EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0559

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/559 (2020. gada 23. aprīlis), ar ko Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu Covid-19 uzliesmojuma risināšanai

PE/8/2020/REV/1

OJ L 130, 24.4.2020, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/559/oj

24.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 130/7


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/559

(2020. gada 23. aprīlis),

ar ko Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu Covid-19 uzliesmojuma risināšanai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 175. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 223/2014 (2) ir paredzēti noteikumi, kas piemērojami Eiropas atbalsta fondam vistrūcīgākajām personām (“Fonds”).

(2)

Dalībvalstis līdz šim nepieredzētā veidā ir skāris Covid-19 uzliesmojums. Krīze ir saistīta ar lielāku risku visneaizsargātākajām personām, kā piemēram, vistrūcīgākajām personām, jo īpaši, pārtraucot Fonda sniegto atbalstu.

(3)

Lai nekavējoties reaģētu uz ietekmi, ko krīze rada vistrūcīgākajām personām, izdevumiem par darbībām, kas paredzētas, lai veicinātu spēju reaģēt uz Covid-19 uzliesmojuma radīto krīzi, vajadzētu būt atbilstīgiem no 2020. gada 1. februāra.

(4)

Lai mazinātu slogu valstu budžetam, ko izmanto Covid-19 uzliesmojuma risināšanai, dalībvalstīm būtu jādod iespēja izņēmuma kārtā pieprasīt līdzfinansējuma likmi 100 % apmērā, kas piemērojama 2020.–2021. grāmatvedības gadam, saskaņā ar budžeta apropriācijām un ņemot vērā pieejamo finansējumu. Pamatojoties uz minētās ārkārtas līdzfinansējuma likmes piemērošanas novērtējumu, Komisija var ierosināt tās pagarināšanu.

(5)

Lai nodrošinātu, ka vistrūcīgākās personas var turpināt saņemt Fonda palīdzību drošā vidē, ir jāparedz pietiekama elastība, lai dalībvalstis varētu savas atbalsta shēmas pielāgot pašreizējai situācijai, pamatojoties uz konsultācijām ar partnerorganizācijām, tostarp atļaujot izmantot alternatīvas piegādes shēmas, kā piemēram, izmantojot kuponus vai kartes elektroniskā vai citā veidā, un ļaujot dalībvalstīm grozīt konkrētus darbības programmas elementus bez vajadzības tos pieņemt ar Komisijas lēmumu. Lai nodrošinātu drošu palīdzību visneaizsargātākajām personām, vajadzētu būt iespējai arī ārpus tehniskās palīdzības budžeta nodrošināt vajadzīgos aizsargmateriālus un aizsarglīdzekļus partnerorganizācijām vajadzīgos aizsargmateriālus un aizsarglīdzekļus partnerorganizācijām.

(6)

Ir lietderīgi paredzēt īpašus noteikumus, kā noteikt atbilstīgās izmaksas, kas radušās atbalsta saņēmējiem, ja Covid-19 uzliesmojuma dēļ darbības aizkavējas, tiek apturētas vai nav pilnībā īstenotas.

(7)

Lai dalībvalstis varētu pievērst uzmanību tādu pasākumu ieviešanai, kas paredzēti, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu un izvairītos no tā, ka infekcijas riska dēļ tiek pārtraukta atbalsta sniegšana vistrūcīgākajām personām, ir lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus, kas samazina administratīvo slogu iestādēm un nodrošina elastību attiecībā uz atbilstību konkrētām tiesību aktu prasībām, jo īpaši attiecībā uz tām, kas saistītas ar uzraudzību un kontroli un revīziju.

(8)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, ieviest īpašus pasākumus Fonda efektīvas īstenošanas nodrošināšanai Covid-19 uzliesmojuma laikā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet ierosinātās darbības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(9)

Ņemot vērā atbalsta nepieciešamības steidzamību, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(10)

Ņemot vērā steidzamību, ko radījuši Covid-19 uzliesmojuma izraisītie ārkārtas apstākļi, ar to saistītā sabiedrības veselības krīze un tās sociālās un ekonomiskās sekas, tika uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts LES, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(11)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 223/2014 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza šādi:

1)

regulas 9. panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“4.   Šā panta 1., 2. un 3. punktu nepiemēro nolūkā grozīt darbības programmas elementus, uz kuriem attiecas attiecīgi 3.5. un 3.6. apakšiedaļa un 4. iedaļa I pielikumā norādītajos darbības programmas paraugos, vai 7. panta 2. punkta a) līdz e) un g) apakšpunktā noteiktos elementus, ja tos groza reaģējot uz Covid-19 uzliesmojuma krīzi.”;

2)

regulas 13. panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, gada īstenošanas ziņojuma par 2019. gadu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 30. septembris.”;

3)

regulas 20. pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Atkāpjoties no 1. punkta, pēc dalībvalsts pieprasījuma 100 % līdzfinansējuma likmi var piemērot publiskajiem izdevumiem, kas deklarēti maksājumu pieteikumos grāmatvedības gadā, kas sākas 2020. gada 1. jūlijā un beidzas 2021. gada 30. jūnijā.

Pieprasījumus grozīt līdzfinansējuma likmi iesniedz saskaņā ar 9. pantā noteikto darbības programmu grozījumu procedūru, un tiem pievieno pārstrādāto programmu. 100 % līdzfinansējuma likmi piemēro tikai tad, ja Komisija attiecīgo darbības programmas grozījumu ir apstiprinājusi pirms starpposma maksājuma pēdējā pieteikuma iesniegšanas saskaņā ar 45. panta 2. punktu.

Pirms dalībvalstis iesniedz pirmo maksājuma pieteikumu par grāmatvedības gadu, kas sākas 2021. gada 1. jūlijā, tās dara zināmu I pielikumā norādīto darbības programmas paraugu 5.1. iedaļā minēto tabulu, apstiprinot līdzfinansējuma likmi, kas bija piemērojama grāmatvedības gadā, kas beidzas 2020. gada 30. jūnijā.”;

4)

regulas 22. panta 4. punktam pievieno šādu daļu:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, izdevumi par darbībām, kas paredzētas, lai veicinātu spēju reaģēt uz Covid-19 uzliesmojumu, ir atbilstīgi no 2020. gada 1. februāra.”;

5)

regulas 23. pantā iekļauj šādu punktu:

“4.a   Pārtiku un/vai pamata materiālo palīdzību vistrūcīgākajām personām var nodrošināt tieši vai netieši, kā piemēram, izmantojot kuponus vai kartes elektroniskā vai citā veidā, ar noteikumu, ka šādus kuponus, kartes vai citus instrumentus var apmainīt vienīgi pret pārtiku un/vai pamata materiālo palīdzību.”;

6)

regulas 26. panta 2. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

pārtikas un/vai pamata materiālās palīdzības pirkšanas izmaksas un partnerorganizācijām paredzēto individuālo aizsargmateriālu un aizsarglīdzekļu pirkšanas izmaksas,”;

b)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

administratīvās, sagatavošanas, transporta un uzglabāšanas izmaksas, kas radušās partnerorganizācijām, pēc vienotas likmes 5 % apmērā no izmaksām, kas minētas a) apakšpunktā; vai 5 % apmērā no realizēto pārtikas produktu vērtības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 16. pantu;”;

7)

iekļauj šādus pantus:

26.a pants

DP I atbalstītu darbību izdevumu atbilstība laikā, kad tās ir apturētas Covid-19 uzliesmojuma dēļ

Kavējumi pārtikas un/vai pamata materiālās palīdzības piegādē Covid-19 uzliesmojuma dēļ nerada tādu atbilstīgo izmaksu samazinājumu, kuras struktūrai, kas veic iepirkumu, vai partnerorganizācijām radušās saskaņā ar 26. panta 2. punktu. Šādas izmaksas var deklarēt Komisijai pilnībā saskaņā ar 26. panta 2. punktu pirms pārtikas un/vai pamata materiālās palīdzības piegādes vistrūcīgākajām personām ar noteikumu, ka piegāde tiek atsākta pēc ar Covid-19 uzliesmojumu saistītās krīzes beigām.

Ja pārtika sabojājas, jo piegāde ir apturēta Covid-19 uzliesmojuma dēļ, 26. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktās izmaksas nesamazina.

26.b pants

DP II vai tehniskās palīdzības ietvaros atbalstītu darbību izdevumu atbilstība laikā, kad tās ir apturētas Covid-19 uzliesmojuma dēļ

1.   Ja darbību īstenošana ir apturēta Covid-19 uzliesmojuma dēļ, izdevumus, kas radušies apturēšanas laikā, dalībvalsts var uzskatīt par atbilstīgiem izdevumiem pat tad, ja pakalpojumi netiek sniegti, ja vien ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

darbības īstenošana ir apturēta pēc 2020. gada 31. janvāra;

b)

darbība ir apturēta Covid-19 uzliesmojuma dēļ;

c)

izdevumi ir radušies un apmaksāti;

d)

izdevumi atbalsta saņēmējam rada patiesas izmaksas, un tos nevar atgūt vai kompensēt; attiecībā uz līdzekļu atgūšanu un kompensāciju, ko nenodrošina dalībvalsts, dalībvalsts var uzskatīt, ka šā nosacījuma izpildi apliecina atbalsta saņēmēja deklarācija; atgūtās summas un kompensāciju atskaita no izdevumiem;

e)

izdevumi attiecas tikai uz darbību apturēšanas laikposmu.

2.   Attiecībā uz darbībām, par kurām atbalsta saņēmējam tiek atlīdzināts, pamatojoties uz vienkāršotām izmaksu iespējām, un atlīdzināšanas pamatā esošo pasākumu īstenošana ir apturēta Covid-19 uzliesmojuma dēļ, attiecīgā dalībvalsts var atbalsta saņēmējam atlīdzināt, pamatojoties uz rezultātiem, kas plānoti apturēšanas laikposmā, pat ja pasākumi netiek veikti, ja vien ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

pasākumu īstenošana ir apturēta pēc 2020. gada 31. janvāra;

b)

pasākumi ir apturēti Covid-19 uzliesmojuma dēļ;

c)

vienkāršoto izmaksu iespējas atbilst atbalsta saņēmēja patiesajām izmaksām, kas tam jāparāda un kuras nevar atgūt vai kompensēt; attiecībā uz līdzekļu atgūšanu un kompensāciju, ko nenodrošina dalībvalsts, dalībvalsts var uzskatīt, ka šā nosacījuma izpildi apliecina atbalsta saņēmēja deklarācija; atgūtās summas un kompensāciju atskaita no summas, kas atbilst vienkāršoto izmaksu iespējai;

d)

izdevumu atlīdzināšana atbalsta saņēmējam attiecas tikai uz darbību apturēšanas laikposmu.

Attiecībā uz šā punkta pirmajā daļā minētajām darbībām dalībvalsts var arī atbalsta saņēmējam atlīdzināt izdevumus, pamatojoties uz 25. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajām izmaksām, ja ir izpildīti šā panta 1. punktā izklāstītie nosacījumi.

Ja dalībvalsts izdevumus atbalsta saņēmējam atlīdzina, pamatojoties gan uz pirmo, gan otro daļu, tā nodrošina, ka vieni un tie paši izdevumi tiek atlīdzināti tikai vienu reizi.

26.c pants

DP II vai tehniskās palīdzības ietvaros atbalstītu darbību izdevumu atbilstība, ja tās nav pilnībā īstenotas Covid-19 uzliesmojuma dēļ

1.   Izdevumus par darbībām, kas nav pilnībā īstenotas Covid-19 uzliesmojuma dēļ, dalībvalsts var uzskatīt par atbilstīgajiem izdevumiem, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

darbības īstenošana ir izbeigta pēc 2020. gada 31. janvāra;

b)

darbības īstenošana ir izbeigta Covid-19 uzliesmojuma dēļ;

c)

izdevumi, kas radušies, pirms tika izbeigta darbības īstenošana, bija radušies atbalsta saņēmējam un tika apmaksāti.

2.   Attiecībā uz darbībām, par kurām atbalsta saņēmējam tiek atlīdzināts, pamatojoties uz vienkāršotām izmaksu iespējām, izdevumus par darbībām, kas nav pilnībā īstenotas Covid-19 uzliesmojuma dēļ, dalībvalsts var uzskatīt par atbilstīgiem izdevumiem ar noteikumu, ka ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

darbības īstenošana ir izbeigta pēc 2020. gada 31. janvāra;

b)

darbības īstenošana ir izbeigta Covid-19 uzliesmojuma dēļ;

c)

pasākumi, uz kuriem attiecas vienkāršoto izmaksu iespējas, bija vismaz daļēji īstenoti, pirms tika izbeigta darbības īstenošana.

Attiecībā uz šā punkta pirmajā daļā minētajām darbībām dalībvalsts var arī atbalsta saņēmējam atlīdzināt izdevumus, pamatojoties uz 25. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajām izmaksām ar noteikumu, ka ir izpildīti šā panta 1. punktā izklāstītie nosacījumi.

Ja dalībvalsts izdevumus atbalsta saņēmējam atlīdzina, pamatojoties gan uz pirmo, gan otro daļu, tā nodrošina, ka vieni un tie paši izdevumi tiek atlīdzināti tikai vienu reizi.”;

8)

regulas 30. pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Pamatojoties uz iespējamo risku analīzi, dalībvalstis var noteikt vieglākas kontroles un revīzijas liecības prasības attiecībā uz pārtikas un/vai pamata materiālās palīdzības sadali vistrūcīgākajām personām Covid-19 uzliesmojuma laikā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 23. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

Priekšsēdētājs

D.M. SASSOLI

Padomes vārdā –

Priekšsēdētājs

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 17. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 22. aprīļa lēmums.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 223/2014 (2014. gada 11. marts) par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (OV L 72, 12.3.2014., 1. lpp.).


Top