EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2127

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2127 (2020. gada 16. decembris), ar ko groza Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/541 par Singapūrā apstiprinātām biržām un atzītiem tirgus uzturētājiem piemērojamā tiesiskā un uzraudzības regulējuma līdzvērtīgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/8938

OJ L 426, 17.12.2020, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2127/oj

17.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 426/65


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/2127

(2020. gada 16. decembris),

ar ko groza Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/541 par Singapūrā apstiprinātām biržām un atzītiem tirgus uzturētājiem piemērojamā tiesiskā un uzraudzības regulējuma līdzvērtīgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 28. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 600/2014 28. panta 1. punktā ir norādītas tirdzniecības vietas, kurās finanšu darījumu partneri, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 (2) 2. panta 8. punktā, un nefinanšu darījumu partneri, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 648/2012 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta nosacījumiem, var noslēgt darījumus ar atvasinātajiem instrumentiem, kas pieder tādu atvasināto instrumentu kategorijai, par kuru ir paziņots, ka uz to attiecas pienākums veikt tirdzniecību. Tirdzniecības vietas, kurās var noslēgt šādus darījumus, ir tikai regulētie tirgi, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas (DTS), organizētās tirdzniecības sistēmas (OTS) un trešo valstu tirdzniecības vietas, par kurām Komisija atzinusi, ka tām šajā trešā valstī piemēro līdzvērtīgas tiesiskās prasības un efektīvu uzraudzību. Attiecīgajai trešajai valstij ir arī jānodrošina efektīva līdzvērtīga sistēma tādu tirdzniecības vietu atzīšanai, kas saņēmušas atļauju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (3).

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 28. panta 4. punktu Komisija ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/541 (4) ir noteikusi, ka tiesiskais un uzraudzības regulējums, ko piemēro apstiprinātām biržām (approved exchanges – AB) un atzītiem tirgus uzturētājiem (recognised market operators – ATU), kas uzņēmējdarbību veic Singapūrā un kas saņēmušas atļauju no Singapūras Monetārās iestādes (Monetary Authority of SingaporeMAS), nodrošina, ka tās atbilst juridiski saistošām prasībām, kuras ir līdzvērtīgas Direktīvā 2014/65/ES, Regulā (ES) Nr. 596/2014 (5) un Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām prasībām Savienības tirdzniecības vietām, un ka tām Singapūrā piemēro efektīvu uzraudzību un izpildi.

(3)

Īstenošanas lēmuma (ES) 2019/541 pielikumā iekļauto AB un ATU sarakstu var atjaunināt, lai attiecīgā gadījumā paplašinātu līdzvērtības lēmuma tvērumu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 600/2014 28. panta 4. punktā, attiecinot to uz papildu AB un ATU Singapūrā, vai svītrotu AB un ATU no saraksta. Komisija var jebkurā laikā veikt īpašu pārskatīšanu, ja attiecīgu norišu dēļ Komisijai nākas no jauna novērtēt ar minēto lēmumu veikto konstatējumu. Pamatojoties uz konstatējumiem, kas gūti regulārā vai īpašā pārskatīšanā, Komisija jebkurā laikā var nolemt grozīt vai atcelt minēto lēmumu, jo īpaši, ja notikumu attīstība ietekmē apstākļus, uz kuru pamata ir pieņemts minētais lēmums.

(4)

Kopš Īstenošanas lēmuma (ES) 2019/541 pieņemšanas vairāki papildu ATU, kas veic uzņēmējdarbību Singapūrā, saņēma MAS atļauju tirgot atvasinātos instrumentus, kas ietilpst atvasināto instrumentu kategorijā, par kuru paziņots, ka uz to attiecas pienākums veikt tirdzniecību. Ņemot vērā no MAS saņemto informāciju, minētie papildu ATU atbilst juridiski saistošajām prasībām, kuras Īstenošanas lēmumā (ES) 2019/541 ir atzītas par līdzvērtīgām Direktīvā 2014/65/ES noteiktajām prasībām attiecībā uz Savienības tirdzniecības vietām. Tāpēc Komisija uzskata, ka ir lietderīgi atjaunināt AB un ATU sarakstu, kas noteikts Īstenošanas lēmumā (ES) 2019/541, kurš būtu jāgroza, lai iekļautu papildu ATU, kas izveidoti Singapūrā un kas saņēmuši atļauju no MAS.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2019/541 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/541 (2019. gada 1. aprīlis) par Singapūrā apstiprinātām biržām un atzītiem tirgus uzturētājiem piemērojamā tiesiskā un uzraudzības regulējuma līdzvērtīgumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 (OV L 93, 2.4.2019., 18. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Apstiprinātas biržas, kuras saņēmušas atļauju no Singapūras Monetārās iestādes un kuras tiek uzskatītas par līdzvērtīgām tirdzniecības vietām, kā definēts Direktīvā 2014/65/ES:

1)

Asia Pacific Exchange Pte Ltd

2)

ICE Futures Singapore Pte Ltd

3)

Singapore Exchange Derivatives Trading Limited

Atzīti tirgus uzturētāji, kuri saņēmuši atļauju no Singapūras Monetārās iestādes un kuri tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem tirdzniecības vietām, kā definēts Direktīvā 2014/65/ES:

1)

Cleartrade Exchange Pte Ltd

2)

Tradition Singapore (Pte) Ltd

3)

BGC Partners (Singapore) Ltd

4)

GFI Group Pte Ltd

5)

ICAP AP (Singapore) Pte Ltd

6)

Tullet Prebon (Singapore) Ltd

7)

Nittan Capital Singapore Pte Ltd

8)

Bloomberg Tradebook Singapore Pte. Ltd


Top