EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0597

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/597 (2020. gada 30. aprīlis), ar ko piešķir atbalstu privātai sviesta uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta apmēru

C/2020/2902

OJ L 140, 4.5.2020, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/597/oj

4.5.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 140/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/597

(2020. gada 30. aprīlis),

ar ko piešķir atbalstu privātai sviesta uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta apmēru

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 18. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (2) un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (3) un jo īpaši tās 62. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Pašreizējos Covid-19 pandēmijas apstākļos un dalībvalstīs ieviesto plašo pārvietošanās ierobežojumu dēļ pieprasījums pēc noteiktiem piena un piena produktu nozares produktiem ir krities. Slimības izplatīšanās un ieviestie pasākumi ierobežo darbaspēka pieejamību, un tas negatīvi ietekmē piena ražošanas, savākšanas un pārstrādes posmus. Turklāt veikalu, āra tirgu, restorānu un citu viesmīlības iestāžu obligātā slēgšana ir apturējusi viesmīlības un ēdināšanas nozares darbību, būtiski izmainot piena un piena produktu pieprasījuma tendences. Viesmīlības un ēdināšanas nozare parasti patērē aptuveni 10–20 % no Savienības saražotā piena un piena produktiem (atkarībā no produkta). Turklāt Savienības un pasaules tirgū pircēji anulē līgumus un novilcina jaunu līgumu slēgšanu, gaidīdami vēl tālāku cenu kritumu.

(2)

Līdz ar to svaigpiena pārstrāde daļēji tiek novirzīta uz ilgi glabājamiem un uzglabāšanai piemērotiem beztaras produktiem, kuru ieguve ir mazāk darbietilpīga, piemēram, uz vājpiena pulveri un sviestu, pārsniedzot parasto tirgus pieprasījumu pēc šiem produktiem.

(3)

Lai mazinātu radušos piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotību, ir lietderīgi piešķirt atbalstu privātai sviesta uzglabāšanai.

(4)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1238 (4) un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1240 (5) nosaka noteikumus par privātās uzglabāšanas atbalsta īstenošanu. Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, Deleģētā regula (ES) 2016/1238 un Īstenošanas regula (ES) 2016/1240 būtu jāpiemēro arī privātas sviesta uzglabāšanas atbalstam.

(5)

Lai nodrošinātu ātru un elastīgu darbības sistēmu, atbalsta apmērs būtu jānosaka iepriekš. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1370/2013 4. pantu, ja privātās uzglabāšanas atbalstu nosaka iepriekš, tam vajadzētu būt pamatotam ar uzglabāšanas izmaksām un citiem attiecīgiem tirgus elementiem. Ir lietderīgi noteikt atbalstu par fiksētām uzglabāšanas izmaksām, kas radušās, attiecīgos produktus ievedot noliktavā un izvedot no tās, un par dienas izmaksām uzglabāšanai noliktavā un par uzglabāšanas finansiālajām izmaksām.

(6)

Administratīvās efektivitātes un vienkāršības labad pieteikumi būtu iesniedzami tikai par sviestu, kas jau ir uzglabāšanā, un nodrošinājums nebūtu jāprasa. Šajā sakarā ir lietderīgi noteikt uzglabāšanas periodu.

(7)

Administratīvās efektivitātes un vienkāršības labad būtu jānosaka minimālais produktu daudzums, par ko var iesniegt pieteikumu.

(8)

Covid-19 pandēmijas ierobežošanai ieviestie pasākumi var ietekmēt to, kā tiek ievērotas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 60. panta prasības, kas reglamentē ar privātās uzglabāšanas atbalstu saistītās pārbaudes uz vietas. Ir lietderīgi dalībvalstīm, kuras skar minētie pasākumi, nodrošināt elastību, pagarinot periodu, kurā pārbauda nodošanu uzglabāšanā, vai šīs pārbaudes aizstājot ar citu relevantu pierādījumu izmantošanu un neprasot, lai tiktu veiktas neizziņotas pārbaudes. Tāpēc šīs regulas vajadzībām ir lietderīgi no noteiktiem Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 noteikumiem atkāpties.

(9)

Lai panāktu tūlītēju ietekmi uz tirgu un veicinātu cenu stabilizēšanos, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šī regula paredz atbalstu tāda sviesta privātai uzglabāšanai, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. panta pirmās daļas e) punktā (turpmāk “atbalsts”).

2.   Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, piemēro Deleģēto regulu (ES) 2016/1238 un Īstenošanas regulu (ES) 2016/1240.

2. pants

Atbilstīgie produkti

Atbalstu par sviestu var saņemt, ja tas ir ar pienācīgi labu tirdzniecības kvalitāti un tā izcelsmes vieta ir Savienība. Produkts atbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 VI pielikuma IV iedaļā.

3. pants

Pieteikumu iesniegšana un pieņemamība

1.   Atbalsta pieteikumus var iesniegt no 2020. gada 7. maija. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 30. jūnijs.

2.   Pieteikumus iesniedz par produktiem, kas jau nodoti uzglabāšanā.

3.   Minimālais daudzums, par ko var iesniegt pieteikumu, ir 10 tonnas.

4. pants

Atbalsta apmērs un uzglabāšanas periods

1.   Atbalsta apmērs ir šāds:

a)

9,83 EUR par uzglabāšanā novietota produkta tonnu (fiksētām uzglabāšanas izmaksām);

b)

0,43 EUR par tonnu dienā (līgumiskajai uzglabāšanai).

2.   Līgumiskā uzglabāšana beidzas iepriekšējā dienā pirms produkta izņemšanas no noliktavas.

3.   Atbalstu var piešķirt tikai tad, ja līgumiskās uzglabāšanas periods ir no 90 līdz 180 dienām.

5. pants

Pārbaudes

1.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 60. panta 1. un 2. punkta, ja maksājumu aģentūra Covid-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumu (turpmāk “pasākumi”) dēļ nevar laikā izpildīt minētās regulas 60. panta 1. un 2. punktā minētās pārbaudes, attiecīgā dalībvalsts drīkst

a)

60. panta 1. punkta pirmajā daļā minēto pārbaužu veikšanas periodu pagarināt par laiku, kas nepārsniedz 30 dienas pēc pasākumu beigām; vai

b)

periodā, kurā šie pasākumi ir piemērojami, minēto pārbaužu vietā izmantot relevantus pierādījumus, arī ģeomarķētus fotoattēlus vai citus pierādījumus elektroniskā formā.

2.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 60. panta 3. punkta pirmās daļas, ja maksājumu aģentūra pasākumu dēļ nevar veikt neizziņotas pārbaudes uz vietas, maksājumu aģentūrai nav pienākuma šīs neizziņotās pārbaudes veikt, kamēr pasākumi ir spēkā.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 30. aprīlī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(3)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(4)  Komisijas 2016. gada 18. maija Deleģētā regula (ES) 2016/1238, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (OV L 206, 30.7.2016., 15. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/1240, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (OV L 206, 30.7.2016., 71. lpp.).


Top