30 dienām.

4.   Īstenošanas aktos, ar kuriem nosaka 21. panta 3. punktā minētos mēneša maksājumus vai 32. pantā minētos starpposma maksājumus, ņem vērā īstenošanas aktus, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 2. punktu.

43. pants

Nošķirtas grāmatvedības nodrošināšana

1.   Savienības budžetā iekļautajām ELGF un ELFLA apropriācijām katra maksājumu aģentūra kārto vairākus atsevišķus grāmatvedības kontus.

2.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros nosaka turpmākus noteikumus par šajā pantā noteikto pienākumu un īpašus nosacījumus, ko piemēro informācijai, kura jāiegrāmato maksājumu aģentūru kārtotajos grāmatvedības kontos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

44. pants

Maksājums labuma guvējiem

1.   Izņemot gadījumus, kad Savienības tiesību aktos skaidri noteikts citādi, dalībvalstis nodrošina, ka ar šajā regulā paredzēto finansējumu saistītie maksājumi labuma guvējiem tiek izmaksāti pilnībā.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumus 65. panta 2. punktā minētajām intervencēm un pasākumiem veic agrākais 1. decembrī un vēlākais nākamā kalendārā gada 30. jūnijā.

Neatkarīgi no pirmās daļas dalībvalstis var:

a)

tiešo maksājumu intervencēm un Regulas (ES) Nr. 228/2013 IV nodaļā un Regulas (ES) Nr. 229/2013 IV nodaļā minētajiem pasākumiem avansus līdz 50 % apmērā izmaksāt pirms 1. decembra, bet ne agrāk kā 16. oktobrī;

b)

atbalstam, kas piešķirts 65. panta 2. punktā minētajām lauku attīstības intervencēm, avansus līdz 75 % apmērā izmaksāt pirms 1. decembra.

3.   Dalībvalstis var nolemt Regulas (ES) 2021/2115 73. un 77. pantā minētajām intervencēm izmaksāt avansus līdz 50 % apmērā.

4.   Lai nodrošinātu, ka avansus izmaksā saskaņotā un nediskriminējošā veidā, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo pantu groza, pievienojot noteikumus, ar kuriem atļauj dalībvalstīm izmaksāt avansus attiecībā uz intervencēm, kas minētas Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļas III nodaļā, un attiecībā uz lauksaimniecības tirgus regulējošiem vai atbalstošiem pasākumiem, kas noteikti Regulā (ES) Nr. 1308/2013.

5.   Lai nodrošinātu, ka avansus izmaksā saskaņotā un nediskriminējošā veidā, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt šo regulu papildinošus deleģētos aktus, ar kuriem nosaka īpašus nosacījumus avansu izmaksai.

6.   Pēc dalībvalsts lūguma ārkārtas apstākļos un Finanšu regulas 11. panta 2. punkta b) apakšpunkta ietvaros Komisija attiecīgā gadījumā pieņem īstenošanas aktus attiecībā uz šā panta piemērošanu. Ar minētajiem īstenošanas aktiem var atkāpties no šā panta 2. punkta, bet tikai tādā apmērā un uz tādu laiku, kāds noteikti vajadzīgs. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

45. pants

Ieņēmumu piešķiršana

1.   Par piešķirtiem ieņēmumiem Finanšu regulas 21. panta 5. punkta nozīmē uzskata:

a)

attiecībā uz ELGF un ELFLA izdevumiem – summas saskaņā ar šīs regulas 38., 54. un 55. pantu un Regulas (ES) Nr. 1306/2013 54. pantu, kas piemērojams saskaņā ar šīs regulas 104. pantu, un – attiecībā uz ELGF izdevumiem – summas saskaņā ar šīs regulas 53. un 56. pantu, kuras jāiemaksā Savienības budžetā, ieskaitot procentus par šīm summām;

b)

attiecībā uz ELGF izdevumiem – summas, kas atbilst sodiem, kuri piemēroti saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 12. un 14. pantu;

c)

ikvienu nodrošinājumu, noguldījumu vai garantiju, kas sniegta, ievērojot KLP satvarā pieņemtos Savienības tiesību aktus, izņemot lauku attīstības intervences, un kas vēlāk atsavināti; tomēr atsavinātos nodrošinājumus, kas iemaksāti laikā, kad tiek izdotas eksporta vai importa licences, vai konkursa procedūrā ar vienīgo nolūku nodrošināt, ka konkursa dalībnieki iesniedz reālus konkursa piedāvājumus, patur dalībvalstis;

d)

summas, kas galīgi samazinātas saskaņā ar 41. panta 2. punktu.

2.   Summas, kas minētas 1. punktā, iemaksā Savienības budžetā, un atkārtotas izmantošanas gadījumā tās izmanto tikai ELGF vai ELFLA izdevumu finansēšanai.

3.   Šo regulu mutatis mutandis piemēro 1. punktā minētajiem piešķirtajiem ieņēmumiem.

4.   Attiecībā uz ELGF šajā regulā minēto piešķirto ieņēmumu grāmatvedības uzskaites kārtošanai mutatis mutandis piemēro Finanšu regulas 113. pantu.

46. pants

Informatīvi pasākumi

1.   Saskaņā ar 7. panta e) punktu finansētās informācijas sniegšanas mērķis ir jo īpaši palīdzēt izskaidrot, īstenot un izstrādāt KLP un uzlabot sabiedrības informētību par tās saturu un mērķiem, tostarp par tās mijiedarbību ar klimatu, vidi un dzīvnieku labturību. To dara nolūkā informēt iedzīvotājus par problēmām, ar kādām ir nācies saskarties lauksaimniecības un pārtikas jomā, informēt lauksaimniekus un patērētājus, ar informācijas kampaņu palīdzību atgūt krīžu dēļ zaudēto patērētāju uzticēšanos, informēt citas lauku apvidos aktīvas personas un popularizēt ilgtspējīgāku Savienības lauksaimniecības modeli, kā arī palīdzēt iedzīvotājiem to izprast.

Tajā sniedz saskaņotu, uz pierādījumiem balstītu, objektīvu un visaptverošu informāciju gan Savienībā, gan ārpus tās un izklāsta Komisijas daudzgadu stratēģiskajā plānā lauksaimniecībai un lauku attīstībai plānotās komunikācijas darbības.

2.   Šā panta 1. punktā minētajos pasākumos var ietilpt:

a)

gada darba programmas vai citi īpaši pasākumi, ko sagatavojušas trešās personas;

b)

aktivitātes, ko īsteno pēc Komisijas iniciatīvas.

Tiesību aktos prasīti pasākumi vai pasākumi, kuri jau saņēmuši finansējumu no citām Savienības programmām, no finansējuma ir izslēgti.

Pirmās daļas b) apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanā Komisijai var palīdzēt ārēji eksperti.

Pirmajā daļā minētie pasākumi palīdz arī veicināt korporatīvo komunikāciju attiecībā uz Savienības politiskajām prioritātēm, ciktāl minētās prioritātes ir saistītas ar šīs regulas vispārīgajiem mērķiem.

3.   Komisija reizi gadā publicē uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, ievērojot Finanšu regulā izklāstītos nosacījumus.

4.   Par pasākumiem, kas ieplānoti un veikti saskaņā ar šo pantu, informē 103. panta 1. punktā minēto komiteju.

5.   Komisija reizi divos gados iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā panta īstenošanu.

47. pants

Citas Komisijas pilnvaras attiecībā uz šo nodaļu

1.   Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko papildina šo regulu attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem jākompensē konkrēti izdevumu veidi un ieņēmumi no ELGF un ELFLA.

Ja Savienības budžets līdz budžeta gada sākumam nav pieņemts vai ja plānoto saistību kopsumma pārsniedz Finanšu regulas 11. panta 2. punktā noteikto sliekšņvērtību, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar šīs regulas 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem par metodi, kas piemērojama saistībām un summu izmaksāšanai.

2.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka noteikumus par:

a)

intervences krājumu glabāšanas pasākumu finansēšanu un uzskaiti un par citiem ELGF un ELFLA finansētiem izdevumiem;

b)

nosacījumiem, kas reglamentē automātiskas saistību atcelšanas procedūras īstenošanu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

IV NODAĻA

Grāmatojumu noskaidrošana

1. iedaļa

Vispārīgi noteikumi

48. pants

Vienotas revīzijas pieeja

Saskaņā ar Finanšu regulas 127. pantu Komisija gūst pārliecību no šīs regulas 12. pantā minēto sertifikācijas struktūru darba, ja vien Komisija nav informējusi attiecīgo dalībvalsti, ka attiecībā uz konkrētu finanšu gadu tā nevar paļauties uz sertifikācijas struktūras darbu, un tā ņem šo faktu vērā uz risku balstītā novērtējumā par vajadzību pēc Komisijas veiktām revīzijām minētajā dalībvalstī. Komisija informē minēto dalībvalsti par iemesliem, kādēļ tā nevar paļauties uz attiecīgās sertifikācijas struktūras darbu.

49. pants

Komisijas veiktas pārbaudes

1.   Neskarot pārbaudes, ko dalībvalstis veic saskaņā ar valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem vai LESD 287. pantu, jebkādas citas pārbaudes, ko organizē saskaņā ar LESD 322. pantu vai uz Regulas (Euratom, EK) Nr. 2185/96 pamata, vai Finanšu regulas 127. pantu, Komisija var organizēt dalībvalstīs pārbaudes, kuru nolūks ir verificēt jo īpaši to, vai:

a)

administratīvā prakse atbilst Savienības noteikumiem;

b)

izdevumiem, kas ietilpst šīs regulas 5. panta 2. punkta un 6. panta darbības jomā un atbilst Regulā (ES) 2021/2115 minētajām intervencēm, ir atbilstoša izlaide, kas uzrādīta gada snieguma ziņojumā;

c)

izdevumi, kas atbilst pasākumiem, kuri noteikti Regulās (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1144/2014, ir veikti un pārbaudīti saskaņā ar piemērojamajiem Savienības noteikumiem;

d)

sertifikācijas struktūras darbs ir veikts saskaņā ar 12. pantu un šīs nodaļas 2. iedaļas nolūkos;

e)

maksājumu aģentūra atbilst 9. panta 2. punktā noteiktajiem minimālajiem akreditācijas nosacījumiem un vai dalībvalsts 9. panta 4. punkta noteikumus piemēro pareizi;

f)

attiecīgā dalībvalsts īsteno KLP stratēģisko plānu saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 9. pantu;

g)

ir pareizi īstenoti 42. pantā minētie rīcības plāni.

Personām, kuras Komisija ir pilnvarojusi veikt pārbaudes tās vārdā, vai Komisijas pārstāvjiem, kuri darbojas saskaņā ar tiem piešķirtajām pilnvarām, ir piekļuve grāmatvedības dokumentiem un visiem citiem dokumentiem, tostarp dokumentiem un metadatiem, kas sagatavoti vai saņemti un reģistrēti elektroniskā datu nesējā un ir saistīti ar ELGF vai ELFLA finansētiem izdevumiem.

Pilnvaras veikt pārbaudes neietekmē to attiecīgo valsts noteikumu piemērošanu, kuri paredz, ka konkrētas darbības drīkst veikt tikai ar attiecīgās valsts tiesību aktiem īpaši norīkoti pārstāvji. Neskarot Regulas (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 īpašos noteikumus, personas, kuras Komisija pilnvarojusi rīkoties tās vārdā, nepiedalās inter alia personu mājas apmeklējumos vai oficiālā nopratināšanā, ko veic uz attiecīgās dalībvalsts tiesību aktu pamata. Tomēr tām ir piekļuve šādi iegūtai informācijai.

2.   Ņemot vērā pārbaužu organizēšanas radīto administratīvo ietekmi uz maksājumu aģentūrām, Komisija par pārbaudi laikus informē attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalsti, kuras teritorijā pārbaudei jānotiek. Šādās pārbaudēs drīkst piedalīties attiecīgās dalībvalsts pārstāvji.

Pēc Komisijas pieprasījuma un ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu minētās dalībvalsts kompetentās struktūras veic papildu pārbaudes vai izziņas darbu attiecībā uz darbībām, ko aptver šī regula. Šajās pārbaudēs drīkst piedalīties Komisijas pārstāvji vai personas, kuras Komisija pilnvarojusi rīkoties tās vārdā.

Lai uzlabotu pārbaudes, Komisija ar attiecīgo dalībvalstu piekrišanu var lūgt minēto dalībvalstu iestāžu palīdzību konkrētu pārbaužu vai izziņas darba veikšanā.

50. pants

Piekļuve informācijai

1.   Dalībvalstis dara Komisijai pieejamu visu informāciju, kas vajadzīga raitai ELGF un ELFLA darbībai, un veic visus atbilstošos pasākumus, kas vajadzīgi, lai atvieglotu pārbaudes, kuras Komisija uzskata par lietderīgām saistībā ar Savienības finansējuma pārvaldību.

2.   Dalībvalstis pēc Komisijas pieprasījuma tai dara zināmus normatīvos un administratīvos aktus, ko tās ir pieņēmušas, lai īstenotu Savienības tiesību aktus, kuri attiecas uz KLP un kuri finansiāli ietekmē ELGF vai ELFLA.

3.   Dalībvalstis dara Komisijai pieejamu informāciju par konstatētiem pārkāpumiem Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 nozīmē un citiem gadījumiem, kad konstatēta neatbilstība nosacījumiem, ko dalībvalstis noteikušas savos KLP stratēģiskajos plānos, par iespējamas krāpšanas gadījumiem un par pasākumiem, kas atbilstīgi šīs nodaļas 3. iedaļai veikti, lai atgūtu minēto pārkāpumu un krāpšanas rezultātā nepamatoti veiktos maksājumus. Komisija katru gadu apkopo un publicē šo informāciju un to paziņo Eiropas Parlamentam.

51. pants

Piekļuve dokumentiem

1.   Akreditētās maksājumu aģentūras glabā apliecinošus dokumentus, kas saistīti ar veiktajiem maksājumiem, un dokumentus, kas saistīti ar Savienības tiesību aktos prasīto pārbaužu veikšanu, un šos dokumentus un ar tiem saistīto informāciju dara pieejamus Komisijai.

Minētos dokumentus un minēto informāciju var glabāt elektroniskā veidā atbilstīgi nosacījumiem, kurus Komisija paredzējusi, ievērojot 3. punktu.

Ja minētos dokumentus un minēto informāciju glabā iestāde, kam maksājumu aģentūra ir deleģējusi pilnvaras un kas ir atbildīga par izdevumu atļaušanu, minētā iestāde sūta akreditētajai maksājumu aģentūrai ziņojumus par veikto pārbaužu skaitu, to saturu un pasākumiem, kas veikti, ņemot vērā pārbaužu rezultātus.

2.   Šo pantu mutatis mutandis piemēro sertifikācijas struktūrām.

3.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka noteikumus par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem jāglabā šajā pantā minētie dokumenti un informācija, tostarp par to formātu un glabāšanas termiņu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

52. pants

Komisijas pilnvaras attiecībā uz pārbaudēm un dokumentiem un informēšanas un sadarbības pienākumu

1.   Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka tiek pareizi un efektīvi piemēroti šajā nodaļā paredzētie noteikumi par pārbaudēm un piekļuvi dokumentiem un informācijai, papildinot šo regulu ar konkrētiem pienākumiem, kas dalībvalstīm jāpilda saskaņā ar šo nodaļu, un ar noteikumiem par kritērijiem, pēc kuriem nosaka paziņojamos pārkāpumus Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 nozīmē un citus paziņojamos gadījumus, kad pieļauta neatbilstība nosacījumiem, ko dalībvalstis noteikušas KLP stratēģiskajos plānos, un par šajā sakarā sniedzamajiem datiem.

2.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka noteikumus par procedūrām, kas saistītas ar sadarbības pienākumiem, kuri dalībvalstīm jāpilda 49. un 50. panta īstenošanas nolūkā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

2. iedaļa

Noskaidrošana

53. pants

Ikgadējā finansiālā noskaidrošana

1.   Pirms tā gada 31. maija, kurš seko attiecīgajam budžeta gadam, Komisija, pamatojoties uz 9. panta 3. punkta pirmās daļas a) un d) apakšpunktā minēto informāciju, pieņem īstenošanas aktus, kuros ir lēmums par akreditēto maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz 5. panta 2. punktā un 6. pantā minētajiem izdevumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 103. panta 2. punktā.

Minētie īstenošanas akti aptver iesniegto gada pārskatu pilnīgumu, pareizumu un ticamību un neskar vēlāk saskaņā ar 54. un 55. pantu pieņemto īstenošanas aktu saturu.

2.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros paredz noteikumus par darbībām, kas vajadzīgas 1. punktā minēto īstenošanas aktu pieņemšanas un īstenošanas nolūkiem, tostarp noteikumus par informācijas apmaiņu starp Komisiju un dalībvalstīm un termiņiem, kas tajā jāievēro. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

54. pants

Gada snieguma noskaidrošana

1.   Ja izdevumiem, kuri minēti šīs regulas 5. panta 2. punktā un 6. pantā un atbilst Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļā minētajām intervencēm, gada snieguma ziņojumā, kas minēts šīs regulas 9. panta 3. punktā un 10. pantā un Regulas (ES) 2021/2115 134. pantā, nav uzrādīta atbilstoša izlaide, Komisija pirms tā gada 15. oktobra, kas seko attiecīgajam budžeta gadam, pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka summas, par kādām jāsamazina Savienības finansējums. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 103. panta 2. punktā.

Minētie īstenošanas akti neskar vēlāk saskaņā ar šīs regulas 55. pantu pieņemto īstenošanas aktu saturu.

2.   Komisija samazināmās summas novērtē, pamatojoties uz starpību starp gada izdevumiem, kas deklarēti attiecībā uz intervenci, un summu, kas atbilst ziņojumā uzrādītajai attiecīgajai izlaidei saskaņā ar KLP stratēģisko plānu, un ņemot vērā dalībvalsts sniegto pamatojumu gada snieguma ziņojumos saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 134. panta 8. punktu.

3.   Pirms šā panta 1. punktā minēto īstenošanas aktu pieņemšanas Komisija dod attiecīgajai dalībvalstij iespēju iesniegt komentārus un pamatot visas atšķirības termiņā, kas gadījumā, ja dokumenti, kas minēti 9. panta 3. punktā, 10. pantā un 12. panta 2. punktā, ir iesniegti laikā, ir ne mazāks kā 30 dienas.

4.   Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem par kritērijiem, kas piemērojami attiecīgās dalībvalsts sniegtajiem pamatojumiem, un samazinājumu piemērošanas metodiku un kritērijiem.

5.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros paredz noteikumus par darbībām, kas vajadzīgas šī panta 1. punktā minēto īstenošanas aktu pieņemšanas un īstenošanas nolūkiem, tostarp noteikumus par informācijas apmaiņu starp Komisiju un dalībvalstīm un termiņiem, kas tajā jāievēro. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

55. pants

Atbilstības procedūra

1.   Ja Komisija konstatē, ka 5. panta 2. punktā un 6. pantā minētie izdevumi nav veikti atbilstīgi Savienības tiesību aktiem, tā pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka no Savienības finansējuma izslēdzamās summas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 103. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Tomēr attiecībā uz Regulā (ES) 2021/2115 minētajiem intervenču veidiem šā punkta pirmajā daļā minēto izslēgšanu no Savienības finansējuma piemēro tikai tad, ja dalībvalstu pārvaldības sistēmu pienācīga funkcionēšanā ir konstatēti nopietni trūkumi.

Pirmo daļu nepiemēro gadījumos, kuros nav ievēroti attiecināmības nosacījumi, kas jāievēro individuāliem labuma guvējiem un noteikti KLP stratēģiskajos plānos un valsts noteikumos.

2.   No finansējuma izslēdzamās summas Komisija novērtē, pamatojoties uz atklāto trūkumu smagumu. Šajā sakarā tā pienācīgi ņem vērā minēto pārkāpumu būtību un Savienībai nodarīto finansiālo kaitējumu.

3.   Pirms 1. punktā minētā īstenošanas akta pieņemšanas starp abām pusēm tiek rakstiski paziņoti Komisijas konstatējumi un attiecīgās dalībvalsts komentāri par minētajiem konstatējumiem, un pēc tam tās cenšas vienoties par veicamo rīcību. Attiecīgajai dalībvalstij dod iespēju pierādīt, ka faktiskais neatbilstības apmērs ir mazāks par Komisijas novērtējumā norādīto.

Ja vienošanās panākta netiek, attiecīgā dalībvalsts var lūgt sākt procedūru, kuras mērķis ir četru mēnešu laikā samierināt pušu nostājas. Procedūru veic samierināšanas struktūra. Komisijai iesniedz ziņojumu par minētās procedūras iznākumu. Ziņojumā sniegtos ieteikumus Komisija ņem vērā, pirms tā lemj par finansējuma atteikumu, un sniedz pamatojumu, ja tā nolemj minētos ieteikumus neievērot.

4.   Netiek atteikts finansējums attiecībā uz:

a)

izdevumiem, kas norādīti 5. panta 2. punktā un ir radušies vairāk nekā 24 mēnešus pirms Komisijas rakstiska paziņojuma dalībvalstij par tās konstatējumiem;

b)

izdevumiem par daudzgadu intervencēm, kas ietilpst 5. panta 2. punkta darbības jomā vai 6. pantā minēto lauku attīstības intervenču darbības jomā, ja pēdējais pienākums labuma guvējam ir uzlikts vairāk nekā 24 mēnešus pirms Komisijas rakstiska paziņojuma dalībvalstij par tās konstatējumiem;

c)

izdevumiem par 6. pantā minētajām lauku attīstības intervencēm, izņemot šā punkta b) apakšpunktā minētās intervences, par kurām maksājumu aģentūra maksājumu vai attiecīgā gadījumā galīgo maksājumu ir veikusi vairāk nekā 24 mēnešus pirms Komisijas rakstiska paziņojuma dalībvalstij par tās konstatējumiem.

5.   Šā panta 4. punktu nepiemēro šādos gadījumos:

a)

dalībvalsts piešķirts atbalsts, par kuru Komisija ir ierosinājusi LESD 108. panta 2. punktā izklāstīto procedūru;

b)

pārkāpumi, par kuriem Komisija attiecīgajai dalībvalstij ir nosūtījusi argumentētu atzinumu saskaņā ar LESD 258. pantu;

c)

šīs regulas IV sadaļas III nodaļā noteikto pienākumu pārkāpumi, ko pieļāvušas dalībvalstis, ar noteikumu, ka Komisija rakstiski paziņo dalībvalstij par saviem konstatējumiem 12 mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts dalībvalsts ziņojums par attiecīgo izdevumu pārbaužu rezultātiem.

6.   Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem par finansiālo korekciju piemērošanas kritērijiem un metodiku.

7.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros paredz noteikumus par darbībām, kas vajadzīgas šā panta 1. punktā minēto īstenošanas aktu pieņemšanas un īstenošanas nolūkiem, tostarp noteikumus par informācijas apmaiņu starp Komisiju un dalībvalstīm, par termiņiem, kas jāievēro, un šā panta 3. punktā paredzēto samierināšanas procedūru, un par samierināšanas struktūras izveidi, uzdevumiem, sastāvu un darba kārtību. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

3. iedaļa

Atgūšana neatbilstības gadījumā

56. pants

ELGF īpašie noteikumi

1.   Summas, ko dalībvalstis atguvušas pēc tam, kad labuma guvēji pieļāvuši pārkāpumus un citas neatbilstības KLP stratēģiskajos plānos minēto intervenču nosacījumiem, un to procentus pārskaita maksājumu aģentūrai, kas tos iegrāmato kā ELGF piešķirtos ieņēmumus mēnesī, kurā summas faktiski saņemtas.

2.   Neskarot 1. punktu, dalībvalstis var uzdot maksājumu aģentūrai kā struktūrai, kas ir atbildīga par parādu atgūšanu, atskaitīt jebkādu labuma guvēja parādu no turpmākiem maksājumiem minētajam labuma guvējam.

3.   Kad tiek veikta 1. punktā minētā kreditēšana Savienības budžetā, attiecīgā dalībvalsts kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas drīkst paturēt 20 % no atbilstošajām summām, izņemot gadījumus, kad neatbilstību ir pieļāvušas tās pārvaldes iestādes vai citas oficiālas struktūras.

57. pants

ELFLA īpašie noteikumi

1.   Ja tiek konstatēts, ka labuma guvēji un – attiecībā uz finanšu instrumentiem – arī īpaši fondi līdzdalības fondos vai galasaņēmēji ir pieļāvuši pārkāpumus un citas neatbilstības KLP stratēģiskajos plānos noteikto lauku attīstības intervenču nosacījumiem, dalībvalstis veic finansiālas korekcijas, daļēji vai, ja tas ir pamatoti, pilnībā anulējot attiecīgo Savienības finansējumu. Dalībvalstis ņem vērā konstatētās neatbilstības būtību un smagumu un ELFLA finansiālā zaudējuma apmēru.

Anulētās Savienības finansējuma summas no ELFLA un atgūtās summas, un to procentus pārdala citām lauku attīstības darbībām KLP stratēģiskajos plānos. Tomēr anulētos vai atgūtos Savienības līdzekļus dalībvalstis pilnībā drīkst atkārtoti izmantot tikai lauku attīstības darbībai, kas iekļauta to KLP stratēģiskajos plānos, un nedrīkst tos pārdalīt lauku attīstības darbībām, kurām tikušas piemērotas finansiālas korekcijas.

Saskaņā ar šo pantu dalībvalstis no jebkura turpmāka maksājuma, ko maksājumu aģentūra veic labuma guvējam, atskaita visas summas, kuras nepamatoti izmaksātas nenovērsta labuma guvēja pārkāpuma dēļ.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta otrās daļas, attiecībā uz lauku attīstības intervencēm, kas saņem atbalstu no finanšu instrumentiem, kuri minēti Regulas (ES) 2021/1060 58. pantā, iemaksu, kas anulēta par individuālu neatbilstību, drīkst atkārtoti izmantot tajā pašā finanšu instrumentā šādi:

a)

ja neatbilstība, kas izraisa iemaksas anulēšanu, ir atklāta Regulas (ES) 2021/1060 2. panta 18. punktā noteiktā galasaņēmēja līmenī, – tikai citiem galasaņēmējiem tā paša finanšu instrumenta satvarā;

b)

ja neatbilstība, kas izraisa iemaksas anulēšanu, ir atklāta Regulas (ES) 2021/1060 2. panta 21. punktā noteiktā īpašā fonda līmenī vienā līdzdalības fondā, kas noteikts minētās Regulas 2. panta 20. punktā, – tikai citiem īpašajiem fondiem.

58. pants

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz summu iespējamo ieskaitīšanu un paziņojumu veidlapām

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem paredz noteikumus par summu iespējamo ieskaitīšanu, kas izriet no nepamatotu maksājumu atgūšanas, un par paziņojumu un informācijas sniegšanas veidlapām, kuras dalībvalstīm jāsniedz Komisijai saistībā ar šajā iedaļā izklāstītajiem pienākumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

IV SADAĻA

KONTROLES SISTĒMAS UN SODI

I NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

59. pants

Savienības finanšu interešu aizsardzība

1.   Dalībvalstis KLP satvarā, vienlaikus ievērojot piemērojamās pārvaldības sistēmas, pieņem visus normatīvos un administratīvos aktus un visus citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu Savienības finanšu interešu efektīvu aizsardzību, ietverot arī 37. pantā noteikto izdevumu attiecināmības kritēriju efektīvu piemērošanu. Minētie akti un pasākumi attiecas jo īpaši uz šādiem aspektiem:

a)

pārbaudīt ELGF un ELFLA finansēto darbību likumību un pareizību, tostarp labuma guvēju līmenī un kā noteikts KLP stratēģiskajos plānos;

b)

nodrošināt iedarbīgu krāpšanas novēršanu, īpaši jomās, kurās pastāvošais risks ir augstāks, kas iedarbotos atturoši, ņemot vērā izmaksas un ieguvumus, un pasākumu samērīgumu;

c)

novērst, konstatēt un labot pārkāpumus un krāpšanu;

d)

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai, ja tas nav iespējams, saskaņā ar valsts tiesību aktiem uzlikt sodus, kas ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši, un vajadzības gadījumā sākt tiesvedību šajā sakarā;

e)

atgūt nepamatoti veiktos maksājumus un procentus par tiem un vajadzības gadījumā sākt tiesvedību šajā sakarā, tostarp par pārkāpumiem Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punkta nozīmē.

2.   Lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem, kas reglamentē Savienības intervences, dalībvalstis izveido efektīvas pārvaldības un kontroles sistēmas.

Dalībvalstis veic darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu savu pārvaldības un kontroles sistēmu pienācīgu darbību un Komisijai deklarēto izdevumu likumību un pareizību.

Lai dalībvalstīm šajā ziņā palīdzētu, Komisija dara dalībvalstīm pieejamu datizraces rīku, ar ko novērtē projektu, labuma guvēju, darbuzņēmēju un līgumu radītos riskus, vienlaikus nodrošinot minimālu administratīvo slogu un Savienības finanšu interešu efektīvu aizsardzību. Minēto datizraces rīku var izmantot arī, lai izvairītos no 62. pantā minēto noteikumu apiešanas. Komisija līdz 2025. gadam iesniedz ziņojumu, kurā novērtē vienotā datizraces rīka izmantošanu un tā sadarbspēju, ņemot vērā tā vispārēju izmantošanu dalībvalstīs.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka ziņošanas sistēma un dati par rādītājiem ir kvalitatīvi un ticami.

4.   Dalībvalstis nodrošina, ka ELGF un ELFLA labuma guvēji sniedz tām informāciju, kas nepieciešama to identificēšanai, tostarp attiecīgā gadījumā tās grupas identificēšanai, kurā tie piedalās, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 11) punktā (30).

5.   Dalībvalstis ievēro atbilstošu piesardzību, lai nodrošinātu, ka 1. punkta d) apakšpunktā minētie piemērotie sodi ir samērīgi un noteikti pakāpēs atkarībā no konstatētās neatbilstības smaguma, apmēra, pastāvīguma vai atkārtošanās.

Dalībvalstu noteiktā kārtība jo īpaši nodrošina to, ka sodus neuzliek tad, ja:

a)

neatbilstība ir radusies nepārvaramas varas dēļ vai ārkārtas apstākļu dēļ saskaņa ar 3. pantu;

b)

neatbilstība ir radusies kompetentās iestādes vai citas iestādes kļūdas dēļ un persona, kam uzlikts administratīvais sods, kļūdu nav varējusi pamanīt pamatotu iemeslu dēļ;

c)

attiecīgā persona kompetentajai iestādei var pārliecinoši pierādīt, ka tā nav vainīga šā panta 1. punktā minēto pienākumu neievērošanā, vai ja kompetentā iestāde kā citādi ir pārliecinājusies, ka attiecīgā persona nav vainīga.

Ja neatbilstība atbalsta piešķiršanas nosacījumiem radusies nepārvaramas varas dēļ vai ārkārtas apstākļu dēļ saskaņā ar 3. pantu, labuma guvējs saglabā tiesības saņemt atbalstu.

6.   Dalībvalstis savās pārvaldības un kontroles sistēmās var ietvert iespēju labot atbalsta pieteikumus un maksājuma pieprasījumus pēc to iesniegšanas, neietekmējot tiesības saņemt atbalstu, ar noteikumu, ka labojamie elementi vai izlaidumi ir pieļauti labticīgi, kā to atzinusi kompetentā iestāde, un ka labojums tiek veikts vai nu pirms pieteikuma iesniedzēja informēšanas par to, ka viņš ir izraudzīts pārbaudei uz vietas, vai pirms kompetentā iestāde ir pieņēmusi savu lēmumu attiecībā uz pieteikumu.

7.   Dalībvalstis ievieš kārtību, kas vajadzīga, lai nodrošinātu ar ELGF un ELFLA saistīto sūdzību efektīvu izskatīšanu un pēc Komisijas pieprasījuma izskata Komisijai iesniegtās sūdzības, kas ietilpst to KLP stratēģiskā plāna darbības jomā. Dalībvalstis informē Komisiju par minētās izskatīšanas rezultātiem. Komisija nodrošina, ka saistībā ar sūdzībām, kuras tai iesniegtas tieši, tiek nodrošināti pienācīgi pēcpasākumi. Ja Komisija pārsūta sūdzību dalībvalstij un dalībvalsts nerīkojas līdz Komisijas noteiktajam termiņam, Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka dalībvalsts ievēro pienākumus, kas tai noteikti šajā punktā.

8.   Dalībvalstis informē Komisiju par pasākumiem un rīcību, kas veikti, ievērojot 1. un 2. punktu.

Visus nosacījumus, kurus dalībvalstis nosaka, lai papildinātu nosacījumus, kas noteikti Savienības noteikumos par ELGF vai ELFLA finansētā atbalsta saņemšanu, ir iespējams verificēt.

9.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz noteikumus, kas vajadzīgi, lai panāktu šā panta vienādu piemērošanu attiecībā uz:

a)

procedūrām, termiņiem, informācijas apmaiņu, prasībām par datizraces rīku un informāciju, kas vācama labuma guvēju identificēšanas nolūkā, saistībā ar pienākumiem, kuri noteikti 1., 2. un 4. punktā;

b)

paziņojumiem un informāciju, kas dalībvalstīm jāsniedz Komisijai saistībā ar 5. un 7. punktā noteiktajiem pienākumiem.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

60. pants

Noteikumi par veicamajām pārbaudēm

1.   Pārvaldības un kontroles sistēmas, ko dalībvalstis izveidojušas saskaņā ar 59. panta 2. punktu, ietver sistemātiskas pārbaudes, kuras cita starpā tiek vērstas uz jomām, kurās kļūdu risks ir visaugstākais.

Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes īsteno tādā līmenī, kas vajadzīgs, lai efektīvi pārvaldītu ar Savienības finanšu interesēm saistītos riskus. Attiecīgā iestāde sagatavo savu pārbaudes izlasi, pamatojoties uz visu pieteikumu iesniedzēju kopu, un vajadzības gadījumā daļu izlases veido pēc nejaušības principa, bet daļu – pamatojoties uz riska analīzi.

2.   Darbības, kas saņem atbalstu no Regulas (ES) 2021/1060 58. pantā minētajiem finanšu instrumentiem, pārbauda tikai līdzdalības fonda un īpašo fondu līmenī un – saistībā ar garantiju fondiem – to struktūru līmenī, kuras izsniedz pamatā esošos jaunos aizdevumus.

Pārbaudes neveic EIB vai citu tādu starptautisku finanšu iestāžu līmenī, kurās dalībvalsts ir akcionāre.

3.   Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu, ka pārbaudes tiek veiktas pareizi un efektīvi un ka atbilstības nosacījumu ievērošanas verifikācija notiek efektīvi, saskaņoti, nediskriminējoši un tā, ka tiek aizsargātas Savienības finanšu intereses, un ar kuriem gadījumos, kad tas vajadzīgs minētās sistēmas pienācīgai pārvaldībai, šo regulu papildina ar noteikumiem par papildu prasībām, kas attiecas uz muitas procedūrām, un jo īpaši tām, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 952/2013.

4.   Attiecībā uz pasākumiem, kas minēti lauksaimniecības tiesību aktos, Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka šā panta vienādai piemērošanai vajadzīgos noteikumus, jo īpaši:

a)

attiecībā uz kaņepēm, kā minēts Regulas (ES) 2021/2115 4. panta 4. punkta otrajā daļā, – noteikumus par īpašajiem kontroles pasākumiem un tetrahidrokanabinola satura noteikšanas metodēm;

b)

attiecībā uz kokvilnu, kā minēts Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļas II nodaļas 3. iedaļas 2. apakšiedaļā, – apstiprināto starpnozaru organizāciju pārbaužu sistēmu;

c)

attiecībā uz vīna nozari, kā minēts Regulā (ES) Nr. 1308/2013, – noteikumus par platību mērīšanu, par pārbaudēm un noteikumus, kas reglamentē īpašas finanšu procedūras pārbaužu uzlabošanai;

d)

testus un metodes, kas jāpiemēro, lai noteiktu produktu atbilstību valsts intervencei un privātai uzglabāšanai, un konkursa procedūru izmantošanu gan valsts intervences, gan privātās uzglabāšanas gadījumā;

e)

citus noteikumus par pārbaudēm, kas dalībvalstīm jāveic saistībā ar pasākumiem, kuri noteikti Regulas (ES) Nr. 228/2013 IV nodaļā un Regulas (ES) Nr. 229/2013 IV nodaļā.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

61. pants

Neatbilstība publiskā iepirkuma noteikumiem

Ja neatbilstība attiecas uz Savienības vai valsts noteikumiem par publisko iepirkumu, dalībvalstis nodrošina, ka atbalsta neizmaksājamo vai atsaucamo daļu nosaka, pamatojoties uz neatbilstības smagumu un ievērojot samērīguma principu.

Dalībvalstis nodrošina, ka darījuma likumība un pareizība tiek ietekmēta tikai neizmaksājamās vai atsaucamās atbalsta daļas apmērā.

62. pants

Apiešanas klauzula

Neskarot Savienības tiesību aktu īpašos noteikumus, dalībvalstis veic iedarbīgus un samērīgus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu Savienības tiesību aktu noteikumu apiešanu, un nodrošina jo īpaši to, ka lauksaimniecības tiesību aktos paredzētās priekšrocības netiek piešķirtas fiziskai vai juridiskai personai, attiecībā uz kuru ir konstatēts, ka tā pretēji minēto tiesību aktu mērķiem ir mākslīgi radījusi šādu priekšrocību iegūšanai vajadzīgos apstākļus.

63. pants

Intervenču saderība vīna nozarē veicamo pārbaužu nolūkos

Lai Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļas III nodaļas 4. iedaļā minētās intervences piemērotu vīna nozarē, dalībvalstis nodrošina, ka minētajām intervencēm piemērotās administrācijas un kontroles procedūras ir saderīgas ar šīs sadaļas II nodaļā minēto integrēto sistēmu attiecībā uz:

a)

lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēmām;

b)

pārbaudēm.

64. pants

Nodrošinājumi

1.   Ja tā paredzēts lauksaimniecības tiesību aktos, dalībvalstis pieprasa iesniegt nodrošinājumu, kas garantē to, ka naudas summa tiks samaksāta vai atsavināta par labu kompetentajai iestādei, ja nav izpildīts konkrēts pienākums, kas noteikts minētajos tiesību aktos.

2.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, nodrošinājumu pilnībā vai daļēji atsavina, ja konkrētais pienākums nav izpildīts vai ir izpildīts tikai daļēji.

3.   Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem, kas nodrošina nediskriminējošu attieksmi, taisnīgumu un samērīguma ievērošanu nodrošinājuma iesniegšanā un ar kuriem:

a)

nosaka atbildīgo personu gadījumā, kad kāds pienākums nav izpildīts;

b)

nosaka konkrētās situācijas, kurās kompetentā iestāde drīkst atcelt prasību iesniegt nodrošinājumu;

c)

paredz nosacījumus, kuri piemērojami iesniedzamajam nodrošinājumam un garantijas sniedzējam, un nodrošinājuma iesniegšanas un atbrīvošanas nosacījumus;

d)

nosaka īpašus nosacījumus, kuri saistīti ar avansa maksājumu gadījumā iesniegtu nodrošinājumu;

e)

paredz sekas, kas rodas, ja tiek pārkāpti pienākumi, par kuriem iesniegts nodrošinājums, kā paredzēts 1. punktā, un kas ietver nodrošinājumu atsavināšanu un samazinājuma likmi, kāda jāpiemēro, kad atbrīvo nodrošinājumus saistībā ar kompensācijām, licencēm, piedāvājumiem, konkursa piedāvājumiem vai īpašiem pieteikumiem, kā arī ja pienākums, kuru sedz minētais nodrošinājums, nav izpildīts pilnībā vai daļēji, ņemot vērā pienākuma būtību, daudzumu, par kādu pienākums nav izpildīts, laiku, kas pārsniedz termiņu, līdz kuram pienākums būtu bijis jāizpilda, un laiku, līdz kuram ir iesniegts pierādījums par pienākuma izpildi.

4.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka noteikumus par:

a)

iesniedzamā nodrošinājuma formu un nodrošinājuma iesniegšanas, tā pieņemšanas un sākotnējā nodrošinājuma aizstāšanas procedūru;

b)

nodrošinājuma atbrīvošanas procedūru;

c)

dalībvalstu un Komisijas sniedzamajiem paziņojumiem.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

II NODAĻA

Integrētā administrācijas un kontroles sistēma

65. pants

Darbības joma un definīcijas, kas attiecas uz šo nodaļu

1.   Katra dalībvalsts izveido un izmanto integrētu administrācijas un kontroles sistēmu (“integrētā sistēma”).

2.   Integrēto sistēmu piemēro platībatkarīgām un dzīvniekatkarīgām intervencēm, kas uzskaitītas Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļas II un IV nodaļā, un pasākumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 228/2013 IV nodaļā un Regulas (ES) Nr. 229/2013 IV nodaļā.

3.   Ciktāl tas ir nepieciešams, integrēto sistēmu izmanto arī nosacījumu sistēmas un intervenču pārvaldībai un kontrolei vīna nozarē, kā paredzēts Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļā.

4.   Šajā nodaļā piemēro šādas definīcijas:

a)

“ģeotelpiskais pieteikums” ir elektroniska pieteikuma veidlapa, kurā iekļauta informācijas tehnoloģiju lietotne, kas balstās uz ģeogrāfiskās informācijas sistēmu un ļauj labuma guvējiem telpiski deklarēt saimniecības lauksaimniecības zemes nogabalus, kā definēts Regulas (ES) 2021/2115 3. panta 2) punktā, un nelauksaimnieciskas platības, par kurām pieprasīts maksājums;

b)

“platību uzraudzības sistēma” ir lauksaimniecības platībās veiktu lauksaimniecisko darbību un prakšu regulāras un sistemātiskas novērošanas, izsekošanas un novērtēšanas procedūra, kurā izmanto Copernicus Sentinel satelītdatus vai citus datus ar vismaz ekvivalentu vērtību;

c)

“dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas sistēma” ir turētu sauszemes dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas sistēma, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 (31) IV daļas I sadaļas 2. nodaļas 1. iedaļā;

d)

“lauksaimniecības zemes nogabals” ir dalībvalstu noteikta lauksaimniecības platības vienība, kura noteikta saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 4. panta 3. punktu;

e)

“ģeogrāfiskās informācijas sistēma” ir datorizēta sistēma, kas spēj ievākt, uzglabāt, analizēt un attēlot informāciju ar ģeogrāfiskām atsaucēm;

f)

“automātiska pieprasījuma sistēma” ir pieteikumu sistēma platībatkarīgām vai dzīvniekatkarīgām intervencēm, kurā dati, ko prasa administrācija, vismaz par atsevišķām platībām vai dzīvniekiem, par kuriem pieprasīts atbalsts, ir pieejami oficiālās datorizētās datubāzēs, ko pārvalda dalībvalsts, un vajadzības gadījumā tiek darīti pieejami labuma guvējam.

66. pants

Integrētās sistēmas elementi

1.   Integrētā sistēma ietver šādus elementus:

a)

lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēma;

b)

ģeotelpisko pieteikumu sistēma un attiecīgā gadījumā – dzīvniekatkarīgo pieteikumu sistēma;

c)

platību uzraudzības sistēma;

d)

65. panta 2. punktā minēto intervenču un pasākumu labuma guvēju identifikācijas sistēma;

e)

kontroles un sodu sistēma;

f)

attiecīgā gadījumā – maksājumtiesību identifikācijas un reģistrācijas sistēma;

g)

attiecīgā gadījumā – dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas sistēma.

2.   Integrētā sistēma sniedz informāciju, kas ir būtiska saistībā ar ziņošanu par Regulas (ES) 2021/2115 7. pantā minētajiem rādītājiem.

3.   Integrētā sistēma darbojas, pamatojoties uz elektroniskām datubāzēm un ģeogrāfiskās informācijas sistēmām, un padara iespējamu datu apmaiņu un integrēšanu starp elektroniskajām datubāzēm un ģeogrāfiskās informācijas sistēmām. Attiecīgā gadījumā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ļauj veikt šādu datu apmaiņu un integrēšanu saistībā ar lauksaimniecības zemes nogabaliem norobežotās aizsargājamās zonās un noteiktajās platībās, kas izveidotas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kuri uzskaitīti Regulas (ES) 2021/2115 XIII pielikumā, piemēram, Natura 2000 teritorijās vai nitrātjutīgās zonās Padomes Direktīvas 91/676/EEK (32) 2. panta k) punkta nozīmē, kā arī ainavas iezīmēm labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 13. pantu vai uz ko attiecas minētās regulas III sadaļas II un IV nodaļā uzskaitītās intervences.

4.   Neskarot dalībvalstu atbildību par integrētās sistēmas īstenošanu un piemērošanu, Komisija var lūgt specializētu struktūru vai personu palīdzību, lai atvieglotu integrētās sistēmas izveidi, uzraudzību un darbību, jo īpaši lai sniegtu tehniskas konsultācijas dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

5.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi integrētās sistēmas pareizai izveidei un darbībai, un, ja to lūdz cita dalībvalsts, sniedz savstarpēju palīdzību, kas vajadzīga šīs nodaļas nolūkos.

67. pants

Datu glabāšana un koplietošana

1.   Dalībvalstis reģistrē un glabā visus datus un dokumentus par ikgadējo izlaidi, kas uzrādīta 54. pantā minētās ikgadējās snieguma noskaidrošanas kontekstā, un par ziņojumā uzrādīto progresu, kas panākts KLP stratēģiskajā plānā izvirzīto un saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 128. pantu uzraudzīto mērķrādītāju sasniegšanā.

Pirmajā daļā minētie dati un dokumenti, kas attiecas uz kārtējo kalendāro gadu vai tirdzniecības gadu un uz iepriekšējiem 10 kalendārajiem gadiem vai tirdzniecības gadiem, ir pieejami uzziņai dalībvalsts kompetentās iestādes digitālajās datubāzēs.

Platību uzraudzības sistēmai izmantotos datus var glabāt kā jēldatus serverī, kas atrodas ārpus kompetentajām iestādēm. Minētos datus serverī glabā vismaz trīs gadus.

Atkāpjoties no otrās daļas, dalībvalstīm, kuras Savienībai pievienojušās 2013. gadā vai pēc tā, tiek prasīts nodrošināt tikai to, ka uzziņai ir pieejami dati, sākot ar to pievienošanās gadu.

Atkāpjoties no otrās daļas, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt tikai to, ka dati un dokumenti, kas saistīti ar 66. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto platību uzraudzības sistēmu, ir pieejami uzziņai no platību uzraudzības sistēmas īstenošanas dienas.

2.   Dalībvalstis 1. punktā noteiktās prasības var piemērot reģionālā līmenī ar nosacījumu, ka minētās prasības un administratīvās procedūras, kas attiecas uz datu reģistrēšanu un piekļūšanu datiem, ir izstrādātas tā, lai būtu vienādas visā dalībvalsts teritorijā un dotu iespēju datus apkopot valsts līmenī.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka datu kopas, kas savāktas ar integrēto sistēmu un ir būtiskas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK (33) nolūkos vai Savienības rīcībpolitiku uzraudzībai, bez maksas koplieto to publiskā sektora iestādes un ka tās tiek darītas publiski pieejamas valsts līmenī. Arī Savienības iestādēm un struktūrām dalībvalstis nodrošina piekļuvi šīm datu kopām.

4.   Dalībvalstis nodrošina, ka datu kopas, kas savāktas ar integrēto sistēmu un ir būtiskas Eiropas statistikas sagatavošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009 (34), bez maksas tiek koplietotas ar Komisiju (Eurostat), valstu statistikas institūtiem un vajadzības gadījumā citām valstu iestādēm, kas atbild par Eiropas statistikas sagatavošanu.

5.   Dalībvalstis ierobežo publisko piekļuvi 3. un 4. punktā minētajām datu kopām, ja saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 šāda piekļuve negatīvi ietekmētu personas datu konfidencialitāti.

6.   Dalībvalstis savas sistēmas izveido tā, lai nodrošinātu, ka labuma guvējiem ir piekļuve visiem attiecīgajiem datiem, kas ir ar tiem saistīti un attiecas uz zemi, kuru tie izmanto vai plāno izmantot, lai tādējādi tie varētu iesniegt precīzus pieteikumus.

68. pants

Lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēma

1.   Lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēma ir ģeogrāfiskās informācijas sistēma, ko dalībvalstis izveido un regulāri atjaunina, par pamatu izmantojot no gaisa vai kosmosa uzņemtus ortofotoattēlus saskaņā ar vienotu standartu, kurš garantē precizitātes līmeni, kas ir vismaz līdzvērtīgs tam, kādu nodrošina kartogrāfija mērogā 1:5 000.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēma:

a)

unikāli identificē katru tādu lauksaimniecības zemes nogabalu un nelauksaimnieciskas platības ietverošu zemes vienību, ko dalībvalsts uzskata par atbalsttiesīgu attiecībā uz Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļā minētajām intervencēm;

b)

ietver jaunākos datus par platībām, ko dalībvalstis uzskata par atbalsttiesīgām attiecībā uz 65. panta 2. punktā minētajām intervencēm;

c)

nodrošina iespēju pareizi lokalizēt lauksaimniecības zemes nogabalus un nelauksaimnieciskas platības, par kurām pieprasīts maksājums.

3.   Dalībvalstis katru gadu novērtē lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēmas kvalitāti saskaņā ar Savienības līmenī izveidotu metodiku.

Ja novērtējumā tiek konstatēti sistēmas trūkumi, dalībvalstis pieņem attiecīgus korektīvus pasākumus vai, ja tas netiek darīts, Komisija tām pieprasa izveidot rīcības plānu saskaņā ar 42. pantu.

Novērtējuma ziņojumu un, attiecīgā gadījumā, veicamos korektīvos pasākumus un to īstenošanas grafiku nosūta Komisijai līdz tā gada 15. februārim, kas seko attiecīgajam kalendārajam gadam.

69. pants

Ģeotelpisko un dzīvniekatkarīgo pieteikumu sistēma

1.   Attiecībā uz atbalstu par 65. panta 2. punktā minētajām platībatkarīgajām intervencēm, ko īsteno saskaņā ar to KLP stratēģiskajiem plāniem, dalībvalstis pieprasa iesniegt pieteikumu, izmantojot ģeotelpiskā pieteikuma veidlapu, ko nodrošinājusi kompetentā iestāde.

2.   Attiecībā uz atbalstu par 65. panta 2. punktā minētajām dzīvniekatkarīgajām intervencēm, ko īsteno saskaņā ar to KLP stratēģiskajiem plāniem, dalībvalstis pieprasa iesniegt pieteikumu.

3.   Dalībvalstis jau iepriekš aizpilda šā panta 1. un 2. punktā minētos pieteikumus ar informāciju no sistēmām, kas minētas 66. panta 1. punkta g) apakšpunktā un 68., 70., 71. un 73. pantā, vai no jebkuras citas attiecīgas publiskās datubāzes.

4.   Dalībvalstis var izveidot automātisku pieprasījuma sistēmu un nolemt, uz kuriem 1. un 2. punktā minētajiem pieteikumiem tā attiecas.

5.   Ja dalībvalsts nolemj izmantot automātisku pieprasījuma sistēmu, tā izveido sistēmu, kas nodrošina administrācijai iespēju veikt maksājumus labuma guvējiem, pamatojoties uz oficiālajās datorizētās datubāzēs esošo informāciju. Ja ir bijušas izmaiņas, minētajai esošajai informācijai vajadzības gadījumā pievieno papildinformāciju, lai ņemtu vērā minētās izmaiņas. Minēto esošo informāciju un papildinformāciju, kas pieejama, izmantojot automātisku pieprasījuma sistēmu, apstiprina labuma guvējs.

6.   Dalībvalstis katru gadu novērtē ģeotelpisko pieteikumu sistēmas kvalitāti saskaņā ar Savienības līmenī izveidotu metodiku.

Ja novērtējumā tiek konstatēti sistēmas trūkumi, dalībvalstis pieņem attiecīgus korektīvus pasākumus vai, ja tas netiek darīts, Komisija tām pieprasa izveidot rīcības plānu saskaņā ar 42. pantu.

Novērtējuma ziņojumu un, attiecīgā gadījumā, veicamos korektīvos pasākumus un to īstenošanas grafiku nosūta Komisijai līdz tā gada 15. februārim, kas seko attiecīgajam kalendārajam gadam.

70. pants

Platību uzraudzības sistēma

1.   Dalībvalstis izveido un uztur platību uzraudzības sistēmu, kura sāk darboties no 2023. gada 1. janvāra. Ja sistēmas pilnīga ieviešana no minētā datuma nav iespējama tehnisku ierobežojumu dēļ, dalībvalstis var izvēlēties šādu sistēmu izveidot un tās darbību uzsākt pakāpeniski, sniedzot informāciju tikai par ierobežotu skaitu intervenču. Tomēr platību uzraudzības sistēma visās dalībvalstīs sāk pilnībā darboties līdz 2024. gada 1. janvārim.

2.   Dalībvalstis katru gadu novērtē platību uzraudzības sistēmas kvalitāti saskaņā ar Savienības līmenī izveidotu metodiku.

Ja novērtējumā tiek konstatēti sistēmas trūkumi, dalībvalstis pieņem attiecīgus korektīvus pasākumus vai, ja tas netiek darīts, Komisija tām pieprasa izveidot rīcības plānu saskaņā ar 42. pantu.

Novērtējuma ziņojumu un, attiecīgā gadījumā, veicamos korektīvos pasākumus un to īstenošanas grafiku nosūta Komisijai līdz tā gada 15. februārim, kas seko attiecīgajam kalendārajam gadam.

71. pants

Labuma guvēju identifikācijas sistēma

Šīs regulas 65. panta 2. punktā minētā sistēma, kurā reģistrē katra intervenču un pasākumu labuma guvēja identitāti, garantē, ka ir iespējams identificēt visus pieteikumus, kurus iesniedzis viens un tas pats labuma guvējs.

72. pants

Kontroles un sodu sistēma

Dalībvalstis izveido kontroles un sodu sistēmu, kā minēts 66. panta 1. punkta e) apakšpunktā. Dalībvalstis ar maksājumu aģentūru vai to deleģēto struktūru starpniecību katru gadu veic atbalsta pieteikumu un maksājuma pieprasījumu administratīvās pārbaudes, lai verificētu likumību un pareizību, saskaņā ar 59. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Minētās pārbaudes papildina ar pārbaudēm uz vietas, kuras var veikt attālināti, izmantojot tehnoloģijas.

73. pants

Maksājumtiesību identifikācijas un reģistrācijas sistēma

Maksājumtiesību identifikācijas un reģistrācijas sistēma ļauj verificēt tiesību atbilstību pieteikumiem un lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēmai.

74. pants

Komisijas deleģētās pilnvaras attiecībā uz integrēto sistēmu

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu, ka šajā nodaļā minētā integrētā sistēma tiek īstenota efektīvā, saskaņotā un nediskriminējošā veidā, kas nodrošina Savienības finanšu interešu aizsardzību, un ar kuriem šo regulu papildina ar:

a)

noteikumiem par 68., 69. un 70. pantā minēto kvalitātes novērtējumu;

b)

noteikumiem par 68., 71. un 73. pantā minēto lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēmu, labuma guvēju identifikācijas sistēmu un maksājumtiesību identifikācijas un reģistrācijas sistēmu.

75. pants

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz 68., 69. un 70. pantu

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka noteikumus par:

a)

to, kādā formā, ar kādu saturu un kādā kārtībā Komisijai nosūtīt vai darīt pieejamu šādu informāciju:

i)

lauksaimniecības zemes nogabalu identifikācijas sistēmas, ģeotelpisko pieteikumu sistēmas un platību uzraudzības sistēmas kvalitātes novērtējuma ziņojumi,

ii)

korektīvie pasākumi, kas minēti 68., 69. un 70. pantā;

b)

pamatiezīmēm un noteikumiem attiecībā uz 69. pantā minēto atbalsta pieteikumu sistēmu un 70. pantā minēto platību uzraudzības sistēmu, tostarp parametriem intervenču skaita pakāpeniskai palielināšanai saistībā ar platību uzraudzības sistēmu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

III NODAĻA

Darījumu rūpīgā pārbaude

76. pants

Darbības joma un definīcijas attiecībā uz šo nodaļu

1.   Šajā nodaļā ir noteikti īpaši noteikumi par rūpīgo pārbaudi, kurai pakļauj tādu subjektu komercdokumentus, kas saņem vai veic ar ELGF finansēšanas sistēmu tieši vai netieši saistītus maksājumus, vai šādu subjektu pārstāvju (“uzņēmumi”) komercdokumentus un kuras nolūks ir pārliecināties par to, vai ELGF finansēšanas sistēmā ietilpstošie darījumi ir faktiski īstenoti un pareizi izpildīti.

2.   Šo nodaļu nepiemēro intervencēm, uz kurām attiecas šīs sadaļas II nodaļā minētā integrētā sistēma un Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļas III nodaļa.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar tādu intervenču sarakstu, kuras savas uzbūves un kontroles prasību dēļ nav piemērotas papildu ex post kontrolēm, kas izpaužas kā komercdokumentu rūpīgā pārbaude, un uz kurām šajā nodaļā paredzēto rūpīgo pārbaudi tāpēc neattiecina.

3.   Šajā nodaļā piemēro šādas definīcijas:

a)

“komercdokuments” ir visi grāmatvedības dokumenti, reģistri, kvītis un apliecinošie dokumenti, pārskati, ražošanas un kvalitātes dokumentācija, sarakste, kas attiecas uz uzņēmuma darījumdarbību, un komercdati jebkādā formā, tostarp elektroniski uzglabāti dati, ciktāl minētie dokumenti vai dati tieši vai netieši attiecas uz 1. punktā minētajiem darījumiem;

b)

“trešā persona” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir tieši vai netieši saistīta ar ELGF finansēšanas sistēmas satvarā veiktajiem darījumiem.

77. pants

Dalībvalstu veiktās rūpīgās pārbaude

1.   Dalībvalstis sistemātiski veic uzņēmumu komercdokumentu rūpīgo pārbaudi, ņemot vērā rūpīgi pārbaudāmo darījumu būtību. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumu atlase rūpīgo pārbaužu veikšanai nodrošina vislielāko iespējamo pārliecību par pārkāpumu novēršanas un konstatēšanas pasākumu rezultativitāti. Atlasē cita starpā ņem vērā uzņēmumu finansiālo nozīmīgumu šajā sistēmā un citus riska faktorus.

2.   Attiecīgā gadījumā šī panta 1. punktā paredzēto rūpīgo pārbaudi attiecina arī uz fiziskām un juridiskām personām, ar kurām uzņēmumi ir saistīti, un citām fiziskām vai juridiskām personām gadījumos, kad tas varētu būt būtiski 78. pantā noteikto mērķu sasniegšanai.

3.   Par šīs nodaļas piemērošanu atbildīgo struktūru vai struktūras organizē tā, lai tās būtu neatkarīgas no dienestiem vai dienestu nodaļām, kas atbild par maksājumiem un pirms maksājuma veiktajām pārbaudēm.

4.   Uzņēmumus, kuru saņemto vai veikto maksājumu summa ir mazāka par 40 000 EUR, saskaņā ar šo nodaļu rūpīgi pārbauda tikai tādu īpašu iemeslu dēļ, kuri dalībvalstīm jānorāda savā gada kontroles plānā, kas minēts 80. panta 1. punktā.

5.   Rūpīgās pārbaudes, kuras veic, ievērojot šo nodaļu, neskar pārbaudes, kuras veic, ievērojot 49. un 50. pantu.

78. pants

Kontrolpārbaudes

1.   Veicot rūpīgo pārbaudi, primāro datu pareizību atkarībā no radītās riska pakāpes verificē ar vairākām kontrolpārbaudēm, kurās vajadzības gadījumā pārbauda arī trešo personu komercdokumentus un kuras ietver:

a)

salīdzinājumus ar piegādātāju, klientu, pārvadātāju un citu trešo personu komercdokumentiem;

b)

vajadzības gadījumā – krājumu daudzuma un veida fiziskās pārbaudes;

c)

salīdzināšanu ar to finanšu plūsmu uzskaiti, kuru rezultātā tiek noslēgti darījumi, kas veikti ELGF finansēšanas sistēmā, vai kuras izriet no šādiem darījumiem;

d)

grāmatvedības vai finanšu darījumu uzskaites pārbaudes, kas rūpīgās pārbaudes izdarīšanas brīdī liecina, ka dokumenti, kuri atrodas maksājumu aģentūras rīcībā un pamato atbalsta maksājumu labuma guvējam, ir pareizi.

2.   Kad uzņēmumiem jāveic īpaša krājumu uzskaite saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem, šādas uzskaites rūpīga pārbaude attiecīgos gadījumos ietver salīdzināšanu ar komercdokumentiem un vajadzības gadījumā – ar faktisko krājumu daudzumu.

3.   Pārbaudāmo darījumu atlasē pilnībā ņem vērā radītā riska pakāpi.

4.   Par uzņēmumu atbildīgās personas vai trešā persona ierēdņiem, kuri ir atbildīgi par rūpīgo pārbaudi, vai personām, kas ir pilnvarotas to veikt viņu vārdā, nodrošina visu komercdokumentu un papildinformācijas sniegšanu. Elektroniski uzglabātos datus nodrošina, izmantojot atbilstīgu datu nesēju.

5.   Ierēdņi, kuri ir atbildīgi par rūpīgo pārbaudi, vai personas, kas ir pilnvarotas to veikt viņu vārdā, var pieprasīt, lai viņiem iesniegtu 1. punktā minēto dokumentu izrakstus vai kopijas.

79. pants

Savstarpēja palīdzība

Dalībvalstis pēc pieprasījuma palīdz cita citai veikt šajā nodaļā paredzētās rūpīgās pārbaudes šādos gadījumos:

a)

ja uzņēmums vai trešā persona ir iedibināti citā dalībvalstī nekā tā, kurā ir veikts vai saņemts attiecīgās summas maksājums vai kurā tam vajadzētu būt veiktam vai saņemtam;

b)

ja uzņēmums vai trešā persona ir iedibināti citā dalībvalstī nekā tā, kurā atrodas rūpīgajai pārbaudei vajadzīgie dokumenti un informācija.

80. pants

Plānošana un ziņošana

1.   Dalībvalstis izstrādā kontroles plānus rūpīgajām pārbaudēm, kuras, ievērojot 77. pantu, jāveic nākamajā rūpīgo pārbaužu periodā.

2.   Katru gadu pirms 15. aprīļa dalībvalstis nosūta Komisijai:

a)

savu 1. punktā minēto kontroles plānu un rūpīgi pārbaudāmo uzņēmumu skaitu un to sadalījumu pa sektoriem, pamatojoties uz summām, kuras uz tiem attiecas;

b)

detalizētu ziņojumu par šīs nodaļas piemērošanu attiecībā uz iepriekšējo rūpīgo pārbaužu periodu, tostarp par jebkādu rūpīgo pārbaužu rezultātiem, kuras veiktas saskaņā ar 79. pantu.

3.   Ja astoņu nedēļu laikā Komisija nav informējusi dalībvalstis par savām piezīmēm, dalībvalstis īsteno to izstrādātos un Komisijai nosūtītos kontroles plānus un to grozījumus.

81. pants

Komisijas piekļuve informācijai un tās veiktās rūpīgās pārbaudes

1.   Saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem Komisijas ierēdņiem ir pieejami visi dokumenti, kas sagatavoti, lai veiktu šajā nodaļā paredzētās rūpīgās pārbaudes, vai kas sagatavoti pēc minētajām pārbaudēm, kā arī visi dati, tostarp datu apstrādes sistēmās uzglabātie dati. Minētos datus nodrošina pēc pieprasījuma, izmantojot atbilstīgu datu nesēju.

2.   Šīs regulas 77. pantā minētās rūpīgās pārbaudes veic dalībvalstu ierēdņi. Minētajās rūpīgajās pārbaudēs drīkst piedalīties Komisijas ierēdņi, bet tie nedrīkst īstenot dalībvalstu ierēdņiem piešķirtās rūpīgās pārbaudes pilnvaras. Tomēr tiem ir piekļuve tām pašām telpām un tiem pašiem dokumentiem, kas pieejami dalībvalstu ierēdņiem.

3.   Neskarot Regulas (Euratom, EK) Nr. 2988/95, (Euratom, EK) Nr. 2185/96, (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un (ES) 2017/1939 noteikumus, gadījumos, kad attiecīgās valsts kriminālprocesa noteikumi paredz atsevišķu darbību veikšanu tikai valsts tiesību aktos īpaši noteiktiem ierēdņiem, šajās darbībās nepiedalās ne Komisijas ierēdņi, ne pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts ierēdņi. Jebkurā gadījumā tie jo īpaši nepiedalās personu mājas apmeklējumos vai oficiālā personu nopratināšanā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību kontekstā. Tomēr tiem ir pieejama šādi iegūtā informācija.

82. pants

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz darījumu rūpīgām pārbaudēm

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros paredzēti šīs nodaļas vienādai piemērošanai vajadzīgie noteikumi, kas attiecas jo īpaši uz:

a)

šīs regulas 77. pantā minētās rūpīgās pārbaudes veikšanu uzņēmumu atlases, rūpīgās pārbaudes intensitātes un laika plānojuma ziņā;

b)

šīs regulas 79. pantā minētās savstarpējās palīdzības veikšanu;

c)

šīs regulas 80. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto ziņojumu saturu un jebkuru citu šajā nodaļā paredzēto paziņojumu saturu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

IV NODAĻA

Ar nosacījumu sistēmu saistītā kontroles sistēma un administratīvie sodi

83. pants

Ar nosacījumu sistēmu saistītā kontroles sistēma

1.   Dalībvalstis izveido sistēmu, lai verificētu, ka turpmāk minētās labuma guvēju kategorijas pilda pienākumus, kas noteikti Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļas I nodaļas 2. iedaļā:

a)

labuma guvēji, kuri saņem tiešos maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļas II nodaļu;

b)

labuma guvēji, kuri saņem ikgadējos maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 70., 71. un 72. pantu;

c)

labuma guvēji, kuri saņem atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 228/2013 IV nodaļu vai Regulas (ES) Nr. 229/2013 IV nodaļu.

2.   Dalībvalstis, kuras piemēro Regulas (ES) 2021/2115 28. pantu, var izveidot vienkāršotu kontroles sistēmu:

a)

attiecībā uz labuma guvējiem, kuri saņem maksājumus saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 28. pantu; vai

b)

attiecībā uz mazajiem lauksaimniekiem, kā dalībvalstis tos definējušas, ievērojot Regulas (ES) 2021/2115 28. pantu, kuri nepiesakās šādiem maksājumiem.

Ja dalībvalsts nepiemēro Regulas (ES) 2021/2115 28. pantu, tā var izveidot vienkāršotu kontroles sistēmu lauksaimniekiem, kuru saimniecības maksimālais lielums nepārsniedz 5 hektārus lauksaimniecības zemes, kas deklarēta saskaņā ar šīs regulas 69. panta 1. punktu.

3.   Lai nodrošinātu atbilstību nosacījumu sistēmai, dalībvalstis var izmantot savas pašreizējās administrācijas un kontroles sistēmas.

Minētās sistēmas ir saderīgas ar 1. un 2. punktā minētajām kontroles sistēmām.

4.   Dalībvalstis katru gadu izskata 1. un 2. punktā minētās kontroles sistēmas, ņemot vērā sasniegtos rezultātus.

5.   Šajā nodaļā piemēro šādas definīcijas:

a)

“prasība” ir katra atsevišķa Savienības tiesību aktos noteiktā pārvaldības prasība, kas ir noteikta ar kādu konkrētu tiesību aktu un pēc būtības atšķiras no visām pārējām prasībām tajā pašā tiesību aktā, kā minēts Regulas (ES) 2021/2115 12. pantā;

b)

“tiesību akts” ir katra atsevišķā direktīva un regula, kas minēta Regulas (ES) 2021/2115 12. pantā;

c)

“neatbilstības atkārtošanās” ir neatbilstība vienai un tai pašai prasībai vai standartam vairāk nekā vienu reizi secīgā trīs kalendāro gadu laikposmā, ar noteikumu, ka labuma guvējs ir bijis informēts par iepriekšējo neatbilstību un attiecīgā gadījuma tam ir bijusi iespēja veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu minēto iepriekšējo neatbilstību.

6.   Lai izpildītu savus kontroles pienākumus, kas noteikti 1. –4. punktā, dalībvalstis:

a)

iekļauj pārbaudes uz vietas, kurās verificē to, kā labuma guvēji pilda Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļas I nodaļas 2. iedaļā noteiktos pienākumus;

b)

ņemot vērā attiecīgās prasības, standartus, tiesību aktus vai nosacījumu sistēmas jomas, var nolemt izmantot pārbaudes, tostarp administratīvās pārbaudes, ko veic saskaņā ar kontroles sistēmām, kuras piemērojamas attiecīgajai prasībai, standartam, tiesību aktam vai nosacījumu sistēmas jomai, ar noteikumu, ka šo pārbaužu rezultativitāte ir vismaz līdzvērtīga a) apakšpunktā minēto pārbaužu uz vietas rezultativitātei;

c)

attiecīgā gadījumā var izmantot tālizpēti vai platību uzraudzības sistēmu, vai citas attiecīgas tehnoloģijas, kuras tām palīdz veikt a) apakšpunktā minētās pārbaudes uz vietas;

d)

izveido kontrolizlasi attiecībā uz a) apakšpunktā minētajām pārbaudēm uz vietas, kas katru gadu jāveic, pamatojoties uz riska analīzi, kurā:

i)

ņem vērā, piemērojot svēruma koeficientus, lauku saimniecību struktūru, objektīvu neatbilstības risku un – attiecīgā gadījumā – labuma guvēju dalību lauksaimniecisko konsultāciju pakalpojumos, kas minēti Regulas (ES) 2021/2115 15. pantā,

ii)

iekļauj nejaušības komponentu, un

iii)

nodrošina, ka kontrolizlase aptver vismaz 1 % labuma guvēju, kas uzskaitīti šā panta 1. punktā;

e)

attiecībā uz nosacījumu sistēmas pienākumiem attiecībā uz Padomes Direktīvu 96/22/EK (35) uzskata, ka, piemērojot uzraudzības plānos paredzēto konkrēto izlases lielumu, ir izpildīta šā punkta d) apakšpunktā noteiktā prasība par minimālo īpatsvaru;

f)

gadījumā, ja tās izmanto 2. punktā minēto vienkāršoto kontroles sistēmu, var nolemt pārbaudēs uz vietas, kas minētas šā punkta a) apakšpunktā, neiekļaut minētajā apakšpunktā noteikto pienākumu izpildes verifikāciju, ja var pierādīt, ka gadījumā, ja konkrētie labuma guvēji neizpildītu savus pienākumus, tam nebūtu būtiskas ietekmes uz attiecīgo tiesību aktu un standartu mērķu īstenošanu.

84. pants

Ar nosacījumu sistēmu saistītā administratīvo sodu sistēma

1.   Dalībvalstis izveido sistēmu, kas paredz administratīvo sodu piemērošanu labuma guvējiem, kuri minēti šīs regulas 83. panta 1. punktā un kuri jebkurā attiecīgā kalendārā gada laikā nepilda pienākumus, kas noteikti Regulas (ES) 2021/2115 III sadaļas I nodaļas 2. iedaļā.

Pirmajā daļā minētos administratīvos sodus piemēro tikai tad, ja neatbilstība ir tieši uz attiecīgo labuma guvēju attiecināmas darbības vai bezdarbības rezultāts un ja ir izpildīts viens vai abi no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a)

neatbilstība ir saistīta ar labuma guvēja lauksaimniecisko darbību;

b)

neatbilstība attiecas uz saimniecību, kas definēta Regulas (ES) 2021/2115 3. panta 2) punktā, vai citām platībām, ko pārvalda labuma guvējs un kas atrodas vienas un tās pašas dalībvalsts teritorijā.

Tomēr attiecībā uz meža platībām pirmajā daļā minēto administratīvo sodu nepiemēro, ja par attiecīgo platību atbalsts saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 70. un 71. pantu nav pieprasīts.

2.   Savās administratīvo sodu sistēmās, kas minētas 1. punktā, dalībvalstis:

a)

iekļauj noteikumus par administratīvo sodu piemērošanu gadījumos, kad lauksaimniecības zeme vai lauksaimniecības uzņēmums vai to daļa attiecīgā kalendārā gada vai gadu laikā tiek nodoti citām personām; minētie noteikumi balstās uz taisnīgu un objektīvu par neatbilstību piekritīgās atbildības sadali starp personām, kuras nodod zemi vai saimniecību, un personām, kuras to pārņem;

b)

neatkarīgi no 1. punkta var nolemt nepiemērot administratīvo sodu labuma guvējam par katru kalendāro gadu, ja soda summa ir 100 EUR vai mazāk; tomēr labuma guvēju informē par neatbilstības konstatējumu un par pienākumu veikt korektīvus pasākumus nākotnē;

c)

paredz, ka administratīvais sods netiek uzlikts, ja:

i)

neatbilstību ir izraisījusi nepārvarama vara vai ārkārtas apstākļi saskaņā ar 3. pantu;

ii)

neatbilstība ir radusies publiskas iestādes rīkojuma dēļ.

Pirmās daļas a) apakšpunkta nolūkā “nodošana” ir jebkāds darījums, ar ko lauksaimniecības zeme vai lauksaimniecības uzņēmums, vai to daļa pārstāj būt tās personas rīcībā, kura tos nodod.

3.   Administratīvā soda piemērošana neietekmē to izdevumu likumību un pareizību, uz kuriem tas attiecas.

85. pants

Administratīvo sodu piemērošana un aprēķināšana

1.   Šīs regulas 84. pantā minētos administratīvos sodus piemēro, samazinot vai izslēdzot no finansējuma 83. panta 1. punktā uzskaitīto maksājumu kopsummu, kuri attiecīgajam labuma guvējam ir piešķirti vai ir piešķirami saistībā ar atbalsta pieteikumiem, ko labuma guvējs ir iesniedzis vai iesniegs neatbilstības konstatējuma kalendārajā gadā. Samazinājumus vai no finansējuma izslēdzamās summas aprēķina, pamatojoties uz maksājumiem, kas piešķirti vai piešķirami tajā kalendārajā gadā, kurā notikusi neatbilstība. Tomēr, ja nav iespējams noteikt kalendāro gadu, kurā notikusi neatbilstība, samazinājumus vai no finansējuma izslēdzamās summas aprēķina, pamatojoties uz maksājumiem, kas piešķirti vai piešķirami neatbilstības konstatējuma kalendārajā gadā.

Lai aprēķinātu minētos samazinājumus un no finansējuma izslēdzamās summas, ņem vērā konstatētās neatbilstības smagumu, apmēru, pastāvīgumu vai atkārtošanos un tīšumu. Uzliktie administratīvie sodi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši.

Administratīvo sodu pamatā ir kontroles, ko veic saskaņā ar 83. panta 6. punktu.

2.   Samazinājuma apmērs parasti ir 3 % no 1. punktā minētās maksājumu kopsummas.

3.   Administratīvo sodu nepiemēro, ja neatbilstībai nav seku vai tās ir tikai nenozīmīgas attiecīgā standarta vai prasības mērķa sasniegšanai.

Dalībvalstis izveido informēšanas mehānismu, lai nodrošinātu, ka labuma guvēji ir informēti par konstatēto neatbilstību un iespējamiem veicamiem korektīviem pasākumiem. Šis mehānisms ietver arī konkrētus lauksaimniecisko konsultāciju pakalpojumus, kuri minēti Regulas (ES) 2021/2115 15. pantā un kuru apmeklēšanu attiecīgajiem labuma guvējiem var noteikt par obligātu.

4.   Ja dalībvalsts neatbilstības gadījumu konstatēšanai izmanto 66. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto platību uzraudzības sistēmu, tā var nolemt piemērot mazāku procentuālo samazinājumu, nekā paredzēts šā panta 2. punktā.

5.   Ja neatbilstība smagi ietekmē attiecīgā standarta vai prasības mērķa sasniegšanu vai rada tiešu risku sabiedrības vai dzīvnieku veselībai, piemēro lielāku procentuālo samazinājumu, nekā paredzēts 2. punktā.

6.   Ja viena un tā pati neatbilstība turpina pastāvēt vai atkārtojas vienu reizi trīs secīgos kalendārajos gados, procentuālais samazinājums parasti ir 10 % no 1. punktā minētās maksājumu kopsummas. Turpmāku vienas un tās pašas neatbilstības atkārtošanos, kurai labuma guvējs nesniedz pamatotu iemeslu, uzskata par tīšas neatbilstības gadījumiem.

Tīšas neatbilstības gadījumā procentuālais samazinājums ir vismaz 15 % no 1. punktā minētās maksājumu kopsummas.

7.   Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus dalībvalstīm un šajā nodaļā paredzēto administratīvo sodu iedarbīgumu, samērīgumu un atturošo ietekmi, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar detalizētiem noteikumiem par minēto sodu piemērošanu un aprēķināšanu.

86. pants

Summas, kas izriet no administratīvajiem sodiem par nosacījumu sistēmas neievērošanu

Dalībvalstis drīkst paturēt 25 % no summām, kas izriet no 85. pantā minētās samazināšanas un izslēgšanas.

V NODAĻA

Ar sociālo nosacījumu sistēmu saistītā kontroles sistēma un administratīvie sodi

87. pants

Ar sociālo nosacījumu sistēmu saistītā kontroles sistēma

1.   Dalībvalstis izveido sistēmu, kas paredz administratīvo sodu piemērošanu labuma guvējiem, kuri minēti Regulas (ES) 2021/2115 14. pantā un kuri neievēro sociālo nosacījumu sistēmas noteikumus, kas uzskaitīti minētās regulas IV pielikumā.

Šajā nolūkā dalībvalstis izmanto savas piemērojamās kontroles un izpildes sistēmas sociālo un nodarbinātības tiesību aktu jomā un piemērojamos darba standartus, lai nodrošinātu, ka Regulas (ES) 2021/2115 14. pantā un Regulas (ES) Nr. 228/2013 IV nodaļā un Regulas (ES) Nr. 229/2013 IV nodaļā minētie labuma guvēji pilda Regulas (ES) 2021/2115 IV pielikumā minētos pienākumus.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka tiek skaidri nodalīti pienākumi starp iestādēm vai struktūrām, kuras ir atbildīgas par sociālo un nodarbinātības tiesību aktu un piemērojamo darba standartu izpildi, no vienas puses, un maksājumu aģentūrām, no otras puses; maksājumu aģentūru uzdevums ir maksājumu izpilde un sodu piemērošana saskaņā ar sociālo nosacījumu mehānismu.

88. pants

Ar sociālo nosacījumu sistēmu saistītā administratīvo sodu sistēma

1.   Šīs regulas 87. panta 1. punkta pirmajā daļā minētās sistēmas ietvaros maksājumu aģentūrai vismaz reizi gadā paziņo par neatbilstības gadījumiem, kuros 87. panta 2. punktā minētās iestādes vai struktūras šajā sakarā ir pieņēmušas izpildāmus lēmumus. Šajā paziņojumā iekļauj attiecīgās neatbilstības smaguma, apmēra, pastāvīguma vai atkārtošanās un tīšuma novērtējumu un klasifikāciju. Lai veiktu šādu novērtējumu, dalībvalstis var izmantot jebkuru piemērojamo valsts sistēmu darba sankciju klasifikācijai. Paziņojumā maksājumu aģentūrai ievēro 87. panta 2. punktā minēto iestāžu un struktūru iekšējo organizāciju, uzdevumus un procedūras.

Maksājumu aģentūrai paziņo tikai tad, ja neatbilstība ir tieši uz attiecīgo labuma guvēju attiecināmas darbības vai bezdarbības rezultāts; un ja ir izpildīts viens vai abi no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a)

neatbilstība ir saistīta ar labuma guvēja lauksaimniecisko darbību;

b)

neatbilstība attiecas uz saimniecību, kas definēta Regulas (ES) 2021/2115 3. panta 2) punktā, vai citām platībām, ko pārvalda labuma guvējs un kas atrodas vienas un tās pašas dalībvalsts teritorijā.

2.   Savās administratīvo sodu sistēmās, kas minētas 87. panta 1. punktā, dalībvalstis:

a)

var nolemt nepiemērot administratīvo sodu labuma guvējam par katru kalendāro gadu, ja soda summa ir 100 EUR vai mazāk; tomēr labuma guvēju informē par neatbilstības konstatējumu un pienākumu veikt korektīvus pasākumus nākotnē;

b)

paredz, ka administratīvais sods netiek uzlikts, ja:

i)

neatbilstību ir izraisījusi nepārvarama vara;

ii)

neatbilstība ir radusies publiskas iestādes rīkojuma dēļ.

3.   Administratīvā soda piemērošana neietekmē to izdevumu likumību un pareizību, uz kuriem tas attiecas.

89. pants

Administratīvā soda piemērošana un aprēķināšana

1.   Administratīvos sodus piemēro, samazinot vai izslēdzot no finansējuma 83. panta 1. punktā uzskaitīto maksājumu kopsummu, kuri attiecīgajam labuma guvējam ir piešķirti vai ir piešķirami saistībā ar atbalsta pieteikumiem, ko labuma guvējs ir iesniedzis vai iesniegs neatbilstības konstatējuma kalendārajā gadā. Samazinājumus vai no finansējuma izslēdzamās summas aprēķina, pamatojoties uz maksājumiem, kas piešķirti vai piešķirami tajā kalendārajā gadā, kurā notikusi neatbilstība. Tomēr, ja nav iespējams noteikt kalendāro gadu, kurā notikusi neatbilstība, samazinājumus vai no finansējuma izslēdzamās summas aprēķina, pamatojoties uz maksājumiem, kas piešķirti vai piešķirami neatbilstības konstatējuma kalendārajā gadā.

Lai aprēķinātu minētos samazinājumus un no finansējuma izslēdzamās summas, atbilstoši 87. panta 2. punktā minēto iestāžu vai struktūru novērtējumam ņem vērā konstatētās neatbilstības smagumu, apmēru, pastāvīgumu vai atkārtošanos un tīšumu. Uzliktie administratīvie sodi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši.

Administratīvo sodu piemērošanai un aprēķināšanai mutatis mutandis piemēro 85. panta 2., 5. un 6. punkta attiecīgos noteikumus.

2.   Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus dalībvalstīm un šajā nodaļā paredzētās administratīvo sodu iedarbīgumu, samērīgumu un atturošo ietekmi, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar detalizētiem noteikumiem par minēto sodu piemērošanu un aprēķināšanu.

V SADAĻA

KOPĪGIE NOTEIKUMI

I NODAĻA

Informācijas nodošana

90. pants

Informācijas nosūtīšana

1.   Papildus to paziņošanas pienākumiem, ievērojot Regulu (ES) 2021/2115, dalībvalstis nosūta Komisijai šādu informāciju, deklarācijas un dokumentus:

a)

par akreditētām maksājumu aģentūrām un izraudzītām un akreditētām koordinējošām struktūrām:

i)

akreditācijas un, attiecīgā gadījumā, izraudzīšanas dokumentu,

ii)

funkciju (akreditēta maksājumu aģentūra vai izraudzīta un akreditēta koordinējošā struktūra),

iii)

attiecīgā gadījumā – akreditācijas atsaukumu;

b)

par sertifikācijas struktūrām:

i)

nosaukumu,

ii)

adresi;

c)

par pasākumiem, kas saistīti ar ELGF un ELFLA finansētām darbībām:

i)

akreditētās maksājumu aģentūras vai izraudzītas un akreditētās koordinējošās struktūras parakstītas izdevumu deklarācijas, ko izmanto arī kā maksājuma pieprasījumus, kopā ar vajadzīgo informāciju;

ii)

attiecībā uz ELGF – finansējuma vajadzību aplēses, un attiecībā uz ELFLA – atjauninātas aplēses par izdevumu deklarācijām, ko iesniegs gada laikā, un aplēses par izdevumu deklarācijām attiecībā uz nākamo finanšu gadu;

iii)

akreditēto maksājumu aģentūru pārvaldības deklarāciju un gada pārskatus.

2.   Dalībvalstis regulāri informē Komisiju par IV sadaļas II nodaļā minētās integrētās sistēmas piemērošanu. Komisija par šo tematu organizē viedokļu apmaiņu ar dalībvalstīm.

91. pants

Konfidencialitāte

1.   Dalībvalstis un Komisija veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu tās informācijas konfidencialitāti, kura darīta zināma vai iegūta, veicot inspekcijas vai grāmatojumu noskaidrošanas pasākumus saskaņā ar šo regulu.

Uz minēto informāciju attiecas Regulas (Euratom, EK) Nr. 2185/96 8. pantā paredzētie noteikumi.

2.   Neskarot valstu noteikumus tiesvedības jomā, IV sadaļas III nodaļā minētajā rūpīgajā pārbaudē savākto informāciju aizsargā kā dienesta noslēpumu. To neizpauž nevienai personai, izņemot personas, kurām sakarā ar to pienākumiem dalībvalstīs vai Savienības iestādēs tā ir jāzina, lai varētu veikt minētos pienākumus.

92. pants

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz informācijas nodošanu

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka noteikumus par:

a)

to, kādā formā, ar kādu saturu, cik bieži, kādos termiņos un kādā kārtībā Komisijai nosūta vai dara pieejamu šādu informāciju:

i)

izdevumu deklarācijas un izdevumu aplēses un to atjauninājumus, tostarp piešķirtos ieņēmumus,

ii)

maksājumu aģentūru pārvaldības deklarāciju un gada pārskatus,

iii)

ziņojumus par pārskatu apliecināšanu,

iv)

akreditēto maksājumu aģentūru, izraudzīto un akreditēto koordinējošo struktūru un izraudzīto sertifikācijas struktūru nosaukumus un identifikācijas datus,

v)

kārtību, kādā iegrāmatojami un izmaksājami ELGF un ELFLA finansētie izdevumi,

vi)

paziņojumi par finanšu korekcijām, ko dalībvalstis veikušas saistībā ar lauku attīstības intervencēm,

vii)

informāciju par pasākumiem, kas veikti, ievērojot 59. pantu;

b)

kārtību, kādā organizējama informācijas un dokumentu apmaiņa starp Komisiju un dalībvalstīm, un informācijas sistēmu ieviešanu, tostarp ar šīm sistēmām apstrādājamo datu veidu, formu un saturu un šo datu uzglabāšanas noteikumus;

c)

dalībvalstu paziņojumiem Komisijai par informāciju, dokumentiem, statistiku un ziņojumiem, kā arī par šādas paziņošanas termiņiem un metodēm.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

II NODAĻA

Euro izmantošana

93. pants

Vispārējie principi

1.   Summas, kas norādītas Komisijas īstenošanas lēmumos, ar kuriem apstiprina KLP stratēģiskos plānus, Komisijas saistību un maksājumu summas, dalībvalstu apliecinātās vai sertificētās izdevumu summas un summas dalībvalstu izdevumu deklarācijās izsaka un izmaksā euro.

2.   Lauksaimniecības tiesību aktos noteiktās cenas un summas izsaka euro.

Minētās cenas un summas piešķir vai iekasē euro dalībvalstīs, kuras ir pieņēmušas euro, un valsts valūtā dalībvalstīs, kuras euro nav pieņēmušas.

94. pants

Valūtas kurss un noteicošā diena

1.   Dalībvalstīs, kuras nav pieņēmušas euro, 93. panta 2. punktā minētās cenas un summas konvertē valsts valūtā, izmantojot valūtas maiņas kursu.

2.   Valūtas kursa noteicošā diena ir:

a)

attiecībā uz summām, ko iekasē vai piešķir tirdzniecībā ar trešām valstīm, – muitas importa vai eksporta formalitāšu nokārtošanas diena;

b)

visos pārējos gadījumos – tā notikuma diena, ar kuru tiek sasniegts darbības ekonomiskais mērķis.

3.   Ja Regulā (ES) 2021/2115 paredzēto tiešo maksājumu labuma guvējam veic valūtā, kas nav euro, dalībvalstis euro izteikto atbalsta summu konvertē valsts valūtā, pamatojoties uz pēdējo Eiropas Centrālās bankas (ECB) noteikto valūtas kursu pirms tā gada 1. oktobra, par kuru piešķirts atbalsts.

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis pienācīgi pamatotos gadījumos var nolemt veikt valūtas konvertēšanu, pamatojoties uz vidējo valūtas kursu, ko ECB noteikusi mēnesī pirms tā gada 1. oktobra, par kuru piešķirts atbalsts. Dalībvalstis, kas izvēlas minēto iespēju, minēto vidējo kursu nosaka un publicē pirms attiecīgā gada 1. decembra.

4.   Attiecībā uz ELGF dalībvalstis, kuras nav ieviesušas euro, izdevumu deklarāciju sagatavošanā piemēro to pašu valūtas kursu, ko tās izmantoja, lai veiktu maksājumus labuma guvējiem vai saņemtu ieņēmumus, saskaņā ar šo nodaļu.

5.   Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem par minētajām noteicošajām dienām un izmantojamo valūtas kursu. Konkrēto noteicošo dienu nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus:

a)

pēc iespējas drīzāku valūtas kursa korekciju faktisko piemērojamību;

b)

noteicošo dienu līdzību tādās pašās darbībās, kas veiktas tirgus organizācijas satvarā;

c)

noteicošo dienu sakarību attiecībā uz dažādām cenām un summām, kas saistītas ar tirgus organizāciju;

d)

pārbaužu realizējamību un rezultativitāti attiecībā uz atbilstošu valūtas kursu piemērošanu.

6.   Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar noteikumiem par valūtas kursu, kas piemērojams, kad tiek sagatavotas izdevumu deklarācijas un intervences krājumu darbības tiek iegrāmatotas maksājumu aģentūras kontos.

95. pants

Aizsardzības pasākumi un atkāpes

1.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem aizsargā Savienības tiesību aktu piemērošanu, ja to var apdraudēt ārkārtēja monetāra rakstura prakse attiecībā uz valsts valūtu. Ar minētajiem īstenošanas aktiem var atkāpties no spēkā esošajiem noteikumiem vienīgi uz laiku, kas ir noteikti nepieciešams. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

Par pirmajā daļā minētajiem pasākumiem nekavējoties informē Eiropas Parlamentu, Padomi un dalībvalstis.

2.   Ja ir ticams, ka ārkārtēja monetāra rakstura prakse attiecībā uz valsts valūtu varētu apdraudēt Savienības tiesību aktu piemērošanu, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem šo regulu papildina ar atkāpēm no šīs nodaļas noteikumiem, šādos gadījumos:

a)

ja dalībvalsts izmanto nepieņemamus maiņas paņēmienus, piemēram, vairākus valūtas kursus, vai izmanto bārterlīgumus,

b)

ja dalībvalstīm ir valūtas, kuras nav kotētas oficiālos ārvalstu valūtas tirgos, vai ja šo valūtu tendence var radīt tirdzniecības izkropļojumus.

96. pants

Euro izmantošana dalībvalstīs, kas nav ieviesušas euro

1.   Ja dalībvalsts, kas nav pieņēmusi euro, nolemj izdevumus, ko rada lauksaimniecības tiesību akti, maksāt euro, nevis attiecīgās valsts valūtā, šī dalībvalsts veic pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka euro izmantošana nerada sistemātiskas priekšrocības salīdzinājumā ar valsts valūtas izmantošanu.

2.   Šā panta 1. punktā minētos plānotos pasākumus dalībvalsts paziņo Komisijai pirms to stāšanās spēkā. Šie pasākumi nestājas spēkā, kamēr Komisija minētajai dalībvalstij nav paziņojusi savu piekrišanu.

III NODAĻA

Ziņojumi

97. pants

Gada finanšu ziņojums

Komisija katru gadu, kas seko budžeta gadam, līdz 30. septembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei finanšu ziņojumu par ELGF un ELFLA pārvaldību iepriekšējā budžeta gadā.

IV NODAĻA

Pārredzamība

98. pants

Ar labuma guvējiem saistītās informācijas publicēšana

1.   Regulas (ES) 2021/1060 49. panta 3. un 4. punkta nolūkos un saskaņā ar šā panta 2., 3. un 4. punktu dalībvalstis nodrošina, ka katru gadu ex post tiek publicēts ELGF un ELFLA labuma guvēju saraksts, tostarp – attiecīgā gadījumā – informācija par grupām, kurās labuma guvēji ir iesaistīti, saskaņā ar šīs regulas 59. panta 4. punktu, kuru minētie labuma guvēji tām snieguši saskaņā ar šīs regulas 59. panta 4. punktu.

2.   Attiecīgā gadījumā ELFLA un ELGF labuma guvējiem piemēro Regulas (ES) 2021/1060 49. panta 3. punkta a), b), d) līdz j) un l) apakšpunktu un 49. panta 4. punktu. Minētās regulas 49. panta 3. punkta e) apakšpunktu piemēro vienīgi darbības nolūkos. Attiecībā uz ELFLA piemēro minētās regulas 49. panta 3. punkta k) apakšpunktu.

3.   Šajā pantā piemēro šādas definīcijas:

a)

“darbība” ir pasākums, nozare vai intervenču veids;

b)

“darbības kopējās izmaksas” ir to maksājumu summas, kas atbilst katram ELGF vai ELFLA finansētajam pasākumam, nozarei vai intervenču veidam un ko katrs labuma guvējs ir saņēmis attiecīgajā finanšu gadā; attiecībā uz maksājumiem, kas atbilst ELFLA finansētajiem intervenču veidiem, publicējamās summas atbilst kopējam publiskajam finansējumam, kas ietver gan Savienības, gan valsts iemaksu;

c)

“darbības atrašanās vietas indikators vai ģeolokācijas dati” ir pašvaldība, kurā labuma guvējs dzīvo vai ir reģistrēts, un pasta indekss vai tā daļa (ja pieejams), pēc kā nosaka pašvaldību.

4.   Regulas (ES) 2021/1060 49. panta 3. un 4. punktā minēto informāciju katra dalībvalsts dara pieejamu vienā tīmekļa vietnē. Šāda informācija ir pieejama divus gadus no tās sākotnējās publicēšanas dienas.

Regulas (ES) 2021/1060 49. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minēto informāciju dalībvalstis nepublicē, ja atbalsta summa, ko labuma guvējs saņēmis vienā gadā, ir vienāda ar vai mazāka par 1 250 EUR.

99. pants

Labuma guvēju informēšana par tādu datu publicēšanu, kas uz tiem attiecas

Dalībvalstis informē labuma guvējus par to, ka ar tiem saistīti dati tiks publicēti saskaņā ar 98. pantu un ka Savienības finanšu interešu aizsardzības nolūkos šādus datus var apstrādāt Savienības un dalībvalstu revīzijas un izmeklēšanas struktūras.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 prasībām attiecībā uz personas datiem dalībvalstis informē labuma guvējus par viņu tiesībām, kas paredzētas minētajā regulā, un par procedūrām, kas piemērojamas minēto tiesību izmantošanai.

100. pants

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz pārredzamību

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros paredz noteikumus par:

a)

98. un 99. pantā paredzētās publicēšanas formu, tostarp veidu, kā informāciju pasniegt sadalījumā pa pasākumiem, nozarēm vai intervenču veidiem, un paredzētās publicēšanas termiņiem;

b)

99. panta vienādu piemērošanu;

c)

sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 103. panta 3. punktā.

V NODAĻA

Personas datu aizsardzība

101.pants

Personas datu apstrāde un aizsardzība

1.   Neskarot 98., 99. un 100. pantu, dalībvalstis un Komisija vāc personas datus nolūkā īstenot savus attiecīgos pārvaldības, kontroles, revīzijas, uzraudzības un izvērtēšanas pienākumus saskaņā ar šo regulu, un jo īpaši tos, kas noteikti II sadaļas II nodaļā, III sadaļas III un IV nodaļā, IV sadaļā un V sadaļas III nodaļā, kā arī statistikas nolūkos un neapstrādā šos datus veidā, kas ar minēto nolūku nav saderīgs.

2.   Ja personas datus apstrādā uzraudzības un izvērtēšanas nolūkos saskaņā ar Regulu (ES) 2021/2115, kā arī statistikas vajadzībām, tos padara anonīmus.

3.   Personas datus apstrādā saskaņā ar Regulām (ES) 2016/679 un (ES) 2018/1725. Jo īpaši šādus datus neuzglabā veidā, kas ļauj identificēt datu subjektus ilgāku laiku, nekā tas ir vajadzīgs nolūkiem, kādiem tie ir vākti vai kādiem tie ir turpmāk apstrādāti, ņemot vērā minimālos uzglabāšanas periodus, kas noteikti piemērojamajos Savienības un valstu tiesību aktos.

4.   Dalībvalstis informē datu subjektus par to, ka valsts un Savienības struktūras var apstrādāt viņu personas datus saskaņā ar šā panta 1. punktu un ka šajā sakarā datu subjektiem ir datu aizsardzības tiesības, kas paredzētas Regulās (ES) 2016/679 un (ES) 2018/1725.

VI SADAĻA

DELEĢĒTI AKTI UN ĪSTENOŠANAS AKTI

102. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 11. panta 1. punktā, 17. panta 5. punktā, 23. panta 2. punktā, 38. panta 2. punktā, 40. panta 3. punktā, 41. panta 3. punktā, 44. panta 4. un 5. punktā, 47. panta 1. punktā, 52. panta 1. punktā, 54. panta 4. punktā, 55. panta 6. punktā, 60. panta 3. punktā, 64. panta 3. punktā, 74. pantā, 76. panta 2. punktā, 85. panta 7. punktā, 89. panta 2. punktā, 94. panta 5. un 6. punktā, 95. panta 2. punktā un 105. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz septiņu gadu laikposmu no 2021. gada 7. decembra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms septiņu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 11. panta 1. punktā, 17. panta 5. punktā, 23. panta 2. punktā, 38. panta 2. punktā, 40. panta 3. punktā, 41. panta 3. punktā, 44. panta 4. un 5. punktā, 47. panta 1. punktā, 52. panta 1. punktā, 54. panta 4. punktā, 55. panta 6. punktā, 60. panta 3. punktā, 64. panta 3. punktā, 74. pantā, 76. panta 2. punktā, 85. panta 7. punktā, 89. panta 2. punktā, 94. panta 5. un 6. punktā, 95. panta 2. punktā un 105. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas paredzēti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 11. panta 1. punktu, 17. panta 5. punktu, 23. panta 2. punktu, 38. panta 2. punktu, 40. panta 3. punktu, 41. panta 3. punktu, 44. panta 4. un 5. punktu, 47. panta 1. punktu, 52. panta 1. punktu, 54. panta 4. punktu, 55. panta 6. punktu, 60. panta 3. punktu, 64. panta 3. punktu, 74. pantu, 76. panta 2. punktu, 85. panta 7. punktu, 89. panta 2. punktu, 94. panta 5. un 6. punktu, 95. panta 2. punktu un 105. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

103. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja, ko sauc Lauksaimniecības fondu komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

Šīs regulas 11., 12., 17., 18., 23., 26., 32., 39. līdz 44., 47., 51. līdz 55., 58., 59., 60., 64., 75., 82., 92., 95. un 100. panta nolūkos attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar tiešo maksājumu intervencēm, intervencēm konkrētās nozarēs, lauku attīstības intervencēm un tirgu kopīgo organizāciju, Komisijai attiecīgi palīdz Lauksaimniecības fondu komiteja, Kopējās lauksaimniecības politikas komiteja, kas izveidota ar Regulu (ES) 2021/2115, un Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

VII SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

104.pants

Atcelšana

1.   Regula (ES) Nr. 1306/2013 tiek atcelta.

Tomēr:

a)

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 5. pantu, 7. panta 3. punktu, 9., 17., 21. un 34. pantu, 35. panta 4. punktu, 36., 37., 38., 40. līdz 43., 51., 52., 54., 56., 59., 63., 64., 67., 68., 70. līdz 75., 77., 91. līdz 97., 99. un 100. pantu, 102. panta 2. punktu un 110. un 111. pantu turpina piemērot:

i)

attiecībā uz izdevumiem, kas radušies, un maksājumiem, kas veikti par atbalsta shēmām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1307/2013 attiecībā uz 2022. kalendāro gadu un pirms tā;

ii)

pasākumiem, kas saskaņā ar Regulām (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1144/2014 tiek īstenoti līdz 2022. gada 31. decembrim;

iii)

atbalsta shēmām, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/2115 (36) 5. panta 6. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā un 5. panta 7. punktā, attiecībā uz izdevumiem, kas radušies, un maksājumiem, kas veikti par darbībām, kuras, ievērojot Regulu (ES) Nr. 1308/2013, tiek īstenotas pēc 2022. gada 31. decembra un līdz minēto atbalsta shēmu beigām; un

iv)

saistībā ar ELFLA – attiecībā uz izdevumiem, kas labuma guvējiem radušies, un maksājumiem, ko maksājumu aģentūra veikusi lauku attīstības programmu īstenošanas ietvaros, ievērojot Regulu (ES) Nr. 1305/2013;

b)

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 69. pantu turpina piemērot attiecībā uz izdevumiem, kas radušies, un maksājumiem, kas veikti par atbalsta shēmām, ievērojot Regulu (ES) Nr. 1307/2013, un lauku attīstības programmu īstenošanas ietvaros, kuras Komisija apstiprinājusi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013, un citiem KLP pasākumiem, kuri noteikti Regulas (ES) Nr. 1306/2013 II sadaļas I nodaļā un īstenoti pirms 2023. gada 1. janvāra;

c)

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 54. panta 2. punktu turpina piemērot attiecībā uz ieņēmumiem, kas deklarēti lauku attīstības programmu īstenošanas ietvaros, kuras Komisija apstiprinājusi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013, Regulu (EK) Nr. 1698/2005 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 27/2004 (37);

d)

Regulu (ES) Nr. 1306/2013 turpina piemērot attiecībā uz izdevumiem, kas izriet no juridiskām saistībām, kuras minētas Regulas (ES) 2021/2115 155. panta 2. punktā. Neatkarīgi no tā izdevumiem, par kuriem Komisijai paziņots saskaņā ar Regulas (ES) 2021/2115 155. panta 2. punktu, piemēro šīs regulas 31. pantu, ko šajā nolūkā uzskata par intervences veidu.

2.   Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, uz Regulu (ES) 2021/2115 un uz Regulu (ES) 1308/2013 un lasa saskaņā ar pielikumā doto atbilstības tabulu.

105. pants

Pārejas pasākumi

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 102. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuri ir nepieciešami, lai nodrošinātu raitu pāreju no kārtības, kas paredzēta Regulā (ES) Nr. 1306/2013, kā minēts šīs regulas 104. pantā, uz to, kas noteikta šajā regulā, šo regulu papildinot ar atkāpēm no šajā regulā paredzētajiem noteikumiem un ar to papildinājumiem.

106. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2023. gada 1. janvāra.

Tomēr 16. pantu attiecībā uz ELGF piemēro izdevumiem, kas radušies no 2022. gada 16. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 2. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. VRTOVEC


(1)  OV C 41, 1.2.2019., 1. lpp.

(2)  OV C 62, 15.2.2019., 214. lpp.

(3)  OV C 86, 7.3.2019., 173. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta 2021. gada 23. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2021. gada 2. decembra lēmums.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2115 (2021. gada 2. decembris), ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(8)  Padomes Regula (ES, Euratom) 2020/2093 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (OV L 433 I, 22.12.2020., 11. lpp.).

(9)  OV L 433 I, 22.12.2020., 28. lpp.

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

(11)  Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

(12)  Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

(13)  Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

(15)  Sk. jo īpaši: Tiesas 1989. gada 6. decembra spriedumu lietā C-329/88 Eiropas Kopienu Komisija / Grieķijas Republika, ECLI:EU:C:1989:618; Tiesas 1994. gada 1. jūnija spriedumu lietā C-317/92 Eiropas Kopienu Komisija / Vācijas Federatīvā Republika, ECLI:EU:C:1994:212; Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 6. oktobra spriedumu lietā C-562/07 Eiropas Kopienu Komisija / Spānijas Karaliste, ECLI:EU:C:2009:614; Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 1995. gada 14. septembra spriedumu lietā T-571/93 Lefebvre frères et sœurs, GIE Fructifruit, Association des Mûrisseurs Indépendants un Star fruits / Eiropas Kopienu Komisija, ECLI:EU:T:1995:163; Tiesas (virspalāta) 2009. gada 19. maija spriedumu lietā C-531/06 Eiropas Kopienu Komisija / Itālijas Republika, ECLI:EU:C:2009:315.

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 228/2013 (2013. gada 13. marts), ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 23. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 229/2013 (2013. gada 13. marts), ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1405/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 41. lpp.).

(18)  Eiropas Savienības Tiesas 2021. gada 27. janvāra spriedums, De Ruiter vof / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C-361/19, ECLI:EU:C:2021:71.

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(20)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(21)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (OV L 231, 30.6.2021., 159. lpp.).

(22)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(23)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(24)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(25)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

(26)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

(27)  Padomes Regula (EK) Nr. 58/2003 (2002. gada 19. decembris), ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.).

(28)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).

(29)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1144/2014 (2014. gada 22. oktobris) par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008 (OV L 317, 4.11.2014., 56. lpp.).

(30)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

(31)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.).

(32)  Padomes Direktīva 91/676/EEK (1991. gada 12. decembris) attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.).

(33)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/2/EK (2007. gada 14. marts), ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).

(34)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

(35)  Padomes Direktīva 96/22/EK (1996. gada 29. aprīlis) par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā un par Direktīvu 81/602/EEK, 88/146/EEK un 88/299/EEK atcelšanu (OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp.).

(36)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2115 (2021. gada 2. decembris), ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).

(37)  Komisijas Regula (EK) Nr. 27/2004 (2004. gada 5. janvāris), ar ko paredz sīki izstrādātus pārejas noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1257/1999 piemērošanai attiecībā uz lauku attīstības pasākumu finansēšanu, kuru veic ELVGF Garantiju nodaļa, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā (OV L 5, 9.1.2004., 36. lpp.).


PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (ES) Nr. 1306/2013

Šī regula

Regula (ES) 2021/2115

Regula (ES) Nr. 1308/2013

1. pants

1. pants

2. pants

2. un 3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

7. panta 1., 2. un 3. punkts

9. pants

7. panta 4. un 5. punkts

10. pants

7. panta 6. punkts

8. pants

11. pants

9. pants

12. pants

10. pants

37. panta a) punkts

11. pants

44. panta 1. punkts

12. pants

15. panta 1., 2. un 4. punkts

13. panta 1. punkts

15. panta 3. punkts

13. panta 2. un 3. punkts

14. pants

15. pants

16. pants

14. pants

17. pants

20. pants

18. pants

21. pants

19. pants

22. pants

20. pants

23. pants

21. pants

24. pants

22. pants

25. pants

23. pants

26. pants

24. pants

15. pants

25. pants

16. pants

26. pants

17. pants

27. pants

18. pants

28. pants

19. pants

29. pants

30. pants

36. pants

31. pants

27. pants

32. pants

28. pants

33. pants

29. pants

34. pants

30. pants

35. pants

31. pants

36. pants

32. pants

37. pants

33. pants

38. pants

34. pants

39. pants

35. pants

40. pants

38. pants

41. pants

39. pants

42. pants

43. pants

45. pants

44. pants

43. panta 1. punkts

45. pants

46. pants

46. pants

43. panta 2. punkts un 47. pants

47. pants

49. pants

48. pants

50. pants

49. pants

51. panta 1. un 2. punkts

50. pants

51. panta 3. punkts un 52. pants

51. pants

53. pants

52. pants

55. pants

53. pants

54. pants

55. pants

56. pants

56. pants

57. pants

57. pants

58. pants

58. pants

59. pants

59. pants

60. pants

62. pants

61. pants

63. pants

62. pants

60. pants

63. panta 1. punkta pirmā daļa un 2. līdz 5. punkts

63. panta 1. punkta otrā daļa

61. pants

64. pants

65. pants

66. pants

64. pants

67. pants

65. pants

68. pants

66. pants

69. panta 1. punkta pirmā daļa

67. panta 1. punkta otrā daļa

69. panta 1. punkta otrā daļa

69. panta 1. punkta trešā daļa

67. panta 1. punkta ceturtā daļa

69. panta 2. punkts

67. panta 2. punkts

70. pants

68. pants

71. pants

73. pants

72. pants

69. pants

73. pants

71. pants

74. panta 1. punkts

72. pants

74. panta 2., 3. un 4. punkts

75. pants

44. panta 2., 3. un 5. punkts

76. pants

74. pants

77. pants

78. pants

75. pants

79. pants

76. pants

80. pants

77. panta 1., 2. un 5. punkts

81. pants

78. panta 1., 2. un 3. punkts

82. panta 1. un 2. punkts

78. panta 4. un 5. punkts

82. panta 3. un 4. punkts

83. panta 1. punkts

79. pants

83. panta 2. un 3. punkts

84. panta 1., 2., 3. un 4. punkts

80. pants

84. panta 5. punkts

84. panta 6. punkts

77. panta 4. punkts

85. panta 1., 3. un 4. punkts

77. panta 3. punkts

85. panta 2. punkts

86. panta 1. punkts

80. panta 2. punkta b) apakšpunkts

86. panta 2. punkts

87. pants

81. pants

88. pants

82. pants

89. pants

90.a pants

90. pants

116.a pants

91. pants

12. pants

92. pants

12. pants

93. pants

12. pants

94. pants

14. pants

95. pants

96. pants

83. pants

97. pants

84. pants

98. pants

99. pants

85. pants

100. pants

86. pants

101. panta 1. punkts

101. panta 2. punkts

85. panta 7. punkts

102. pants

90. pants

103. pants

91. pants

104. pants

92. pants

105. pants

93. pants

106. pants

94. pants

107. pants

95. pants

108. pants

96. pants

109. pants

97. pants

110. pants

128. pants

111. pants

98. panta 1., 2. un 3. punkts

112. pants

98. panta 4. punkts

113. pants

99. pants

114. pants

100. pants

115. pants

102. pants

116. pants

103. pants

117. pants

101. pants

118. pants

119. pants

104. pants

119.a pants

120. pants

105. pants

121. pants

106. pants

I pielikums

II pielikums

III pielikums

III pielikums

Pielikums


Top