EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1646

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1646 (2020. gada 7. novembris) par tirdzniecības politikas pasākumiem attiecībā uz konkrētiem ražojumiem no Amerikas Savienotajām Valstīm pēc tirdzniecības strīda izskatīšanas saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vienošanos par strīdu izšķiršanu

C/2020/7727

OJ L 373, 9.11.2020, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1646/oj

9.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 373/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1646

(2020. gada 7. novembris)

par tirdzniecības politikas pasākumiem attiecībā uz konkrētiem ražojumiem no Amerikas Savienotajām Valstīm pēc tirdzniecības strīda izskatīšanas saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vienošanos par strīdu izšķiršanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 654/2014 (2014. gada 15. maijs) par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Pasaules Tirdzniecības organizācijas (“PTO”) Strīdu izšķiršanas padome 2019. gada 11. aprīlī pieņēma ieteikumus un nolēmumus strīdā DS353 Amerikas Savienotās Valstis – pasākumi, kas ietekmē tirdzniecību ar lieliem civilās aviācijas gaisa kuģiem (otrā sūdzība) – Eiropas Savienība izmanto Vienošanās par strīdu izšķiršanu (VSI) 21.5. pantu, apstiprinot, ka Amerikas Savienotās Valstis nav panākušas savu pasākumu atbilstību Nolīgumam par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem (“SKP nolīgumam”) un to saistībām saskaņā ar minēto nolīgumu. Attiecībā uz FSC/ETI nodokļu koncesijām Apelācijas institūcija apstiprināja, ka Amerikas Savienotās Valstis nav atsaukušas subsīdijas un ka sākotnējie ieteikumi un nolēmumi joprojām ir spēkā (2).

(2)

Attiecībā uz pārējiem attiecīgajiem pasākumiem saskaņā ar 8. punktu “Saskaņotajā procedūrā atbilstoši Vienošanās par strīdu izšķiršanu (“VSI”) 21. un 22. pantam un SKP nolīguma 7. pantam” (3) starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz šo strīdu Eiropas Savienība lūdza VSI 22.6. panta šķīrējtiesnesi atsākt darbu. Šķīrējtiesnesis pieņēma lēmumu 2020. gada 13. oktobrī (4).

(3)

Šķīrējtiesneša lēmumā noteikts, ka Eiropas Savienība var lūgt PTO Strīdu izšķiršanas padomei atļauju veikt pretpasākumus attiecībā uz Amerikas Savienotajām Valstīm (“ASV”) tādā apjomā, kas nepārsniedz 3 993 212 564 USD gadā. Šie pretpasākumi var būt a) tarifa koncesiju un citu saistītu saistību apturēšana saskaņā ar GATT 1994, b) koncesiju un citu saistību apturēšana saskaņā ar SKP nolīgumu un c) konsolidētajā Eiropas Savienības specifisko saistību grafikā ietverto horizontālo vai nozaru saistību apturēšana attiecībā uz visām galvenajām nozarēm, kuras norādītas pakalpojumu nozaru klasifikācijas sarakstā.

(4)

Saskaņā ar VSI 22.7. pantu puses pieņem šķīrējtiesneša lēmumu kā galīgu. 2020. gada 26. oktobrī PTO Strīdu izšķiršanas padome ir pilnvarojusi Eiropas Savienību veikt pretpasākumus pret ASV atbilstoši šķīrējtiesneša lēmumam. Pretpasākumi ietvers tarifa koncesiju apturēšanu un jaunu vai palielinātu muitas nodokļu noteikšanu.

(5)

Izstrādājot un izvēloties piemērotus pasākumus, Komisija ir ņēmusi vērā un piemērojusi visus objektīvos kritērijus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 654/2014 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 4. panta 3. punktu. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 654/2014 9. pantu Komisija ir devusi iespēju ieinteresētajām personām paust viedokli un iesniegt informāciju par attiecīgajām Savienības ekonomiskajām interesēm (5).

(6)

Komisija ir nodrošinājusi, ka papildu muitas nodokļi nepārsniedz PTO Strīdu izšķiršanas padomes atļauto apjomu. Pašlaik summa tiek uzskatīta par piemērotu, lai efektīvi veicinātu atbilstību un nodrošinātu atvieglojumus ES ekonomikas dalībniekiem, jo pašreizējā ekonomiskajā situācijā tā ļauj noteikt tādus pasākumus attiecībā uz ASV izcelsmes lieliem civilās aviācijas gaisa kuģiem un citiem ražojumiem, kurus uzskata par pietiekami līdzīgiem ASV noteiktajiem pretpasākumiem.

(7)

Šie pasākumi attiecas uz tādu ASV izcelsmes ražojumu importu, no kuru piegādes Savienība nav būtiski atkarīga. Šī pieeja ļauj pēc iespējas izvairīties no negatīvas ietekmes uz dažādiem Savienības tirgus dalībniekiem, tostarp patērētājiem.

(8)

Tirdzniecības politikas pasākumi kā papildu ad valorem nodokļi I un II pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem būtu jāpiemēro šādi:

a)

papildu ad valorem nodokļi ar 15 % likmi I pielikumā norādītajiem ražojumiem;

b)

papildu ad valorem nodokļi ar 25 % likmi II pielikumā norādītajiem ražojumiem.

(9)

Eiropas Savienības un ASV sarunas, kuru mērķis ir līdzsvaroti izšķirt PTO strīdus par lieliem civilās aviācijas gaisa kuģiem, līdz šim nav devušas rezultātus. Vienlaikus ASV turpina piemērot pretpasākumus 7,5 mljrd. USD apmērā ražojumu importam no Eiropas Savienības. Komisija plāno grozīt šo regulu, lai ņemtu vērā attiecīgās norises, tostarp attiecībā uz to, vai ASV ir panākusi atbilstību. Jo īpaši Komisija plāno apturēt īstenošanas regulas piemērošanu, ja ASV apturēs savus pretpasākumus pret importu no Eiropas Savienības vai vajadzības gadījumā mainīs muitas nodokļu apjomu, lai atspoguļotu ASV piemērotos pretpasākumus.

(10)

Šim tiesību aktam būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tirdzniecības šķēršļu komiteja, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/1843 (6),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pēc PTO strīda “DS353 Amerikas Savienotās Valstis – pasākumi, kas ietekmē tirdzniecību ar lieliem civilās aviācijas gaisa kuģiem” izskatīšanas un pēc PTO Strīdu izšķiršanas padomes atļaujas saņemšanas Eiropas Savienība aptur importa nodokļu koncesiju piemērošanu Amerikas Savienoto Valstu tirdzniecībai saskaņā ar GATT 1994 attiecībā uz šīs regulas I un II pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem.

2. pants

Tādējādi Savienība piemēro papildu muitas nodokļus šīs regulas I un II pielikumā uzskaitīto ASV izcelsmes ražojumu importam Savienībā.

3. pants

1.   Papildu nodokli neattiecina uz tiem pielikumos uzskaitītajiem ražojumiem, kuriem pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas ir izdota importa licence ar atbrīvojumu no nodokļiem vai to samazinājumu.

2.   Papildu nodokli neattiecina uz tiem pielikumos uzskaitītajiem ražojumiem, par kuriem importētāji var pierādīt, ka tie ir eksportēti no ASV uz Savienību pirms papildu muitas nodokļa piemērošanas dienas šim ražojumam.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 189, 27.6.2014., 50. lpp.

(2)  Apelācijas institūcijas ziņojums, US – Large Civil Aircraft (2. sūdzība) (21.5. pants – ES), 5.172. punkts un 6.4.b) punkts; Apelācijas institūcijas ziņojums, US – Large Civil Aircraft (2. sūdzība), 1352. punkts un 2716. zemsvītras piezīme; Šķīrējtiesas ziņojums, US – FSC (22.6. pants – ASV), 8.1. punkts.

(3)  WT/DS353/14.

(4)  WT/DS353/ARB.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/1843 (2015. gada 6. oktobris), ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (OV L 272, 16.10.2015., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Ražojumi, uz kuriem attiecas papildu nodokļi

Taric kodi  (1)  (2)

Papildu nodoklis

8802400013

15 %

8802400015

15 %

8802400017

15 %

8802400019

15 %

8802400021

15 %


(1)  Nomenklatūras kodi ir pārņemti no integrētā tarifa, kura pamatā ir kombinētā nomenklatūra, kā noteikts 2. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(2)  Lai novērstu neskaidrības, šīs tarifa pozīcijas ir paredzētas, lai aptvertu visus gaisa kuģus, kas identificēti svara parametros un importēti Eiropas Savienībā (laisti brīvā apgrozībā) un kurus jebkādā ekonomiski nozīmīgā laikposmā Eiropas Savienībā vai starp Eiropas Savienību un jebkuru trešo valsti plāno ekspluatēt kāda juridiska vai fiziska persona, kura atrodas Eiropas Savienībā, neatkarīgi no jebkādiem oficiāliem finansēšanas pasākumiem, kuri varētu būt spēkā (piemēram, izpirkumnomas līgumi), un ņemot vērā šādus kritērijus (neviens no tiem nav noteicošs): ekspluatanta inkorporācijas vieta, ekspluatanta darījumu veikšanas centrs, gaisa kuģa ārvirsmas krāsojums un iekšējais dizains un konfigurācija atbilstoši ekspluatanta zīmolradei un iecerētā valstspiederība.


II PIELIKUMS

Ražojumi, uz kuriem attiecas turpmākie papildu nodokļi

KN 2020  (1)

Papildu nodoklis

0301 11 00

25 %

0301 19 00

25 %

0303 13 00

25 %

0304 81 00

25 %

0305 41 00

25 %

0307 22 90

25 %

0406 10 50

25 %

0406 90 21

25 %

0406 90 86

25 %

0714 20 10

25 %

0714 20 90

25 %

0802 90 85

25 %

0804 10 00

25 %

0805 40 00

25 %

0810 40 50

25 %

0811 90 50

25 %

0811 90 70

25 %

0905 10 00

25 %

0905 20 00

25 %

1001 99 00

25 %

1202 41 00

25 %

1202 42 00

25 %

1212 29 00

25 %

1302 19 70

25 %

1302 39 00

25 %

1515 90 11

25 %

1515 90 29

25 %

1515 90 39

25 %

1515 90 40

25 %

1515 90 51

25 %

1515 90 59

25 %

1515 90 60

25 %

1515 90 91

25 %

1515 90 99

25 %

1703 10 00

25 %

1806 10 15

25 %

1806 10 20

25 %

1806 10 30

25 %

1806 10 90

25 %

1806 20 10

25 %

1806 20 30

25 %

1806 20 50

25 %

1806 20 80

25 %

1806 20 95

25 %

1806 31 00

25 %

1806 32 10

25 %

1806 32 90

25 %

1806 90 11

25 %

1806 90 19

25 %

2008 19 99

25 %

2008 30 59

25 %

2008 30 90

25 %

2009 11 11

25 %

2009 11 19

25 %

2009 11 91

25 %

2009 11 99

25 %

2009 21 00

25 %

2009 29 19

25 %

2101 11 00

25 %

2103 20 00

25 %

2103 90 90

25 %

2104 10 00

25 %

2106 90 59

25 %

2205 10 10

25 %

2208 20 29

25 %

2208 20 40

25 %

2208 20 89

25 %

2208 40 11

25 %

2208 40 39

25 %

2208 40 51

25 %

2208 40 91

25 %

2208 40 99

25 %

2208 60 11

25 %

2208 60 19

25 %

2208 60 91

25 %

2208 60 99

25 %

2303 20 10

25 %

2401 10 35

25 %

2401 10 60

25 %

2401 10 70

25 %

2401 10 85

25 %

2401 10 95

25 %

2401 20 35

25 %

2401 20 60

25 %

2401 20 70

25 %

2401 20 85

25 %

2401 20 95

25 %

2401 30 00

25 %

3301 19 20

25 %

3301 25 10

25 %

3301 25 90

25 %

3502 90 20

25 %

3502 90 70

25 %

3504 00 10

25 %

3504 00 90

25 %

3904 10 00

25 %

3920 10 23

25 %

3920 10 24

25 %

3920 10 81

25 %

4202 19 10

25 %

4202 19 90

25 %

4202 21 00

25 %

4202 22 10

25 %

4202 22 90

25 %

4202 32 10

25 %

4202 32 90

25 %

4202 91 10

25 %

4202 91 80

25 %

4202 92 11

25 %

4202 92 15

25 %

4202 92 19

25 %

4202 92 91

25 %

5203 00 00

25 %

8429 51 10

25 %

8429 51 91

25 %

8429 51 99

25 %

8701 91 10

25 %

8701 91 90

25 %

8701 92 90

25 %

8701 93 10

25 %

8701 93 90

25 %

8701 94 10

25 %

8701 94 90

25 %

8705 90 80

25 %

8714 91 10

25 %

8714 91 30

25 %

8714 91 90

25 %

9504 20 00

25 %

9504 30 10

25 %

9504 30 20

25 %

9504 30 90

25 %

9504 50 00

25 %

9504 90 10

25 %

9504 90 80

25 %

9506 91 10

25 %

9506 91 90

25 %


(1)  Nomenklatūras kodi ir pārņemti no kombinētās nomenklatūras, kas ir definēta 1. panta 2. punktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.) un kas ir sniegta minētās regulas I pielikumā un ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem, tostarp jaunākajiem grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/1776 (2019. gada 9. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 280, 31.10.2019., 1. lpp.).


Top