EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L1269

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2021/1269 (2021. gada 21. aprīlis), ar ko Deleģēto direktīvu (ES) 2017/593 groza attiecībā uz ilgtspējas faktoru integrēšanu produktu pārvaldības pienākumos (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/2612

OV L 277, 2.8.2021, p. 137–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/1269/oj

2.8.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/137


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2021/1269

(2021. gada 21. aprīlis),

ar ko Deleģēto direktīvu (ES) 2017/593 groza attiecībā uz ilgtspējas faktoru integrēšanu produktu pārvaldības pienākumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1) un jo īpaši tās 16. panta 12. punktu un 24. panta 13. punktu,

tā kā:

(1)

Pārejai uz mazoglekļa, ilgtspējīgāku, resursu ziņā efektīvāku un aprites ekonomiku, kas atbilst ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu Savienības ekonomikas ilgtermiņa konkurētspēju. Savienība 2016. gadā noslēdza Parīzes nolīgumu (2). Parīzes nolīguma 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā ir noteikts mērķis stiprināt reakciju uz klimata pārmaiņām, cita starpā saskaņojot finanšu plūsmas ar virzību uz zemu siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību.

(2)

Atzīstot šo problēmu, Komisija 2019. gada decembrī nāca klajā ar Eiropas zaļo kursu (3). Zaļais kurss ir jauna izaugsmes stratēģija, kuras mērķis ir pārveidot Savienību par taisnīgu un labklājīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā siltumnīcefekta gāzu neto emisijas, sākot no 2050. gada, būtu nulle un ekonomiskā izaugsme būtu atsaistīta no resursu patēriņa. Lai sasniegtu šo mērķi, ieguldītājiem jādod skaidri signāli attiecībā uz viņu ieguldījumiem, lai novērstu aktīvu kļūšanu par balastu un piesaistītu ilgtspējīgu finansējumu.

(3)

Komisija 2018. gada martā publicēja savu rīcības plānu “Ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana” (4), ar ko izveido vērienīgu un visaptverošu stratēģiju attiecībā uz ilgtspējīgu finansējumu. Viens no rīcības plānā minētajiem mērķiem ir pārorientēt kapitāla plūsmas uz ilgtspējīgākiem ieguldījumiem, lai panāktu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

(4)

Rīcības plāna pareiza īstenošana veicina ieguldītāju pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Tāpēc ir jāprecizē, ka ilgtspējas faktori un ar ilgtspēju saistīti mērķi būtu jāņem vērā produktu pārvaldības prasībās, kas izklāstītas Komisijas Deleģētajā direktīvā (ES) 2017/593 (5).

(5)

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas izstrādā un izplata finanšu instrumentus, ilgtspējas faktori būtu jāņem vērā katra finanšu instrumenta produkta apstiprināšanas procesā un citos produktu pārvaldības un pārraudzības pasākumos attiecībā uz katru finanšu instrumentu, ko paredzēts izplatīt klientiem, kuri meklē tādus finanšu instrumentus, kuriem ir ar ilgtspēju saistīts profils.

(6)

Ņemot vērā to, ka mērķtirgus būtu jānosaka pietiekami detalizētā līmenī, nebūtu jāpietiek ar vispārīgu paziņojumu par to, ka finanšu instrumentam ir ar ilgtspēju saistīts profils. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas izstrādā un izplata finanšu instrumentus, būtu drīzāk jāprecizē, kurai klientu grupai ar mērķiem, kas saistīti ar ilgtspēju, ir paredzēts izplatīt šo finanšu instrumentu.

(7)

Lai nodrošinātu, ka finanšu instrumenti ar ilgtspējas faktoriem joprojām ir viegli pieejami arī tiem klientiem, kuriem nav vēlmju ilgtspējas jomā, ieguldījumu brokeru sabiedrībām nebūtu jāidentificē klientu grupas, kuru vajadzībām, īpatnībām un mērķiem finanšu instruments ar ilgtspējas faktoriem neatbilst.

(8)

Finanšu instrumenta ilgtspējas faktori būtu jāizklāsta pārredzamā veidā, lai izplatītājs varētu sniegt attiecīgo informāciju saviem klientiem vai potenciālajiem klientiem.

(9)

Tāpēc Deleģētā direktīva (ES) 2017/593 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā direktīvā (ES) 2017/593

Deleģēto direktīvu (ES) 2017/593 groza šādi:

1)

direktīvas 1. pantam pievieno šādu 5. punktu:

“5.   “ilgtspējas faktori” ir ilgtspējas faktori, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 (*1) 2. panta 24) punktā.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (OV L 317, 9.12.2019., 1. lpp.).”;"

2)

direktīvas 9. pantu groza šādi:

a)

panta 9. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“9.   Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu brokeru sabiedrības pietiekami detalizētā līmenī identificē potenciālo mērķtirgu katram finanšu instrumentam un precizē to klientu veidu(-us), kuru vajadzībām, īpatnībām un mērķiem, tostarp jebkuriem ar ilgtspēju saistītiem mērķiem, finanšu instruments atbilst. Šā procesa ietvaros sabiedrība identificē jebkādu klientu grupu(-as), kuru vajadzībām, īpatnībām un mērķiem finanšu instruments neatbilst, izņemot gadījumus, kad finanšu instrumentos tiek ņemti vērā ilgtspējas faktori. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrības sadarbojas finanšu instrumenta izstrādē, ir jāidentificē tikai viena mērķtirgus vajadzības.”;

b)

panta 11. punktu aizstāj ar šādu:

“11.   Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaka, vai finanšu instruments atbilst identificētajām mērķtirgus vajadzībām, īpatnībām un mērķiem, tostarp izpētot šādus elementus:

a)

finanšu instrumenta riska/ienesīguma profils atbilst mērķtirgum;

b)

finanšu instrumenta ilgtspējas faktori attiecīgā gadījumā atbilst mērķtirgum;

c)

finanšu instrumenta izveidi virza iezīmes, kas nes labumu klientam, nevis darījumdarbības modelis, kas, lai tas būtu ienesīgs, balstās uz nelabvēlīgu iznākumu klientiem.”;

c)

13. punktam pievieno šādu otro daļu:

“Finanšu instrumenta ilgtspējas faktorus izklāsta pārredzamā veidā un sniedz izplatītājiem attiecīgo informāciju, lai pienācīgi ņemtu vērā jebkurus klienta vai potenciālā klienta ar ilgtspēju saistītos mērķus.”;

d)

14. punktu aizstāj ar šādu:

“14.   Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu brokeru sabiedrības regulāri pārskata finanšu instrumentus, kurus tās izstrādā, ņemot vērā visus gadījumus, kuri varētu būtiski ietekmēt apzinātā mērķtirgus iespējamo risku. Ieguldījumu brokeru sabiedrība apsver, vai finanšu instruments joprojām atbilst mērķtirgus vajadzībām, īpatnībām un mērķiem, tostarp jebkuriem ar ilgtspēju saistītiem mērķiem, un vai tas tiek izplatīts mērķtirgū vai sasniedz tos klientus, kuru vajadzībām, īpatnībām un mērķiem šis finanšu instruments neatbilst.”;

3)

direktīvas 10. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“2.   Dalībvalstis pieprasa ieguldījumu brokeru sabiedrībām ieviest atbilstošu produktu pārvaldības kārtību, lai nodrošinātu, ka produkti un pakalpojumi, ko tās plāno piedāvāt vai ieteikt, atbilst apzināta mērķtirgus vajadzībām, īpatnībām un mērķiem, tostarp jebkuriem ar ilgtspēju saistītiem mērķiem, un ka paredzētā izplatīšanas stratēģija atbilst apzinātajam mērķtirgum. Ieguldījumu brokeru sabiedrības attiecīgi apzina un izvērtē to klientu apstākļus un vajadzības, pie kuriem tās gatavojas galvenokārt vērsties, lai nodrošinātu, ka klientu intereses netiek apdraudētas komerciāla vai finansēšanas spiediena rezultātā. Šā procesa ietvaros ieguldījumu brokeru sabiedrības identificē visas klientu grupas, kuru vajadzībām, īpatnībām un mērķiem produkts vai pakalpojums neatbilst, izņemot gadījumus, kad finanšu instrumentos tiek ņemti vērā ilgtspējas faktori.”;

b)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu brokeru sabiedrības regulāri pārskata to piedāvātos vai ieteiktos ieguldījumu produktus un sniegtos pakalpojumus, ņemot vērā visus gadījumus, kas varētu būtiski ietekmēt apzinātā mērķtirgus iespējamo risku. Brokeru sabiedrības novērtē vismaz to, vai produkts vai pakalpojums joprojām atbilst apzinātā mērķtirgus vajadzībām, īpatnībām un mērķiem, tostarp jebkuriem ar ilgtspēju saistītiem mērķiem, un vai paredzētā izplatīšanas stratēģija joprojām ir atbilstoša. Brokeru sabiedrības atkārtoti pārskata mērķtirgu un/vai atjaunina produktu pārvaldības kārtību, ja tām kļūst zināms, ka tās ir nepareizi apzinājušas konkrēta produkta vai pakalpojuma mērķtirgu vai ka produkts vai pakalpojums vairs neatbilst apzinātā mērķtirgus apstākļiem, piemēram, ja produkts kļūst nelikvīds vai ļoti svārstīgs sakarā ar izmaiņā tirgū.”

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2022. gada 21. augustam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos pasākumus no 2022. gada 22. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2021. gada 21. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2016/1841 (2016. gada 5. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 282, 19.10.2016., 1. lpp.).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2017/593 (2016. gada 7. aprīlis), ar ko attiecībā uz finanšu instrumentu un klientiem piederošu līdzekļu aizsardzību, produktu pārvaldības prasībām un noteikumiem, kurus piemēro maksu, komisijas naudas vai jebkādus finansiālu vai nefinansiālu labumu sniegšanai vai saņemšanai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (OV L 87, 31.3.2017., 500. lpp.).


Top