EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2176

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2176 (2020. gada 12. novembris), ar ko attiecībā uz programmatūras aktīvu atskaitīšanu no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/7715

OV L 433, 22.12.2020, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2176/oj

22.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 433/27


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/2176

(2020. gada 12. novembris),

ar ko attiecībā uz programmatūras aktīvu atskaitīšanu no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 36. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Noteikumi par prudenciāli vērtētiem programmatūras aktīviem, kuru vērtību būtiski neietekmē iestādes noregulējums, maksātnespēja vai likvidācija, tika grozīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/876 (2), lai turpinātu atbalstīt pāreju uz digitalizētāku banku nozari. Ar Regulu (ES) 2019/876 Regulā (ES) Nr. 575/2013 tika ieviests arī 36. panta 4. punkts, kurā noteikts, ka Eiropas Banku iestādei (“EBI”) ir jāizstrādā regulatīvo tehnisko standartu projekts, precizējot atskaitījumu piemērošanu saistībā ar programmatūras aktīviem no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem. Lai nodrošinātu ar pašu kapitālu saistīto noteikumu saskaņotību un atvieglotu to piemērošanu, ir lietderīgi minētos regulatīvos tehniskos standartus iekļaut Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 241/2014 (3), kurā sagrupēti visi tehniskie standarti attiecībā uz pašu kapitālu.

(2)

Kompetentajām iestādēm nav liegts, izskatot katru gadījumu atsevišķi, pārbaudīt programmatūras aktīvus, ko iestāde iekļauj kapitālā, un nav liegts īstenot savas uzraudzības pilnvaras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (4) 64. pantu, jo īpaši, ja uzkrātie ieguldījumi programmatūrā varētu dot nevēlamu prudenciālu labumu vai ja ir aizdomas, ka iestāde izmanto no piemērojamā grāmatvedības regulējuma izrietošu interpretējumu, lai apietu šo regulu.

(3)

Iestāžu izmantotās programmatūras dažādības dēļ ir grūti vispārīgi novērtēt, kuriem programmatūras aktīviem noregulējuma, maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā varētu būt atgūstama vērtība un, ja tā, tad kādā mērā, vai arī grūti noteikt konkrētu programmatūras kategoriju, kas saglabātu tās vērtību pat šādā gadījumā.

(4)

Turklāt EBI novērtējums par konkrētiem iepriekšējo darījumu gadījumiem liecina, ka visiem programmatūras aktīviem, nenošķirot konkrētas kategorijas, ir vienāda norakstīšanas iespējamība. Pat tajos gadījumos, kad programmatūras aktīvu vērtība vismaz daļēji tiek saglabāta, šādas programmatūras lietderīgās lietošanas laiks parasti tiek pārskatīts, lai ņemtu vērā, ka iestādes ieguvējs šādu programmatūru izmantos tikai līdz migrēšanas procesa beigām. Šāda migrēšanas procesa ilgums, kā liecina iegūtie pierādījumi, parasti svārstās no viena līdz trim gadiem. Šis modelis būtu jāatspoguļo prudenciālajā režīmā attiecībā uz programmatūras aktīviem.

(5)

Ņemot vērā programmatūras aktīvu ierobežoto vērtību iestādes noregulējuma, maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā, ir būtiski, lai šādu aktīvu prudenciālais režīms nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru starp prudenciālās uzraudzības apsvērumiem no vienas puses un šo aktīvu vērtību no uzņēmējdarbības un ekonomiskās perspektīvas no otras puses. Tādēļ programmatūras aktīvu prudenciālajā režīmā būtu jāietver zināma piesardzības rezerve attiecībā uz atbrīvojumu no pirmā līmeņa pamata kapitāla prasībām.

(6)

Turklāt, lai neradītu papildu slogu uz iestāžu darbību un atvieglotu kompetento iestāžu veikto uzraudzību, programmatūras aktīvu prudenciālajam režīmam vajadzētu būt vienkārši īstenojamam un piemērojamam visās iestādēs standartizētā veidā. Standartizētajam prudenciālajam režīmam nebūtu jāliedz iestādei turpināt pilnībā atskaitīt savus programmatūras aktīvus no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem.

(7)

Ņemot vērā tehnoloģiju straujās pārmaiņas, iestādes bieži veic ieguldījumus savas programmatūras uzturēšanā, uzlabošanā vai jauninājumos. Lai mazinātu regulējuma arbitrāžas risku, minētie ieguldījumi būtu jāamortizē atsevišķi no programmatūras, kas tiek uzturēta, uzlabota vai jaunināta, ar noteikumu, ka šie ieguldījumi tiek atzīti par nemateriāliem aktīviem iestādes bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu.

(8)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) Nr. 241/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EBI.

(10)

EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz ko balstās šī regula, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi konsultāciju no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (5) 37. pantu.

(11)

Ņemot vērā digitālo pakalpojumu paātrinātu ieviešanu Covid-19 pandēmijas rezultātā, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 241/2014

Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014 groza šādi:

1)

regulas 1. panta f) punktu aizstāj ar šādu:

“f)

atskaitījumu no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem un citu atskaitījumu no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem piemērošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 36. panta 2. un 4. punktu;”;

2)

regulā iekļauj šādu 13.a pantu:

13.a pants

Programmatūras aktīvu atskaitījumi, kas grāmatvedības vajadzībām klasificēti kā nemateriālie aktīvi Regulas (ES) Nr. 575/2013 36. panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkos

1.   Programmatūras aktīvus, kas ir nemateriālie aktīvi, kā tie definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 115) apakšpunktā, atskaita no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem saskaņā ar šā panta 5. līdz 8. punktu. Atskaitāmo summu nosaka, pamatojoties uz prudenciālo uzkrāto amortizāciju, kas aprēķināta saskaņā ar šā panta 2., 3. un 4. punktu.

2.   Šā panta 1. punktā minētās programmatūras aktīvu prudenciālās uzkrātās amortizācijas summu iestādes aprēķina, reizinot summu, kas iegūta no a) apakšpunktā norādītā aprēķina, ar b) apakšpunktā minēto dienu skaitu:

a)

summa, par kādu programmatūras aktīvi sākotnēji atzīti iestādes bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu, dalīta ar mazāko no šādiem lielumiem:

i)

programmatūras aktīvu lietderīgās lietošanas dienu skaits, kas aplēsts grāmatvedības vajadzībām;

ii)

trīs gadi, izteikti dienās, sākot no šā panta 3. punktā minētās dienas;

b)

dienu skaits, kas pagājis kopš šā panta 3. punktā minētās dienas, ar noteikumu, ka tas nepārsniedz šā punkta a) apakšpunktā minēto laikposmu.

3.   Prudenciālo uzkrāto amortizāciju, kas minēta 1. punktā, aprēķina, sākot no dienas, kad programmatūras aktīvi ir pieejami lietošanai un tos sāk amortizēt grāmatvedības vajadzībām.

4.   Atkāpjoties no 3. punkta, ja programmatūras aktīvi ir iegūti no kāda uzņēmuma, tostarp nefinanšu sabiedrības, kas ietilpst tajā pašā grupā, kurā šī iestāde, 1. punktā minēto prudenciālo uzkrāto amortizāciju aprēķina no dienas, kad šos programmatūras aktīvus sāk amortizēt saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu minētā uzņēmuma bilancē.

5.   Iestādes no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem atskaita summu, kas rodas no starpības, ja tā ir pozitīva, starp a) apakšpunktā minēto summu un b) apakšpunktā minēto summu:

a)

programmatūras aktīvu prudenciālā uzkrātā amortizācija, kas aprēķināta saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu;

b)

šo programmatūras aktīvu uzkrātās amortizācijas un ar vērtības samazinājumu saistīto zaudējumu summa, kas atzīta iestādes bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu.

6.   Atkāpjoties no 5. punkta, līdz dienai, kad programmatūras aktīvi kļūst pieejami lietošanai un tos sāk amortizēt grāmatvedības vajadzībām, iestādes atskaita no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem pilnu summu, atbilstoši kurai programmatūras aktīvi ir atzīti minētās iestādes bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu.

7.   Šajā pantā noteikto prudenciālo amortizāciju un atskaitījumus veic atsevišķi par katriem programmatūras aktīviem.

8.   Iestāžu ieguldījumus esošo programmatūras aktīvu uzturēšanā, uzlabošanā vai jaunināšanā uzskata par aktīviem, kas nav saistītie programmatūras aktīvi, ar nosacījumu, ka šos ieguldījumus atzīst par nemateriāliem aktīviem minētās iestādes bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu.

Neskarot 6. punktu, prudenciālo uzkrāto amortizāciju, kas attiecas uz minētajiem ieguldījumiem esošo programmatūras aktīvu uzturēšanā, uzlabošanā vai jaunināšanā, aprēķina no dienas, kad tos sāk amortizēt saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu.

Saistīto esošo programmatūras aktīvu prudenciālo uzkrāto amortizāciju turpina aprēķināt no to sākotnējās amortizācijas dienas grāmatvedības vajadzībām līdz prudenciālās amortizācijas perioda beigām, kas noteikts saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 12. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/876 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 150, 7.6.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 241/2014 (2014. gada 7. janvāris), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas attiecas uz iestāžu pašu kapitāla prasībām (OV L 74, 14.3.2014., 8. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


Top