EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1473

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1473 (2021. gada 30. jūnijs), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2201 labo attiecībā uz konkrētiem noteikumiem par reāllaika zvejas aizliegumu īstenošanu ziemeļu garneles zvejniecībās Skagerakā

C/2021/4733

OJ L 325, 15.9.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1473/oj

15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1473

(2021. gada 30. jūnijs),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2201 labo attiecībā uz konkrētiem noteikumiem par reāllaika zvejas aizliegumu īstenošanu ziemeļu garneles zvejniecībās Skagerakā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1241 (2019. gada 20. jūnijs) par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013, (ES) 2016/1139, (ES) 2018/973, (ES) 2019/472 un (ES) 2019/1022 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2019/1241 nosaka īpašas normas attiecībā uz tehniskiem pasākumiem, kas reģionālā līmenī noteikti Ziemeļjūrā, Skagerakā un Kategatā, un tās ietver arī noteikumus par linuma acs izmēru, saistītiem nosacījumiem un piezveju.

(2)

Eiropas Savienības un Norvēģijas 2018. gada 6. septembra Saskaņotajā apspriežu protokolā par tehniskiem pasākumiem Skagerakā (2) ir izklāstītas procedūras un paraugošanas metodika ziemeļu garneles (Pandalus borealis) reāllaika zvejas aizliegumu noteikšanai Skagerakā (“saskaņotais protokols”).

(3)

Beļģija, Dānija, Vācija, Francija, Nīderlande un Zviedrija (“Shēveningenas grupa”) ir tieši ieinteresētas Ziemeļjūras zvejniecību pārvaldībā un 2019. gada 7. martā iesniedza kopīgu ieteikumu, ar ko Savienības tiesību aktos ieviestu saskaņotajā protokolā izklāstītos pasākumus. Kopīgajā ieteikumā ir noteikti ziemeļu garneles zvejniecībā piemērojami reāllaika zvejas aizliegumi, kuru mērķis ir aizsargāt ziemeļu garneles mazuļus, un paredzēti atbrīvojumi attiecībā uz vēl citiem zvejas rīkiem.

(4)

Pēc tam, kad Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) (3) bija novērtējusi minēto kopīgo ieteikumu, tika pieņemta Komisijas 2019. gada 1. oktobra Deleģētā regula (ES) 2019/2201 (4).

(5)

Pēc minētās regulas publicēšanas attiecīgās dalībvalstis lūdza Komisiju labot dažas kļūdas, kas traucē pareizi īstenot minēto deleģēto aktu.

(6)

Lai noteiktu to īpatņu izmēru, kuru daudzums kopējā nozvejā var būt par pamatu reāllaika zvejas aizliegumu noteikšanai, Deleģētajā regulā (ES) 2019/2201 ir dota “ziemeļu garneles mazuļu” definīcija. Juridiskās noteiktības un skaidrības labad visā minētās regulas tekstā viena un tā paša jēdziena apzīmēšanai būtu jāizmanto viens termins. Tāpēc visā tiesību aktā visu termina “ziemeļu garneles mazuļi” sinonīmu (tādu kā “par robežgarumu īsākas ziemeļu garneles” vai “mazizmēra ziemeļu garneles”) vietā būtu jāizmanto minētais termins.

(7)

Kopīgajā ieteikumā ir noteikta uz risku balstīta stratēģija, lai identificētu apgabalus un periodus, kuros pastāv risks nozvejot tādus ziemeļu garneles mazuļu daudzumus, kas pārsniedz robežlielumu. Deleģētajā regulā (ES) 2019/2201 ir kļūdaini norādīts nozvejas robežlielums, kas atbilst 20 % (svara izteiksmē) ziemeļu garneles kopējās nozvejas vienā zvejas rīka iemetienā; tā vietā būtu jānorāda robežlielums, kurš atbilst 20 % (skaita izteiksmē) no kopējā īpatņu skaita paraugā, kā noteikts kopīgajā ieteikumā.

(8)

Regula (ES) 2019/1241 nosaka, ka zvejniecībās, kurās Skagerakā un Kategatā zvejo ziemeļu garneli, minimālais linuma acs izmērs ir 35 mm. Deleģētajā regulā (ES) 2019/2201 ir kļūdaini norādīts minimālais linuma acs izmērs 32 mm, kas ir minimālais linuma acs izmērs ziemeļu garneles zvejniecībās Ziemeļjūrā. Tāpēc minētais skaitlis būtu attiecīgi jākoriģē.

(9)

Kopīgais ieteikums paredz iespēju noteikt zvejas aizliegumu, ja ziemeļu garneles mazuļu proporcija ir lielāka par 40 %. Lai nodrošinātu atbilstību minētajam kopīgajam ieteikumam, Deleģētajā regulā (ES) 2019/2201 būtu jānorāda attiecīgā procentuālā daļa, kas saistīta ar īpatņu skaitu paraugā, nevis kopējo nozveju.

(10)

Deleģētajā regulā (ES) 2019/2201 īpašā uzraudzības programma, ko piemēro attiecīgi kuģiem, kuri izmanto izmērselektīvo Nordmøre tipa režģi, un demersālajiem traleriem, kuri aprīkoti ar selektīviem zvejas rīkiem, ir saistīta tikai ar darbošanos apgabalā, kurā piemēro reāllaika zvejas aizliegumu (zvejas aizlieguma apgabals). Minētā regula būtu jāpielāgo ZZTEK novērtējumam, kurā secināts, ka konkrētā īpašā uzraudzības programma attiecībā uz minētajiem kuģiem, kas aprīkoti ar šādiem selektīviem zvejas rīkiem, ir jāpiemēro neatkarīgi no apgabala, kurā tie zvejo.

(11)

Kopīgajā ieteikumā un Deleģētajā regulā (ES) 2019/2201 tā parauga minimālais apjoms, ko izmanto, lai konstatētu, vai ir jānosaka reāllaika zvejas aizliegums, ir noteikts kļūdaini, proti, 2 kg vai 1 litrs ziemeļu garneļu. Tāpēc dalībvalstis ir lūgušas minēto regulu labot atbilstoši saskaņotajam protokolam, kurā noteikts, ka minimālajam parauga apjomam jābūt 1 kg (svara izteiksmē) vai 2 litriem (tilpuma izteiksmē).

(12)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2019/2201 būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu zvejas sezonas plānošanu un saistītās saimnieciskās darbības, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2019/2201 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Nozvejas robežlielums

Nozvejas robežlielums, kura sasniegšanas gadījumā tiek noteikts reāllaika zvejas aizliegums saskaņā ar šo regulu, ir ziemeļu garneles mazuļu daudzums, kas atbilst 20 % (skaita izteiksmē) ziemeļu garneles kopējā skaita paraugā.”;

2)

regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Informācijas avots, ko izmanto, lai uzraudzītu nozvejas robežlielumus, ir inspekcijas, kurās kompetentās kontroles iestādes jūrā inspicē zvejas kuģus, kas ziemeļu garneli (Pandalus borealis) zvejo ar demersālajiem traļiem, kuru linuma acs izmērs ir vismaz 35 mm.”;

3)

regulas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja ziemeļu garneles mazuļu proporcija ir lielāka par 40 % no minētās sugas īpatņu skaita paraugā, kas minēts 4. panta 4. punktā, kontroles iestādes reāllaika zvejas aizliegumu drīkst ieteikt, pamatojoties uz vienu paraugu.”;

4)

regulas 6. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Pamatojoties uz 4. panta 4. punktā minētajiem paraugošanas ziņojumiem, attiecīgā piekrastes dalībvalsts drīkst saskaņā ar 7. pantu noteiktā apgabalā (“zvejas aizlieguma apgabals”) aizliegt ziemeļu garneles zveju ar demersālajiem traļiem, kuru linuma acs izmērs ir vismaz 35 mm.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Kuģiem, kuri izmanto izmērselektīvo Nordmøre tipa režģi, kas minēts III pielikumā, piemēro īpašu uzraudzības programmu, kas dalībvalstīm jāizveido, lai verificētu ziemeļu garneles mazuļu proporciju minētās sugas kopējā nozvejā. Minēto programmu rezultātus Komisijai nosūta ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc programmas sākuma datuma un 12 mēnešus pēc tam.”;

5)

regulas 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Karoga dalībvalstis, kuru kuģi izmanto 1. punktā minētos zvejas rīkus, izveido īpašu uzraudzības programmu, kas dod iespēju verificēt, vai nozvejas nesasniedz robežlielumu. Ja nozvejas sasniedz robežlielumu, minētie kuģi uz atlikušo zvejas aizlieguma periodu iziet no zvejas aizlieguma apgabala. Minēto programmu rezultātus Komisijai nosūta ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc programmas sākuma datuma un pēc tam – reizi 12 mēnešos. Ja šādu programmu rezultāti liecina, ka nozvejas pārsniedz robežlielumus, atbrīvojums uz šiem zvejas rīkiem vairs neattiecas.”;

6)

regulas pielikumus groza šādi:

a)

I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikuma 1. punktu;

b)

II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikuma 2. punktu;

c)

III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikuma 3. punktu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 30. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 198, 25.7.2019., 105. lpp.

(2)  https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2018-sweden-norway-09-2018.pdf.

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2201 (2019. gada 1. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1241 papildina ar detalizētiem noteikumiem par reāllaika zvejas aizliegumu īstenošanu ziemeļu garneles zvejniecībās Skagerakā (OV L 332, 23.12.2019., 3. lpp.).


PIELIKUMS

1.   

Deleģētās regulas (ES) 2019/2201 I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

paraugu ņem tā, lai tas atspoguļotu ziemeļu garneles nozvejas sastāvu zvejas rīka iemetienā. Lai to panāktu, kapteinis vai viņa norīkota persona palīdz parauga ņemšanā;

b)

parauga minimālais apjoms ir 1 kg vai 2 litri ziemeļu garneļu.”;

b)

pielikuma 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Ziemeļu garneles mazuļu daudzumu aprēķina kā procentuālo daļu no kopējā ziemeļu garneļu skaita paraugā.”

2.   

Deleģētās regulas (ES) 2019/2201 II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

REĀLLAIKA ZVEJAS AIZLIEGUMI – PARAUGOŠANAS ZIŅOJUMS PIEKRASTES VALSTIJ

Ziemeļu garneles un ziemeļu garneles mazuļu attiecība  (*)

Inspekcijas/novērošanas dati

Inspekcijas platforma

Inspektora/novērotāja vārds, uzvārds

Inspektora/novērotāja vārds, uzvārds

Inspekcijas/novērošanas datums un laiks  (1)

Inspekcijas/novērošanas pozīcija  (2)

 

 

 

 

 

Zvejas kuģa dati

Vārds

Izsaukuma signāls

Reģistrācijas numurs

Karoga valsts

Zvejas rīka tips:

tralis/dubulttralis

Linuma acs izmērs (mm)

 

 

 

 

 

 

Selektīvie pasākumi

Režģis (ziemeļu garneles atšķirošanai)

Režģis (mm)

Citi

 

Savācējmaiss

Savācējmaisa linuma acu izmērs

 

 

 

 

 

 

Zvejas operācijas dati

Sākums

Datums un laiks  (1)

Pozīcija  (2)

 

 

 

 

 

 

Beigas

Datums un laiks  (1)

Pozīcija  (2)

Zvejas operācijas ilgums  (3)

 

 

 

 

 

Nozvejas dati

Aplēstā kopējā nozveja (kg) zvejas rīka iemetienā

 

Aplēstā ziemeļu garneles nozveja (kg) zvejas rīka iemetienā

 

Ziemeļu garneles parauga lielums (kg/litri)

 

Kopējais ziemeļu garneļu skaits paraugā

 

Ziemeļu garneles mazuļu skaits paraugā

 

Ziemeļu garneles mazuļi procentos (ziemeļu garneles mazuļu skaits/kopējais skaits)

 

Novērojumi un papildinformācija

Papildinformācija no citiem avotiem, piemēram, no kapteiņa.

Inspektora paraksts

Nav nepieciešams, ja ziņojums sagatavots elektroniski un piekrastes valstij nosūtīts pa e-pastu.

3.   

Deleģētās regulas (ES) 2019/2201 III pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

SELEKTĪVAIS REŽĢIS, KO ATĻAUTS IZMANTOT ZIEMEĻU GARNELES ZVEJNIECĪBĀ ZVEJAS AIZLIEGUMA APGABALĀ


(*)  Šajā regulā definētais termins “ziemeļu garneles mazuļi” atbilst terminiem “ziemeļu garneles, uz kurām attiecas robežlielums”, “par robežizmēru mazākas ziemeļu garneles” un “par reāllaika zvejas aizlieguma noteikšanas robežizmēru mazākas ziemeļu garneles”, kas minēti Eiropas Savienības un Norvēģijas 2018. gada 6. septembra Saskaņotajā apspriežu protokolā.

(1)  dd/mm/gg hh mm (vietējais laiks 24 stundu sistēmā).

(2)  Piemēram, 56°24′ N 01° 30′ E.

(3)  hh mm.


Top