EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2119

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2119 (2020. gada 16. decembris), ar ko atjauno atļauju citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātu izmantot par barības piedevu visiem atšķirtiem cūku sugas dzīvniekiem, gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem, visiem retāk audzētu sugu gaļas putniem un visiem retāk audzētu sugu putniem, kurus audzē dēšanai, un atceļ Regulu (ES) Nr. 1117/2010 un (ES) Nr. 849/2012 (atļaujas turētājs – Vetagro SpA) (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/8819

OJ L 426, 17.12.2020, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2119/oj

17.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 426/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2119

(2020. gada 16. decembris),

ar ko atjauno atļauju citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātu izmantot par barības piedevu visiem atšķirtiem cūku sugas dzīvniekiem, gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem, visiem retāk audzētu sugu gaļas putniem un visiem retāk audzētu sugu putniem, kurus audzē dēšanai, un atceļ Regulu (ES) Nr. 1117/2010 un (ES) Nr. 849/2012 (atļaujas turētājs – Vetagro SpA)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (1) (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.

(2)

Citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātam atļauja to desmit gadus izmantot par barības piedevu atšķirtiem sivēniem tika piešķirta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1117/2010 (2), un gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem, visiem retāk audzētu sugu gaļas putniem un visiem retāk audzētu sugu putniem, kurus audzē dēšanai, un atšķirtiem cūku dzimtas dzīvniekiem, izņemot Sus scrofa domesticus, – ar Regulu (ES) Nr. 849/2012 (3).

(3)

Šīs atļaujas turētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu iesniedza pieteikumu, kurā lūdza atjaunot atļauju izmantot citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātu par barības piedevu visiem atšķirtiem cūku sugas dzīvniekiem, gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem, visiem retāk audzētu sugu gaļas putniem un visiem retāk audzētu sugu putniem, kurus audzē dēšanai, pieprasot to klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) savā 2020. gada 17. marta atzinumā (4) secināja, ka citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparāts, ja to lieto saskaņā ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem, nelabvēlīgi neietekmē ne dzīvnieku veselību, ne patērētāju drošību, ne vidi. Iestāde arī secināja, ka tiek uzskatīts, ka piedeva potenciāli ir ādas un acu kairinātājs un ka tā ir ādas un elpceļu sensibilizators. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, jo īpaši uz piedevas lietotāju, veselību.

(5)

Citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno.

(6)

Ņemot vērā to, ka atļauja citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātu izmantot par barības piedevu tiek atjaunota, Regula (ES) Nr. 1117/2010 un (ES) Nr. 849/2012 būtu jāatceļ.

(7)

Drošuma apsvērumi neliek citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātu atļaujas nosacījumu izmaiņas piemērot nekavējoties, tādēļ ir lietderīgi atļaut pārejas periodu, kurā ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atjauninātās atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(8)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificētā, pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “citas zootehniskās piedevas” piederošā preparāta atļauja ir atjaunota, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Regulu (ES) Nr. 1117/2010 un (ES) Nr. 849/2012 atceļ.

3. pants

Regulā (ES) Nr. 1117/2010 un (ES) Nr. 849/2012 noteiktos citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātu, kā arī šo piedevu saturošus premiksus un barības maisījumus, kas ražoti un marķēti pirms 2021. gada 6. janvāra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2021. gada 6. janvāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1117/2010 (2010. gada 2. decembris) par atļauju citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātam kā atšķirtu sivēnu barības piedevai (atļaujas turētājs Vetagro SpA) (OV L 317, 3.12.2010., 3. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 849/2012 (2012. gada 19. septembris) par atļauju lietot citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātu kā barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām, visiem retāk audzētu sugu gaļas putniem un dējējputniem un atšķirtiem cūku dzimtas dzīvniekiem, izņemot Sus scrofa domesticus (atļaujas turētājs – Vetagro SpA) (OV L 253, 20.9.2012., 8. lpp.).

(4)  EFSA Journal, 2020; 18(4):6063.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg/kg piedevas kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: citas zootehniskās piedevas (rezultātu parametru uzlabošana)

4d3

Vetagro SpA

Aizsargātas citronskābes, sorbīnskābes,

timola un vanilīna preparāts.

Piedevas sastāvs

Citronskābi, sorbīnskābi, timolu un vanilīnu saturošu aizsargātu mikrolodīšu preparāts, kurā ir vismaz:

citronskābe: 25 g/100 g

timols: 1,7 g/100 g

sorbīnskābe: 16,7 g/100 g

vanilīns: 1 g/100 g

Gaļas cāļi

Dējējvistu cāļi

Visi retāk audzētu sugu gaļas putni un visi retāk audzētu sugu putni, kurus audzē dēšanai

-

200

-

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret karstumapstrādi.

2.

Lietošanas instrukcijās iekļauj šādu informāciju: “Kompleksajā barībā nepārsniegt dažādu citronskābes un sorbīnskābes avotu kopējo maksimālo saturu”.

3.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko varētu radīt šīs piedevas un premiksu lietošana: ādas un acu kairinājumu un ādas sensibilizēšanos. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, arī elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.

6.1.2031.

Aktīvās vielas raksturojums

citronskābe C6H8O7 (tīrība ≥ 99,5 %)

2-hidroksi-1,2,3-propāntrikarboksilskābe, CAS Nr. 77-92-9, bezūdens

sorbīnskābe C6H8O2 (tīrība ≥ 99,5 %)

2,4-heksadiēnskābe, CAS Nr. 110-44-1

timols (tīrība ≥ 98 %)

5-metil-2-(1-metiletil)fenols, CAS Nr. 89-83-8

vanilīns (tīrība ≥ 99,5 %)

4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīds, CAS Nr. 121-33-5

Visi atšķirti cūku sugas dzīvnieki

1 000

Analītiskā metode  (1)

Sorbīnskābes un timola noteikšana barības piedevā, premiksos un barībā:

apgrieztās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija ar ultravioleto/diožu matricas detektoru (RP-HPLC-UV/DAD).

Citronskābes noteikšana piedevā un premiksos:

apgrieztās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija ar ultravioleto/diožu matricas detektoru

(RP-HPLC-UV/DAD).Citronskābes noteikšana barībā:

citronskābes satura fermentatīvā noteikšana – NADH (nikotinamīda adenīna dinukleotīda samazinātā forma) spektrometriskā metode.

-


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top