EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0548

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/548 (2021. gada 29. marts), ar ko attiecina reģistrāciju uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes optiskās šķiedras kabeļu importu

C/2021/1984

OJ L 109, 30.3.2021, p. 71–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/548/oj

30.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 109/71


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/548

(2021. gada 29. marts),

ar ko attiecina reģistrāciju uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes optiskās šķiedras kabeļu importu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 14. panta 5. punktu,

pēc dalībvalstu informēšanas,

tā kā:

(1)

Pēc tam, kad Europacable (“sūdzības iesniedzējs”) to ražotāju vārdā, kuri pārstāv vairāk nekā 25 % no optiskās šķiedras kabeļu kopējā ražošanas apjoma Savienībā, bija iesniedzis sūdzību, Eiropas Komisija (“Komisija”) 2020. gada 24. septembrī publicēja paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2) (“paziņojums par procedūras sākšanu”), kurā paziņoja par antidempinga procedūras sākšanu attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas (“Ķīna”) izcelsmes optiskās šķiedras kabeļu importu.

1.   RAŽOJUMS, UZ KURU ATTIECINĀMA REĢISTRĀCIJA

(2)

Ražojums, uz kuru attiecināma reģistrācija, ir Ķīnas izcelsmes monomodālās optiskās šķiedras kabeļi, kas izgatavoti no vienas vai vairākām atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, ar elektrības vadītājiem vai bez tiem (“OFC”) (“attiecīgais ražojums”). Nav iekļauti šādi ražojumi: i) kabeļi, kuros katra optiskā šķiedra abos galos ir individuāli aprīkota ar ekspluatācijai gataviem savienotājiem; un ii) zemjūras lietojumam paredzēti kabeļi. Zemjūras lietojumam paredzēti kabeļi ir tādi optiskās šķiedras kabeļi ar vara vai alumīnija vadītāju, kuriem ir plastmasas izolācija un kuros esošās šķiedras ir ietvertas vienā vai vairākos metāla moduļos.

(3)

Attiecīgo ražojumu pašlaik klasificē ar KN kodu ex 8544 70 00 (Taric kods 8544700010). KN un Taric kodi ir norādīti vienīgi informācijai.

2.   PIEPRASĪJUMS

(4)

Sūdzības iesniedzējs 2020. gada 17. decembrī iesniedza reģistrācijas pieprasījumu saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu. Sūdzības iesniedzējs pieprasīja uz attiecīgā ražojuma importu attiecināt reģistrāciju, lai pasākumus pēc tam varētu piemērot ar atpakaļejošu spēku no reģistrēšanas dienas, ar noteikumu, ka ir izpildīti visi pamatregulā izklāstītie nosacījumi.

3.   REĢISTRĀCIJAS PAMATOJUMS

(5)

Saskaņā ar sūdzības iesniedzēja sniegto informāciju reģistrēšana bija pamatota, jo bija izpildīti pamatregulas 10. panta 4. punkta nosacījumi. Sūdzības iesniedzējs jo īpaši apgalvoja, ka pēc procedūras sākšanas attiecīgais ražojums Savienībā arvien lielākā apjomā tiek pārdots par dempinga cenām, nodarot būtisku kaitējumu Savienības ražošanas nozarei un samazinot iespējamo galīgo maksājumu koriģējošo ietekmi.

(6)

Komisija izskatīja pieprasījumu, ņemot vērā pamatregulas 10. panta 4. punktu. Komisija pārbaudīja, vai importētāji bijuši informēti vai tiem vajadzējis būt informētiem par dempingu, tā apmēru un iespējamo vai konstatēto kaitējumu. Turklāt Komisija analizēja, vai importa apjoms turpina ievērojami pieaugt un, ņemot vērā laiku, apjomu un citus apstākļus, vai ir varbūtīgi, ka tas nopietni samazinās piemērojamā galīgā antidempinga maksājuma koriģējošo ietekmi.

3.1.   Importētāju informētība par dempingu, tā apmēru un iespējamo kaitējumu

(7)

Komisijas rīcībā ir pietiekami pierādījumi par to, ka attiecīgā ražojuma imports no Ķīnas tiek pārdots par dempinga cenām. Konkrēti, sūdzības iesniedzējs sniedza pierādījumus par dempingu, kas balstīti uz salīdzinājumu starp salikto normālo vērtību, kam pamatā ir ražošanas un pārdošanas izmaksas, kuras atspoguļo neizkropļotas cenas vai atsauces vērtības, kas noteiktas saskaņā ar pamatregulas 2. panta 6.a punkta a) apakšpunktu, un attiecīgā ražojuma eksporta cenu (EXW līmenī), kad to pārdod eksportam uz Savienību. Pamatojoties uz iepriekš minēto, sūdzībā aprēķinātā 123 % dempinga starpība ir ievērojama.

(8)

Minētā informācija bija ietverta paziņojumā par procedūras sākšanu, un tādēļ Komisija uzskata, ka importētāji bijuši informēti vai tiem vajadzējis būt informētiem par dempingu.

(9)

Atbildot uz Europacable iesniegto reģistrācijas pieprasījumu, Ķīnas Iekārtu un elektronisko ražojumu importa un eksporta tirdzniecības palāta (“CCCME”) apgalvoja, ka reģistrācijas juridiskās prasības nav izpildītas, jo reģistrācijas pieprasījumā nav ņemta vērā importētāja informētība par dempingu saistībā ar prasību par turpmāku ievērojamu importa pieaugumu. Ieinteresētā persona jo īpaši uzskata, ka importa pieaugums, kura rašanās nav saistīta ar informētību par iespējamiem pasākumiem, nebūtu uzskatāms par atbilstošu juridiskajām prasībām.

(10)

Attiecībā uz šo apgalvojumu Komisija uzskata, ka abas iepriekš minētās prasības jāizskata šķirti. CCCME savus apgalvojumus tiešām pamato, atsaucoties uz Tiesas konstatējumu (3), kas izdarīts, balstoties uz 10. panta 4. punkta d) apakšpunkta, nevis 10. panta 4. punkta c) apakšpunkta interpretāciju, un tādējādi ir runa par nodalāmu (un kumulatīvu) prasību (4). CCCME atstāstīja šos secinājumus ne visā pilnībā un ārpus konteksta. Vienkārši izlasot visu punktu, kļūst skaidrs, ka konstatējumam nav nozīmes informētības jēdziena interpretēšanā. Minētās lietas konstatējumi faktiski apstiprina Komisijas nostāju, kad tā norāda, ka tieši, pateicoties paziņojuma par izmeklēšanas sākšanu publicēšanai, importētāji zināja par iespēju, ka maksājumus vēlāk varētu piemērot ar atpakaļejošu spēku. No tā izriet, ka importētāji bijuši informēti (vai tiem vajadzējis būt) informētiem arī par dempingu.

(11)

Attiecībā uz importētāju informētību par dempingu Komisija uzskata: pēc izmeklēšanas sākšanas un visas vajadzīgās informācijas sniegšanas ieinteresētajām personām importētājiem vajadzētu būt informētiem par dempingu. Paziņojums par procedūras sākšanu ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un ir pieejams visām ieinteresētajām personām, to skaitā importētājiem. Turklāt importētājiem kā izmeklēšanā ieinteresētajām personām ir piekļuve sūdzības nekonfidenciālai versijai. Komisija tādējādi uzskatīja, ka importētāji minētajā laikā bijuši informēti vai tiem vajadzējis būt informētiem par iespējamo dempinga praksi, tās apmēru un iespējamo kaitējumu.

(12)

Attiecībā uz importa pieaugumu 19. un 20. apsvērumā aprakstītā analīze liecina, ka pēc šīs izmeklēšanas sākšanas imports tiešām ievērojami pieauga un ka, ņemot vērā laiku, kas vajadzīgs no pasūtījuma līdz piegādei, šī tendence neparādījās uzreiz, bet gan vairāk nekā mēnesi pēc izmeklēšanas sākšanas. Tas liecina, ka tālāk aprakstītais turpmākais pieaugums radies pēc importētāju apzinātiem lēmumiem, kas pieņemti, zinot, ka notiek izmeklēšana un ka attiecīgajam ražojumam var noteikt maksājumus.

(13)

Tādējādi Komisija secina, ka pirmais reģistrācijas kritērijs ir izpildīts.

3.2.   Turpmāks ievērojams importa pieaugums

(14)

Sūdzības iesniedzējs importa reģistrācijas pieprasījumā norādījis uz turpmāku ievērojamu importa pieaugumu. Šajā nolūkā sūdzības iesniedzējs izmantojis Ķīnas muitas statistiku, kas liecina, ka periodā no 2020. gada janvāra līdz oktobrim Ķīnas optiskās šķiedras kabeļu ražotāji uz Savienību eksportējuši par +9,5 % lielāku apjomu Ķīnas ražojuma ar kodu 8544.70.00 (5) salīdzinājumā ar to pašu periodu 2019. gadā.

(15)

CCCME apstrīdēja sūdzības iesniedzēja minētos skaitļus, argumentējot, ka Ķīnas eksporta statistika nav ticama un ka Eurostat dati neuzrāda importa pieaugumu.

(16)

Komisija veica pati savu novērtējumu, pamatojoties uz pilnīgiem un atjauninātiem datiem, kas pieejami datubāzē Surveillance, neņemot vērā Ķīnas eksporta statistiku.

(17)

Komisija importa līmeni laikā no pirmā pilnā mēneša pēc izmeklēšanas sākšanas (2020. gada oktobris) līdz pēdējam pieejamajam pilnajam mēnesim (2021. gada janvāris) salīdzināja ar attiecīgajiem importa apjomiem tādā pašā periodā iepriekšējā gadā (2019. gada oktobris–2020. gada janvāris).

(18)

Pirms šīs izmeklēšanas sākšanas attiecīgajam ražojumam nebija īpaša Taric koda. Komisija aprēķināja attiecīgā ražojuma (deklarēts ar Taric kodu 8544700010) importa īpatsvaru periodā no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada janvārim (32,85 %). Šis īpatsvars atbilda arī sūdzībā norādītajam un tika uzskatīts par adekvātu periodam no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada janvārim. Šādu pieeju uzskatīja par konservatīvu, jo par pārējiem ražojumiem, uz kuriem attiecas KN kods 8544 70 00, nenotiek izmeklēšana un Komisija nekonstatēja iemeslu šādam importa pieaugumam. Importam no Ķīnas bija šāda dinamika.

Periods pēc procedūras sākšanas

Imports ES 27 (kg – pilns KN kods)

Imports ES 27 (kg – attiecīgais ražojums)

Periods pirms procedūras sākšanas

Imports ES 27 (kg – pilns KN kods)

Imports ES 27 (kg – aplēse par attiecīgo ražojumu)

Pieaugums % (pēc procedūras sākšanas / pirms procedūras sākšanas)

2020. g. okt.

2 302 136

744 914

2019. g. okt.

2 482 783

815 622

– 8,7

2020. g. nov.

2 035 304

527 452

2019. g. nov.

1 871 467

614 798

– 14,2

2020. g. dec.

2 519 501

745 918

2019. g. dec.

1 421 222

466 888

59,8

2021. g. janv.

3 615 579

1 422 058

2020. g. janv.

2 439 294

801 336

77,5

Kopā

10 472 519

3 440 342

 

8 214 766

2 698 645

27,5

Avots: ES muitas uzraudzības dati.

(19)

Komisija arī salīdzināja vidējo mēneša importu izmeklēšanas periodā (2019. gada jūlijs–2020. gada jūnijs) ar vidējo mēneša importu četros mēnešos pēc procedūras sākšanas (2020. gada oktobris–2021. gada janvāris). Salīdzinājums, kā redzams nākamajā tabulā, uzrādīja pieaugumu par 15,05 %.

Pilns KN kods

Attiecīgais ražojums

Pieaugums % pēc procedūras sākšanas

Vidēji mēnesī pēc procedūras sākšanas

Vidēji mēnesī (2019. gada jūlijs–2020. gada jūnijs)

Vidēji mēnesī pēc procedūras sākšanas

Vidēji mēnesī (2019. gada jūlijs–2020. gada jūnijs)

2 618 130

2 275 551

860 086

747 544

15,05

Avots: ES muitas uzraudzības dati.

(20)

Komisija iepriekš minēto informāciju salīdzināja ar citiem pieejamiem informācijas avotiem, to skaitā ar atlases veidlapām un ražotāju eksportētāju atbildēm uz anketas jautājumiem, kā arī Eurostat datiem, kas liecināja, ka iepriekš minētie importa apjomi, par kuriem dati iegūti no ES muitas uzraudzības datubāzes, varētu būt novērtēti kā pārāk zemi. Komisija izmeklēs, kā radušās šādas atšķirības, ieskaitot dažādu mērvienību konversijas koeficientu. Komisija uzskatīja, ka šis punkts neliek apšaubīt faktu, ka iepriekš minētie importa apjomi pašreizējā analīzē būtu jāuzskata par ticamiem. Turklāt importa apjomu iespējamā pārāk zemā novērtējuma korekcija varētu tikai pastiprināt šajā regulā izdarītos secinājumus.

(21)

Tāpēc Komisija konstatēja, ka vidējais pieaugums 27,5 % apmērā turpmākajos mēnešos pēc izmeklēšanas sākšanas bijis ievērojams importa pieaugums pamatregulas 10. panta 4. punkta nozīmē. Tāpat tika konstatēts, ka pieaugums par 15,05 %, pamatojoties uz mēneša vidējo rādītāju četros mēnešos pēc procedūras sākšanas salīdzinājumā ar mēneša vidējo importa apjomu IP laikā, arī bijis ievērojams.

(22)

Tādējādi Komisija secina, ka ir izpildīts arī otrais reģistrācijas kritērijs.

3.3.   Maksājuma koriģējošās ietekmes mazināšana

(23)

Komisijas rīcībā ir pietiekami pierādījumi, ka turpmāks importa pieaugums no Ķīnas par aizvien zemākām cenām radītu papildu kaitējumu.

(24)

Kā minēts 13.–18. apsvērumā, ir pietiekami pierādījumi par attiecīgā ražojuma importa ievērojamu pieaugumu. Tas varētu nopietni samazināt piemērojamo maksājumu koriģējošo ietekmi. Ir tiešām pamatoti uzskatīt, ka attiecīgā ražojuma imports var vēl vairāk palielināt tirgus daļu, pirms tiek pieņemti pagaidu pasākumi, ja tādus pieņems, jo tas notiktu vēlākais kaut kad 2021. gada maija otrajā pusē.

(25)

Ir taisnība, ka Ķīnas ražotājiem eksportētājiem ES tirgus ir pievilcīgs kā liels OFC tirgus, kurā nav ieviesti tirdzniecības aizsardzības pasākumi – atšķirībā no citiem tirgiem, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm (kur piemēro 25 % maksājumu (6)). Minēto faktu vēl vairāk pastiprina ievērojamais Ķīnas jaudas pārpalikums šim ražojumam, kas, pamatojoties uz sūdzības iesniedzēju sniegto specializēto informāciju par tirgu, tiek lēsts divreiz lielāks par visa ES tirgus rādītāju. Izšķirīga nozīme ir arī laikam, jo 2021. gada janvārī sākās liels konkurss par daudzgadu līgumu par attiecīgā ražojuma piegādi, kas atbilst Francijas patēriņa ievērojamai daļai.

(26)

Turklāt, ņemot vērā to, ka Savienības ražošanas nozarei ir augstas nemainīgās izmaksas, ir skaidrs, ka tirgus daļas un ražošanas apjoma samazināšanās izraisīs rentabilitātes samazināšanos periodā no procedūras sākšanas līdz iespējamai pasākumu noteikšanai.

(27)

Turklāt attiecīgā ražojuma importa cenas periodā no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada janvārim ir zemas. Datubāzē Surveillance 2 redzams, ka Ķīnas importa vidējā vērtība par kg ražojuma ar KN kodu 8544 70 00 no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada janvārim bijusi par aptuveni 24 % zemāka nekā 2019. gada oktobrī–2020. gada janvārī. Tas atspoguļo attiecīgā ražojuma vidējās cenas, jo attiecīgā ražojuma importa īpatsvars abos periodos ir salīdzināms (ES muitas uzraudzības dati par periodu no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada janvārim rāda, ka attiecīgais ražojums veido aptuveni 33 % no ražojumu ar KN kodu 8544 70 00 kopējā importa, kas sakrīt ar sūdzībā minēto īpatsvaru). Iepriekš minētais apstiprina sūdzībā aprakstīto Ķīnas ražotāju eksportētāju cenu noteikšanas praksi.

(28)

Turpmākais ievērojamais importa pieaugums, kas novērots pēc procedūras sākšanas (jo īpaši decembrī un janvārī), ko veicinājis pašreizējais jaudas pārpalikums Ķīnā un pastiprinājis ES tirgus pievilcīgums, visticamāk, nopietni samazina pasākumu koriģējošo ietekmi, it īpaši ņemot vērā koncentrēto iedarbību īsā laika posmā, konkrētu konkursu izšķirīgo laiku un konstatēto zemo cenu ietekmi. Lietā nav informācijas par citiem apstākļiem, kas atspēkotu šo novērtējumu.

(29)

Tādējādi Komisija secina, ka ir izpildīts arī trešais reģistrācijas kritērijs.

3.4.   Secinājums

(30)

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija ir secinājusi, ka ir sniegti pietiekami pierādījumi, lai saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu noteiktu, ka attiecīgā ražojuma imports ir jāreģistrē.

4.   PROCEDŪRA

(31)

Visas ieinteresētās personas ir aicinātas rakstiski izteikt savu viedokli un sniegt pierādījumus, kas to pamato. Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kāpēc tās būtu jāuzklausa.

5.   REĢISTRĒŠANA

(32)

Atbilstīgi pamatregulas 14. panta 5. punktam attiecīgā ražojuma imports būtu jāreģistrē, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja izmeklēšanā tiktu gūti konstatējumi, kuru dēļ tiktu noteikti antidempinga maksājumi, šos maksājumus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem reģistrētajam importam varētu piemērot ar atpakaļejošu spēku, ja izpildīti vajadzīgie nosacījumi.

(33)

Visi iespējamie maksājumi ir atkarīgi no antidempinga izmeklēšanas konstatējumiem.

(34)

Sūdzībā, kurā ietverts pieprasījums sākt antidempinga izmeklēšanu, lēstā vidējā dempinga starpība attiecīgajam ražojumam ir 123 %, bet vidējais kaitējuma novēršanas līmenis – 43 %. Pamatojoties uz iepriekš minēto, nākotnes iespējamo saistību summu var aplēst sūdzībā minētajā kaitējuma novēršanas līmenī, t. i., līdz 43 % ad valorem no attiecīgā ražojuma CIF importa vērtības.

(35)

Ņemot vērā to, ka ir grūti salīdzināt apjomus dažādās mērvienībās, kā minēts iepriekš (20) apsvērumā, Komisija uzskata, ka ir lietderīgi uzraudzības nolūkā iegūt importa datus, ieskaitot informāciju par kabeļu garumu kilometros. Tāpēc muitas dienestiem ir uzdots tos ievākt.

6.   PERSONAS DATU APSTRĀDE

(36)

Šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (7),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo muitas dienestiem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 14. panta 5. punktu tiek uzdots veikt vajadzīgos pasākumus, lai reģistrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes monomodālās optiskās šķiedras kabeļu, kas izgatavoti no vienas vai vairākām atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, ar elektrības vadītājiem vai bez tiem, kurus pašlaik klasificē ar KN kodu ex 8544 70 00 (Taric kods 8544700010), importu. Nav iekļauti šādi ražojumi:

i)

kabeļi, kuros katra optiskā šķiedra abos galos ir individuāli aprīkota ar ekspluatācijai gataviem savienotājiem; un

ii)

zemjūras lietojumam paredzēti kabeļi. Zemjūras lietojumam paredzēti kabeļi ir tādi optiskās šķiedras kabeļi ar vara vai alumīnija vadītāju, kuriem ir plastmasas izolācija un kuros esošās šķiedras ir ietvertas vienā vai vairākos metāla moduļos.

2.   Reģistrēšanu beidz deviņus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3.   Visas ieinteresētās personas ir aicinātas 21 dienu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas rakstiski paziņot savu viedokli, sniegt pierādījumus, kas to pamato, vai pieprasīt uzklausīšanu.

2. pants

Muitas deklarācijā norāda 1. panta 1. punktā aprakstītā ražojuma garumu kilometros, ja šī norāde ir saderīga ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (8) I pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 29. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV C 316, 24.9.2020., 10. lpp.

(3)  Vispārējās tiesas 2019. gada 8. maija spriedums (otrā palāta) Stemcor London Ltd un Samac Steel Supplies Ltd/Eiropas Komisija, lieta T-749/16, 74. punkts.

(4)  Turpat, 46. punkts.

(5)  Minētie dati attiecas uz eksportu uz ES 27.

(6)  Sk.: https://hts.usitc.gov/view/China%20Tariffs?release=2020HTSARev16

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(8)  Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.) I pielikums “Kombinētā nomenklatūra”.


Top