EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2115

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2115 (2020. gada 16. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1008/2008, īslaicīgi pagarinot ārkārtējos pasākumus, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas ietekmi uz darbības licencēm (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/8922

OJ L 426, 17.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2115/oj

17.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 426/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/2115

(2020. gada 16. decembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1008/2008, īslaicīgi pagarinot ārkārtējos pasākumus, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas ietekmi uz darbības licencēm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (1) un jo īpaši tās 9. panta 1.b punktu,

tā kā:

(1)

Covid-19 pandēmijas dēļ krasi samazinājusies gaisa satiksme, un tā cēloņi ir ievērojams pieprasījuma kritums un dalībvalstu un trešo valstu tiešie pandēmijas ierobežošanas pasākumi.

(2)

Šie apstākļi nav pārvadātāju varā, un pārvadātāju pakalpojumu brīvprātīgā vai obligātā atcelšana šādos apstākļos ir nepieciešama reakcija.

(3)

Savienības pārvadātāji turpina saskarties ar naudas līdzekļu trūkumu, kura dēļ to darbības licenci var atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1008/2008 9. panta 1. punktam apturēt vai atsaukt, vai aizstāt ar pagaidu licenci, lai arī nav strukturālas ekonomiskas vajadzības to darīt. Pagaidu licences izdošana var būt nelabvēlīgs signāls tirgum par pārvadātāja spēju turpināt darboties, un var saasināties finansiālās problēmas, kuras citādi būtu pārejošas.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/696 (2) dalībvalstu kompetentajām licencēšanas iestādēm atļauj no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. decembrim neatsaukt un neapturēt darbības licenci, ja finansiālās darbības novērtēšana veikta minētajā laikposmā, drošums nav apdraudēts un ir reālistiskas izredzes turpmākajos 12 mēnešos apmierinoši uzlabot finansiālo stāvokli. Regula (ES) 2020/696 arī deleģē Komisijai pilnvaras pagarināt 9. panta 1.a punktā norādīto laikposmu no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. decembrim.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1008/2008 9. panta 1.c punktu 2020. gada 13. novembrī Komisija iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkuma ziņojumu.

(6)

Komisijas kopsavilkuma ziņojumā norādīts, ka ar visu pakāpenisko pieaugumu no 2020. gada aprīļa līdz augustam gaisa satiksmes apjoms 2020. gada septembrī, salīdzinot ar to pašu laiku 2019. gadā, palicis ievērojami samazināts. Pēc Eirokontroles datiem, 2020. gada 25. novembrī gaisa satiksmes apjoms bija par 63 % mazāks nekā 2019. gada 25. novembrī.

(7)

Lai gan ir grūti precīzi paredzēt gaisa satiksmes apjoma uzlabošanos, racionāli ir paredzēt, ka tuvākajā nākotnē stāvoklis nemainīsies un paliks līdz 2021. gada decembrim. 2020. gada septembra Eirokontroles jaunākajā gaisa satiksmes prognozē paredzēts, ka 2021. gada februārī gaisa satiksme būs par 50 % mazāka nekā 2020. gada februārī (un nebūs koordinētas dalībvalstu pieejas darbības kārtības ieviešanā un to noteikto ierobežojumu atcelšanā). Pasaules veselības organizācijas dati rāda, ka 2020. gada 22. novembrī nedēļā reģistrēto Covid-19 inficēto skaits Eiropā sasniedzis 1,77 miljonus (44 % jauno inficēto pasaulē), ievērojami pārsniedzot skaitu 2020. gada pavasarī. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra dati rāda, ka Eiropas Ekonomikas zonas un Apvienotās Karalistes 14 dienās izziņoto inficēšanos rādītājs kopš 2020. gada vasaras ir pastāvīgi palielinājies. Saskaņā ar tās 2020. gada 22. novembra iknedēļas uzraudzības ziņojumu, rādītājs ir sasniedzis 549 (valstīs diapazonā 58–1 186) no katriem 100 000 iedzīvotājiem.

(8)

Ir jādomā, ka gaisa satiksmes apjoma pastāvīgā samazināšanās ir Covid-19 pandēmijas rezultāts. Pieejamie dati par patērētāju uzticēšanos laikā pēc Covid-19 sākuma rāda, ka 2020. gada aprīlī aptuveni 60 % respondentu norādījuši, ka varētu atsākt izmantot gaisa satiksmi dažu mēnešu laikā pēc pandēmijas atkāpšanās, tomēr 2020. gada jūnijā to īpatsvars samazinājies līdz 45 %. Tādējādi pieejamie dati skaidri parāda sakaru starp Covid-19 pandēmiju un patērētāju pieprasījumu pēc gaisa satiksmes, un nav bijis cita notikuma, kas izskaidrotu gaisa transporta pieprasījuma samazināšanos.

(9)

Komisijas kopsavilkuma ziņojums parāda, ka arī valstu un nekoordinētie ierobežojumi, karantīnas prasības un testēšanas pasākumi, ko dalībvalstis ieviesušas, reaģējot uz jaunajiem inficēšanās gadījumiem Eiropā kopš augusta vidus, kurus bieži izziņo īsu brīdi pirms ieviešanas, vājina patērētāju uzticēšanos un samazina pieprasījumu pēc gaisa satiksmes.

(10)

Ņemot vērā ļoti zemo rezervācijas apjomu, minētās epidemioloģiskās un gaisa satiksmes prognozes, kā arī nenoteiktību un neparedzamību valstu pasākumos, kuru mērķis ir ierobežot Covid-19 pandēmiju, ir racionāli paredzēt, ka ar Covid-19 pandēmiju skaidrojamais gaisa satiksmes apjoms un pasažieru pieprasījums būs zemi visu 2021. gadu. Apjoms, kas pastāvēja pirms Covid-19, nav gaidāms vairākus gadus. Taču šobrīd vēl par agru secināt, vai tāda pati pārvadāšanas jaudas samazināšanās būs vērojama arī pēc 2021. gada.

(11)

Tāds zems gaisa satiksmes apjoms un pasažieru pieprasījums laikposmā no 2020. gada 31. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim var Savienības pārvadātājiem izraisīt pastāvīgu naudas līdzekļu trūkumu, kas var novest pie darbības licences apturēšanas vai atsaukšanas vai aizstāšanas ar pagaidu licenci bez kādas strukturālas ekonomiskas vajadzības.

(12)

Tādēļ, ja nav briesmu drošumam un pastāv reālistiskas izredzes 12 mēnešu laikā apmierinoši panākt finansiālo spēju uzlabošanos, ir jāļauj kompetentajām licencētājām iestādēm neapturēt un neatsaukt darbības licenci uz pagarinātā laikposmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. decembrim iegūta finansiālās darbības novērtējuma pamata. Minētā laikposma beigās Savienības pārvadātājs jāpakļauj Regulas (EK) Nr. 1008/2008 9. panta 1. punktā noteiktajai procedūrai.

(13)

Lai novērstu juridisko nenoteiktību, it īpaši licencētājām iestādēm un gaisa kuģu ekspluatantiem, šī regula jāpieņem steidzamības kārtībā, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1008/2008 25.b pantā, un tai steidzami jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1008/2008 9. panta 1.a punktu aizstāj ar šādu:

“1.a   Uz 1. punktā minēto no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. decembrim iegūto novērtējumu pamata kompetentā licencētāja iestāde pirms minētā laikposma beigām var pieņemt lēmumu neapturēt un neatsaukt Savienības pārvadātāja darbības licenci, ja nav briesmu drošumam un ir reālistiskas izredzes nākamos 12 mēnešos apmierinoši atjaunot finansiālo spēju. 12 mēnešu laikposma beigās tā pārskata šā Savienības gaisa pārvadātāja darbību un izlemj par darbības licences apturēšanu vai atsaukšanu, un uz 1. punkta pamata tiek piešķirta pagaidu licence.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/696 (2020. gada 25. maijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā groza, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju (OV L 165, 27.5.2020., 1. lpp.).


Top