EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2083

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2083 (2021. gada 26. novembris), ar kuru aptur tirdzniecības politikas pasākumus, kas attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem noteikti ar Īstenošanas regulām (ES) 2018/886 un (ES) 2020/502

C/2021/8479

OJ L 426, 29.11.2021, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2083/oj

29.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 426/41


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2083

(2021. gada 26. novembris),

ar kuru aptur tirdzniecības politikas pasākumus, kas attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem noteikti ar Īstenošanas regulām (ES) 2018/886 un (ES) 2020/502

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 654/2014 (2014. gada 15. maijs) par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) aizgādnībā (1), un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisija 2018. gada 20. jūnijā pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2018/886 (2) par konkrētiem tirdzniecības politikas pasākumiem attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem, kas paredz vairāku ASV izcelsmes ražojumu importam Savienībā piemērot papildu muitas nodokļus:

a)

pirmajā posmā minētās regulas I pielikumā uzskaitīto ražojumu importam no 2018. gada 21. jūnija tika piemēroti papildu ad valorem nodokļi ar 10 % un 25 % likmi un tos bija paredzēts piemērot līdz brīdim, kad ASV pārstāj piemērot savus aizsargpasākumus attiecībā uz ražojumiem no Savienības;

b)

otrajā posmā minētās regulas II pielikumā uzskaitīto ražojumu importam papildu ad valorem nodokļi ar 10 %, 25 %, 35 % un 50 % likmi tiktu piemēroti no 2021. gada 1. jūnija vai no brīža (ja tas ir agrāk), kad PTO Strīdu izšķiršanas padome pieņem nolēmumu, ka ASV aizsargpasākumi nav saderīgi ar attiecīgajiem Līguma par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (“PTO līguma”) noteikumiem, vai tāds nolēmums tai tiek paziņots, līdz brīdim, kad ASV pārstāj piemērot savus aizsargpasākumus attiecībā uz ražojumiem no Savienības.

(2)

Komisija 2020. gada 7. aprīlī pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2020/502 (3), kas paredz konkrētu Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumu importam Savienībā piemērot papildu muitas nodokļus:

a)

pirmajā posmā minētās regulas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā uzskaitīto ražojumu importam no 2020. gada 8. maija tika piemēroti papildu ad valorem nodokļi ar 20 % un 7 % likmi un tos bija paredzēts piemērot līdz brīdim, kad ASV pārstāj piemērot savus aizsargpasākumus attiecībā uz ražojumiem no Savienības;

b)

otrajā posmā papildu ad valorem nodoklis 4,4 % apmērā būtu jāpiemēro minētās regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā ražojuma importam no 2023. gada 8. februāra vai no brīža (ja tas ir agrāk), kad PTO Strīdu izšķiršanas padome pieņem nolēmumu, ka ASV aizsargpasākumi nav saderīgi ar attiecīgajiem PTO līguma noteikumiem, vai tāds nolēmums tai tiek paziņots, līdz brīdim, kad ASV pārstāj piemērot savus aizsargpasākumus.

(3)

Pēc ES un ASV kopīgā paziņojuma, kas publicēts 2021. gada 17. maijā, Komisija 2021. gada 31. maijā pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2021/866 (4) par tirdzniecības politikas pasākumiem attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem, ar kuru līdz 2021. gada 30. novembrim apturēja papildu ad valorem nodokļu piemērošanu ražojumiem, kas uzskaitīti Īstenošanas regulas (ES) 2018/886 II pielikumā.

(4)

Ja Komisija uzskata, ka tas ir piemēroti, tā Savienības vārdā var grozīt Īstenošanas regulas (ES) 2018/886 (5) un (ES) 2020/502 (6), lai ņemtu vērā jebkādas Amerikas Savienoto Valstu aizsargpasākumu izmaiņas vai grozījumus.

(5)

Amerikas Savienotās Valstis 2021. gada 31. oktobrī paziņoja par šādiem savu attiecīgo aizsargpasākumu grozījumiem, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī:

i)

Amerikas Savienotās Valstis “spēkā esošo 25 % tarifu ES tērauda ražojumiem saskaņā ar 232. iedaļu aizstās ar tarifa kvotu (TK)”. Kvotas pamatā ir attiecīgo Savienības izcelsmes tērauda ražojumu vēsturiskie importa apjomi;

ii)

Amerikas Savienotās Valstis “spēkā esošo 10 % tarifu ES alumīnija ražojumiem saskaņā ar 232. iedaļu aizstās ar tarifa kvotu (TK)”. Kvotas pamatā ir attiecīgo Savienības izcelsmes alumīnija ražojumu vēsturiskie importa apjomi;

iii)

Amerikas Savienotās Valstis “to izņēmumu piemērošanu, kuri piešķirti un izmantoti ASV 2021. fiskālajā gadā attiecībā uz tērauda ražojumiem, kas importēti no ES, pagarinās uz diviem kalendārajiem gadiem, t. i., līdz 2023. gada 31. decembrim, bez nepieciešamības tos atkārtoti pieprasīt”;

iv)

Amerikas Savienotās Valstis nepiemēros 232. iedaļas nodokļus tērauda un alumīnija atvasināto ražojumu importam no Savienības.

(6)

Attiecīgi Savienībai būtu jāaptur ar Īstenošanas regulām (ES) 2018/886 un (ES) 2020/502 noteikto papildu ad valorem nodokļu piemērošana uz laikposmu līdz 2023. gada 31. decembrim. Apturēšana būtu jāveic šādi:

i)

no 2022. gada 1. janvāra būtu jāaptur papildu ad valorem nodokļi ražojumiem, kas uzskaitīti Īstenošanas regulas (ES) 2018/886 I pielikumā;

ii)

no 2021. gada 1. decembra joprojām būtu jāaptur Īstenošanas regulas (ES) 2018/886 II pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem piemērotie papildu ad valorem nodokļi, kuri ir apturēti līdz 2021. gada 30. novembrim;

iii)

no 2022. gada 1. janvāra būtu jāaptur papildu ad valorem nodokļi ražojumiem, kas uzskaitīti Īstenošanas regulas (ES) 2020/502 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā;

iv)

no 2023. gada 8. februāra būtu jāaptur Īstenošanas regulas (ES) 2020/502 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā uzskaitītajam ražojumam piemērotais papildu ad valorem nodoklis, kuru paredzēts piemērot no 2023. gada 8. februāra.

(7)

Šāda apturēšana ļautu Savienībai un Amerikas Savienotajām Valstīm ievērojami uzlabot pašreizējo sadarbību, tostarp ar mērķi atcelt attiecīgos tarifus. Tomēr jāatzīmē, ka izņēmumi attiecībā uz ASV pasākumiem tiks piemēroti tikai līdz 2023. gada 31. decembrim. Šādi izņēmumi, kas piešķirti Amerikas Savienotajās Valstīs esošiem importētājiem, kuri importē Savienības ražojumus, ievērojami samazina Amerikas Savienoto Valstu aizsargpasākumu negatīvo ietekmi. Tāpēc apturēšanas periods, proti, līdz 2023. gada 31. decembrim, tiek uzskatīts par pietiekamu un saprātīgu, un tajā ir pienācīgi ņemti vērā Amerikas Savienoto Valstu 2021. gada 31. oktobra paziņojumi.

(8)

Regulas (ES) Nr. 654/2014 4. panta 2. punkta c) apakšpunktā noteikts, ka Savienības rīcībai jābūt praktiski līdzvērtīgai to koncesiju vai citu saistību apjomam, kuras ietekmējuši trešās valsts aizsargpasākumi.

(9)

Komisijai būtu pastāvīgi jāpārskata apturēšana, ņemot vērā jaunākās norises, piemēram, norises, kas varētu pasliktināt situāciju attiecībā uz Savienības eksportu, uz kuru joprojām attiecas Amerikas Savienoto Valstu aizsargpasākumi, tostarp jebkādi šķēršļi, kas ietekmē Savienības eksportu. Komisija var grozīt šo regulu, lai ņemtu vērā šādas norises un jebkādas izmaiņas Amerikas Savienoto Valstu aizsargpasākumos vai to grozījumus.

(10)

Apturēšana neskar Savienības nostāju, saskaņā ar kuru Amerikas Savienoto Valstu veiktie aizsargpasākumi joprojām nav saderīgi ar PTO līgumu.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tirdzniecības šķēršļu komiteja, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/1843 (7),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim aptur papildu ad valorem nodokļu ar 10 % un 25 % likmi piemērošanu tādu ražojumu importam, kas uzskaitīti Īstenošanas regulas (ES) 2018/886 I pielikumā.

No 2021. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim aptur papildu ad valorem nodokļu ar 10 %, 25 %, 35 % un 50 % likmi piemērošanu tādu ražojumu importam, kas uzskaitīti Īstenošanas regulas (ES) 2018/886 II pielikumā.

Neskarot turpmāku apturēšanu vai grozīšanu, ieskaitot arī agrāku piemērošanu no jauna, Īstenošanas regulā (ES) 2018/886 paredzētos nodokļus piemēro no 2024. gada 1. janvāra ieskaitot.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2020/502 piemērošanu aptur līdz 2023. gada 31. decembrim šādi:

a)

no 2022. gada 1. janvāra aptur papildu ad valorem nodokļus ar 20 % un 7 % likmi Īstenošanas regulas (ES) 2020/502 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto ražojumu importam;

b)

no 2023. gada 8. februāra aptur papildu ad valorem nodokli ar 4,4 % likmi Īstenošanas regulas (ES) 2020/502 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā ražojuma importam.

Neskarot turpmāku apturēšanu vai grozīšanu, ieskaitot arī agrāku piemērošanu no jauna, Īstenošanas regulā (ES) 2020/502 paredzētos nodokļus piemēro no 2024. gada 1. janvāra ieskaitot.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2021. gada 30. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 189, 27.6.2014., 50. lpp.; grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/1843 (2015. gada 6. oktobris) (OV L 272, 16.10.2015., 1. lpp.) un ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/167 (2021. gada 10. februāris) (OV L 49, 12.2.2021., 1. lpp.).

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/886 (2018. gada 20. jūnijs) par konkrētiem tirdzniecības politikas pasākumiem attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/724 (OV L 158, 21.6.2018., 5. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/502 (2020. gada 6. aprīlis) par konkrētiem tirdzniecības politikas pasākumiem attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem (OV L 109, 7.4.2020., 10. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/866 (2021. gada 28. maijs), ar kuru aptur tirdzniecības politikas pasākumus, kas attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem noteikti ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/886 (OV L 190, 31.5.2021., 94. lpp.).

(5)  Īstenošanas regulas (ES) 2018/886 7. apsvērums.

(6)  Īstenošanas regulas (ES) 2020/502 19. apsvērums.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/1843 (2015. gada 6. oktobris), ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (OV L 272, 16.10.2015., 1. lpp.).


Top