EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2118

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2118 (2020. gada 16. decembris), ar ko atjauno atļauju Pediococcus pentosaceus DSM 16244 izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 514/2010 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/8818

OJ L 426, 17.12.2020, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2118/oj

17.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 426/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2118

(2020. gada 16. decembris),

ar ko atjauno atļauju Pediococcus pentosaceus DSM 16244 izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 514/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.

(2)

Pediococcus pentosaceus DSM 16244 atļauja to 10 gadus izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem tika piešķirta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 514/2010 (2).

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. pantu ir iesniegts pieteikums uz to, lai pagarinātu atļauju Pediococcus pentosaceus DSM 16244 izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem; piedevu lūgts klasificēt piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas”. Minētajam pieteikumam ir pievienotas minētās regulas 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2020. gada 25. maija atzinumā (3) secināja, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis pierādījumus, par to, ka piedeva atbilst esošajiem atļaujas piešķiršanas nosacījumiem. Iestāde secināja, ka Pediococcus pentosaceus DSM 16244 neatstāj nelabvēlīgu ietekmi ne uz dzīvnieku veselību vai patērētāja drošību, ne vidi. Tā arī secināja, ka piedeva ādu un acis nekairina, taču uzskatīja, ka tā ir ādas un elpceļu sensibilizators. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsardzības pasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību, jo īpaši uz piedevas lietotājiem.

(5)

Pediococcus pentosaceus DSM 16244 novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno tā, kā specificēts šīs regulas pielikumā.

(6)

Ņemot vērā to, ka atļauja Pediococcus pentosaceus DSM 16244 izmantot par barības piedevu saskaņā ar šīs regulas pielikumā paredzētajiem nosacījumiem tiek atjaunota, Regula (ES) Nr. 514/2010 būtu jāatceļ.

(7)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificētās, pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “skābbarības piedevas” piederošās piedevas atļauja tiek atjaunota, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Regulu (ES) Nr. 514/2010 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 514/2010 (2010. gada 15. jūnijs) par atļauju izmantot Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām (OV L 150, 16.6.2010., 42. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2020, 18(6):6166.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg svaiga materiāla

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas

1k2101

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Piedevas sastāvs

Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) preparāts, kas satur vismaz 4 × 1011 KVV/g piedevas

Visu sugu dzīvnieki

-

-

-

1.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus.

2.

Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1×108 KVV/kg svaiga materiāla

3.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no tās lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. cimdus un elpceļu aizsarglīdzekļus.

6.1.2031.

Aktīvās vielas raksturojums

Pediococcus pentosaceus DSM 16244

Analītiskā metode  (1)

Skaitīšanas metode: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MSR agaru (EN 15786)

Identifikācija: pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE).


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē:https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top