EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1830

Padomes Lēmums (ES) 2020/1830 (2020. gada 27. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību (Bernes konvencija) pastāvīgās komitejas 40. sanāksmē

OJ L 409, 4.12.2020, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1830/oj

4.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 409/34


PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/1830

(2020. gada 27. novembris)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību (Bernes konvencija) pastāvīgās komitejas 40. sanāksmē

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību (“konvencija”) Savienība noslēdza ar Padomes Lēmumu 82/72/EEK (1), un tā stājās spēkā 1982. gada 1. septembrī.

(2)

Saskaņā ar konvenciju pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar konvenciju, (“pastāvīgā komiteja”) var pieņemt grozījumus konvencijas 13.–24. pantā, lai tos iesniegtu apstiprināšanai Eiropas Padomes Ministru komitejā (“Ministru komiteja”) un pēc tam – piekrišanai Līgumslēdzējām pusēm (“Puses”).

(3)

Saskaņā ar konvenciju pastāvīgā komiteja ir atbildīga par vēlāko konvencijas piemērošanu un jo īpaši var nākt klajā ar priekšlikumiem konvencijas efektivitātes uzlabošanai.

(4)

Pastāvīgajai komitejai 40. sanāksmē, kas notiks no 2020. gada 30. novembra līdz 4. decembrim, ir jāpieņem lēmumi par konvencijas grozīšanu, lai ieviestu finanšu klauzulas un izveidotu paplašinātu daļējo nolīgumu par fondu konvencijas īstenošanai.

(5)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem pastāvīgajā komitejā, jo tās lēmumi ir akti ar juridiskām sekām.

(6)

Konvencijas sekretariāts (“sekretariāts”) ir nācis klajā ar priekšlikumu grozīt konvenciju, lai ieviestu finanšu mehānismu, saskaņā ar kuru pastāvīgā komiteja Pusēm noteiktu obligātas finanšu iemaksas, ar ko papildina Eiropas Padomes parastā budžeta piešķīrumu.

(7)

Saskaņā ar konvenciju tās grozījumi vispirms jāapstiprina Ministru komitejai un attiecībā uz visām Pusēm tiem jāstājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad visas Puses ir paziņojušas, ka piekrīt.

(8)

Sekretariāts ir arī iesniedzis priekšlikumu stiprināt starpvaldību sadarbību Bernes konvencijas īstenošanai, ko panāk ar paplašinātu daļējo nolīgumu, kurā būtu iekļautas minētā nolīguma Pušu obligātās finanšu iemaksas.

(9)

Saskaņā ar Eiropas Padomes statūtiem un Eiropas Padomes Ministru komitejas rokasgrāmatu par procedūrām un darba metodēm pēc pastāvīgās komitejas lēmuma ierosinātais paplašinātais daļējais nolīgums stāsies spēkā attiecībā uz visām minētā nolīguma Pusēm pēc tā pieņemšanas Ministru komitejā ar divu trešdaļu nobalsojušo pārstāvju vairākumu un to pārstāvju balsu vairākumu, kuriem ir tiesības piedalīties Ministru komitejā, un pēc tam, kad ir sasniegts parakstītāju skaitam noteiktais slieksnis.

(10)

Kad būs pieņemts ierosinātais paplašinātais daļējais nolīgums, konvencijas Pusēm būs jāizlemj, vai tās kļūs par tā Pusēm.

(11)

Šis lēmums neskar turpmākus Padomes lēmumus par to, vai Savienībai būtu lietderīgi kļūt par ierosinātā paplašinātā daļējā nolīguma Pusi.

(12)

Ņemot vērā to, ka samazinās finansējums, ko nodrošina Eiropas Padomes parastā iemaksa, kā arī to, ka sarūk brīvprātīgās Pušu iemaksas, konvencijas darbībai ir steidzami jāizveido drošs un uzticams finansējuma avots.

(13)

Konvencijas grozījums, kas paredz ieviest finanšu mehānismu, atbilst tam, kā tiek finansēti citi daudzpusēji nolīgumi vides jomā, un tas nodrošinātu taisnīgu visu Pušu iemaksu. Tomēr sekretariāta ierosinātais grozījuma teksts rada neskaidrības attiecībā uz izveidojamo finanšu mehānismu, jo īpaši attiecībā uz to, kā nošķirt pamatbudžetu no programmatiskā budžeta, kā arī attiecībā uz nepieciešamo iemaksu apjomu.

(14)

Savienības atbalstam konvencijas grozījumam, kas paredz ieviest finanšu mehānismu, tiktu piemērota Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 2.–4. punktā izklāstītā procedūra.

(15)

Ilgais laiks, kas ir vajadzīgs, lai risinātu sarunas par konvencijas grozījumu un lai tas stātos spēkā, norāda, ka ir nepieciešams ātrāks finansiāls risinājums, kas dotu iespēju pa to laiku efektīvi turpināt konvencijas darbību. Minētā nepieciešamība tiktu panākta ar ierosināto paplašināto daļējo nolīgumu.

(16)

Tādēļ Padomes nostājai vajadzētu būt ierosināt priekšlikumu atlikt lēmumu par konvencijas grozījumu un atbalstīt paplašinātā daļējā nolīguma noteikšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas Savienības vārdā ir jāieņem attiecībā uz tās kompetences jomā esošajiem jautājumiem Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību pastāvīgās komitejas 40. sanāksmē, ir ierosināt priekšlikumu līdz pastāvīgās komitejas 41. sanāksmei atlikt balsošanu par priekšlikumu grozīt konvenciju, lai iekļautu tajā finanšu noteikumus, un atbalstīt to, ka, pamatojoties uz pastāvīgajai komitejai iesniegto projektu, tiek noteikts paplašināts daļējais nolīgums, ar ko tiek izveidots atbalsta fonds konvencijas īstenošanai.

2. pants

Ņemot vērā norises pastāvīgās komitejas 40. sanāksmē, Savienības pārstāvji, apspriedušies ar dalībvalstīm koordinācijas sanāksmēs uz vietas, bez turpmāka Padomes lēmuma var vienoties par 1. pantā minētās nostājas precizējumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2020. gada 27. novembrī

Padomes vārdā

Priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Padomes Lēmums 82/72/EEK (1981. gada 3. decembris) par to, ka jānoslēdz Konvencija par Eiropas savvaļas dzīvnieku, augu un dabisko biotopu aizsardzību (OV L 38, 10.2.1982., 1. lpp.).


Top